Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 9.7.2012

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Z á p i s n i c a z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 09.07.2012

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Antalič, Báťková Neospravedlnení:  0 Návrhová komisia:  Bc. Kuceková, Ing. Černok Overovatelia zápisnice: Kocúr, Bútor

Program:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Riešenie vzniknutej situácie ohľadom ekonómky obce 4. Rôzne

 

1 Otvorenie Ing. Predajnianská predstavila program rokovania a informovala, že toto zastupiteľstvo vedie ona z dôvodu, že starosta je na dovolenke.

Uznesenie č. 76/2012 zo dňa 09.07.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Hlasovanie: ZA Bútor, Ing. Černok, Kocúr,  Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice Ing. Predajnianská navrhla do návrhovej komisie Ing. Černoka a Bc. Kucekovú. Ako overovateľov zápisnice určila pána Bútora a pána Kocúra.

Uznesenie č. 77/2012 zo dňa 09.07.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Ing. Černok a Bc. Kuceková

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Bútora a Kocúra

Hlasovanie: ZA Bútor, Ing. Černok, Kocúr,  Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

3 Riešenie vzniknutej situácie ohľadom ekonómky obce Ing. Predajnianská - predstavila dôvod rokovania, obec nemá ekonóma, od 1.8.2012 nastúpi nová ekonómka, Ing. Fábinánová je na dovolenke, starosta je tiež na dovolenke, nie sú doriešené mzdy, je potrebné vypracovať štatistické údaje a finančné výkazy, toto je termínované. Ekonómka je na dovolenke celý mesiac, rozmýšľala čo sa dá, na čo má právo, riešila aj možnosť stiahnuť pracovníka z dovolenky, ale to sú pracovnoprávne vzťahy a na to nemá kompetencie, hrozia sankcie pokuty a penále. Kocúr –zaujímal sa, kto je za to zodpovedný, je za to zodpovedný starosta, to že je na dovolenke, on pracovný čas nemá, on je zodpovedný. Ak vzniknú obci náklady a pokuty, je možné to zosobniť. Ing. Kolimárová–  informovala, že on ak chcel ísť, tak si to mal zariadiť a nechať tu ekonómku Kucej Jozef – informoval, že riešenie tu neexistuje, starosta hrubo zanedbal svoju povinnosť, úrad nemôže byť bez ekonómky, ona ju nemala dostať, v kompetencii zástupcu nie je miešať sa do kompetencií starosta, nemá to ani zastupiteľstvo, je tu situácia a bude to mať obrovský dopad na chod obce, je veľmi nezodpovedné, ak tri dni pred odchodom na zastupiteľstve neinformoval starosta ani poslancov, nie je tu úcta, keď príde na lámanie chleba, nikto nemôže platiť, on je nedotknuteľný v obci, na toto nie sú páky. Ďalej sa zaujímal, v materiáloch je uvedené pri odchode starostu poverí starosta zástupcu písomne. Ing. Predajnianská – informovala, že poverenie má, ale  vyčlenené sú pracovnoprávne vzťahy. Ing. Černok –  informoval, že všetka česť, že ich zavolala, riešenie situácie nevie navrhnúť, nikto nemá podpisový vzor do banky, nikto nemôže podpísať faktúry, riešenie je také, že nechať to tak, štatutár si musí byť vedomý, že chod musí byť zabezpečení, podpísal ekonómke dovolenku, nemá pouzatvárané veci, porušil svoje kompetencie, oni môžu konštatovať, že chod úradu nie je zabezpečený, dôsledky budú nie zanedbateľné. Na zastupiteľstve za účasti štatutára môžu žiadať zodpovednosť osobnú, môžu poprosiť, aby zamestnanci robili zadarmo, bez výplaty. Kucej Jozef – pripomenul, že tu sú ešte učiteľky MŠ, tu sú ohrození všetci zamestnanci  obce. Ing. Kolimárová – informovala, že nová ekonómka nemôže niesť zodpovednosť za vyhodnotenie I. polroka 2012. Kocúr – konštatoval, či starosta vôbec vedel, čo týmto spôsobí a informoval, že tu je riziko, že budú platené penále. Ing. Predajnianská – sa zaujímala, či by nebolo vhodné napísať na inštitúcie a požiadať o odklad. Ing. Černok pripomenul, že to môže napísať pod svojím menom, ale nie pod ich Bc. Kuceková – riešenie nie je žiadne, už sa len opakujú, aj ekonómka vedela, že sú termíny, mohla uzavrieť polrok a potom mohla ísť na dovolenku. Kucej Jozef– pripomenul, že iniciatíva je dobrá, ale nevieme ako budú reagovať oni, to sa nedá z poverenia zastupiteľstva zaslať  na všetky inštitúcie. Ing. Černok – informoval, že prídu faktúry, napíše sa odklad doby splatnosti, ale sú tam aj termínované úlohy, to nie je dôvod nezaslania. Ing. Predajnianská informovala, že faktúry sa uhrádzajú priebežne. Ing. Černok – pripomenul, že  so mzdami sú spojené aj odvody a vypracovanie výkazov do poisťovní. Kucej Jozef – informoval, že kde je záruka, že sa pracovníci neobrátia  na súd, Kucej Jozef informoval, že  keby tu bol starosta, on ju môže stiahnuť z dovolenky. Ing. Černok – sa zaujímal, komu odovzdala účtovníctvo, Kropáč – pripomenul, že kto zaučí novú ekonómku Kocúr – pripomenul, že ekonómka to mala odovzdať, jej pracovný pomer trvá do 31.7. 2012 Kucej Jozef informoval, že ak má mesiac dovolenky, v tomto mesiaci neurobí nič, zákon mu dovolí dať aj pol mesiac, ak dovolenka nebude, tak sa preplatí. Ing. Černok predstavil návrh uznesenia

Uznesenie č. 78/2012 zo dňa 09.07.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE OZ  nemá kompetencie na riešenie vzniknutej situácie ohľadom ekonóma obce a na základe splnomocnenia starostu obce, zástupkyňa nemôže riešiť uvedenú situáciu

Hlasovanie: ZA Bútor, Ing. Černok, Kocúr,  Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Overovatelia zápisnice: Vo Vidinej, dňa Štefan Kocúr  

Vo Vidinej, dňa 12.07.2012 Pavol Bútor  

Zapísal: Ing. Šupica           

                                                                                                         Vladimír Ragač                                                                                                           starosta obceVyvesené: 9. 7. 2012

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť