Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 9.8.2012

pozvánka

Vladimír Ragač starosta obce Vidiná Vo Vidinej, 03.08.2012

 

P O Z V Á N K A V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční dňa 09.08.2012 (štvrtok) o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

s týmto programom: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Kontrola plnenia uznesení 4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 5. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vidiná 6. Návrh Zásad rozpočtového hospodárenia obce Vidiná 7. Petícia za zrušenie trasy splaškovej kanalizácie na ulici Športovej a Zvolenskej – horná časť 8. Rôzne 9. Interpelácia 10. Diskusia 11. Návrh na uznesenie 12. Záver

 

v. z. Ing. Martina Predajnianská Vladimír Ragač


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Z á p i s n i c a z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 09.08.2012

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Peter Kucej Neospravedlnení:  0 Návrhová komisia:  Bc. Kuceková Drahomíra, Báťková Želmíra, Bútor Pavol Overovatelia zápisnice: Antalič František, Kucej Jozef

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Kontrola plnenia uznesení 4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 5. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vidiná 6. Návrh Zásad rozpočtového hospodárenia obce Vidiná 7. Petícia za zrušenie trasy splaškovej kanalizácie na ulici Športovej     a Zvolenskej – horná časť. 8. Rôzne 9. Interpelácia 10. Diskusia 11. Návrh na uznesenie 12. Záver

 

1 Otvorenie Ing. Predajnianská predstavila návrh programu. Jozef Kucej – informoval, že v pondelok zasadala Ekonomická komisia, vzhľadom k tomu, že nemali k dispozícii vnútorné predpisy o pokladni a iné veci, navrhol vypustiť bod č. 6 Zásady rozpočtového hospodárenia a presunúť ich na ďalšie zasadnutie, tieto návrhy prehodnotiť a vypustiť to, čo je vo vnútorných predpisoch.

Uznesenie č. 88/2012 zo dňa 09.08.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej s tým, že sa vypustí bod č. 6

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kucej Jozef, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice Ing. Predajnianská navrhla do návrhovej komisie pána Bútora, pani Báťkovú a Bc. Kucekovú a ako overovateľov zápisnice určila pána Antaliča a pána Jozefa Kuceja.

Uznesenie č. 89/2012 zo dňa 09.08.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Bc. Kuceková, Báťková, Bútor

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Antaliča, Jozefa Kuceja

Hlasovanie: ZA Antalič, Bútor, Ing. Černok, Kucej Jozef,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  Báťková, Bc. Kuceková

3 Kontrola plnenia uznesení Ing. Predajnianská informovala, boli dané dve úlohy a to prerokovanie prípojky pre našich obyvateľov Tárnokovcov, zúčastnila sa rokovania s vodármi a  s realizátorom stavby, ktorého činnosťou došlo k poškodeniu pitného zdroja. Dohodli sa, že požiadavka bude doriešená 14.08.2012 na kontrolnom dni, kde budú prítomní všetci zástupcovia. Ďalším bodom bolo práve úprava zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ktorý je dnes predložený. Medzitým sa dostavil rokovania p. Kocúr.

Uznesenie č. 90/2012 zo dňa 09.08.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE správu o plnení uznesení

        

4 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 Ing. Predajnianská vysvetlila, že s týmto plánom boli poslanci oboznámení, bol vyvesený na úradnej tabuly. Následne dala za tento plán hlasovať.

Uznesenie č. 91/2012 zo dňa 09.08.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012 bez pripomienok.

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Kucej Jozef, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0      5 Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vidiná

Ing. Predajnianská – informovala, že bol zaslaný materiál poslancom, predstavila zápisnicu zo zasadnutia Ekonomickej komisie, ktorá mala pripomienky a navrhla materiál upraviť. Predstavila navrhované pripomienky. Zápisnica z rokovania komisie je súčasťou zápisnice. Kucej Jozef – informoval, že na komisii o tom jednali, v zásadách sú uvedené aj veci okolo inventarizácie, môžeme ich len doplniť, ak tam sú. Rovnako aj prenájom, ak to existuje, tak to môže ostať tak, ak to nie je, tak to môžeme zapracovať do zásad. Ing. Predajnianská navrhla zapracovať pripomienok do zásad. Koristeková  – pripomenula, že teraz sa o tom nebude hlasovať, materiál sa musí zverejniť, potom sa budú schvaľovať. Ing. Predajnianská-  informovala, že takto prepracovaný materiál sa zašle znovu poslancom.

Uznesenie č. 92/2012 zo dňa 09.08.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE

návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vidiná s tým, že budú do nich zapracované pripomienky Ekonomickej komisie tak, ako ich Ekonomická komisia predložila (viď priloženú zápisnicu Ekonomickej komisie)

Termín: do budúceho obecného zastupiteľstva Zodpovedná: obec

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Kucej Jozef, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0           6 Petícia za zrušenie trasy splaškovej kanalizácie na ulici Športovej a Zvolenskej – horná časť.

Ing. Predajnianská – vysvetlila, že zastupuje starostu, dostal sa jej spis, petícia bola prejednaná s realizátorom stavby a bola zaslaná na obvodný úrad životného prostredia., ktorí vrátili petíciu späť obec. Po preštudovaní petičného zákona navrhla v zmysle § 5 postúpiť petícia Úradu vlády, ktorý rozhodne. Poslanci odporučili postupovať v zmysle zákona a petíciu bezodkladne zaslať. Kováčik – vysvetlil, že oni nechcú zrušenie kanalizácie, iba chcú zmenu trasy, Zvolenská sa robí i keď sa nemala robiť, obyvatelia Športovej ulice sa podľa jeho názoru nenapoja, myslí tým obyvateľov na spodnej časti ulice. Chybu urobil projektant, ktorý projekt urobil z poza stola, mal si prejsť aj skutočný stav v obci. Kucej Jozef – informoval, že to bude problém zmeniť trasy, to sú peniaze z únie, možno budeme mať šťastie, dáva tomu slabú nádej. V súčasnej dobe nemajú páky, ako zastaviť výstavbu kanalizácie, do 30 dní sa na petíciu malo reagovať. Zasielame doklady až teraz. Namiesto toho, aby sa vôľa riešila, tak sa zaslala niekde, tí ju poslali naspäť, prešlo veľa času, Zvolenská ulica je takmer hotová. Je to domotané, nepatrí sa rozprávať o tom, kto tu nie je, boli porušené pravidlá voči občanom, voči voličom, voči poslancom, na minulom zastupiteľstve za prítomnosti starostu vysvetlil, že projektant mal postupovať podľa predtým schválených projektov na predošlú kanalizáciu, on prisľúbil, že nájde o tom doklad, tu sa nenašli projekty. Následne predstavil odovzdávací protokol, kde bola starostovi obce odovzdaná aj dokumentácia a projekty na kanalizáciu obce. Tieto projekty tu musia byť. Keď budeme brať zákon o archívníctve, musia byť v archíve. Ing. Predajnianská – informovala, že nejaké projekty sa našli, ale nevie v akom rozsahu. Ing. Černok – pripomenul, že oni sa o projekte na kanalizáciu rozprávajú minimálne pol roka, o petícia sa dozvedeli tiež neskoro, on za to neberie plat. Ďalej pripomenul, že už by sa kompetentný k tomu mal vyjadriť a tiež vidí nereálne odklon trasy, sú to peniaze z únie, každé zastupiteľstvo sa vracajú k tomu istému, ignorácia názorov poslancov od starostu, je mu nelogické, že sa projekty nevedeli nájsť, teraz ich už našli, ak si pozeráte web stránky, sú tam hlasy proti poslancom, zatiaľ nič nezmohli a nič nezmôžu, musí sa vrátiť starosta, prečo nakladal s petíciou tak ako nakladal. Čiešok – informoval, že je tu problém odklonenia trasy, pôvodná trasa bola stredom ulice, teraz to ide po okraji ulice, už je tu odklon. Macko – informoval, že býva na Zvole nskej ulici, tam ide súbežne ulica A. V. Suvorova. Počul, že tam nepôjde kanalizácia, chcel vedieť ako je to. Kropáč – vysvetlil, že nebola vysporiadaná cesta na ulici A. V. Suvorova, preto nebola vypracovaná projektová dokumentácia, cesta bola postavaná na súkromných pozemkoch. Macko – sa zaujímal, že tí čo nedali súhlas a keď tam nebude kanalizácia, kde to budú vypúšťať títo obyvatelia, on vie, kto to nechcel podpísať súhlas. Koristeková – tiež to počula, že tam nemá byť kanalizácia a pýtala sa firmy Accord, oni povedali, že tam kanalizácia bude, je to plánované, pána Macka sa kanalizácia týka, ulica je vysporiadaná. Macko – vysvetlil, že tam ide ešte aj  prírodný járok od cintorína, do toho járku si urobili vývody zo záchodov rodinné domy, vypúšťajú tam občania splašky. Už predtým žiadal aj bývalého starostu o pomoc, aby tam dali aspoň rúry, nepomohli, je to jeho majetok, vybudovanie a kúpenie rúr ho stálo 26 000 Sk, tieklo im to ani meter od domu, je tu aj pán Kropáč, on má járok cez dvor, do rúry si urobil otvor a má fekálne čerpadlo, vypúšťa takto splašky. Kropáč – sa zaujímal,  či mu to môže dokázať, že to robí on. Macko – navrhol, že on tú rúru  zapchá a uvidíme, kde to  komu bude potom tiecť. Uznesenie č. 93/2012 zo dňa 09.08.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE postúpenie Petície za zrušenie trasy splaškovej kanalizácie na ulici Športovej a Zvolenskej – horná časť a následne doporučuje postupovať v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. (o petičnom práve) § 5 podanie a vybavenie petície odst. 4

Termín: ihneď Zodpovedná: obec

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Kucej Jozef, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

7 Rôzne Ing. Predajnianská – informovala a navrhla tento rok neorganizovať rozlúčku s letom, vzniknú úspory, sú už aj v časovej tiesni, zatiaľ sa nič neorganizovalo, je tam spolupráca s obcou Egyházasdengeleg, preto navrhla pozvať ich na iné podujatie, v deň SNP vykonať len kladenie vencov a pozvala prítomných k tejto akcii. Kucej Jozef – plne súhlasí, ale nie preto, že sme v časovej tiesni, ale ani jeden rok neboli o ničom informovaní. Boli informovaní len o tom, kedy sa to bude konať. Ak by sa teraz do toho pustili, tak ani sami nevedia, čo idú robiť, starosta si všetko organizoval sám. Dodnes nevedia, koľko to stálo peňazí. Z tohto je vidieť úctu predstaveného obce, keď do dnešného dňa poslanci nevedia, koľko dní má starosta dovolenku. Starosta odišiel a pustil ekonómku na dovolenku, nezabezpečil základné veci. Keď ľudia nebudú chodiť na zastupiteľstvá, nič sa nezmení.

Uznesenie č. 94/2012 zo dňa 09.08.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE zrušenie akcie „Rozlúčka s letom“ na tento rok.

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Ing. Černok,  Kucej Jozef, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  Bútor, Kocúr          

Ing. Predajnianská – informovala, že počas dažďov došlo k poškodzovanie strechy materskej školy, zatiekli izby, v rozpočte to nie je riešené, je potrebné to riešiť úpravou rozpočtu a zistiť v akom rozsahu, teraz boli ušetrené peniaze z rozlúčky. Ing. Kolimárová – je potrebné tam zavolať 3 dodávateľov, vyhodnotiť to, a potom navrhnúť zmenu rozpočtu.

Kropáč – informoval, že pre opravu prechodov na Hviezdoslavovej ulici je potrebné zakúpiť len železo, urobíme si to sami Kocúr –  pripomenul, že krajný prechod  už spadol Kucej Jozef – pripomenul, že to bolo schválené, ale je potrebná súťaž. Ing. Predajnianská – informovala, že pripravíme, čo by stál materiál, urobíme to vo vlastnej réžii. Tento rok už bol robený aj cokel na kultúrnom dome, studne sa obkladajú, je opravená aj kuchyňa, peniaze, ktoré boli schválené sa čerpali.

Ing. Predajnianská – oboznámila o potrebe školení, z dôvodu zmeny daňového zákona, je školenie na program, v ktorom robia pracovníci, poplatok je 45 €, zaujímala sa či sa môže pracovníčka zúčastniť tohto školenia, v rozpočte je rezerva. Kocúr informoval, že  na toto nepotrebuje súhlas zastupiteľstva. Ing. Predajnianská – mala jeden dotaz, v rozpočte bola schválená suma na objednávanie časopisov, bola vyčerpaná a  je problém s preplatením 5 €, za túto sumu si p. Koristeková zakúpila Daňový poriadok. Ďalej informovala, že do najbližšieho zastupiteľstva pripraví zmenu rozpočtu.

Ing. Predajnianská – informovala, že jej bol zaslaný mail od hlavnej kontrolórky, ktorý predstavila. Materiál je súčasťou zápisnice.

Uznesenie č. 95/2012 zo dňa 09.08.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  BERIE NA VEDOMIE stanovisko hlavného kontrolóra – výsledky kontroly za I. polrok 2012

  

8 Interpelácie Bc. Kuceková – informovala, že bol krátky lejak,  kde neodtekala voda z ulice a rodine Vetrákovú vytápalo. Báťková – informovala, že vyrazilo kanál urobil sa potok, ktorý tiekol po ulici. Kropáč – navrhol riešenie, aby sa dali prípojky na tomto úseku, nakoľko tu stále stojí voda. Bc. Kuceková – informovala, že ľudia sa sťažujú, že firma, ktorá robí kanalizáciu si robí skládky nie len na obecnom, ale aj pred bránami, ak občan, ktorý ak si niečo položí pred dom, platí poplatok, zaujímala sa, ako to je riešené s nimi,  keď si robia skládky. Ing. Predajnianská- informovala, že chce dať sťažnosť na kontrolnom dni, boli to pozrieť, štrky sa sypú už priamo na dom, chodníky sú rozmrvené, Pivovarská ulica už chodníky mať nebude. Bola pripomienka aj na šotolinu pred kostolom, bude to pripomienkovať. Ďalej informovala, že starosta súhlasil s prevzatím prác na úseku pod kostolom.

Kucej Jozef – teraz nemá význam interpelovať, jeho veci už zapadli prachom, už na to nemá chuť. Keď sme pri tejto kanalizácii, všade je problém, musí povedať, že opäť nikto nevidel projekt, našli časť projektu. Navrhol, aby bol človek, ktorý bude zastupovať obec, alebo poveriť komisiu, ktorá o tom bude rozhodovať. Ing. Kolimárová – doplnila, že je potrebný stavebný dozor, ktorý by hájil záujmy obce, starosta už prevzal práce, už je neskoro. Záujmy obce neháji nikto.

9 Diskusia Kováčik – petícia sa pošle ďalej, kanalizácia sa buduje, on je za kanalizáciu, on to nechce zrušiť. Podľa projektu, ktorý bol už dávno, im bolo povedané, že si majú tak robiť septiky, teraz je to naopak, konečne už aj bola verejná schôdza, tam sa spamätali, u nich budú musieť kopať min. 3 metre. On ich zobral do domu, zistili, že jeho vývod bude problém, on musí mať 3 šachty, 30 m to bude u neho. Navrhol viesť potrubie poza ich záhrady napojiť sa v parku, kde ide potrubie, nemusia sa robiť pretlakové stanice, na ich ulici potom nemusia hlboko kopať. Toto je jeho názor, keď sa táto druhá etapa išla robiť, malo sa ísť po uliciach a nie z poza stola. Tu urobil chybu projektant, mali zavolať aj občanov a informovať, že toto sa ide robiť, ktorí by hneď reagovali, malo sa robiť pre občanov, kto bude platiť, občan, toto nebude lacný špás. Teraz to chcete poslať, už začnú robiť aj Potočnú, je potrebné to pozastaviť, kým sa neurobí náprava. Ing. Predajnianská informovala, že toto nemá konca, toto sú isté pripomienky, aké majú aj oni, oni to teraz nevyriešia, Ing. Kolimárová – informovala, že projektovú dokumentáciu dala spracovať obec, každý jeden z nás mal byť účastníkom konania, teraz je neskoro, vtedy sa to dalo prepracovať, potom bolo vydané stavebné povolenie a na tento projekt bola získaná dotácia, teraz je to asi zbytočné, kanalizácia nemôže byť nefunkčná. Kanalizácia bude urobená, oni sa nebudú s nikým baviť a obec musí zabezpečiť napojenie sa na ňu, obec nás bude sankcionovať. Čiešok – kanalizácia ide hlboko, my tam máme studne, spodné vody budú narušené. Má rozbor, kde má vodu v perfektnom stave. Kto mu tú vodu nahradí, on dá trestné oznámenie. Ing. Kolimárová – obec má vydané stavebné povolenie, obec zmluvou previedla zo stavebného povolenia práva a povinnosti, investorom sú vodárne, práva zo stavebného povolenia boli postúpené. Obec dala vypracovať dokumentáciu a investorom sú vodári. Kucej Jozef – teraz to tu nevyriešia, na začiatku už bola chyba, ak bolo spoločné sedenie občanov, hlavná vec sa viedla o Športovej a Zvolenskej ulici, pán Žabka povedal, že nie je problém sa s občanmi stretnúť, prečo starosta nezorganizoval stretnutie občanov s vodármi, prečo neboli prizvaní, teraz treba čakať na vyjadrenie obce, vychádza to na obec, stratil sa čas, už sa to malo robiť vo februári, akcia bude dávno urobená, Ing. Kolimárová–informovala, že tu nie sú akceptované záujmy obce, nie je len záujmy občanov. Ing. Predajnianská – doplnila, že celá sieť je zvedená na Pivovarskú ulicu, toto je záplavová zóna, celá Vidiná bude zvedená do tejto ulice, bude ich topiť nie len potok, ale aj výkaly.

10 Návrh na uznesenie Bc. Kuceková predstavila návrh uznesení. 

 

11 Záver Ing. Predajnianská poďakovala prítomným za účasť.

Overovatelia zápisnice: Vo Vidinej, dňa 20.08.2012 Jozef Kucej  

Vo Vidinej, dňa František Antalič 

Zapísal: Ing. Šupica                                                                                                              Vladimír Ragač                                                                                                              starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 9. 8. 2012

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť