Navigácia

Obsah

Filozofia školy


„Kto sa usiluje o dobro pre dobrý cieľ, nech sa oň usiluje dobrými prostriedkami.“ (J.A. Komenský)


       Ideálom výchovy a vzdelávania by mal byť dobrý (čestný, morálny, charakterný), múdry (vzdelaný a tvorivý), aktívny (samostatný pracovitý, iniciatívny), šťastný (vyrovnaný a zdravý) a zodpovedný (v konaní voči sebe, ľuďom, životnému prostrediu) človek. (Milénium, 2002)

       V materskej škole podporujeme osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno - emocionálnej, kognitívnej a percepčno - motorickej, rozvíjame schopnosti a zručnosti, utvárame predpoklady pre ďalšie vzdelávanie. Pripravujeme na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí..

 

Filozofia školy:


       Spoznávanie sveta v súvislostiach, rozvoj samostatnosti a pozitívnych vlastností detí, to všetko tvorí už v predškolskom veku základy na ktorých má v budúcnosti stáť zdravá a sebavedomá osobnosť so správnymi životnými návykmi a postojmi, ktorá vie prijímať zmeny a vyrovnať sa s nimi, je schopná kriticky myslieť, poznať a riešiť problémy, dokáže sa rozhodovať a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia.
       Pre zdravý rozvoj osobnosti dieťaťa je podmienkou uspokojenie jeho fyzických a psychických potrieb a prežitie detstva v podnetnom a harmonickom prostredí. Cieľom MŠ je v spolupráci s rodinou pomáhať dieťaťa spoznávať seba samého, porozumieť dianiu a vzťahom v okolitom svete, umožniť mu orientovať sa v ňom pomocou osvojovania kompetencií, ktoré bude vo svojom živote potrebovať.
 

Preto neváhajte a ,,poďte s nami začať spolu.“

 

      Forma našej práce v MŠ je založená na princípe integrovaného učenie sa hrou a činnosťou. V súlade so štátnym vzdelávacím programom obsahuje školský vzdelávací program našej MŠ prierezové témy, ktoré sú integrovane rozpracované do obsahových celkov a vnútorne sú prepojené do určitých tém obsahujúcich ciele, ktoré plníme prostredníctvom rozmanitých činností.
       Pretože naša MŠ je v tichom , zdravom prostredí obklopená rozmanitou flórou a faunou, takéto prostredie nám poskytuje mnoho nápadov a podnetov súvisiacich s environmentálnou a ekologickou výchovou. Preto sa zameriavame na výchovu človeka ekologicky gramotného, s istou úrovňou etického a estetického profilu, človeka starostlivého, láskavého, citlivého, tolerantného, zodpovedného, ktorý rešpektuje zákonitosti prírody, civilizácie a kultúry.