Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 12. septembra 2022

Ing. Ján Šupica

starosta obce Vidiná

                                                                                                       Vo Vidinej, dňa 08.09.2022

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam

28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

 

dňa 12. septembra 2022 (pondelok) o 17:30 hod.

 

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2021 materiál materiál2 materiál3
 5. Individuálna výročná správa Obce Vidiná za rok 2021 materiál materiál2
 6. Návrh na 5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2022
 7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022 materiál materiál2
 8. Majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností materiál
 9. Rôzne
 10. Interpelácia
 11. Diskusia
 12. Záver

    

                                                                                            Ing. Ján Šupica, v.r.

                                                                                                starosta obce

Vyvesené: 9. 9. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť