Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na zasadnutie dňa 22.08.2019

Ing. Ján Šupica

starosta obce Vidiná

 

                                                                                                      Vo Vidinej dňa 16.08.2019

 

P O Z V Á N K A

 

     Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa bude konať dňa 22.08.2019 so začiatkom o 17.00 hod v zasadačke kultúrneho domu vo Vidinej.

 

Program:

1.    Otvorenie

2.    Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

3.    Kontrola plnenia uznesení, správa o činnosti obecnej rady

4.    Zámer nakladania s nehnuteľnosťami – verejná obchodná súťaž materiál

5.    Nakladanie s majetkom obce – žiadosti občanov materiál

6.    Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku materiál

7.    Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly materiál

8.    Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Vidiná na 2. pol. 2019 materiál

9.    Zámer nakladania s hnuteľnou vecou – verejná obchodná súťaž – Bielorus materiál

10.  Návrh na 2. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2019 materiál

11.  Rôzne materiál

12.  Interpelácia

13.  Diskusia

14.  Návrh na uznesenie

15.  Záver

 

                                                                             Ing. Ján Šupica v. r.

                                                                                  starosta obce

Vyvesené: 19. 8. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť