Navigácia

Obsah

Doručenie písomnosti do vlastných rúk

Typ: ostatné
Obec Vidiná v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje občanovi:

Marcel Ďuriš, nar. 1982 , trvale bytom Vidiná,
že mu bola dňa 10.06.2019 na Obecný úrad Vidiná doručená zásielka do vlastných rúk od odosielateľa Exekútorský úrad Topoľčany,
značka spisu: EX 694/2017-38.
Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 15 kalendárnych dní.

Vo Vidinej dňa 10.06.2019

Potvrdenie Obce Vidiná o dobe vyvesenia:
Oznámenie o doručení zásielky do vlastných rúk bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov
dňa 10.06.2019 do 24.06.2019.

Príloha

Vytvorené: 11. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 11. 6. 2019 15:55
Autor: