Navigácia

Obsah

Aktuality

12.06.2019

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v obci Vidiná

Stredoslovenská distribučná a.s., oznamuje občanom, že dňa 2.7.2019 v čase od 7,30 do 18,30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach spoločnosti. Obmedzená dodávka elektriny bude pre odberné miesta a lokality na uliciach Exnárova, Hviezdoslavova,Potočná, Ružová, Športová, Zelená a časť Zvolenská. Odberné miesta s obmedzenou distribúciou elektriny sú uvedené v prílohe.

Detail

11.06.2019

Doručenie písomnosti do vlastných rúk

Obec Vidiná v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje občanovi: Marcel Ďuriš, nar. 1982 , trvale bytom Vidiná, že mu bola dňa 10.06.2019 na Obecný úrad Vidiná doručená zásielka do vlastných rúk od odosielateľa Exekútorský úrad Topoľčany, značka spisu: EX 694/2017-38. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 15 kalendárnych dní. Vo Vidinej dňa 10.06.2019 Potvrdenie Obce Vidiná o dobe vyvesenia: Oznámenie o doručení zásielky do vlastných rúk bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov dňa 10.06.2019 do 24.06.2019.

Detail

04.06.2019

plagát akcie leto 2019

Novohradské podzámčie - podujatia JAR/LETO 2019

Obce združené v Mikroregióne Novohradské podzámčie pripravili na leto bohatý kultúrny program.

Detail

31.05.2019

noviny 05 2019

2. číslo - máj 2019

Harmónia folklóru a maliarskeho umenia - VIDINSKÝ KRPEC, Informácie o odpadoch, Deň vody, Deň zeme, Starostlivosť o verejnú zeleň, Na návšteve v obecnej knižnici, Privítali sme jar, Oľga Rácová Antalová - moje reminiscencie, Výstava SPOLOČNE Eduard Antal a Elvíra Antalová, Významné osobnosti našej obce - Eduard Antal, História bývalej traťovej spojky Tomášovce - Vidiná - Veľká Ves, Turistický pochod po zrušenej železničnej trati, Ako sa zrodilo priateľstvo, Legendárny Alexander Horváth, V Haliči sa krstilo vodou z Timravinej studničky, Oslava dňa matiek

Detail

22.05.2019

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor na základe poznatkov zistených pri kontrolnej činnosti upozorňuje všetkých vlastníkov , nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedochádzalo k ich šíreniu na susedné pozemky.

Detail

Kalendár akcií

22.06.2019 - 23.06.2019

Plagát o zájazde Csontváry

Autobusový zájazd po stopách maliara T. Kosztku-Csontváryho

Tohto roku si pripomíname 100. výročie úmrtia významnej osobnosti nášho výtvarného umenia, Tivadara Kosztku Csontváry (Sabinov, 5.júla 1853 – Budapesť, 20 (21). júna 1919), maliara a lekárnika. O význame jeho tvorby svedčí aj to, že na tohtoročnom zozname UNESCO ho zaradili medzi popredné osobnosti roka. Jeho život je úzko späté s územím dnešného Slovenska, tu sa narodil, tu sa vyučil a získal prax ako lekárnik, tu prežil zjavenie, ktoré ho usmerňovalo na životnú dráhu maliara, tu namaľoval viac významných svojich diel. Čo je pre nás oveľa zaujímavejšie, významnou časťou jeho života sa stal Novohrad, a Halič, kde otvoril svoju lekáreň, bez ktorej by sme dnes určite nemali Csontváryho, ani jeho diela. Počas nášho výletu navštívime významné miesta jeho tunajšieho života. Termín na prihlásenie: 18. júna 2019 Trasa: Lučenec – Prešov - Sabinov – Spišská Nová Ves – Starý Smokovec ( Hrebienok, vodopády) – Veľká Lomnica (nocľah) – Banská Štiavnica – Halič – Lučenec. Bližšie informácie a kde sa prihlásiť nájdete v priloženom súbore.

Obec Halič

Všeobecne závävné nariadenia Obce Vidiná

Fotogaléria MŠ

10.06.2019

Náš spoločný školský výlet

Náš spoločný školský výlet

na Ranči Megi

Detail

10.06.2019

Oslala MDD

Oslala MDD

s včielkou Majou

Detail