Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie OZ dňa 11.12.2020

Ing. Ján Šupica

starosta obce Vidiná

                                                                                                     Vo Vidinej, dňa 08.12.2020

 

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam

15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej v roku 2020, ktoré sa uskutoční

 

 

dňa 11. decembra 2020 (piatok) o 17:00 hod.

 

 

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2021 a výhľad na roky 2022 a 2023 materiál príjmy výdavky
 5. Návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa ruší VZN č. 3/2015 o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území Obce Vidiná materiál
 6. Návrh VZN č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb na území Obce Vidiná materiál
 7. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu obce k 30.09.2020, kontrole úplnosti dodávateľských faktúr materiál
 8. Návrh Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Lučenec materiál
 9. Rôzne
 10. Interpelácia
 11. Diskusia
 12. Záver

    

 v. r. Ing. Ján Šupica

                                                                                                          starosta obce

 

 

ZÁPISNICA

UZNESENIE

 

Vyvesené: 8. 12. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť