Navigácia

Obsah

OPATRENIA PRIJATÉ KRÍZOVÝM ŠTÁBOM OBCE VIDINÁ DŇA 12. MARCA 2020

Typ: ostatné
koronavírusNa celom území krajiny vyhlásila Vláda Slovenskej republiky mimoriadnu situáciu, ktorá platí od 12. marca 2020 od 6.00 hod. Na základe uvedeného zvolal starosta obce Ing. Ján Šupica krízový štáb, ktorý na svojom zasadnutí prijal nasledovné rozhodnutia, z ktorého vyplývajú jednotlivé opatrenia:
  1. V zmysle opatrení prijatých Ústredným krízovým štábom zo dňa 12. marca 2020 je každá osoba, ktorá sa od 13. marca 2020 od 7.00 hod. vrátila z pobytu zo zahraničia povinná nahlásiť túto skutočnosť svojmu obvodnému lekárovi a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a počas 14 dní zotrvať v karanténe. V prípade izolácie v domácom prostredí sú povinní zostať v karanténe aj všetky osoby, s ktorými žije v spoločnej domácnosti. Nedodržanie sa trestá pokutou do výšky 1 650,00 Eur. Apelovať na občanov (ženy pracujúce ako opatrovateľky, prepravcovia, ...), aby dodržiavali karanténu a podať im bližšie informácie o tom, čo byť v karanténe pre nich znamená. Požiadať občanov, aby informácie o občanoch, ktorí nedodržiavajú karanténu, nahlásili na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Lučenci.
  2. Na deň 13. marca 2020 udelí riaditeľka materskej školy riaditeľské voľno z dôvodu mimoriadnej situácie, zamedzenia šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Zároveň budú obyvatelia obce informovaní, že na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu budú od pondelka 16. marca 2020 do 29. marca 2020 uzatvorené všetky školy a predškolské zariadenia. Apelovať na rodičov detí, aby sa počas uvedenej doby s deťmi zdržiavali predovšetkým doma.
  3. Obyvateľov obce Vidiná priebežne upozorňovať a oboznamovať s prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu, s  rozhodnutiami Úradu verejného zdravotníctva SR, usmerneniami Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR a iných orgánov štátnej správy, aj so sankciami, ktoré z ich nedodržiavania vyplývajú a to prostredníctvom vývesnej tabule obce, stránky www.vidina.sk a miestneho rozhlasu. Prostredníctvom týchto informačných kanálov budú obyvatelia obce informovaní aj o záveroch zasadnutia Krízového štábu obce a aj o prípadných zmenách v termínoch a zmenách opatrení.
  4. Krízový štáb obce odporúča obyvateľom obce z hľadiska čo najväčšej imunity a prevencie zabezpečiť dostatočný príjem tekutín, zdravé stravovanie s dostatočným množstvom vitamínov a minerálov v ovocí, zelenine, prípadne vitamínové a výživové doplnky, prevenciu spočívajúcu v častom umývaní rúk, dodržiavaní dostatočného odstupu pri komunikácii, dodržiavaní osobnej hygieny, pohyb na čerstvom vzduchu a zdravý životný štýl. Zároveň Krízový štáb obce Vidiná žiada obyvateľov obce, aby obmedzili cestovanie do lokalít – miest a obcí v rámci Slovenskej republiky, kde bol potvrdený výskyt COVID – 19. Apelovať na všetkých obyvateľov obce, aby sa správali zodpovedne k sebe, aj k svojmu okoliu.
  5. Krízový štáb obce odporúča obyvateľom obce, aby pozorne sledovali svoj zdravotný stav a aby v prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali telefonicky lekára. Upozorňujeme občanov, aby po spozorovaní príznakov kontaktovali lekára telefonicky a nechodili do nemocníc osobne z dôvodu zamedzenia šírenia prípadnej nákazy.
  6. Fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám vrátane Obce Vidiná sa zakazuje v zmysle Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a v zmysle rozhodnutia Krízového štábu obce organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy.
  7. Obec Vidiná uzatvára obecnú knižnicu a kultúrny dom pre všetky stretnutia a podujatia záujmových, športových, kultúrnych a spoločenských organizácií, tieto budú o uzatvorení priestorov včas informované.
  8. V zmysle Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým sa fyzickým, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám vrátane Obce Vidiná zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy rozhodol Krízový štáb obce Vidiná, že pohrebných obradov sa môžu zúčastniť výlučne blízke osoby.
  9. Krízový štáb obce žiada obyvateľov, aby v maximálne možnej miere komunikovali s obecným úradom elektronicky, telefonicky a písomne prostredníctvom podacej schránky umiestnenej pri vstupe do budovy Obecného úradu. Poplatky za komunálny odpad a dane z nehnuteľností je potrebné platiť až po doručení rozhodnutí o výške miestnych daní a poplatkov, čo sa predpokladá na koniec apríla 2020. Všetky ostatné poplatky sa budú uhrádzať bezhotovostne bankovým prevodom. O obmedzenej prevádzke obecného úradu informovať občanov.

 

Krízový štáb bude opätovne zvolaný v prípade akejkoľvek zmeny epidemiologickej situácie v Slovenskej republike, Banskobystrickom kraji, v okrese a obci Vidiná. V prípade prijatia nových nariadení a usmernení zo strany vyšších orgánov krízového riadenia sa tieto vzťahujú automaticky aj na opatrenia v obci Vidiná!


Vytvorené: 13. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 15. 3. 2020 21:15
Autor: