Navigácia

Obsah

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA LUČENEC

Typ: ostatné
Opatrenia RVPS Lučenec na tlmenie afrického moru ošípaných vo Vidinej

 

                                                           O P A T R E N I A

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec (ďalej len RVPS Lučenec) príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení §§ 9 a 11 Nariadenia vlády

 

 

pri potvrdení výskytu afrického moru ošípaných, ktorý bol potvrdený dňa 22.06.2021 v chove ošípaných u chovateľa Družstvo Agrospol, družstvo, Boľkovce – Farma Lučenec, Vajanského 2854, 984 01 Lučenec, CEHZ: 419 193.

Za týmto účelom RVPS Lučenec:

 

A. Vymedzuje pásmo dohľadu – minimálne 10 km: kataster obcí Pinciná, Holiša, Vidiná, Boľkovce, Trebeľovce, Halič, Stará Halič, Tomášovce, Trenč, Veľká nad Ipľom, Veľká Ves, Buzitka, Prša, Nitra nad Ipľom, Mašková, Lehôtka, Kalinovo, Kalonda, Jelšovec, Ľuboreč, Fiľakovské Kováče, Lipovany, Mučín, Kalonda, Rapovce, Lupoč, Gregorova Vieska, Praha

 

B. Zakazuje

1. Premiestňovanie ošípaných z chovu a do chovu okrem nevyhnutnej prepravy v rámci chovu a prepravy schválenej RVPS Lučenec.

 

2. Premiestňovanie domácich zvierat z chovu a do chovu bez povolenia RVPS Lučenec.

 

3. Prepravu spermy, vajíčok a embryí ošípaných z chovov ochranného pásma.

 

C. Nariaďuje:

1. Vykonať súpis chovov ošípaných a bezodkladne ho predložiť RVPS Lučenec .

 

Z uvedeného nariadenia Obecný úrad Vidiná vykonáva súpis chovov ošípaných do 14.07.2021. Žiadame občanov, ktorí chovajú ošípané, aby sa v termíne do 14.07.2021 dostavili do kancelárie Obecného úradu Vidiná a nahlásili počet chovaných ošípaných.

 

2. Používať pri vstupoch do budov a výstupoch z budov na ustajnenie ošípaných a samotného chovu vhodné prostriedky na dezinfekciu, osoba vstupujúca do chovu alebo opúšťajúca chov ošípaných musí dodržať hygienické opatrenia potrebné na zníženie rizika šírenia vírusu afrického moru ošípaných a všetky dopravné prostriedky opúšťajúce chov pred opustením chovu dôkladne dezinfikovať.

 

3. Bezodkladne hlásiť uhynuté alebo choré ošípané RVPS Lučenec (047/4322431), ktorá vykoná vyšetrenie v súlade s postupmi ustanovenými diagnostickou príručkou.

 

4. Čistenie, dezinfekciu a podľa potreby dezinsekciu a ošetrenie dopravných prostriedkov a iných vozidiel a vybavenia, ktoré boli použité na prepravu ošípaných alebo iných druhov zvierat alebo materiálov, ktoré môžu byť kontaminované, napríklad telá zvierat, krmivo, hnoj, hnojovica a iné, čo najskôr po kontaminácii. Žiadne vozidlo použité na prepravu ošípaných nesmie opustiť pásmo bez vyčistenia a dezinfekcie a následnej inšpekcie a opätovného povolenia RVPS Lučenec .

 

Nesplnenie uvedených nariadení a zákonov bude považované za porušenie zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov!!!  

 


Príloha

Vytvorené: 6. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 6. 7. 2021 12:58
Autor: