Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 02.07.2019

Ing. Ján Šupica

Starosta obce Vidiná

 

                                                                                                    Vo Vidinej dňa 28.06.2019

 

P O Z V Á N K A

 

     Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa bude konať

 

dňa 02.07.2019 (utorok) so začiatkom o 18.00 hod

 

v zasadačke kultúrneho domu vo Vidinej.

 

Program:

1.    Otvorenie

2.    Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

3.    Prerokovanie dodatku k zmluve o dielo – MEPOS, spol. s r.o.

4.    Interpelácia

5.    Diskusia

6.    Návrh na uznesenie

7.    Záver

 

                                                                             Ing. Ján Šupica v. r.

                                                                                  starosta obce

 

Zápisnica

zápisnica

Uznesenia

uznesenia

Vyvesené: 28. 6. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť