Navigácia

Obsah

Späť

Pripojenie na verejnú spaškovú kanalizáciu

Vážení spoluobčania,

Koncepcia vodohospodárskej politiky EÚ je už dlhodobo zameraná na zabezpečenie dostatočného množstva vody dobrej kvality a na trvalo udržateľné využívanie vôd,  a to aj pre budúce generácie. Klimatické podmienky opäť umožňujú vykonať pripojenie sa do splaškovej kanalizácie, preto veríme, že občaniam,tak vykonajú.

Veríme, že vlastníci nehnuteľností pripoja svoju nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu, čím zabezpečia najekologickejšiu likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie, ochranu životného prostredia a zvýšia štandard kvality bývania v našej obci.

Ďalej upozorňujeme občanov, že v obci Vidiná bola vybudovaná splašková kanalizácia. Z tohto dôvodu je prísne zakázané odvádzať vody z povrchového odtoku (atmosférických zrážok) do verejnej kanalizácie !!!

V prípade, že vlastník nehnuteľnosti nebude postupovať v zmysle uvedeného, Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty. Vo vlastnom záujme prosím neodkladajte vybudovanie domovej časti prípojky a urýchlene pripojte Vašu nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu.  

Obecný úrad Vidiná je pripravený a nápomocný Vám v tom poradiť a pomôcť. Všetky potrebné tlačivá a podrobné pokyny k pripojeniu Vám poskytne Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., zákaznícke centrum Lučenec a pracovníci na obecnom úrade.

Vyvesené: 13. 4. 2017

Dátum zvesenia: 31. 7. 2017

Späť