Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie OZ dňa 21.01.2021

Ing. Ján Šupica

starosta obce Vidiná

                                                                                                     Vo Vidinej, dňa 18.01.2021

 

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam

16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

 

dňa 21. januára 2021 (štvrtok) o 17:00 hod.

 

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2021
 5. Individuálna výročná správa obce Vidiná za rok 2019
 6. Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2019
 7. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov - Ján Matúška - VAMARK
 8. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby - Filantrop, n.o.
 9. Rôzne
 10. Interpelácia
 11. Diskusia
 12. Záver

 

 v. r. Ing. Ján Šupica

 

                                                                                                          starosta obce

 

Uznesenie 

Zápisnica 

 

 

 

Vyvesené: 18. 1. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť