Navigácia

Obsah

Predaj rodinného domu na ulici 1. mája -vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže -

Typ: ostatné
Foto rodinného domuObec Vidiná, Športová č. 1, 985 59 Vidiná opätovne vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností – pozemkov a stavieb na ulici 1. mája s týmito podmienkami:
  1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Vidiná, a to pozemkov a stavieb – na ulici 1. mája – nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedené Okresným úradom v Lučenci, katastrálny odbor, na LV č. 5991 ako:
  • parcela registra „C“ KN č. 566/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 291 m2,
  • parcela registra „C“ KN č. 566/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 105 m2, na ktorej sa nachádza stavba rodinný dom so súpisným číslom 416,
  • parcela registra „C“ KN č. 566/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2, na ktorej sa nachádza stavba iná budova – letná kuchynka so súpisným číslom 716,
  • parcela registra „C“ KN č. 566/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2, na ktorej sa nachádza stavba samostatne stojaca garáž so súpisným číslom 715 a
  • parcela registra „C“ KN č. 567 záhrada o výmere 139 m2

2. Súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie predmetu obchodnej verejnej súťaže ako celku.

3.Účastníkom ponúkaná kúpna cena za predmet obchodnej verejnej súťaže s príslušenstvom nesmie byť nižšia ako 80.000,00 Eur.

4.    Návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy musí byť doručený v písomnej forme, vrátane všetkých príloh, v zalepenej obálke s označením „Obchodná verejná súťaž, predaj domu na ulici 1. mája – NEOTVÁRAŤ“ a v zmysle nasledovných inštrukcií:

       a) Účastník súťaže môže predložiť iba jeden súťažný návrh.

       b) Predložený návrh musí byť jasný, určitý a zrozumiteľný.

       c) Súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy musí obsahovať:

-   obchodné meno alebo názov, právna forma, sídlo, IČO, označenie štatutárneho orgánu, číslo účtu – ak ide o právnickú osobu,

-   meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo účtu – ak ide o fyzickú osobu,

-   meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, číslo účtu – ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

-   predmet žiadosti o kúpu, ktorým sa rozumie predmet obchodnej verejnej súťaže,

-   návrh kúpnej ceny za celý predmet obchodnej verejnej súťaže, pričom kúpna cena nesmie byť nižšia ako 80.000,00 Eur,

-   spôsob úhrady kúpnej ceny tak, že celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa jednorazovo (naraz) v deň podpisu kúpnej zmluvy. Vyhlasovateľ najneskôr do 10 pracovných dní po pripísaní kúpnej ceny na svoj účet podá návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,

-   vyhlásenie účastníka súťaže, že v prípade, ak víťaz súťaže neuhradí v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve kúpnu cenu, má sa za to, že obe strany od zmluvy odstúpili a zmluva sa od počiatku zrušuje,

-   vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,

-   záväzok kupujúceho uhradiť predávajúcemu náklady spojené s úhradou správneho poplatku za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,

-   záväzok kupujúceho kúpiť predmet obchodnej verejnej súťaže tak ako stojí a leží,

-   písomný súhlas navrhovateľa so súťažnými podmienkami.

5.    Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Vidiná a dňom uverejnenia na webovej stránke obce Vidiná. Uzávierka na predkladanie ponúk je 20.09.2021 do 12.00 hod. Ponuky doručené po tomto termíne budú odmietnuté.

6.    V prípade, že po ukončení súťaže nebude uzavretá zmluva s vybratým účastníkom súťaže z dôvodu, že z jeho strany neboli dodržané súťažné podmienky, alebo z iných dôvodov, na základe ktorých on spôsobil neuzavretie kúpnej zmluvy, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa.

7.    Právnické osoby sú povinné predložiť spolu so súťažným návrhom originál výpisu z obchodného registra, alebo iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu uchádzača v súťaži – nie starší ako 1 mesiac. Doklad musí byť predložený v origináli.

8.    Fyzická osoba musí najneskôr v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť 18 rokov. Fyzické osoby – podnikatelia sú povinní predložiť spolu s návrhom originál výpisu živnostenského oprávnenia nie starší ako 1 mesiac.

9.    Súťažný návrh musí byť spracovaný v slovenskom jazyku.

10.  Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté.

11. Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne obce Vidiná, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy s označením: „Obchodná verejná súťaž, predaj domu na ulici 1. mája – NEOTVÁRAŤ“, v termíne určenom vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke vyhlasovateľa www.vidina.sk, a úradnej tabuli obce Vidiná alebo zaslaný na adresu Obecný úrad Vidiná, Športová 255/1, 985 59  Vidiná s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

12.  Obhliadku a prístup k nehnuteľnostiam je možné dohodnúť na Obecnom úrade vo Vidinej, adresa Športová č. 1, Vidiná počas úradných hodín (pondelok a utorok od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 15.30, streda od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.30 a piatok od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 13.30, štvrtok nestránkový deň).

13.  Vyhlasovateľ podmieňuje prevod nehnuteľností jeho schválením v Obecnom zastupiteľstve obce Vidiná.

14.  Vyhlasovateľ je povinný v lehote do 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia súťaže upovedomiť účastníkov súťaže o výsledku súťaže.

15.  Vyhlasovateľ a vybratý účastník súťaže uzatvoria kúpnu zmluvu do 60 dní odo dňa schválenia víťazného uchádzača Obecným zastupiteľstvom obce Vidiná. V prípade, že návrh kúpnej zmluvy predložený vyhlasovateľom nebude víťazným uchádzačom podpísaný v lehote do 60 dní odo dňa schválenia víťazného uchádza Obecným zastupiteľstvom obce Vidiná, platí domnienka, že víťazný uchádzač sa vzdal práva na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

16.  Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu. Odmietnutie predložených návrhov oznámi vyhlasovateľ uchádzačom do 15 pracovných dní od rozhodnutia o odmietnutí.

17.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže.

18.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam výlučne len s víťazom súťaže.

19. Otváranie obálok bude verejné a uskutoční sa dňa 20.09.2021 o 12.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej.


Vytvorené: 31. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 31. 8. 2021 08:00
Autor: