Navigácia

Obsah

Materská škola, Riečna č. 27, Vidiná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský poriadok

2022/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné informácie : 

 

 

Zriaďovateľ  :                                                Obec  Vidiná

       Adresa   :                                                            Športová 1, Vidiná, 985 59   

       Kontakt :                                                 Ing. Ján Šupica

           

Riaditeľka materskej školy :                         Mgr. Marcela  Janštová

        Kontakt :                                                0918741169 , 0905926498                                                                                                   materskaskola vidina.sk

 

Vedúca školskej jedálni :                              Janka  Skýpalová

        Kontakt :                                                0918741169

 

 

 

Forma vzdelávania :                                      celodenná, s možnosťou poldennej výchovy a        vzdelávania

Vyučovací jazyk    :                                      slovenský

 

 

Počet pedagogických zamestnancov :          4

Počet prevádzkových zamestnancov :          1

Počet zamestnancov školskej jedálne :        2          

 

 

Článok I

 

Úvodné ustanovenie

       Školský poriadok školy vydáva riaditeľka materskej školy v zmysle § 153 č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy (t.j. v materskej škole s radou školy) a v pedagogickej rade.

Školský poriadok je vnútorným dokumentom školy, ktorý predstavuje súhrn záväzných noriem, zásad a pravidiel zabezpečujúcich spolužitie kolektívu detí, ich zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov Materskej školy  Vidiná.

Školský poriadok je v súlade s príslušnými všeobecne záväznými pravidlami a je súčasťou taxatívne vymedzenej povinnej dokumentácie školy v súlade s §11 ods. 3 písm.n) školského zákona.

Školský poriadok zohľadňuje špecifické podmienky Materskej školy Vidiná, Riečna č. 27, s prihliadnutím na požiadavky a potreby zákonných zástupcov a zriaďovateľa a je vypracovaný v súlade s princípmi sledovania najlepších záujmov detí a optimálneho rozvoja detí predškolského veku.

Školský poriadok je uložený v kancelárii riaditeľky materskej školy a dostupný k nahliadnutiu pre potreby zákonných zástupcov detí, pedagogických zamestnancov popr. /SŠI/ na vyžiadanie.

 

Školský poriadok školy upravuje podrobnosti o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok II

Výkon práv a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole,

pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými

zamestnancami materskej školy

 

 

 

 

 

 

2. Dieťa je povinné:

 

3.  Zákonný zástupca má právo:

 

4.  Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

výchovno – vzdelávacie potreby

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä:

- choroba,

- lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,

- rekonvalescencia alebo vyzdvihnutie dieťaťa z materskej školy pri príznakoch ochorenia počas dňa,

- mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,

- náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,

- mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa na súťažiach.

Ak ide o neprítomnosť dieťa, pre ktoré  predprimárne vzdelávanie nie je povinné :

Ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie  povinné :

 

Riaditeľka materskej školy má kompetenciu rozhodnúť o ospravedlnení / neospravedlnení neprítomnosti dieťaťa na predprimárnom vzdelávaní po prerokovaní s triednou učiteľkou.

Bezpríznakovosť

 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“), a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

Izolačná miestnosť

Škola má zriadenú izolačnú miestnosť s priamym vetraním, ktorá slúži na umiestnenie osoby s príznakmi COVID-19 alebo iného infekčného ochorenia.

 

Ospravedlnenie neprítomnosti

 

 Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní/dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 (dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí (dieťa s PPV) predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky.

Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom/rúškom.

Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR dieťa/žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty. Z obavy o svoje zdravie môže aj naďalej dieťa/žiak a zamestnanec mať dobrovoľne prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom.

 

Ranný filter

 

 Materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odporúčame ostatným druhom škôl vykonávať ranný filter z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v nadväznosti na aktuálnu epidemickú situáciu v danej škole. V prípade, že žiak pri rannom filtri prejavuje akýkoľvek príznak COVID-19, je potrebné bezodkladne informovať rodiča, aby si ho prišiel vyzdvihnúť. Do tej doby je žiak umiestnený v izolačnej miestnosti. Oznam vstupu do priestorov školy a školského zariadenia Škola a školské zariadenie zverejní „Oznam vstupu do priestorov školy a školského zariadenia“ na vchodových dverách a webovom sídle školy (https://www.tomasovce.sk/materska-skola/oznamy-materskej-skoly/ )

5.  Výkon práv a povinností pedagogických zamestnancov vo vzťahu k dieťaťu a jeho zákonným zástupcom:

Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci majú okrem práv ustanovených osobitnými predpismi pri výkone pracovnej činnosti práva, ktoré sú vymedzené v §3 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagofických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon č. 138/2019 Z.z.

Na pedagogických a nepedagogických zamestnancov sa vzťahujú povinnosti uvedené v §4 ods.1 zákona č.138/2019 Z.z.

Práva ustanovené školským zákonom a zákonom č. 138/2019 Z.z. sa zaručujú  rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo výchove a vzdelávaní.

Výkon práv a povinností vyplývajúceho zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi, pričom nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  vo vzdelaní ustanoveného zákonom č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov / antidiskriminačný zákon/ v znení neskorších predpisov.

a/    pedagogický zamestnanec má právo odmietnuť prevziať dieťa do materskej školy, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie,

b/   pedagogický zamestnanec má právo informovať rodiča o zmene zdravotného stavu dieťaťa počas pobytu v materskej škole, zabezpečiť izolovanie dieťaťa od kolektívu, dozor ním poverenou sobou z radov zamestnancov školy a informovať zákonného zástupcu dieťaťa,

c/    v materskej škole pedagogickí zamestnanci nepodávajú deťom žiadne lieky zo školskej lekárničky alebo liekov, ktoré určí lekár, okrem liekov životu ohrozujúce – po písomnom potvrdení a  poučení lekárom - špecialistom

d/  zachovávať neutralitu, t.j. ako budú pedagogickí zamestnanci materskej školy počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach, týkajúcich sa dieťaťa a, že v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy písomne vyžiada, a že obsah tohto písomného stanoviska neposkytnú ani jednému zákonnému zástupcovi,

e/    dbať na napĺňanie rodičovských práv a povinností zákonných zástupcov, t.j. , že počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude materská škola dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu ( napr. , že každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť),

f/    rešpektovať v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami len rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti  o dieťa t.j  materská škola bude rešpektovať to, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nie je viazaná na jeho právoplatnosť, pretože toto uznesenie sa stáva právoplatné jeho doručením a márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania, materská škola pri tom rešpektuje skutočnosť, že aj napriek nariadeniu predbežného opatrenia rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachované,

g/   v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných zástupcov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach zastupovať,

 

h/     priestory materskej školy nie sú miestom, kde zákonný zástupca, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti môže kedykoľvek navštevovať maloleté dieťa mimo súdom presne určeného dňa a času obsiahnutého vo výroku rozhodnutia alebo súdom schválenej rodičovskej dohode, ak škola s uvedenými dokumentmi disponuje,

ch/ priestory materskej školy môžu byť miestom styku s maloletým a však len v prípade , ak sa postupuje podľa súdneho rozhodnutia, v ktorom úpravu styku určí súd respektíve podľa súdom schválenej rodičovskej dohody,

Pedagogický zamestnanec je povinný:

                        Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa. Dieťa nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného uchádzača, dieťa a pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca školy sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania.

 

6. Pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy sú určené týmito zásadami a princípmi:

a/ vytvárať tvorivú atmosféru na udržiavanie dobrých medziľudských vzťahov

b/ uplatňovať iniciatívu, vzájomnú pomoc a ochotu

c/ presadzovať toleranciu

d/ prejavovať otvorenosť, konštruktívnosť a asertivitu pri riešení konfliktov a sporných situácii

 

 

 

 Článok III

       Prevádzka   a     vnútorný režim   materskej školy

1.  Zriaďovateľ materskej školy

            Zriaďovateľom materskej školy je Obec Vidiná.

 

2.  Charakteristika materskej školy

            Materská škola vo Vidinej je dvojtriedna materská škola, ktorá poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov , deťom pokračujúcim v plnení  povinného predprimárneho vzdelávania, deťom s individuálnym povinným predprimárnym vzdelávaním. Vo výnimočných prípadoch prijímame od dvoch rokov veku, pokiaľ sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky. Materská škola taktiež poskytuje aj možnosť poldenného pobytu detí podľa potreby rodičov a dohody medzi rodičom a riaditeľkou materskej školy, aj pre deti so ŠVVP.

            Materská škola je umiestnená v budove bývalej základnej školy. Prízemie tvorí vstupná chodba, ktorá slúži ako šatňa, kuchyňa s jedálňou, sklad potravín, plynová kotolňa, dve triedy, sociálne zariadenia a umyváreň, dezinfekčná miestnosť, práčovňa, sklad náradia. Na poschodí sa nachádzajú dve spálne, telocvičňa, izolačka, sociálne zariadenie a umyváreň, miestnosť pre riaditeľku a učiteľky. Prízemie je spojené s vnútorným schodiskom.

            K materskej škole patrí školský dvor využívaný pre hry a zábavu. Delí sa na dve časti ,  predný a zadný dvor. V zadnej časti školského dvora je vyasfaltovaná plocha, ktorá slúži ako detské dopravné ihrisko.

 

3.  Funkcie materskej školy

            Materská škola plní najmä tieto funkcie:

a) pedagogickú funkciu – spočíva v zabezpečení výchovy a vzdelávania detí predškolského veku vrátane spravidla od troch do šiestich rokov, detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, vo všestrannom rozvíjaní osobnosti dieťaťa s rešpektovaním jeho vekových a individuálnych osobitostí, utváraní základných predpokladov dieťaťa na zvládnutie požiadaviek vzdelávania v základnej škole a vytvorenie predpokladov pre celoživotné vzdelávanie.

b) poradenskú funkciu – ktorou učitelia poskytujú odborné konzultácie o dieťati zákonným zástupcom, ktorých deti dochádzajú do materskej školy.

c) diagnostickú funkciu – včasným odhaľovaním porúch a odchylok vo vývine dieťaťa.

d) socializačnú funkciu – vytváraním vhodných podmienok na socializáciu dieťaťa.

e) kompenzačnú funkciu – na vyrovnávanie rozdielov medzi deťmi v rámci inkluzívnej výchovy a vzdelávania a sociokultúrne znevýhodneného prostredia.

            Výchova a vzdelávanie detí v materskej škole sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Zlatá brána otvorená“, ktorý je spracovaný na podmienky školy.

 

4.  Prevádzka materskej školy

            Materská škola je v prevádzke pracovných dňoch od 6:30 hod. do 16:30 hod.

            Čas prevádzky materskej školy je prerokovaná so zákonnými zástupcami a schválená so zriaďovateľom.

            Prevádzka  môže byť obmedzená alebo prerušená na nevyhnutne potrebný čas z dôvodu:

O prerušení alebo obmedzení prevádzky materskej školy rozhoduje riaditeľka po konzultácii so zákonnými zástupcami detí a vydaní súhlasu zriaďovateľom.

Prevádzka –  prázdniny

V čase jesenných, polročných, jarných, veľkonočných  prázdnin  bude prevádzka materskej školy zabezpečená podľa záujmu zákonných zástupcov detí. Pri zníženom počte detí sa prevádzka obmedzí na činnosť jednej triedy.

 Letné prázdniny -  prevádzka sa preruší najmenej na tri týždne z dôvodov:

Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky materskej školy cez letné prázdniny riaditeľka povinne oznámi spravidla dva mesiace vopred.

O obmedzení alebo prerušení prevádzky materskej školy, škola vopred preukázateľne informuje zákonných zástupcov.  Ak to situácia dovoľuje, robí to v dostatočnom časovom predstihu a verejne dostupným spôsobom na webovom sídle školy (v časti „Aktuality“), na vývesnej tabuli na prízemí v chodbe alebo na vstupných dverách.

Rozdelenie tried a pedagogických zamestnancov :

Riaditeľka materskej školy:                   Mgr. Marcela Janštová

Učiteľky materskej školy:         I. trieda / Ježková/ - deti vo veku od dvoch do štyroch rokov

                                                                               tr. uč. -Kristína Úriová, Marcela Janštová

 

                                               II. trieda / Veveričková/- deti vo veku od štyroch do siedmych rokov

                                                           tr. uč. -  Mgr. Tamara Kubišová, Renata Gajdošíková

 

Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov materskej školy:  

párny týždeň v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod.

nepárny týždeň v čase od 8:30 hod. do 11:30 hod. a od 16:00 do 16.30 hod.

 

I. trieda / Ježková

párny týždeň v čase od 13:30 hod. 15:00 hod.

nepárny týždeň v čase od 8:30 hod. do 10:00 hod.

II. trieda / Veveričková

párny týždeň v čase od 8:30 hod. do 10:00 hod.

nepárny týždeň v čase od 13:00 hod. do 14.30 hod.

            Prípadne podľa potreby a dohody medzi pedagogickým zamestnancom a zákonným zástupcom dieťaťa.

            Konzultácie sú spravidla ústne. V písomnej forme sa vyhotovujú, ak pedagogický zamestnanec opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol zákonný zástupca v predchádzajúcom čase upozornený.

            Pedagogický zamestnanec poskytuje odborné rady a pomoc zákonným zástupcom, riešenie konfliktných výchovno-vzdelávacích situácií, informácie o napredovaní ich detí, zároveň sprostredkúva spoluprácu s inštitúciami s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej CPPPaP), atď.

            Za prevádzku školskej kuchyne zodpovedá vedúca školskej jedálne:                                Janka Skýpalová.

Konzultačné hodiny:    pondelok až v piatok v čase od 7:00 hod. do 9:00 hod.

 

 

5.   Dochádzka detí do materskej školy – schádzanie a rozchádzanie

            Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy spravidla od 6:30 hod. do 8:00 hod. a prevezme ho od 15:00 hod. do najneskôr 16:30 hod.

Deti v MŠ sa schádzajú od 6.30 hod. v triede II.  Od 7.00 hod. prechádzajú za doprovodu učiteľky do triedy I.   Dieťa s poldennou dochádzkou si zákonný zástupca prevezme medzi 12.00 hod. - 12.30 hod.

            V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa, dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh výchovno-vzdelávacej činností detí. Zákonný zástupca je povinný dieťa odovzdať osobne službu konajúcej učiteľke, príp. druhej učiteľke. Učiteľka nepreberá zodpovednosť za bezpečnosť dieťaťa, ktoré zákonný zástupca poslal do materskej školy samé, alebo ho nechal v šatni bez dozoru.

            Pred vstupom do triedy je povinná učiteľka previesť ranný filter, v rámci ktorého prevzatie dieťaťa od zákonného zástupcu môže učiteľka odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie dieťaťa do materskej školy. Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

            Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca vopred, najneskôr do 8:00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane, zákonný zástupca uhrádza plnú stravnú jednotku toho dňa , ktorú dieťa obvykle odoberá.

 

6.  Podmienky prijatia a dochádzky detí do materskej školy

            Príjímanie detí na predprimárne vzdelávanie v zmysle  školského zákona :

Riaditeľka MŠ v prvom rade akceptuje podmienky prijímania detí  ustanovené školským zákonom  596,  zákonné podmienky:

- kompetencie riaditeľky školy vo vzťahu k prijímaniu detí do MŠ – školský  zákon 596

- riaditeľka školy rozhoduje o :

a) prijatí dieťaťa do materskej školy,

b) prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt,

c) prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie,

d) oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie,

e) povolení individuálneho vzdelávania dieťaťa, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie,

f) pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,

g)  predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné    predprimárne vzdelávanie

Ak riaditeľka materskej školy dodatočne zistí, že žiadosť o prijatie dieťaťa podala osoba, ktorá na to nemá oprávnenie, bezodkladne vykoná nápravu a požiada zákonného zástupcu, ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti o podpísanie žiadosti o prijatie do materskej školy.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.

Pri prijímaní detí do materskej školy v prvom rade musí riaditeľ materskej školy dodržiavať podmienky prijímania detí ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona, ktoré možno nazvať ,, zákonnými podmienkami“.

Na predprimárne vzdelávanie  prijímame deti :

  1. prednostne,  pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania   ( deti narodené do 31.augusta dovŕšia  5 rokov veku, t.j. dieťa podľa § 28 ods.1 školského zákona)
  2.  ktoré pokračujú v  plnení povinného predprimárneho vzdelávania
  3. súrodenci detí už navštevujúcich našu materskú školu
  4. deti vo veku od 3 rokov
  5. výnimočne môže byť prijaté dieťa od dvoch rokov veku, ak má osvojené hygienické návyky /bez plienok, vie sa sám  najesť, napiť z pohára../ a je voľná kapacita

Dieťa sa do materskej školy  prijíma od 1. septembra daného šk. roka, v mimoriadnych prípadoch aj skôr/ po vzájomnej dohode/.

Riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie zverejní na budove materskej školy a inom verejne prístupnom mieste spravidla od 30. apríla do 31. mája.  Podľa súčasného právneho stavu, sa nevyžaduje osobná účasť detí na zápise do materskej školy.

Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len  na základe     písomnej žiadosti   zákonného zástupcu, ktorej povinnou súčasťou je písomného potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou  je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie.

Žiadosť :

Žiadosti rodičov o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na nasledujúci školský rok sa podávajú v čase             od 1. mája do 31.mája.

Žiadosť :

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

 Podmienky prijatia detí na predprimárne vzdelávanie v danom  školskom roku budú zverejňované na :

Riaditeľka MŠ  nemôže odmietnuť prevzatie žiadosti od rodiča , a to ani v prípade, ak vie, že nemá voľnú kapacitu.

 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia

Na rozdiel od potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti, ktoré zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou, písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. predkladá zákonný zástupca materskej škole až po prijatí dieťaťa, a to:

- pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a

- vždy po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť kalendárnych dní.

Toto písomné vyhlásenie sa v praxi nazýva aj ako „vyhlásenie o bezinfekčnosti alebo o bezpríznakovosti“.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti (o bezpríznakovosti) podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. nesmie byť staršie ako jeden deň; môže mať podobu, ako je uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky MZ SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.

 

Počet žiadostí podaných zákonným zástupcom nie je obmedzený a zákonný zástupca môže podať žiadosť aj do viacerých materských škôl.

MŠ nemôže odmietnuť prevziať od zákonného zástupcu žiadosť, ale vzhľadom na kapacitné možnosti MŠ, nie všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia o to požiadajú, bude možné prijať.

Ak materská škola z kapacitných dôvodov nemôže prijať všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia o prijatie do materskej školy žiadajú, riaditeľka školy vydá rozhodnutie o neprijatí do materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.

 

Spádová materská škola

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľka tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.

Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Spádovými materskými školami sú len materské školy zriadené obcou/mestom.

 

Povinné predprimárne vzdelávanie

 

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta príslušného roka je predprimárne vzdelávanie povinné.

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. augusta  (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky, od 1. septembra stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

Ak sa ale rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevuje pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa do novej materskej školy musí požiadať a k žiadosti musí priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní; v prípade, že je týmto dieťaťom dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku

 

Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta  príslušného roka, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. O to, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta  je rodič povinný požiadať najneskôr 31. augusta.

Ak zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31. augusta príslušného roku nedovŕši šesť rokov veku, uvažuje o tom, že požiada základnú školu o to, aby bolo jeho dieťa od nasledujúceho školského roku  výnimočne prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky, je potrebné, aby riaditeľa materskej školy, v ktorej je dané dieťa prijaté alebo do ktorej o prijatie zákonní zástupcovia žiadajú, požiadal o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku veku, a je povinný k žiadosti predložiť:

- súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a

- súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Riaditeľka MŠ v  priebehu školského roka  potvrdzuje  plnenie povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťom na účely podľa § 28a ods. 5 školského zákona vydaním „potvrdenia“.

 

Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

 

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka  MŠ  rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča. 

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľka MŠ  vydá bezodkladne po predložení písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu rodiča

 

O každej žiadosti je riaditeľka MŠ povinná rozhodnúť podľa Správneho poriadku .

Podľa § 144a školského zákona  sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

- jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

- jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo

- vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením.

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia riaditeľke  MŠ.

 

Riaditeľka  MŠ vydá rozhodnutie 

Riaditeľka MŠ  písomne oznámi zriaďovateľovi počet prijatých detí a počet neprijatých detí

Riaditeľka  materskej školy podľa § 59 ods. 7 školského zákona do 15. júla zašle zoznam detí prijatých na povinné predprimárne vzdelávanie obci, v ktorej majú trvalý pobyt. Zoznam obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prijatého dieťaťa.

Vzhľadom na to, že dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási, riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.

Ak riaditeľka  MŠ   prijme dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z inej obce, oznámi túto skutočnosť riaditeľke spádovej materskej školy.

Ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a toto dieťa:

- nemá v Slovenskej republike trvalý pobyt, alebo

- nebolo prijaté do materskej školy podľa odsekov 1 až 3 § 59a školského zákona

 

určí materskú školu, v ktorej bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie orgán miestnej štátnej správy v školstve, teda regionálny úrad školskej správy. Určeniu materskej školy, v ktorej dané dieťa bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie predchádza komunikácia regionálneho úradu školskej správy s riaditeľkou/riaditeľkami konkrétnej materskej školy/konkrétnych materských škôl, pretože aj prijatie dieťaťa v tomto prípade je limitované kapacitnými možnosťami konkrétnej materskej školy. Po zistení situácie v konkrétnych materských školách regionálny úrad školskej správy písomne vyzve zákonného zástupcu takéhoto dieťaťa, do ktorej materskej školy si má podať žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie. Následne zákonnému zástupcovia po predložení kompletnej žiadosti, riaditeľ danej materskej školy doručí rozhodnutie o prijatí jeho dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

 

Podľa § 144a školského zákona rozhodnutia o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľke MŠ .

Ak je na žiadosti uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, zástupkyňa MŠ pri ZŠ  nie je povinná druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie  vydané sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

Riaditeľ materskej školy má možnosť:

Adaptačný pobyt sa vzťahuje  na deti, u ktorých je predpoklad, že by mohli mať problémy zadaptovať sa na úplne iné podmienky.  V § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov je ustanovený rozsah adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole, ktorý môže mať rôznu dĺžku – jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny.

Predpokladom úspešného zvládnutia adaptačného pobytu je spolupráca zákonných zástupcov s pedagogickými zamestnancami materskej školy. Po úspešnom ukončení adaptačného pobytu začne dieťa navštevovať materskú školu pravidelne v dohodnutom čase, t. j. buď na celodennú výchovu a vzdelávanie alebo na poldennú výchovu a vzdelávanie (ako je uvedené v rozhodnutí).

Podľa § 59 ods. 8 školského zákona nesmie byť adaptačný pobyt dieťaťa dlhší ako tri mesiace; adaptačný pobyt nemožno predlžovať.  

Diagnostický  pobyte -  deti  so zdravotným znevýhodnením. Diagnostický pobyt slúži aj na to, aby sa zistilo, či sa u konkrétneho dieťaťa bude môcť výchova a vzdelávanie uskutočňovať ako výchova a vzdelávanie začleneného dieťaťa v bežnej triede alebo ako výchova a vzdelávanie v špeciálnej triede, resp. v špeciálnej materskej škole. Ak sa do materskej školy prijíma dieťa ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie identifikované ŠVVP, zákonný zástupca musí okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

 

7. Prijímanie,výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ďalej len ŠVVP/

Pred vydaním rozhodnutia o prijatí dieťaťa  so ŠVVP (vrátane určenia konkrétnej formy výchovy a vzdelávania – celodenná, poldenná, niekoľko hodín, niekoľko dní v týždni, s účasťou zákonného zástupcu na výchove a vzdelávaní atď.) dôsledne riaditeľka materskej školy preskúma všetky podklady a okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na ich rozhodnutie. Spolu s rozhodnutím o prijatí dieťaťa poskytne zákonným zástupcom v písomnej podobe informáciu o tom, že sú povinní informovať materskú školu o zmenách v zdravotnom stave dieťaťa alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa a tiež informuje zákonných zástupcov o tom, že ak tak neurobia, riaditeľka po nástupe dieťaťa do materskej školy, po zistení okolností negatívne ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie konkrétneho dieťaťa alebo ostatných detí zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní pristúpi k tomu, že určí diagnostický pobyt dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania, príp. že po predchádzajúcom opakovanom písomnom upozornení zákonného zástupcu pristúpi k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky (personálne, priestorové, materiálno-technické), poskytnúť dieťaťu výchovou a vzdelávanie primeranú druhu a stupňu jeho zdravotného znevýhodnenia. Riaditeľka materskej školy všetku komunikáciu so zákonnými zástupcami dieťaťa so ŠVVP zaznamenáva písomne a riadne eviduje v osobnom spise.

Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. V prvom rade akceptuje podmienky prijímania detí stanovené zákonom, tzv. "zákonné podmienky". Okrem týchto riaditeľka určuje ostatné podmienky prijímania detí. Robí to tak po ich prerokovaní v pedagogickej rade školy (viď. Podmienky a kritéria prijímania detí do materskej školy sa môže každým školským rokom meniť).

Ostatné podmienky:

 

 

8. Individuálne vzdelávanie dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

Povinné predprimárne vzdelávanie môžu deti plniť  individuálnou formou – individuálne vzdelávanie/dieťa musí byť najskôr prijaté do kmeňovej školy alebo už  plní predprimárne vzdelávanie v kmeňovej škole/,  § 28 ods. 2 školského zákona, plní dieťa, ktorého :

Povolenie Individuálne vzdelávanie dieťaťa podľa §28b ods. 2 písm. b)školského zákona riaditeľka kmeňovej materskej školy zruší :

 

 

 9.   Oslobodenie dieťaťa od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov , ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie

Zákonný zástupca, ak pôjde o deti, ktoré síce dosiahnu päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého budú deti plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, avšak majú nepriaznivý zdravotný stav, ktorý im neumožní vzdelávať sa až do pominutia dôvodov, môžu požiadať riaditeľa spádovej materskej školy podľa § 59a ods. 1 školského zákona o oslobodenie o povinnosti dochádzať do materskej školy a k žiadosti podľa § 28a ods. 6 školského zákona priložia:

Následne, po predložení žiadosti spolu s  požadovanými písomnými súhlasmi podľa § 28a ods. 6 školského zákona riaditeľ materskej školy rozhodne podľa § 5 ods. 14 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie.

Dieťaťu, ktoré má vydané rozhodnutie o oslobodení od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie sa neposkytuje žiadne vzdelávanie ani v materskej škole, ani individuálnym vzdelávaním, až do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu.

 

10. Prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy

 

 

11.  Predčasné skončenie dochádzky dieťaťa ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie

 

Predprimárne vzdelávanie dieťa získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole, platí to aj pre dieťa pokračujúce v plnení povinného predrimárneho vzdelávania. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (vydané na tlačive schválenom ministerstvom školstva), ktoré vydáva materská škola k 30. júnu príslušného roka len na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

 

 

12.  Úhrada príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole

V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia obce Vidiná č. 2/2019 za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca povinný prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov materskej škole mesačne na jedno dieťa sumou 10 eur. V prípade, že zákonný zástupca má v materskej škole dve a viac detí, výška príspevku za druhé a ďalšie dieťa je 5 eur mesačne na dieťa.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci bezhotovostne na účet obce, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do hlavnej pokladne obecného úradu Vidiná s udaním variabilného symbolu, ktorý mu bol pridelený.

 

 

13.  Úhrada poplatku za stravu v školskej jedálne

            Finančný príspevok od zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín na jedno dieťa je podľa zvoleného finančného pásma bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedálne a nápojov na jeden deň:

- celodenná strava vo výške finančného pásma 1,45 eur, z toho:

desiata       0,36 eur

obed           0,85 eur

olovrant     0,24 eur.

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 0,15 eur  na jedno dieťa.

Platby za stravu je nutné realizovať do 10. dňa daného mesiaca bezhotovostne na účet obce, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do hlavnej pokladne obecného úradu Vidiná.

K presnému výpočtu stravných dní na dieťa je potrebné, aby zákonný zástupca dodržiaval podmienky vyhlasovania dieťaťa zo stravy.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca 24 hodín vopred, najneskôr do 8 hodiny v deň neprítomnosti dieťaťa, v zošite na to určenom pri vstupe do budovy materskej školy, prípadne telefonicky. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá. Ak zákonný zástupca včas neodhlási dieťa zo stravy, môže si obed prevziať do obedára v čase od 11.30 hod do 13:00 hod.

V prípade nepravidelnej úhrady poplatkov za stravovanie dieťaťa v materskej škole, alebo porušovania výzvy k úhrade, úhradu nákladov rieši zriaďovateľ v rámci priestupkového konania.

Preplatky sú vrátené priebežne na účet zákonného zástupcu.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje:

 

a) na dieťa do 6 rokov plniace povinné predprimárne vzdelávanie vo výške 1,30 € za každý

stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed a iné jedlo (desiata, olovrant), na základe predkladania čestného vyhlásenia zákonného zástupcu dieťaťa o neuplatňovaní nároku na sumu daňového bonusu zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov a nedovŕšilo 6 rokov, žijúce s daňovníkom v domácnosti,

 

b) na dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo  výchovno- vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed a iné jedlo (desiata, olovrant),

 

c) dotácia sa nevzťahuje pre 6 ročné dieťa, ktorého zákonný zástupca si vybral poberať zvýšený  daňový bonus  na 1 dieťa pred dotáciou na stravu .

 

Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy, ktorému sa poskytuje dotácia na podporu

výchovy k stravovacím návykom, uhrádza rozdiel medzi výškou finančného príspevku na

stravovanie a dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom.

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov školskej jedálni takto:

       materskej škole čiastkou 0,15 € / 1 deň / 1 dieťa.

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná č. 2/2019 o určení výšky príspevkov pre školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva dňa 13.06. 2019 a nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019.

 

 

14.   Preberanie a odovzdávanie dieťaťa

 

 

 

15.   Organizácia prevádzky podľa aktivít denného poriadku

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole je flexibilná. Pozostáva zo striedavých spontánnych a riadených činností, ktoré sa realizujú súbežne ako samostatné organizačné jednotky.

Usporiadanie denných činností spracúva materská škola vo forme denného poriadku, ktorý:

Denný poriadok je zverejnený vo verejných priestoroch materskej školy, na prízemí, na chodbe.

 

16.   Organizácia v šatni

Každé dieťa má svoju skrinku, do ktorej si odkladá vyzlečený alebo prezlečený odev, prezúvky.  Neodporúča sa priniesť dieťaťu na prezutie šľapky alebo inú nevhodnú obuv. Za poriadok v skrinke zodpovedá zákonný zástupca, rovnako aj za náhradné oblečenie. Učiteľka mladšej a stredne vekovej skupiny detí pomáha pri prezliekaní na pobyt vonku i po jeho ukončení. najstaršej vekovej skupine pomáha učiteľka podľa potrieb. Za estetickú úroveň šatne zodpovedajú učiteľky, za hygienu určený nepedagogický zamestnanec. Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia dieťaťa a splnomocnené osoby v čase od 6:30 hod. do 8:00 hod. a od 15:00 hod. do 16:30 hod., alebo podľa dohodnutého času. V ostatných hodinách je hlavný vchod uzamknutý.

 

17.   Organizácia v umyvárni

Učiteľka zodpovedá za bezpečnosť detí, vedie ich k samostatnosti pri osvojovaní hygienických návykov.Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie toalety a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka. Pokiaľ je v umyvárni vlhká podlaha, nevpúšťa deti do priestorov, pokiaľ nie je vlhkosť odstránená a nie je bezpečná.Za dodržiavanie hygienických noriem, čistotu v daných priestoroch a výmenu uterákov/papierových utierok/ zodpovedá poverený nepedagogický zamestnanec. Zákonní zástupcovia vstupujú do umyvárne len v nutných prípadoch s použitím návlekov.

 

18.  Organizácia pobytu vonku

Pobyt vonku sa realizuje každodenne. Môže byť skrátený alebo vynechaný len pri mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienkach, ktorými sú:

Ak sa pobyt vonku skráti alebo nerealizuje, je potrebné zabezpečiť podmienky na pohybovú aktivitu detí v triede alebo v telocvični.

V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2 x počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách.

Pri vysokých denných teplotách musia mať deti na hlave vhodnú ochranu (šiltovku, klobúčik), aby sa predišlo úpalu. Odporúča sa vzdušné oblečenie s prírodných materiálov. Učiteľka môže dieťa na písomnú žiadosť zákonného zástupcu nakrémovať, príp. použiť predpísaný ním repelent. Pri aktivitách je potrebné využívať tienené miesta a dodržiavať bezpečnú dĺžku pobytu detí na priamom slnečnom žiarení - spravidla najneskôr do 10:30 hod. pred poludním / zadný dvor – altánok/.

Bezdôvodné vynechanie pobytu vonku je neprípustné.

Pri pobyte vonku sa využívajú/zaraďujú najmä spontánne aktivity, voľné hry podľa výberu detí a vychádzka mimo areálu materskej školy. V rámci pobytu vonku môžu byť zaradené aj vzdelávacie aktivity a zdravotné cvičenie tak, aby bol ponechaný dostatok času na spontánne hry a pohybové aktivity detí.

Všetky  aktivity sa uskutočňujú zásadne len v prítomnosti a pod aktívnym dohľadom učiteľky. Počas pobytu detí vonku učiteľka dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy. Pred pobytom detí vonku na školskom dvore učiteľka skontroluje bezpečnosť prostredia a uzatvorí školský dvor.  Počas pobytu vonku sa rozvíjajú aj špeciálne pohybové zručnosti typické pre konkrétne ročné obdobie ako je kĺzanie, lopárovanie, hry s vodou.

Údržbu školského dvora (kosenie, strihanie kríkov, hrabanie lístia, polievanie pieskoviska) zabezpečí zriaďovateľ prostredníctvom verejno-prospešných pracovníkov. Práce, ktoré sa týkajú údržby pieskoviska sú vedené v zázname. V prípade neprítomnosti druhej učiteľky  požiada riaditeľka  o pomoc zriaďovateľa. Po ukončení pobytu vonku učiteľka spoločne s deťmi odložia hračky a iné pomôcky na určené miesto. Pitný režim je zabezpečený učiteľkou.

Vychádzka mimo areálu materskej školy nesmie byť neprimerane dlhá. Musí byť dobre pripravená a premyslená náplň s daným cieľom.  Deti sa zoznamujú s rôznymi javmi, rozširuje sa okruh ich skúseností. Učiteľka dodržiava zásady bezpečného právania a ochranu zdravia detí počas pohybu v mieste vychádzky, vyberá vhodný terén na hry v prírode, nosí so sebou príručnú lekárničku. Pri prechádzaní cez komunikáciu sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Prvý a posledný pár v skupine, poprípade každé dieťa, ktoré je na strane vozovky, musí mať na každej vychádzke oblečenú predpísanú reflexnú vestu. Ak sa vychádzka uskutočňuje v miestach so zvýšenou frekvenciou dopravy, majú oblečené reflexné vesty všetky deti.

Na vychádzku mimo areálu materskej školy chodia spravidla obe učiteľky. Pre neprítomnosť druhej učiteľky požiada riaditeľka o pomoc zriaďovateľa o zabezpečenie dospelej osoby. Pri prechádzaní cez komunikáciu sa dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Prvá vchádza na vozovku učiteľka. Zostáva pokiaľ neprejdú cez vozovku všetky deti. Vozovku opúšťa ako posledná.

 

19.   Organizácia na schodoch

Vonkajšie a vnútorné schodisko je presvetlené, dobre značené, využívajú ho deti v priebehu dňa spôsobom, že pri hromadnom presune po schodisku si učiteľka zoradí deti do jedného radu, držia sa zábradlia. Pri chôdzi nahor učiteľka vystupuje posledná .

 

20.   Organizácia v jedálni počas stolovania

Za jedálny lístok, prípravu a výdaj jedla, za kvalitu a kvantitu jedla, čistotu stolov zodpovedá vedúca školskej jedálne a hlavná kuchárka.

Režim stravovania musí byť organizovaný tak, aby zodpovedal veku detí. Časový odstup medzi jednotlivými jedlami je najviac tri hodiny.

Desiata – Ježková trieda  8,80 – 9,00 hod.    Veveričková tr. – 9,15 – 9,35 hod.

Obed   -                            11,30 – 12,00 hod.                            12,00 – 12,30 hod.

Olovrant -                         14,45 hod.                                         14,20 – 14,45 hod.  

Pitný režim finančne zabezpečuje materská škola v spolupráci so školskou jedálňou. Za podávanie pitného režimu a jeho prípravu zodpovedá učiteľka, rovnako aj za čistotu pohárov. Podávaný je aj v priestoroch triedy a počas pobytu vonku na školskom dvore v teplých obdobiach Do materskej školy nie je povolené nosiť akúkoľvek stravu pre dieťa, ani nádoby s pitným režimom z domu. Deťom je podávaná plnohodnotná strava a tekutiny pripravované výlučne v materskej škole.

Riaditeľka materskej školy v spolupráci s vedúcou školskej jedálne zabezpečuje celoslovenské programy podpory zdravia - Školský mliečny program. A sme zapojený do projektu Pijeme čistú vodu / v triede filter na vodu/.

V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané Ministerstvom školstva SR. Žiadosť o takúto formu stravovania spolu s lekárskym potvrdením predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy, ktorá ju v spolupráci s vedúcou školskej jedálne a zriaďovateľom posúdi možnosti na prípravu diétneho jedla.

Za organizáciu v jedálni zodpovedajú učiteľky. Deti vedú k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pritom uplatňujú individuálny prístup. Učiteľka detí nenásilne usmerňuje. Nenúti ich jesť ani sa deti neprikrmujú. Staršie deti od 5 a viac rokov používajú pri stolovaní v čase obeda kompletný príbor, 4 - 5 ročné deti vidličku, najmladšie len lyžicu. V závislosti od zručností detí, umožní sa používanie vidličky, príp. kompletného príboru.

 

21.   Organizácia odpočinku

Počas popoludňajšieho oddychu dbá učiteľka na primerané oblečenie detí. Pri prezliekaní detí motivuje podľa ich schopností a dôsledností pri odkladaní odevu. Zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré neohrozí zdravie detí.

Od odpočívajúcich detí učiteľka neodchádza, pristupuje individuálne k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. počas odpočinku detí si učiteľka doplňuje triedne písomnosti, pripravuje si pomôcky, študuje odbornú literatúru.

Odpočinok sa realizuje u detí, s minimálnym trvaním 30 minút. Odpoludňajší odpočinok sa postupne skracuje s pribúdajúcim sa vekom detí. Najdlhšie odpočívajú 2 - 3 ročné deti (príp. 3 - 4 ročné). U 5 - 6  ročných detí je potrebné citlivo a uvážene pristupovať k jeho uskutočňovaniu. U spomínaných detí je vhodné odpočinok prispôsobovať individuálnym potrebám dieťaťa. Netrvať na tom, aby každé dieťa zaspalo. Zvyšnú časť odpočinku možno venovať pokojnejším hrám a výchovno-vzdelávacej činnosti, napr. prezeraniu kníh, grafomotorickým cvičeniam (pracovné listy), tzv. voľnejšiemu tematickému kresleniu.

Posteľná bielizeň je vymieňaná na konci každého mesiaca, príp. podľa potreby a požiadaviek zákonných zástupcov. Pyžamo  každý piatok  výmena, za výmenu  posteľnej bielizne zodpovedá poverený nepedagogický zamestnanec.

 

22.   Organizácia výletov, exkurzií, športových výcvikov, krúžkovej činnosti  a akcií konaných mimo sídla materskej školy

Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec poverený riaditeľkou organizačne zabezpečí prípravu a priebeh výletu alebo exkurzie vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojim podpisom. Na výlet a exkurziu s deťmi predškolského veku možno použiť aj verejnú dopravu.

Počas akcií konaných mimo sídla školy (ďalej len „aktivita“), na ktorý sa zúčastňuje viac pedagogických zamestnancov, určí riaditeľka jedného z pedagogických zamestnancov za vedúceho tímu.

Riaditeľka materskej školy, resp. poverený zamestnanec:

 

 

23. Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole:

- poučí študentky o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam s podpismi poučených,

- oboznámi študentky so školským vzdelávacím programom , školským poriadkom školy, jej dokumentáciou a organizáciou výchovno-vzdelávacích činností a zaradí študentky do tried.

 

 

 

Článok IV

Podmienky na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálni – patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím.

 

Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinná:

Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené.

 

1.  Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

V materskej škole je  umiestnené len dieťa, ktoré:

 

2  Opatrenia v prípade pedikulózy

Pedikulóza (zavšivavenie) je prenosné parazitné ochorenie, ktoré spôsobuje parazit Voš detská,          hlavová,  šíri sa hlavne:

Preventívne povinnosti materskej školy:

Návrh odporúčaní postupu pri podozrení na výskyt prenosného parazitného ochorenia - povinnosti v materskej škole:

 

Článok V

Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

 

 

Záverečné ustanovenie

Školský poriadok je záväzný dokument pre všetkých zamestnancov materskej školy a zákonných zástupcov. Každý zamestnanec a zákonný zástupca je povinný svojim podpisom potvrdiť, že sa bude riadiť školským poriadkom materskej školy. V prípade, že zákonný zástupca nesúhlasí zo školským poriadkom, nemôže jeho dieťa navštevovať Materskú školu Vidiná, Riečna č.27  a rozhodnutím riaditeľa materskej školy bude ukončená dochádzka dieťaťa do materskej školy.

Porušenie školského poriadku zamestnancami materskej školy bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.  V  prípade zákonných zástupcov môže riaditeľ školy vydať rozhodnutie o predčasnom ukončení dochádzky.

V prípade, ak sa ukáže, že je potrebné niektoré časti školského poriadku zmeniť, doplniť alebo vypustiť, bude sa to realizovať formou dodatkov k školskému poriadku, ktoré sa číslujú od 1. Dodatok je možné vypracovať kedykoľvek v priebehu roka.