Navigácia

Obsah

Úhrada príspevkov


Príspevok za MŠ

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vidiná č. 2/2015 za pobyt dieťaťa v Materskej škole Vidiná prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole mesačne na 1 dieťa sumou vo výške 10 €.

V prípade, že zákonný zástupca má v materskej škole 2 a viac detí s rovnakým dátumom a rokom narodenia, je výška príspevku za druhé a ďalšie dieťa 5 eur mesačne za dieťa.

Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

2. ak zákonný zástupca predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi,

3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

4. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

  

V prípadoch podľa bodu 1, 2, 3, 4 na oslobedenie od platenia príspevku podá zákonný zástupca žiadosť priamo v materskej škole. K žiadosti je potrebné doložiť preukázateľné doklady (rozhodnutie ÚPSVaR, rozhodnutie súdu, lekárske potvrdenie...).

Príspevok uhrádza zákonný zástupca od 1 do 10 dňa za daný mesiac bezhotovostne na účet obce, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do hlavnej pokladne obecného úradu.

 

Príspevok za stravovanie

Školská jedáleň pri Materskej škole vo Vidinej poskytuje stravovanie:

1. za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín – 1,27 € denná dávka,

2. za čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 0,15 Eur deň/1 dieťa (1,27 + 0,15 = 1,42 Eur deň/1 dieťa)

 

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Príspevok sa platí do 10. dňa daného mesiaca bezhotovostne na účet obce, prípadne poštovou poukážkou alebo v hotovosti do hlavnej pokladne obecného úradu.