Navigácia

Obsah

Územný plán mesta Lučenec – koncept variant A“ a „Územný plán mesta Lučenec – koncept variant B

Typ: ostatné
logoObstarávateľ

Mesto Lučenec, Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec, IČO: 00 316 181 predložil dňa 25.09.2020 Okresnému úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

OZNÁMENIE VEREJNOSTI

Dňom 21.07.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutých opatreniami na zamedzenie  šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19 a ktorý mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z., ktorý upravuje podmienky verejného prerokovania v nasledovnom znení:

 „Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa verejné prerokovanie uskutoční, len ak je konanie verejného prerokovania v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu.40aa)“.

Poznámka k odkazu 40aa znie:

 „40aa) § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 172/2011 Z. z.“.

Obstarávateľ oznámil dňa 03.03.2021 Okresnému úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie, že z jeho strany pominuli prekážky vyplývajúce z § 65g ods. 2 zákona  č. 24/2006 Z.z  a že zabezpečí v zmysle  § 65g ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z  verejné prerokovanie dokumentu v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu ( a to v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 172/2011 Z. z.“.)

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe uvedeného pokračuje v konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z..

Znenie správy o hodnotení a návrhu  strategického dokumentu sú zverejnené na webovom sídle: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-lucenec-oznamenie-o-strategickom-dokumente.

Zároveň oznamujeme verejnosti, že do uvedených dokumentov je možné nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nich kópie je možné v pracovnej dobe Obecného úradu vo Vidinej, pričom osobnú návštevu je potrebné dopredu dohodnúť s pracovníkmi OU. K osobnej návšteve obecného úradu môže dôjsť len v prípade, že budú dodržané všetky platné predpisy a opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19.   

Verejnosť môže podľa § 12 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z.  doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec najneskôr do 21 dní odo dňa, zverejnenia infromácie o správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu  podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

 

Viac informácií v rubrike: Úradná tabuľa


Vytvorené: 15. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 15. 3. 2021 17:56
Autor: