Navigácia

Obsah

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Typ: ostatné
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci -

vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V LUČENCI

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Lučenci v súlade s 4 písm. b) a s S 21 písm. a) v nadväznosti na S 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

     VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

      na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku )

v územnom obvode okresu Lučenec a Poltár

                                           od 22.6.2022 od 1200 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,  vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa S 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa S 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:

  • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojeniaŕ ohlasovňou požiarov,
  • zabezpečiť umiestnenie pofrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
  • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
  • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:

-  urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov, 

-  vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,

- prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,

  •  vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru


Príloha

Vytvorené: 23. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 23. 6. 2022 11:33
Autor: