Navigácia

Obsah

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia stavby

Typ: ostatné
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia stavby
"Rýchlostná cesta R12 Lovinobaňa, Tomášovce - Ožďany"

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia stavby
"Rýchlostná cesta R12 Lovinobaňa, Tomášovce -  Ožďany"

Dňa 10.02.2022 bola Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky doručená žiadosť Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava o predĺženie platnosti územného rozhodnutia číslo KSUBB-2012-l()5/292-9:OŠSS,St z 18.04.2012, ktorým tunajší úrad povolil umiestnenie stavby

"Rýchlostná cesta R2 Lovinobaňa, Tomášovce - Ožďany".

Uzemné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.05.2012 a jeho platnosť mala vypršať dňa 28.05.2017. Následne tunajší úrad rozhodnutím č. OU-BB-OVBP2-2017/006986-18 zo dňa 27.02.2017 predĺžil platnosť územného rozhodnutia číslo z 18.04.2012. Jeho platnosť by mala vypršať dňa 28.05.2022.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia 1 17b zákona č. 50/1976 0 územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením 18 ods. I zákona

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkonł konania a dotknutým orgánom začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia číslo z 18.04.2012.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbore výstavby a bytovej politiky (č. dv. 537, č. tel: 048/4306425).

Verejná vyhláška


Príloha

Vytvorené: 3. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 3. 3. 2022 13:17
Autor: