Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 9.2.2012

pozvánka

uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, konaného dňa 09.02.2012

K bodu 1. Otvorenie Uznesenie č. 15/2012 zo dňa 09.02.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej s pripomiekami: a) voľba predsedu Ekonomickej komisie b) súbeh potrubí splaškovej a dažďovej kanalizácie

Vo Vidinej dňa 15.02.2012

                                                                                                           Vladimír Ragač                                                                                                            starosta obce

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice Uznesenie č. 16/2012 zo dňa 09.02.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Jozef Kucej, Peter Kucej, Bc. Drahomíra Kuceková

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Štefana Kocúra a Želmíru Báťkovú

Vo Vidinej dňa 15.02.2012

                                                                                                          Vladimír Ragač                                                                                                           starosta obce

K bodu 3: Oznámenie zániku mandátu poslanca a sľub poslanca Uznesenie č. 17/2012 zo dňa 09.02.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE a) že poslankyni Ing. Želmíra Kolimárovej podľa § 25 ods. 2, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva

b) že podľa § 51, ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva ako náhradník: František Antalič, ktorý vo voľbách do orgánov samosprávy, konaných dňa 27.11.2010 získal  199 platných hlasov.

II.  VYHLASUJE nastúpenie náhradníka Františka Antaliča na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vidinej dňom 09.02.2012.

Vo Vidinej dňa 15.02.2012

                                                                                                           Vladimír Ragač                                                                                                            starosta obce

Uznesenie č. 18/2012 zo dňa 09.02.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE že František Antalič zložil zákonom predpísaný sľub a ujal sa výkonu poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vidinej dňom 09.02.2012

Vo Vidinej dňa 15.02.2012

                                                                                                          Vladimír Ragač                                                                                                            starosta obce

K bodu 4: Oznámenie zániku mandátu poslanca a sľub poslanca Uznesenie č. 19/2012 zo dňa 09.02.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE vzdanie sa funkcie predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu poslanca Jozefa Kuceja Vo Vidinej dňa 15.02.2012

                                                                                                         Vladimír Ragač                                                                                                          starosta obce

Uznesenie č. 20/2012 zo dňa 09.02.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE a) za predsedu ekonomickej komisie poslanca OZ Jozefa Kuceja. b) za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu poslanca OZ Štefana Kocúra

Vo Vidinej dňa 15.02.2012

                                                                                                       Vladimír Ragač                                                                                                        starosta obce

K bodu 5: Súbeh potrubí dažďovej a splaškovej kanalizácie Uznesenie č. 21/2012 zo dňa 09.02.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. ŽIADA dodávateľa stavby „Kanalizácia obce Vidiná II. etapa“ k predloženému rozpočtu doložiť žiadosť na presnú špecifikáciu úseku, ktorého sa tieto náklady týkajú

Vo Vidinej dňa 15.02.2012

                                                                                                        Vladimír Ragač                                                                                                         starosta obce


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 09.02.2012

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Ing. Milan Černok, Pavol Bútor Neospravedlnení:  0 Návrhová komisia:  Peter Kucej, Jozef Kucej, Bc. Drahomíra Kuceková Overovatelia zápisnice: Štefan Kocúr a Želmíra Báťková

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Oznámenie zániku mandátu poslanca a sľub poslanca 4. Návrh na uznesenie 5. Záver

 

1 Otvorenie Starosta – predstavil program a navrhol zapracovať za bodom č. 3 bod č. 4 Voľba predsedu Ekonomickej komisie, ďalej navrhol následne za týmto bodom doplniť bod – Súbeh potrubí splaškovej a dažďovej kanalizácie. Následne konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Hlasovanie: ZA Báťková, Kocúr,  Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Bolo prijaté uznesenie č. 15/2012

 

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice Starosta navrhol do návrhovej komisie Jozefa Kuceja, Petra Kuceja a Bc. Drahomíru Kucekovú.

Hlasovanie: ZA Báťková, Kocúr, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková

Bolo prijaté uznesenie č. 16/2012

Ako overovateľov zápisnice určil starosta Štefana Kocúra a Želmíru Báťkovú Bolo prijaté uznesenie č. 16/2012

3 Oznámenie zániku mandátu poslanca a sľub poslanca Starosta informoval, že na minulom zastupiteľstva sa uskutočnila voľba hlavného kontrolóra, zvolená bola Ing. Kolimárová, ktorá sa vzdala mandátu poslanca a na uvoľnené miesto sa dostáva ako náhradník František Antalič. Následne starosta prečítal sľub poslanca a František Antalič zložil sľub poslanca.

Bolo prijaté uznesenie č. 17/2012 a 18/2012

 

4 Voľba predsedu Ekonomickej komisie Starosta navrhol na uvoľnené miesto Ing. Kolimárovej ako predsedu Ekonomickej komisie pána Štefana Kocúra. Bc. Kuceková –predstavila poslanecký návrh, aby sa predsedom tejto komisie stal Jozef Kucej a aby komisiu, ktorú vedie Jozef Kucej prevzal pán Kocúr Kocúr – pripomienkoval, že o tom ani nevedel, že tam má byť. Nikto sa nezaujímal o to, či to chce vôbec robiť, ale prikláňa sa k návrhu Bc. Kucekovej.

Hlasovanie za poslanecký návrh Bc. Kucekovej: ZA Antalič, Báťková, Kocúr, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  Kucej Jozef,

Bolo prijaté uznesenie č. 20/2012

Jozef Kucej – sa vzdal funkcie predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu a navrhol ako predsedu pána Štefana Kocúra.

Hlasovanie za poslanecký návrh Bc. Kucekovej: ZA Antalič, Báťková, Kucej Peter, Kucej Jozef,  Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  Kocúr

Bolo prijaté uznesenie č. 19/2012 a 20/2012

 

5 Súbeh potrubí splaškovej a dažďovej kanalizácie Starosta – informoval, že prebieha výstavba kanalizácie, pri kontrolnom dni sa zistil problém. Od posledného zastupiteľstva bolo stretnutie s realizátorom stavby a s investorom, na stretnutí bola prítomná aj Komisia životného prostredia. Predstavil zápis z rokovania. Ďalej doplnil, že do dnešného dňa Ing. Černok nepredložil stanovisko komisie. Ing. Kolimárová – predstavila stanovisko komisie, ktorá informovala, že rozpočet je prijateľný, metre je potrebné sledovať, nakoľko sa cena odvíja od dĺžky, nie je predpoklad, že nás budú chcieť zaviesť. Ďalej sa vyjadrila, že na základe tohto  sa bude meniť aj náš rozpočet a požiadala, nech pošlú aj oficiálnu žiadosť o čo nás žiadajú, aký je problém. Ďalej doplnila, že jednala s pánom Mrvom ohľadne likvidácii betónu, má navrhnúť cenu za likvidáciu. Kucej Jozef – informoval, že  bol prítomný na mieste, to, čo je nakreslené v projekte, tak v praxi v chodníku ide tzv. daždová kanalizácia, v projekte nie je zahrnutý úsek od križovatky Riečna a Zvolenská, po dom p. Velikej, tam je šachta, oni chceli túto kanalizáciu zlikvidovať, riešenie je také, že vedľa splaškovej kanalizácie sa do zeleného pásu položí dažďová kanalizácie. Problém je tam priestorový, ak to tam nevojde, tento rozpočet nezahŕňa kopu vecí, v blízkosti je telekomunikačný kábel, to oni platiť nebudú, je tam oporný múr, ten sa musí posunúť a tiež sa tam musí preložiť diaľkový kábel. Toto by mali vodári znovu prepočítať. Ďalej doplnil, že predseda vodárni konštatoval, že je to čierna stavba, v projekte to nie je zachytená. Starosta – vysvetlil, že o posunutí múru sa nehovorilo. Kucej Jozef – doplnil, že ak berú na seba riziko, tak nech nám to dajú na papieri. Starosta – navrhol zvolať ešte stretnutie zúčastnených strán, Ing. Kolimárová – doplnila, že už sa vyjadrovali, teraz je nový stav, musia sa znovu vyjadriť. Kucej Jozef – informoval, že v komisii sú názoru, že pre určitých občanov to bude nákladné. Je potrebné zvolať verejné zhromaždenie občanov, aby vedeli čo ich čaká, lebo ak sa nepripoja do kanalizácie, tak budú sankcionovaní. Ing. Predajnianská – pripomenula, že už na to upozornila, že ak to chcú viesť stredom ulice, tak to bude problém, nevie si predstaviť, ako sa to bude riešiť. Starosta – informoval, že pre občanov by bolo možno lepšie, ak by to išlo cez záhrady, ale už tu bol problém so súhlasom vlastníkov pozemkov, kvôli tomu sa prerábal projekt. Ďalej informoval, že prípojka sa urobí po hranicu pozemku občanov. Ing. Predajnianská – navrhla, že keď predložia žiadosť, aby prehodnotili tento kritický úsek, aby sa o tom rokovalo, aby v rozpočte bolo zahrnuté všetko. Kucej Jozef vysvetlil, že sa bojí, že ak sa nedohodneme, tak dažďovú kanalizáciu zlikvidujú a položia iba splaškovú kanalizáciu. Ing. Kolimárová navrhla, že ak to schválime, dobrá vôľa je z našej strany prejavená a možno budú prístupnejší. Navrhla stretávať sa častejšie. Starosta- doplnil, že bývajú kontrolné dni, pozve aj Komisiu výstavby a poslancov. Ing. Predajnianská. – sa zaujímala, či bolo presne špecifikované o aký úsek ide a navrhla to doplniť do žiadosti, aby to bolo špecifikované. Starosta – hlasovanie nechá dnes tak, radšej zvolá stretnutie Kocúr – navrhol, najskôr nech podajú žiadosť doplnenú o vysvetlenie rozpočtu a špecifikovanie konkrétneho miestu. Kucej Jozef – doplnil, že do apríla máme čas, potom začnú robiť a predstavil návrh na uznesenie.

Hlasovanie ZA Antalič, Báťková, Kocúr, Kucej Peter, Kucej Jozef,  Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Bolo prijaté uznesenie č. 21/2012

Báťková –  informovala, že v sobotu boli na vychádzke a zarazil ju výrub topoľov. Zaujímala sa o to, kto to robí a prečo sa to robí. Starosta vysvetlil, že výrub vykonávajú Hydromeliorácie v zastúpení pánom  Milanom Krnáčom z Vidinej. Hydromeliorácie spravujú tento úsek, je to vo vlastníctve Vodohospodárskeho podniku nie obce. Realizátor to obci oznámil. Ďalej informoval, že sa bol informovať na Obvodnom úrade životného prostredia a na Správe horného Ipľa.

 

6 Návrh na uznesenie Kucej Jozef – predstavil návrh na uznesenie.

 

7 Záver Starosta poďakoval prítomným za účasť.

 

Overovatelia zápisnice:

Vo Vidinej, dňa 21.02.2012    Štefan Kocúr     ........................................................

Vo Vidinej, dňa 20.02.2012    Želmíra Báťková    ........................................................

Zapísal: Ing. Šupica

                                                                                                                Vladimír Ragač                                                                                                                 starosta obceVyvesené: 9. 2. 2012

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť