Navigácia

Obsah

Oznámenie o doručení a uložení zásielky do vlastných rúk - Michal Švec

Typ: ostatné
OZNÁMENIE o doručení a uložení zásielky
Obec Vidiná v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje občanovi:
Michal Švec, trvale bytom Obec Vidiná,
že mu bola dňa 17.03.2020 na Obecný úrad Vidiná doručená zásielka od odosielateľa Okresný súd Lučenec, Ulica Dr. Herza 14, Lučenec.
značka spisu: 21Csp/100/2019.
Túto zásielku je možné si vyzdvihnúť na Obecnom úrade vo Vidinej v čase úradných hodín a dní.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 15 kalendárnych dní.
Vo Vidinej dňa 17.03.2020


pracovníčka OcÚ

Potvrdenie Obce Vidiná o dobe vyvesenia:
Oznámenie o doručení zásielky bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke v súlade s §-om 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov dňa 17.03.2020.
Oznámenie o doručení zásielky do vlastných rúk zložené dňa: 03.04.2020


Vytvorené: 17. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 17. 3. 2020 12:56
Autor: