Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí správneho konanie - výrub drevín

Obec Vidiná, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Ján Kuvik, Zvolenská 52, 985 59 Vidiná (ďalej len „žiadateľ“) podal dňa 27.10.2016 na Obec Vidiná žiadosť o súhlas na výrub 1 ks dreviny druh orech kráľovský podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov rastúcej na parcele č. 842/1 v  k. ú. Vidiná na pozemku vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu, že korene poškodzujú základy priľahlej budovy.

Zverejnenie: (min. 5 pracovných dní)

Začiatok: dňa 27.10.2016

Koniec: dňa 02.11.2016


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní je potrebné doručiť v lehote do ukončenia zverejnenia písomne na adresu: Obec Vidiná, Športová č. 1, 985 59  Vidiná alebo elektronicky na adresu: podatelna@vidina.sk

Vyvesené: 17. 10. 2016

Dátum zvesenia:

Späť