Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie OZ dňa 09.12.2021

                                          POZVÁNKA

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam 21. zasadnutie vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

dňa 09. decembra 2021(štvrtok) o 17:00 hod.

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej s týmto programom:

1.    Otvorenie

2.    Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

3.    Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení

4.    Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu obce k 30.09.2021...

5.    Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  Obce Vidiná na 1. polrok 2022

6.    Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2020

7.    Individuálnu výročnú správu Obce Vidiná za rok 2020

8.    Nakladanie majetkom obce

9.    Návrh dodatku k zmluve o dielo – MEPOS, spol. s.r.o.

10.  Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vidiná

11.  Návrh VZN o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa

12.  Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a výhľad na roky 2023 a 2024

13.  Rôzne

14.  Interpelácia

15.  Záver

zápisnica 09.12.2021 (36.68 kB)

uznesenia 09.12.2021 (31.37 kB)

 

 

Vyvesené: 3. 12. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť