Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie OZ dňa 30.01.2023

Ing. Ján Šupica

starosta obce Vidiná

                                                                                                       Vo Vidinej, dňa 26.01.2023

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

 

dňa 30. januára 2023 (pondelok) o 18:00 hod.

 

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej s týmto programom:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektov
  4. Rôzne
  5. Interpelácia
  6. Diskusia
  7. Záver

                                                                                                  Ing. Ján Šupica, v.r.

                                                                                                       starosta obce

Uznesenia OZ zo dňa 30.01.2023 (24.06 kB)

zápisnica OZ zo dňa 30.01.2023 (31.83 kB)

Vyvesené: 25. 1. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť