Navigácia

Obsah

Dožiadanie - doručenie písomnosti verejnou vyhláškou

Typ: ostatné
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti v exekučnej veci do vlastných rúk povinného Zdeňka Vintera.

Obec Vidiná v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje občanovi:

Zdeňek Vinter, nar. 1972 , trvale bytom Vidiná,
že mu bola dňa 08.07.2019 na Obecný úrad Vidiná doručená zásielka do vlastných rúk od odosielateľa Okresný súd Lučenec,
značka spisu: 4Er/488/2013-30.
Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 15 kalendárnych dní.

Vo Vidinej dňa 08.07.2019

Potvrdenie Obce Vidiná o dobe vyvesenia:
Oznámenie o doručení zásielky do vlastných rúk bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov
dňa 08.07.2019 do 22.07.2019.


Vytvorené: 9. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 7. 2019 10:13
Autor: