Navigácia

Obsah

Späť

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky materskej školy

                                              

Obec Vidiná

vyhlasuje

v zmysle § 3 a § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme                                                  

výberové konanie

na funkciu riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy,  Riečna č. 27, 985 59  Vidiná

s predpokladaným nástupom od 15. augusta 2017.

 

Požadované predpoklady:

Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie pre učiteľa materskej školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,
 • dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou“
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Iné predpoklady:

 • znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
 • overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie,
 • doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • profesijný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti,
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:

Obec Vidiná, Športová 1, 985 59  Vidiná

Termín ukončenia prijímania žiadostí: 31.07.2017 do 12.00 hod.

Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa MŠ, Riečna č. 27, 985 59  Vidiná  – NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

       Ing. Ján Šupica

         starosta obce

 

 

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 6. 7. 2017

Dátum zvesenia: 31. 7. 2017

Späť