Navigácia

Obsah

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženie písomnosti

Typ: ostatné
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženie písomnosti
Adresát písomností: Michal Švec
Písomnosť č. 101880142/2021 zo dňa 06.10.2021 je uložená na Daňovom úrade Banská Bystrica na pobočke Lučenec

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomností: Michal Svec

NAposledy sídlo/pobyt: 985 59 Vidiná

Písomnosť č. 101880142/2021 zo dňa 06.10.2021 je uložená na Daňovom úrade Banská Bystrica na pobočke Lučenec

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Banská Bystrica číslo 101880142/2021 zo dňa 06.10.2021 verejnou vyhláškou podľa 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Banská Bystrica na pobočke Lučenec v kancelárii č. 7 v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa S 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:

 od 12.10.2021 do 27.10.2021

Verejná vyhláška o oznamení miesta uloženia písomnosti


Príloha

Vytvorené: 12. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 12. 10. 2021 14:42
Autor: