Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 9.3.2016

pozvánka

uznesenia

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Zápisnica

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

konaného dňa 09.03.2016

 

Prítomní:                    podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:           Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár

Neospravedlnení:        0

Návrhová komisia:      Bútor Pavol, Antalič František, Ing. Jeleň Marián

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie Zmlúv o dielo
 4. Schválenie predloženia a spolufinancovania projektu
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Vidiná za rok 2015
 6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Vidiná na I.polrok 2016
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

 

1. Otvorenie 

Ing. Ján Šupica – privítal prítomných a konštatoval, že OZ je uznášania schopné, počet prítomných poslancov 7a predstavil program rokovania obecného zastupiteľstva. Zároveň ospravedlnil neprítomných Bc. Annu Kropáčovú a Miroslava Kumštára, taktiež aj hlavnú kontrolórku.

Uznesenie č. 1 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.03.2016

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

program 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva

Hlasovanie:

ZA      -              Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto, Ing. Marián

                         Jeleň, František Antalič, Ing. Martina Predajnianská

PROTI -             0

ZDRŽAL SA –     0

 

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Ing. Ján Šupica za overovateľov zápisnice určil Ing. Martinu Predajnianskú a Emíliu Boltvanovú. Ako členov návrhovej komisie navrhol Pavla Bútora, Františeka Antaliča, Ing. Mariána Jeleňa.

 

Na rokovanie sa dostavil poslanec Vladimír Ragač.

Uznesenie č. 2 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.03.2016

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Fratnišek Antalič, Ing. Marián Jeleň, Pavol Bútor

 

Hlasovanie:

ZA      -              Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto, Ing. Marián

                          Jeleň, František Antalič, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač

PROTI -              0

ZDRŽAL SA –      0

II. BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Ing. Martina Predajnianská, Emília Boltvanová

 

3. Schválenie zmlúv o dielo

Ing. Ján Šupica – informoval prítomných o pripravených zmluvách o dielo. Na poslednom zastupiteľstve minulého roka jednou z priorít na rok 2016 bola  určená aj  rekonštrukcia interiéru Domu smútku. Starosta poďakoval za aktívny prístup všetkých poslancov, nakoľko boli podané podnetné návrhy, bol určený rozsah prác, s uvedenými návrhmi sa zaoberala aj stavebná komisia, tu sa určila predpokladaná cena zákazky, bol uskutočnený prieskum trhu. Komisionálne boli otvorené doručené  obálky,  víťazom sa stala firma MERDOK s. r. o.. Následne starosta odprezentoval znenie zmluvy, kde je určený rozsah prác na základe celej cenovej ponuky. Všetky zmeny zmluvy bude schvaľovať obecné zastupiteľstvo. Je potrebné doplniť do zmluvy  bod 3.1. – začiatok a dokončenie diela, od kedy má firma začať pracovať a lehotu na ukončenie prác. Je to Dom smútku, môžu tam nastať rôzne situácie, len dúfajme, že v tom období nik nezomrie.  Návrh začatia prác starosta navrhol o 2 týždne –  ukončenie prac za 2 mesiace. Ak zhotoviteľ  nedodrží termín, tak mu hrozia zmluvne pokuty, takže navrhovaný termín začatia prác 4. apríla 2016 – pondelok a ukončenie prác do 30. mája 2016. Ďalšia pripomienka 3.3.1. – objednávateľ za zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do 4.4.2016. Ďalšia pripomienka - doplniť do zmluvy o dielo číslo uznesenia a dátum zasadania obecného zastupiteľstva. Rekonštrukčná cena diela bola vysúťažená najnižšia cena, rekonštrukčné práce by boli v hodnote takmer  15.000 €. Verejne obstarávanie vyhrala firma Merdok s.r.o. – konateľom firmy je poslanec Kumštár. Keďže verejné obstarávanie vyhral, bola by to diskriminácia, aj keď je poslanec, ale nemôže byť diskriminovaný ako podnikateľ. Hlavná kontrolórka zmluvu videla a odporučila ju  schváliť.

Ing.Šupica  - prečítal rozsah prác navrhovaných poslancami: - výmena vstupných dverí a svetlíka, ozvučenie domu smútku, montáže a likvidácie odpadu, parozábrana, zateplenie stropných častí, zníženie sadrokartónového stropu,  zamurovanie 6 ks okien, jedna priečka s dverami, renovácia stien, predsadená stena, 2-násobná maľba, montáž a dodávka elektrického kúrenia, montáž a dodávka odvetrania, výmena osvetlenia v hlavnej hale. Po tejto investícii by mal byť interiér Domu smútku kompletne zrekonštruovaný. Táto zmluva je súčasťou tejto zápisnice z obecného zastupiteľstva. Následne dal starosta hlasovať za prednesené pripomienky.

Uznesenie č. 3 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.03.2016:

K bodu 3. Schválenie zmlúv o dielo

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. schvaľuje

pripomienky k zmluve o dielo:

 • v bode 2.1. doplniť, že cenová ponuka je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
 • začatie realizácie práce na 04.04.2016
 • dokončenie diela: 31.05.2016
 • odovzdanie zhotoviteľom stavenisko: 04.04.2016

Hlasovanie:

ZA      -              Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto, Ing. Marián

                          Jeleň, František Antalič, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač

PROTI -              0

ZDRŽAL SA –       0

 

Následne dal starosta hlasovať za zmluvu spolu s prijatými pripomienkami.

Uznesenie č. 4 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.03.2016:

K bodu 3. Schválenie zmlúv o dielo

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. schvaľuje

návrh zmluvy o dielo so zhotoviteľom MERDOK, s.r.o., so sídlom Vidiná, Exnárova 1, IČO: 47356707, DIČ: 2023828158 predmetom ktorej sú stavebné úpravy interiéru Domu smútku, cena za dielo 14.922,00 Eur vrátane DPH spolu s pripomienkami

Hlasovanie:

ZA      -              Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto, Ing. Marián

                          Jeleň, František Antalič, Vladimír Ragač

PROTI -             0

ZDRŽAL SA –     Ing. Martina Predajnianská

 

Ing. Šupica všetkých oboznámil, že víťaz verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie ohľadom zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ sa stal Ing. Martin Bartoš z Veľkého Krtíša, ktorý v rozsahu diela vypracuje projekt v celkovej hodnote 4.150,- Eur, termín podania žiadosti je 15.3.2016, projekt sa týka zateplenia stropu, obvodového plášťa, výmena okien a kotlov v MŠ. Stav kotlov bol vytknutý aj revíznym technikom. K priloženej zmluve sa vyjadrovala aj hlavná kontrolórka, ktorá odporučila zmluvu schváliť. Taktiež to bola jedna z priorít obecného zastupiteľstva určená do nového roka.

Ing. Šupica ďalej informoval, že všetky vyjadrenia a povolenia sú už v predstihu získane, 15.3.2016 ide so žiadosťou do Bratislavy. Energetický audit bol vypracovaný v decembri 2015, audítor vypočítal návratnosť finančnej investície na 30 rokov, čo vychádza veľmi dobre v porovnaní s prácami, kde sú síce náklady vyššie, ale návratnosť vychádza 130 rokov.

Ing. Predajnianská navrhla doplniť bod 11.6, že táto zmluva podlieha zverejneniu

Ing. Ján Šupica ďalej informoval, že v súvislosti s podaním žiadosti je potrebné schváliť povinnú prílohu žiadosti, a to uznesenie zastupiteľstva, ktoré schvaľuje predloženie žiadosti a spolufinancovanie projektu o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ vo Vidinej. Spolufinancovanie projektu  bude v maximálnej možnej výške  250.000,-Eur, 5% spolufinancovanie obce môže byť  maximum - 12.500 €.  V prípade menších celkových nákladov bude spoluúčasť obce nižšia.

Uznesenie č. 5 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.03.2016

K bodu 3. Schválenie zmlúv o dielo

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. schvaľuje

pripomienky k zmluve o dielo:

v bode 11.06. doplniť v zmysle zákona podlieha zverejneniu

 

Hlasovanie:

ZA      -              Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto, Ing. Marián

                          Jeleň, František Antalič, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač

PROTI -              0

ZDRŽAL SA –       0

 

Následne dal starosta hlasovať za návrh zmluvy s projektantom spolu s pripomienkou.

Uznesenie č. 6 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.03.2016

K bodu 3. Schválenie zmlúv o dielo

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. schvaľuje

návrh zmluvy o dielo č. 012016 na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby so zhotoviteľom Ing. Martinom Bartošom, so sídlom Veľký Krtíš, Lučenská 398/45, IČO: 44 608 551, DIČ: 1079038367 predmetom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu pre ohlásenie stavebných úprav: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY VO VIDINEJ, cena za dielo 4.150,00 Eur vrátane DPH spolu s pripomienkami

Hlasovanie:

ZA      -              Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto, Ing. Marián

                          Jeleň, František Antalič, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač

PROTI -            0

ZDRŽAL SA – 0

 

4. Schválenie predloženia a spolufinancovania projektu

Uznesenie č.  7 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.03.2016

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. schvaľuje

predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy vo Vidinej“ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, ktorá je sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia, v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6

II. SCHVAĽUJE

spolufinancovanie časti celkových oprávnených výdavkov, a to vo výške maximálne 12 500,00 Eur vrátane DPH

Hlasovanie:

ZA      -              Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto, Ing. Marián

                          Jeleň, František Antalič, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač

PROTI -             0

ZDRŽAL SA –     0

 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Vidiná za rok  2015

Ing. Šupica – informoval, že hlavná kontrolórka je v zmysle zákona povinná do 60 dní doručiť správu o kontrolnej činnosti za predchádzajúci rok. Táto správa bola doručená v lehote a teraz je predložená na tomto rokovaní obecného zastupiteľstva. Taktiež uviedol, že je zverejnená na webovom sídle obce a je aj súčasťou zápisnice.

Uznesenie č.  8 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.03.2016

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Vidiná za rok 2015

 

6.  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2016

Ing. Šupica oboznámil prítomných s plánovanými cieľmi kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Vidiná na 1. polrok 2016. Návrh tohto plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený aj na úradnej tabuli obce v termíne od 5.1.2016 do 29.1.2016. Uviedol, že je možné aj nad rámec tohto plánu doplniť rozsah kontrolnej činnosti zo strany poslaneckého zboru. Hlavná kontrolórka je otvorená každému doplneniu tohto plánu kontrolnej činnosti

Uznesenie č.  9 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.03.2016

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

SCHVAĽUJE

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Vidiná na 1. polrok 2016

Hlasovanie:

ZA      -              Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto, Ing. Marián

                          Jeleň, František Antalič, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač

PROTI -              0

ZDRŽAL SA –      0

 

Ing. Šupica dal v závere slovo prítomným občanom:

Kamenská Viera – poďakovala sa  za rýchle riešenie zo strany obce pri zvýšenej vodnej hladine počas nedávnych dažďoch.  Navrhla, či by bolo možné rokovať s Povodím Hrona o úprave brehu od bytovky  po most. Je podmytý breh na strane Kamenskovcov. Navrhuje upraviť dno rieky – prehĺbiť, niekedy to robili pravidelne po každej veľkej vode a potom by voda tiekla plynule. Voda nestíha tiecť popod most. Taktiež sa pýtala, či nie je možné opíliť alebo  odstrániť vŕby. Sú už staré, lámu sa konáre a  je v blízkosti škôlka.

Ing. Šupica – informoval, že zo strany správcu toku mu bolo vysvetlené, že vŕby spevňujú svah, požiada dotknuté orgány o vyjadrenie. Ďalej dohodne stretnutie s Okresným úradom životného prostredia a Povodím  Hrona spolu s verejnosťou. Ďalej upozornil, že pri moste do materskej školy je v koryte vedená splašková kanalizácia, je potrebné pri prehlbovaní koryta dať na to pozor.

Ing. Predajnianská – navrhuje prejsť celé koryto rieky od mosta po most, pretože vznikajú skládky na brehu, navrhla  upozorniť verejnosť. Ďalej navrhla uložiť obci zvolať navrhované stretnutie.

Uznesenie č.  10 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.03.2016

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

Pripomienky pani Kamenskej, možnosť úpravy brehovej Krivánskeho potoka, preriedenie stromov v koryte potoka, vŕby pri potoku kvitnú – alergie, prehĺbenie koryta v blízkosti mosta

II. UKLADÁ

starostovi obce zvolať pracovné stretnutie s dotknutými orgánmi (OÚ ŽP, Povodie Hrona)

Hlasovanie:

ZA      -              Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto, Ing. Marián

                          Jeleň, František Antalič, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač

PROTI -            0

ZDRŽAL SA – 0

 

Ragač– informoval, že na ulici Pivovarskej pred domom pani Karmanovej je jama, v období dažďov majú občania sťažený priechod cez cestu. Pri prejazde autom jej to strieka na dom.

Ing. Šupica – vysvetlil. že sa dá osadiť pouličná vpusť a voviesť do kanalizácie, ale dažďová kanalizácia je vedená na opačnej strane cesty, bude potrebné prekovať Riečnu ulicu, ktorá bola len nedávno asfaltovaná.

Končošová – navrhuje zvýšiť periodicitu vývozov komunálneho odpadu. Raz za 2 týždne je málo. Navrhla, aby  veľkoobjemný odpad sa vyvážal častejšie, napr. 1 krát do mesiaca, čím by sa predchádzalo vzniku čiernych skládok. Ďalej navrhla vrátiť sa v systéme zberu odpadu k paušálnym poplatkom.

Ing. Šupica – sa zaujímal, či pani Končošová navrhuje iba zvýšiť frekvenciu odvozu odpadu, tu je možné otvoriť rokovania s Meposom, alebo navrhuje zmeniť systém platby, zrušiť množstvový zber a vrátiť sa k paušálnym poplatkom. Tu navrhol stretnutie so širokou verejnosťou, pretože nie každý by s tým súhlasil, nie každý produkuje odpad vo väčšom množstve, sú tu aj starší občania, ktorí neprodukujú toľko odpadu, ich rodinní príslušníci pracujú v zahraničí a paušálne platiť aj za nich by bolo finančne náročné. Stále sa v našej obci  zvyšuje množstvo separovaného zberu, ktorý odvážajú zadarmo. Je potrebné viac separovať, tým pádom pôjde do sudov menej odpadu. V prípade pani Končošovej navrhol zaobstarať si druhý sud a v prípade väčšieho množstva odpadu  ho do sudu umiestniť. Pri paušálnom zbere je to trochu problém motivovať ľudí separovať a bolo by to finančne aj náročnejšie. Je v platnosti nový zákon o odpadoch, kde obce musia povinne separovať. Už sa zváža v našej obci aj bio odpad. Máme určité záväzky ako Slovenská republika aj voči Európskej únii v tomto smere.

Pán Končoš uviedol, že vedľa ich pozemku na Exnárovej ulici je pozemok, ktorý nik neužíva a teda ho ani nik neudržiava, zo  zákona je povinnosť  2 x do roka kosiť, množia sa tam hady. Navrhol, aby pracovníci obecného úradu pokosili pozemok a vlastníkovi náklady vyfakturovať. Taktiež sa zaujímal za daň za psa, či nie sú diskriminovaní majitelia psov, či nemajú platiť aj majitelia iných domácich zvierat /mačiek, ošípaných a pod./, teraz sa v obci množí zápach z chovu zvierat. Taktiež sú po chodníkoch psie exkrementy, nikde v obci sa nenachádzajú koše.

Ragač – informoval, že v územnom pláne sú určené lokality, kde je možné chovať v malom domáce zvieratá a kde je bývanie čisté, záleží podľa lokality v akej bývate a čo sa tam môže chovať.

Ing. Šupica – vysvetlil, že obec môže vyberať dane iba na základe zákona, za mačky a iné zvieratá nie je možné vyberať miestne dane, ďalej informoval, že sú objednané koše na psie exkrementy a taktiež sáčky, ktoré si občania budú môcť vybrať na obecnom úrade. Koše budú už v priebehu krátkej doby rozmiestnené po obci na miestach, kde majitelia chodia venčiť psov, napr. cesta na cintorín, pri detských pieskoviskách, ihriskách, pri škôlke a pod., ďalej by uvítal aj podnety od občanov na umiestnenie smetných košov.

Končošová -  navrhla zmenu v dopravnom značení, kde hlavná ulica  je Zelená a Exnárova je vedľajšia, zaujímala prečo je označená ako hlavná ulica Zelená, keď je slepá ulica.

Ing. Šupica – zmena môže nastať, budeme sa tým zaoberať a ak sa schváli, bude verejnosť informovaná aj oznamom v novinách. Je to takto schválené dopravným inšpektorátom a dopravným pasportom.

Boltvanová – oznámila, že je nefunkčný obecný rozhlas na ulici Pivovarskej, taktiež svetlá nesvietia.

Ing. Šupica – informoval, že rozhlas aj  na Exnárovej aj Pivovarskej  je už opravený. Obec má  novú firmu na opravu obecného rozhlasu. Poulične osvetlenie bude opravené do konca týždňa.

Ragač– oznámil, že chodník na Zvolenskej ulici je v zlom stave.

Ing. Šupica informoval, že bude tiež opravený, len nech prestanú dažde.

Janštová Margita – vyjadrila pochvalu za promptné riešenie výsadby novej dubovej aleje pri cintoríne.

Kamenská a Janštová – sa zaujímali, či sa niečo nedá robiť s napoly zrúteným domom na Zvolenskej ulici oproti obecného úradu, veľmi to špatí obec, navrhli upozorniť majiteľa.

Ing. Šupica  - majiteľ stavby je povinný zo zákona si stavbu udržiavať. Obec  vyzve  písomne majiteľa k náprave.

Ing. Predajnianská –  upozornila, že smreky v katolíckom  cintoríne sú veľmi vysoké, či je možné požiadať  životné prostredie o úpravu alebo vypílenie, pretože korene dvíhajú a poškodzujú hroby.

Antalič František - parkovisko pred katolíckym cintorínom tiež je v zlom stave, žiada si úpravu, sú tam jamy, stojí tam voda.

Ing. Šupica-  s úpravami parkoviska súvisí odvodňovací kanál, takže najprv sa musí urobiť ten. Ohľadne vysokých smrekov v cintoríne požiadame o stanovisko životné prostredie

Uznesenie č.  11 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.03.2016

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

BERIE NA VEDOMIE

pripomienky p. Končoša o častejšie vývoz komunálneho odpadu

pokosenie trávy na pozemku p. Kotmana

pripomienku k zmene dopravného značenia

 

7. Návrh na uznesenie

Ing. Marián Jeleň – prečítal návrh na uznesenie

 

8. Záver

Ing. Ján Šupica – poďakoval prítomným poslancom, zamestnancom aj občanom za účasť.

 

Zapísala: Emília Gajdošová dňa 14. 03. 2016

 

                                                                                                      Ing. Ján Šupica

                                                                                                        starosta obce

Overovatelia zápisnice:                                                                                     

 

Emília Boltvanová: Vo Vidinej dňa:                                                       

Ing. Martina PredajnianskaVo Vidinej dňa:

 

 


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 9. 3. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť