Navigácia

Obsah

Informácie o poplatkoch, ktoré sa uhrádzajú

v materskej škole a školskej jedálni

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole na jedno dieťaťa je 10,00 Eur. V prípade, že zákonný zástupca má v materskej škole dve a viac detí s rovnakým dátumom a rokom narodenia, je výška príspevku za druhé a ďalšie dieťa 5,00 Eur mesačne za dieťa.

Príspevok zákonný zástupca uhrádza každý mesiac do 10. dňa:

 

Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

 

Na oslobodenie od platenia príspevku podľa písmena b), c) a d) podá zákonný zástupca žiadosť priamo v materskej škole. K žiadosti je potrebné doložiť preukázateľné doklady (rozhodnutie ÚPSVaR, rozhodnutie súdu, lekárske potvrdenie...).

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie je 1,60 Eur na deň.

Príspevok zákonný zástupca uhrádza každý mesiac do 15. dňa:

 

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy je potrebné nahlásiť najneskôr do 14.00 hod deň vopred!!!