Navigácia

Obsah

Verejná vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Typ: ostatné
Číslo: OcU-192/2020
Dátum: 04.09.2020

V e r e j n á v y h l á š k a
o dražbe nehnuteľnosti
(podľa §140 Exekučného poriadku)


Listina „Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti- Ex 46/14“ na spoluvlastnícky podiel ½ nehnuteľnosť v KU Vidiná , p.č. 957/1 a p.č. 957/2, č. platobného rozkazu 10Ro/448/2013 zo dňa 26.09.2013 doručená 03.09.2020, je uložená k nahliadnutiu na obecnom úrade vo Vidinej, Športová č. 1, 985 59 Vidiná.


Potvrdenie Obce Vidiná o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke
od 04.09.2020 do 21.09.2020.


Vytvorené: 4. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 4. 9. 2020 13:57
Autor: