Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie OZ dňa 20.04.2021

Ing. Ján Šupica

starosta obce Vidiná

                                                                                                       Vo Vidinej, dňa 16.04.2021

 

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

 

dňa 20. apríla 2021 (utorok) o 17:00 hod.

 

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej s týmto programom:

 

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení
 4. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – TJ SLOVAN materiál materiál 2
 5. Návrh dodatku k zmluve o dielo – MEPOS materiál materiál 2
 6. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby – Filantrop, n.o. materiál materiál 2
 7. Návrh na 2. zmenu rozpočtu obce materiál
 8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 materiál materiál 2
 9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce materiál
 10. Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu materiál materiál 2
 11. Zmluva o dielo – PD kúrenie KD
 12. Nakladanie s majetkom obce materiál
 13. Rôzne
 14. Interpelácia
 15. Diskusia
 16. Záver

Ing. Ján Šupica, v.r.

                                                                                                         starosta obce

 

 

Zápisnica

Uznesenia (3.78 MB)

 

Vyvesené: 16. 4. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť