Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie OZ dňa 22.06.2023

Ing. Ján Šupica

starosta obce Vidiná

                                                                                                        Vo Vidinej, dňa 19.06.2023

 

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

 

dňa 22. júna 2023 (štvrtok) o 18:00 hod.

 

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Vidiná na 2. polrok 2023 materiál
 5. Správa o výsledku kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky v podmienkach obce materiál
 6. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Vidiná materiál
 7. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenia za rok 2022 materiál stanovisko HK
 8. Darovacia zmluva – ERNSTPROFIL, spol. s r.o. materiál
 9. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2021 – 2027 – aktualizácia č. 1 a predĺženie
 10. Návrh na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2023
 11. Rôzne
 12. Interpelácia
 13. Diskusia
 14. Záver

 

                                                                                                     Ing. Ján Šupica

                                                                                                       starosta obce

 

Zápisnica z rokovania 22.06.2023 (243.79 kB)

Uznesenia z rokovania 22.06.2023 (162.63 kB)

Vyvesené: 20. 6. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť