Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 9.9.2014

pozvánka

 

Jozef Kucej

starosta obce Vidiná

                                                                                                                      Vo Vidinej,08.09.2014

 

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam

mimoriadne zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

dňa 09.09.2014 (utorok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

s týmto programom:

 1.  
 2. Otvorenie
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2014
 5. Návrh na uznesenie
 6. Záver

 

     v. r.

           Jozef Kucej


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 09.09.2014

 

Prítomní:                                 Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:                         0

Neospravedlnení:                

Návrhová komisia:                     Ing. Dušan Ondrášik, František Antalič, Ing. Martina Predajnianská

Overovatelia zápisnice:              Ing. Milan Černok, Bc. Drahomíra Kuceková

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2014
 4. Návrh na uznesenie
 5. Záver

  1       Otvorenie

Starosta prítomných privítal a predstavil program rokovania. Ďalej informovala, že poslanci Bútor, Báťková, Kucej a Kocúr sa ospravedlnili z dnešného rokovania. Starosta predstavil program rokovania. Zaujímal sa o pripomienky.

 

Uznesenie č. 81/2014 zo dňa 09.09.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

bez pripomienok

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič,   Ing. Černok,  Ing. Ondrášik,  Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská,

PROTI –                       0

ZDRŽAL SA –                 0

 

          

2       Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta do návrhovej komisie navrhol Ing. Predajnianskú, Ing. Ondrášika a pána Antaliča a ako overovateľov určil pán Bc. Kucekovú a Ing. Černoka.

 

Uznesenie č. 82/2014 zo dňa 09.09.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martina Predajnianská, František Antalič, Ing. Ondrášik

II.        BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Bc. Drahomíru Kucekovú a Ing. Milan Černok

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič,   Ing. Černok,  Ing. Ondrášik,  Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská,

PROTI –                       0

ZDRŽAL SA –                 0

 

3   Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2014

Starosta informoval, že 3. 4 tento mesiac splnomocnenec vlády vydal výzvu na šport, podať žiadosť je potrebné do 19.9.2014, ak sa dohodneme, že do toho ideme. Gestorom projektu je splnomocnenec vlády pán Galis. Táto výzva sa týka 3 oblastí a to je podpora športových podujatí, nákup športovej výbavy a po tretie je to infraštruktúra a tu je aj výstavba multifunkčných ihrísk. Toto nás zaujíma dotácia je od 3.000,00 € do 200.000,00 € minimálna spoluúčasť je 5 %. V roku 2009 sme toto ihrisko mali dostať, máme pripravený projekt, tento je ale pripravený na slovenské koruny a bol osadený do priestorov Pivovarskej ulice, je potrebné sa dohodnúť, lebo podľa jeho názoru by sa to malo urobiť pri ihrisku v športovom areály, k tomuto je potrebné nájsť ľudí, ktorí nám budú schopní tieto veci popripravovať, aby sme to mohli v zmysle žiadosti poslať. Čo sa toho týka, k žiadosti je potrebný len projekt, rozpočtový náklad, ciele, náš rozpočtový náklad je v sume 140.000,00 €, plocha je 40 x 20 m, je to komplet vybavené ihrisko. Ak budeme úspešní, tak musíme nájsť v rozpočte tých 5 % na spoluúčasť. Druhá dôležitá vec, keď hovoríme, že by to malo byť v areály, hľadali sme riešenia, máte pred sebou kópiu mapy, kde by malo byť ihrisko uložené. Keď by sme ho posúvali na hokejovom ihrisku, nemôžeme ho tam osadiť v strede ihriska, lebo je tam parcela, ktorá je nevysporiadaná, je to pán Pivarči zo Zvolena, ktorý jednoducho nesúhlasí s odpredajom. Na tú dolnú časť parcely 119/8 po celej dĺžke asi meter od valu zeminy vedie optický diaľkový kábel. Pri vybavovaní stavebného povolenia by bol problém, keď sme to vymerali, takto by to ihrisko malo byť osadené. Musí byť priestor od Pivarčiho pozemku, nemôže to byť na hranici. Z jeho pohľadu je to možno druhá šanca a táto šanca sa už nezopakuje, roky sme sľubovali, bol by rád, keby sme to zvážili, už sa to nemusí opakovať. Za projekty musíme tiež teraz zaplatiť, ak si to dáme prepracovať.

Ing. Černok – k tomuto nie je čo dodať, toto sme už dávno sľubovali, to umiestnenie ihriska je dobré, tá Pivovarská ulica bola preto vtedy, lebo iný pozemok sme nemali, len toto, tu by sa mohol dobudovať areál napr. sprchy.

Starosta – informoval, že treba zmeniť projekt a osadenie parciel, čiže situáciu. Už to je plus, že projekt je urobený, tak nás to nebude stáť veľa peňazí.

Bc. Kuceková – sa zaujímala, či máme niekoho, kto sa pozrie na tento projekt,

Starosta – informoval, že  keď dostal túto výzvu, prvú vec, čo urobil projekt odniesol Ing. Haluškovi, pravdepodobne oni to budú prerábať a v tom momente sme sa nakontaktovali na splnomocnenca vlády, aby sme si to overili, či máme šancu a bolo nám prisľúbené, že budúci týždeň sa s tými ľuďmi, ktorí robia projekt má stretnúť, zatiaľ do toho ide Obec Vidiná a Tuhár.

Bc. Kuceková – sa zaujímala, kto robil vtedy ten projekt

Starosta – vysvetlil, že to robila firma z Bratislavy.

Ing. Rubintová vysvetlila, že z bežných príjmov to bude možné vykryť.

Starosta predstavil znenie uznesenia.

Ing. Kolimárová navrhla schváliť zámer vybudovať multifunkčné ihrisko a ďalej navrhla schváliť spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových nákladov rozpočtu.

Ing. Ondrášik predstavil znenie uznesenia.

 

Uznesenie č. 83/2014 zo dňa 09.09.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         BERIE NA VEDOMIE

 

informatívnu správu starostu obce o výzve k poskytnutiu dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2014 – výstavba multifunkčného ihriska

 

II.        SÚHLASÍ

a)         s aktualizáciou projektovej dokumentácie na multifunkčné ihrisko

b)         s umiestnením multifunkčného ihriska v priestore športového areálu vo Vidinej v časti bývalého hokejového ihriska na parcelách 119/2 a 119/4, ktoré sú vo vlastníctve obce Vidiná na LV č. 5991

 

III.      UKLADÁ

Obci zabezpečiť aktualizáciu projektovej dokumentácie na multifunkčné ihrisko, vypracovať a odovzdať žiadosť o podporu športu na rok 2014

 

Termín: do 18.09.2014

Zodpovedná: obec

 

IV.       SCHVAĽUJE

a)         zámer obce vybudovať multifunkčné ihrisko

b)         spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových nákladov rozpočtu

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič,   Ing. Černok,  Ing. Ondrášik,  Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská,

PROTI –                       0

ZDRŽAL SA –                0

 

 

4       Návrh na uznesenie

Ing. Ondrášik predstavil znenie prijatých uznesení.

 

5       Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť na rokovaní.

 

Overovatelia zápisnice:

Vo Vidinej, dňa

 

Bc. Drahomíra Kuceková     

VO Vidinej, dňa

 

Ing. Milan Černok                                                                 

 

Zapísal: Ing. Šupica                 

                        Jozef Kucej                                    starosta obce

 


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 9. 9. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť