Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 10.3.2011

pozvánka

POZVÁNKA

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskuteční

10.03.2011 (štvrtok) o 17:00 hod.

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej.

Program:

1. Otvorenie2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola uznesení4. Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2011 a výhľad na roky 2012 a 2013 materiál 1, materiál 2 5. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Vidiná - Miestny odbor Matice slovenskej vo Vidinej materiál6. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Vidiná - Športový klub Slovan Vidiná materiál7. Kúpa pozemku na futbalovom ihrisku – Dušan Kotman materiál8. Rokovacie poriadky komisií9. Rôzne 10. Interpelácia11. Diskusia12. Návrh na uznesenie13. Záver

S pozdravom

Vladimír Ragač starosta obce


uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, konaného dňa 10.03.2011

K bodu 1. Otvorenie

Uznesenie č. 29/2011 zo dňa 10.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej s doplnenými bodmi:- bod č. 4 - Zápisnica zo zasadnutia Ekonomickej komisie pri Obecnom zastupiteľstve Vidiná a Stanovisko Hlavnej kontrolórky Obce Vidiná k návrhu rozpočtu obce na rok 2011 a výhľad na roky 2012 a 2013- v bode Rôzne – Určenie mesačného platu starostu obce v roku 2011 - Určenie mesačného platu hlavného kontrolóra v roku 2011

Vo Vidinej dňa: 21.03.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 30/2011 zo dňa 10.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Bc. Drahomíra Kuceková, Ing. Milan Černok, Peter Kucej

II. BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Jozef Kucej, Želmíra Báťková

Vo Vidinej dňa: 21.03.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 3: Správa o činnosti obecnej rady a kontrola uznesení

Uznesenie č. 31/2011 zo dňa 10.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

správu z Obecnej rady vo Vidinej a konštatuje nesplnenie prijatého uznesenia č.28/2011 zo dňa 01.02.2011

Vo Vidinej dňa: 21.03.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 4: Zápisnica zo zasadnutia Ekonomickej komisie pri Obecnom zastupiteľstve Vidiná a Stanovisko Hlavnej kontrolórky Obce Vidiná k návrhu rozpočtu obce na rok 2011 a výhľad na roky 2012 a 2013

Uznesenie č. 32/2011 zo dňa 10.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

Zápisnicu zo zasadnutia Ekonomickej komisie pri Obecnom zastupiteľstve Vidiná a Stanovisko Hlavnej kontrolórky Obce Vidiná k návrhu rozpočtu obce na rok 2011 a výhľad na roky 2012 a 2013

Vo Vidinej dňa: 21.03.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 5: Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2011 a výhľad na roky 2012 a 2013

Uznesenie č. 33/2011 zo dňa 10.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

rozdelenie kapitálových výdavkov vo výške 12 307,00 € a to zatiaľ bez konkrétneho prerozdelenia okrem kúpy počítača do Materskej školy a Školskej jedálne vo výške 607,00 €. Použitie príjmov mimorozpočtového fondu na krytie výdavkov finančných operácií zachovať v navrhovanej výške 12 200,00 € a to na splácanie istiny lízingu na kúpu malotraktora vo výške 1 500,00 €.

Vo Vidinej dňa: 21.03.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 34/2011 zo dňa 10.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

v kapitole 0.6.2.0 Rozvoj obcí /všeobecné služby/ - geometrické plány na futbalové ihrisko upraviť z 2 000,00 € na 0,00 € z dôvodu nehospodárneho výdavku, ktorý je pred úplným majetkoprávnym vysporiadaním.

Vo Vidinej dňa: 21.03.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 35/2011 zo dňa 10.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

a) komisiu na výber dodávateľa okienTermín: do ukončenia a schválenia dodávateľa.Zodpovedná: Komisia pre výstavbu a životného prostredia

Vo Vidinej dňa: 21.03.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 36/2011 zo dňa 10.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

výmenu okien a dverí v priestoroch zasadačky obecného úradu za plastové 7000,00 € viazať celú výšku na výber dodávateľa a to nie len na prieskum trhu, ale formou výzvy dodávateľov na predloženie cenových ponúk vrátane návrhu zmluvy na dodanie a montáž a vyhodnotením cenových ponúk ako aj podmienok zmluvy obecným zastupiteľstvom.

Vo Vidinej dňa: 21.03.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 37/2011 zo dňa 10.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

finančné prostriedky na výkup parciel na futbalovom ihrisku doplniť o výkup pozemkov pod miestnymi komunikáciami.

Vo Vidinej dňa: 21.03.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 38/2011 zo dňa 10.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

v kapitole 01.1.1.6. Obce - výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod. znížiť rozpočet z 2000,00 € na 500,00 € .

Vo Vidinej dňa: 21.03.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 39/2011 zo dňa 10.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

výdavky na úhradu tuzemských cestovných náhrad z 300,00 € na 100,00 €.

Vo Vidinej dňa: 21.03.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 40/2011 zo dňa 10.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

ukončenie rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

II. UKLADÁ

zvolať mimoriadne zastupiteľstvo k bodu Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2011 a výhľad na roky 2012 a 2013, pred ktorým bude spoločné zasadnutie Ekonomickej komisie vo Vidinej a Obecnej rady vo Vidinej - predloženie požadovaných materiálov zo strany obce tak ako ich uvádza Ekonomická komisia vo svojej správeTermín: do 3 týždňov od dnešného zastupiteľstvaZodpovedný: Obec

Vo Vidinej dňa: 21.03.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

návrhová komisia v zložení:

Bc. Drahomír KucekováIng. Milan ČernokPeter Kucej


zápisnica

Z á p i s n i c azo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinejkonaného dňa 10.03.2011

Prítomní: Podľa prezenčnej listinyOspravedlnení: Ing. Martina Predajnianská, Mgr. Michal KmeťNeospravedlnení: 0Návrhová komisia: Bc. Drahomíra Kuceková, Ing. Milan Černok, Peter KucejOverovatelia zápisnice: Jozef Kucej, Želmíra Báťková

Program:1. Otvorenie2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola uznesení4. Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2011 a výhľad na roky 2012 a 20135. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Vidiná – Miestny odbor Matice slovenskej vo Vidinej6. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Vidiná – Športový klub Slovan Vidiná 7. Kúpa pozemku na futbalovom ihrisku – Dušan Kotman8. Rokovacie poriadky komisií9. Rôzne10. Interpelácia11. Diskusia12. Návrh na uznesenie13. Záver

1 Otvorenie Starosta skonštatoval, že prítomných je 7 poslancov, 2 poslanci sa ospravedlnili. Následne predstavil program rokovania. Pripomenul, že zasadala obecná rada a niektoré komisie. Navrhol vypustiť bod č. 3, nakoľko zástupkyňa je odcestovaná a táto správa s kontrolou uznesení bude na najbližšom zasadnutí. Tento bod navrhol nahradiť správou ekonomickej komisie a hlavného kontrolóra. Obecná rada sa zaoberala aj rokovacími poriadkami, ešte to nie je dokončené. Tento bod by nahradil bodom – určenie platu starostu a hlavného kontrolóra, nakoľko to podlieha schváleniu obecného zastupiteľstva a už je známa priemerná mzda v národnom hospodárstve, od ktorej sa tieto platy odvíjajú. Zaujímal sa o pripomienky. Ing. Kolimárová – sa zaujímala, či sú pripravené niektoré z bodov, ktoré boli na obecnej rade a sú spomenuté v zápisnice z ekonomickej komisii.Starosta – vysvetlil, že niečo je pripravené, všetko sa pripraviť nestihlo, zvyšok sa bude dokladať postupne.Jozef Kucej – nesúhlasí so zmenou programu, súhlasí s tým, aby obecné zastupiteľstvo konštatovala, že tieto dva body neboli pripravené, nebolo splnené uznesenie, boli stanovené termíny. Komisie majú pracovať a nemajú rokovací poriadok. Zaujímal sa kedy bude ten rokovací poriadok. Starosta obce je povinný rešpektovať úlohy obecného zastupiteľstva. Zástupkyňa starostu s tým nemá nič spoločné, to je obyčajný poslanec. Starosta navrhol potom doplniť program o body správa hlavného kontrolóra a zápisnicu z ekonomickej komisii ako bod č. 4 a bod č. 9 by bol bod – určenie platu starostu a hlavného kontrolóra.

Hlasovanie program:

ZA - Želmíra Báťková, Pavol Bútor, Ing. Milan Černok, Ing. Želmíra Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, PROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 29/2011

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice Starosta do návrhovej komisie navrhol Ing. Želmíru Kolimárovú, Bc. Drahomíru Kucekovú a Petra Kuceja. Zaujímal sa o iný návrh. Ing. Kolimárová sa ospravedlnila, nakoľko si chce značiť niečo iné počas tohto zastupiteľstva, ak s tým poslanci budú súhlasiť. Navrhla p. Želmíru Báťkovú, ktorá oslovila Ing. Milana Černoka, či by nebol členom návrhovej komisie.

Hlasovanie - návrhová komisia:

ZA - Želmíra Báťková, Pavol Bútor, Ing. Milan Černok, Ing. Želmíra Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, PROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 30/2011

Za overovateľov zápisnice starosta určil Jozefa Kuceja a Želmíru Báťkovú.

3 Správa o činnosti obecnej rady a kontrola uznesení. Starosta informoval, že správa o činnosti nie je pripravená. Ing. Černok sa zaujímal, prečo nie je splnený tento bod.Starosta vysvetlil, že za úlohu to dostala vypracovať Ing. Predajnianská, v pondelok bola obecná rada, kde sa dohodli, že správu o činnosti obecnej rady predloží potom a v utorok odchádzala na školenie. Ing. Černok pripomenul, že teraz nevie obecné zastupiteľstvo overiť správnosť, či sú splnené uznesenia. Ďalej informoval, že má chuť opustiť toto rokovanie, nakoľko je nepripravené a urobiť ho neuznášaniaschponým. Starosta doplnil, že si nemyslí, že tým urobí rokovanie za neuznášaniachopné. Ing. Černok informoval, že ak sa postaví, tak neodíde sám.Starosta sa zaujímal, či ho teraz vydiera, alebo čo chce. Ing. Černok vysvetlil, že on sa iba zaujíma o dôvod, prečo nebola pripravená správa.Starosta vysvetlil, že už mu podal vysvetlenie. Ing. Končošová vysvetlila, že to nie je nič také závažné, sú predsa zápisnice, tak nech teraz informuje.Starosta predstavil zápisnice z obecných rád, ktoré sa konali 07.03.2011 a 15.02.2011.Ing. Černok sa zaujímal o kontrolu uznesení z posledného obecného zastupiteľstva. Termínované uznesenia musia byť odkontrolované. Starosta konštatoval, že uznesenie, ktoré sa týkalo vypracovanie rokovacích poriadkov komisií nebolo splnené a to z časového hľadiska.Kucej Jozef – sa zaujímal o uznesenie z predchádzajúceho zastupiteľstva, ktoré sa týkalo Povodia Hrona, mal byť napísaný list, či je splnené. Predstaviteľ obce musí požiadať obecné zastupiteľstvo o predĺženie termínu a nie takéto mektanie. Ďalej pripomenul, že toto zastupiteľstvo je nepripravené. Starosta informoval, že čo sa týka uznesenia ohľadne Povodia Hrona, list bol napísaný na Krízový štáb a Vodohospodársky podnik.

Bolo prijaté uznesenie č. 31/2011

4 Správa a pripomienky Ekonomickej komisie a stanovisko hlavného kontrolóra. Starosta pripomenul, že na zasadnutí obecnej rady bola odovzdaná aj zápisnica z rokovania Ekonomickej komisie, ktorá obsahovala niekoľko pripomienok. Odovzdal slovo predsedovi Ekonomickej komisie.Ing. Kolimárová predstavila zápisnicu Ekonomickej komisie.Ing. Končošová navrhla, aby sa hneď ku každému bodu vyjadrili aj ostatní.Ing. Kolimárová vysvetlila, že teraz predstaví iba návrhy Ekonomickej komisii a v ďalšom bode sa o nich bude rokovať v rámci rozpočtu.Starosta ďalej informoval, že stanovisko hlavného kontrolóra poslanci dostali.Kucej Jozef informoval, že toto je katastrofa, čo počul, všetky veci čo mali dnes riešiť, zhodnotila Ekonomická komisia ako veci nepripravené. Ako sa môže schvaľovať rozpočet, keď potrebujú predložiť dokumenty o cintoríne, nikto nevie, kto túto stavbu začal, kto ju robil a podľa čoho. Zo stanoviska hlavného kontrolóra ho zarazilo, pričom nie je jasná požiadavka na dofinancovanie verejného obstarávania na kanalizáciu, ktoré sa ukončilo v roku 2010. Ďalej konštatoval, že je chyba, že starosta si drží veci u seba. On teraz nepodporí tento rozpočet, kým nebudú vyjasnené veci. V novinách čítal, že vo Vidinej bude kanalizácia za 600 000 €, teraz dostal rozpočet, kde je to za 300 000 €. Zaujímal sa, ako sa urobil výber, že o 50 % sme znížili náklady, klamal projektant, klamali rozpočtové organizácie. Teraz príde dodávateľ a bude chcieť dodatky a tieto náklady nám únia nepreplatí. Starosta vysvetlil, že to, čo čítal v novinách, tak za tú celkovú sumu bol podaný projekt na dotáciu. Dodávateľ stavby išiel s cenou dole, tak on za to nemôže, to je asi pre Vidinú plus, že to bude lacnejšie.Kucej Jozef navrhol dať dodávateľovi odmenu, keďže bol taký veľkodušný a išiel tak s cenou dole. Starosta pripomenul, že tento dodávateľ bol vybraný verejným obstarávaním a nevie, čo je tom nejasné.Ing. Černok -– vieme, že globálna kríza, vďaka Ing. Kolimárovej Ekonomická komisia 3,5 hodiny sedela a výsledkom je správa. Ak toto nemá byť zapracované do rozpočtu, tak nehlasuje. Nadviazal na p. Kuceja. On tiež žiadnu zmluvu o kanalizácii nevidel, nevie či je podpísaná. O chodníkoch v cintoríne sa už bavíme od jeseni. Chýba mu koncepcia. Pripomenul, že starostu už pred 4 rokmi chcel revitalizovať námestie a my tu ideme teraz stavať studne. Proti studniam nemá nič. Zaujímal sa, či je to súčasť tej štúdie, ktorú sme pred troma rokmi zaplatili, alebo je to niečo, čo je ďalšou aktivitou, ktorú treba odceniť, že tu je tá aktivita, ale je to mimo toho, čo plánujeme. Ďalej zdôraznil, že jemu ako občanovi nie je zrejmé z tohto rozpočtu žiadne šetrenie finančných prostriedkov a to sa v tejto dobe nehodí. Ďalej pripomenul, že koľko už on hučal za výkup na futbalovom ihrisku, nakoniec sa na komisii dozvedel, že ho vykupuje tak ako ho vykupujeme, všetky zmluvy píše zamestnanec obecného úrad, všetky telefonáty idú z obecného úradu, administratívny materiál poskytuje obecný úrad, dotyčného pána vozíme na obecnom aute a platíme mu paušálne. Toto sú kvapky, už sa to nazbieralo. Jemu to vadí. Starosta doplnil, že každý pripomienkovaný bod výdavkovej časti bude prerokovaný pri schvaľovaní rozpočtu a o každej pripomienke bude hlasovať obecné zastupiteľstvo.Ing. Černok sa zaujímal, kedy chce starosta hlasovať za rozpočet, keď neboli predložené doklady.Starosta informoval, že veci, ktoré žiada predložiť Ekonomická komisia, je to veľký elaborát, niektoré veci sú aj v archíve a za taký krátky čas to nebolo možné predložiť. Všetky sa nestihli pripraviť. Niektoré sú pripravené už teraz, o tých môžeme rokovať a ostané budú doložené čo najskôr. Ing. Černok sa zaujímal, odkedy sa už rozprávame o cintoríne a či videl problém kanalizácie iba teraz na papieri. Starosta informoval, že má pripravené cenové ponuky a návrh zmluvy o dielo na cintorín. Stačí počkať, v ďalšom bode sa bude o nich rokovať, sú pripravené. Kucej Jozef doplnil, že netreba im to vysvetľovať ako sopľavým deťom. Ďalej vysvetlil, že stavbu nemôže zahájiť bez súhlasu zastupiteľstva. Stavba bola začatá, obecné zastupiteľstvo stoplo peniaze a dnes máme znovu 10 000 € dať do rozpočtu. Ďalej vyzval a požiadal svojich kolegov poslancov, ostal prekvapený, že za účasť na obecnom zastupiteľstve je odmena. On osobne je proti takémuto riešeniu, pretože on sa dal na túto robotu dobrovoľne, s presvedčenia. On bude za odmenu, ale za vykonanú prácu, ale nie za účasť. Následne dal návrh do rozpočtu, aby sa o toto znížil rozpočet.Starosta vyzval, aby to predložil pri rozpočte a nie teraz, keď sa má vyjadrovať k stanoviskám. Bc. Kuceková sa vyjadrila, že Ekonomická komisia sa zaoberala každou položkou a hľadala riešenie, aby táto obec niečo urobila, ale za iné peniaze, ako to bolo navrhované. Pri niektorých položkách sú skreslené sumy, podľa jej názoru boli nadsadené. Ďalej pripomenula, že si nepamätá, že by bola takto pripravená správa. K stanovisku hlavnej kontrolórky sa nevie vyjadriť, momentálne jej to nesedí s tým, čo navrhuje Ekonomická komisia. Vyslovila názor, aby sa schválil návrh Ekonomickej komisie. Čo sa týka vecí, ktoré žiada Ekonomická komisia, tak veľa vecí je tam takých, o ktorých hovoríme posledný rok a v tomto roku sme už o tom určite hovorili dvakrát. Ďalej si myslí, že trištvrte vecí mohol starosta ihneď predložiť. Nič tam nie je také, čo by sa nedalo predložiť, niekde to musí byť správne zoradené. Pri takýchto veciach by mal byť poriadok a keby sa ktorýkoľvek človek opýtal, tak prídem, siahnem a ukážem. p. Báťková sa vyjadrila, že sa čuduje, čo sa tu preberá. Ak sa robí taká stavba ako na cintoríne a nevedia o tom tí, čo tu sedeli 4 roky, ako sa môže ona k tomu vyjadriť. Nevie k tomu zaujať stanovisko. Bc. Kuceková sa zaujímala ako člen návrhovej komisie k stanovisku hlavnej kontrolórky.Ing. Kolimárová vysvetlila, že v stanovisku hlavného kontrolóra je konštatované zhruba to isté, len inými slovami. Môžeme to zobrať na vedomie v takom znení ako to hlavný kontrolór predložil. Ing. Končošová požiadala, aby bol prečítaný aj návrh na uznesenie, ktorý predložila k tomuto stanovisku. Má záujem, aby to obecné zastupiteľstvo prejednalo a prijalo ako uznesenia. Ďalej vysvetlila, že dnes hodnotila pripomienky Ekonomickej komisii. Toto nemalo doviesť k tomu, čo je teraz, malo sa ísť bod za bodom. Niekde navrhuje komisia znížiť položku a tak isto môže s tým súhlasiť aj starosta. Sú veci, ktoré prehodnotila dnes ona. Dnes prehodnotila spotrebu PHM nie na osobné auto, ale krovinorez, malotraktor a tieto veci. Ekonomická komisia navrhuje znížiť na 300 €. Zistila, že evidencia nebola až taká presná na kosačku, malotraktor, ktorá bola použitá pre športové účely. Celkový náklad bol v tejto oblasti zhruba 870 €. Po rozhovore s p. Kropáčom, ktorý má na starosti tieto stroje, zistili, že 70 % pokrýva kosenie cintorínov a škôlky a 30 % bolo kosenie plochy ihriska. Podľa jej výpočtov vychádza zníženie o 230 €. Výsledok je teda zhruba 550 €, ale nepočíta sa s nárastom paliva. Oproti vlaňajšiemu roku vzrástla nafta a benzín o 10 až 15 %. Tieto výpočtu sú robené zhruba, ale táto položka potrebuje 600 € a každý z poslancov určite vie, že suma 300 € nestačí. Malotraktor zvážal bio odpad, cintorín sa kosil 7 krát. Navrhuje schváliť obecnému zastupiteľstvu 600 € a aj to je úspora oproti vlaňajšiemu roku. Čakala, že takto sa prejde položka po položke a vyjadríme sa spoločne k tomu. Ďalej zdôraznila, že tento rozpočtovací proces prebieha veľmi rýchlo, on má svoje pravidlá, je zahrnutý v zásadách pre rozpočtovanie a mal začať minulý rok, lenže poslanci zastupiteľstva povedali, že nebudú zostavovať rozpočet, ale nechá sa to pre nové zastupiteľstvo, priestor sa skrátil a teraz Ekonomická komisia predložila v pondelok zápis, priestor je zúžený a nevie, či sa teraz schváli rozpočet, teraz ideme na provizórium.Ing. Černok reagoval a vysvetlil, že dnes je polka marca, je pravda, že bývalé zastupiteľstvo povedalo, že nebudeme pripravovať rozpočet. Od januára bolo dosť času na to, aby bol tento rozpočet rozžutý dlhšie, viacerými ľuďmi a možno dnes tu bol položený na stôl a 5 minútovým hlasovaním schválený. Ak teraz budeme prechádzať položku po položke, tak tu budeme asi naozaj do polnoci. Ing. Kolimárová vysvetlila, že tie pohonné hmoty akceptujú. Osobne vie, že ten malotraktor sa používa a chcú vedieť, ako to bolo evidované. Oni nerušia, ani neznižujú, iba navrhujú, dovtedy, kým sa neoverí, aká tá evidencia bola a následne, ak bude opodstatnená požiadavka, tak v rámci presunu finančných prostriedkov v rámci rozpočtu budú ochotní navýšiť finančné prostriedky. Starosta dodal, že bude predložené, čo si komisia žiada.

Bolo prijaté uznesenie č. 32/2011

5 Návrh rozpočtu Obce Vidiná pre rok 2011 a výhľad na roky 2012 a 2013

Starosta pripomenul, že sa už zaoberali zápisom z Ekonomickej komisie. Ako prvá pripomienka bola k príjmovej časti a to, finančné operácie. Zaujímal sa o dotazy k tejto pripomienke. Jedná sa o rozdelenie kapitálových výdavkov vo výške 12 307 €. Následne dal starosta hlasovať, aby bola táto pripomienka zapracovaná do návrhu rozpočtu.

Hlasovanie: rozdelenie kapitálových výdavkov vo výške 12 307 € podľa návrhu Ekonomickej komisie

ZA - Želmíra Báťková, Pavol Bútor, Ing. Milan Černok, Ing. Želmíra Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, PROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 33/2011

Starosta predstavil návrh Ekonomickej komisii vo výdavkovej časti. Jedná sa o kapitolu 06.2.0 Rozvoj obce všeobecné služby – geometrické plány 2000 € navrhuje 0 €.Ďalej vysvetlil, že tento geometrický plán chcel dať urobiť koncom tohto roka, keď toho času neplnoletý p. Macko bude mať v mesiaci jún 18 rokov, táto parcela je ešte vo futbalovom ihrisku, ďalej je dohoda medzi obcou a Slovenským pozemkovým fondom o prevode pozemkov do majetku obce a tým pádom tá, časť ako je veľké futbalové ihrisko a stred medzi veľkým a malým ihriskom by bola celá vysporiadaná. Je tam veľa parciel registra „E“ a mal by záujem ich zceliť. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či potrebujeme tento geometrický plán. Starosta v prípade, ak sa tam budú stavať šatne, tak je to jednoduchšie, ak je to na jednej parcele ako na tých 30 parcelách. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či to nestačí riešiť iba vtedy, keď to budeme potrebovať. Starosta vysvetlil, že to nie je problém.

Hlasovanie: výdavok na geometrický plán prehodnotiť v zmysle návrhu Ekonomickej komisie.

ZA - Želmíra Báťková, Pavol Bútor, Ing. Milan Černok, Ing. Želmíra Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, PROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 34/2011

Starosta informoval o ďalšej pripomienke. Týka ostatných kultúrnych služieb vrátane kultúrnych domov. Je to výmena okien a dverí na zasadačke obecného úradu. Komisia navrhuje viazať celú výšku na výber dodávateľa a to nie len prieskumom trhu, ale aj formou výzvy dodávateľov na predloženie cenových ponúk. Ďalej pripomenul, že tu sa jedná o viazanie a výber by bol povinný.Ing. Kolimárová navrhla, aby to ostalo v rozpočte. Navrhuje, aby sa hneď prijala komisia, ktorá bude riešiť výberové konanie a ktorá bude zodpovedná za to, čo sa predloží zastupiteľstvu na schválenie. Ing. Končošová nadviazala na Ing. Kolimárovú a navrhla, aby to bola Komisia výstavby a životného prostredia. Starosta súhlasil, aby to bola Komisia výstavby a životného prostredia a urobila výber dodávateľa plastových okien, tak ako je to navrhnuté.

Hlasovanie, aby členovia Komisie výstavby a životného prostredia zrealizovali výberové konanie na dodávateľa a montáž plastových okien.

ZA - Želmíra Báťková, Pavol Bútor, Ing. Milan Černok, Ing. Želmíra Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, PROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 35/2011

Starosta – dal následne hlasovať za pripomienku Ekonomickej komisie, aby ostali finančné prostriedky vo výške 7 000 € viazané do ukončenia a schválenia výberového konania.

Hlasovanie:

ZA - Želmíra Báťková, Pavol Bútor, Ing. Milan Černok, Ing. Želmíra Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, PROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 36/2011

Starosta – predstavil pripomienku Ekonomickej komisii, aby sa finančné prostriedky na výkup parciel na futbalovom ihrisku doplnili aj na výkup pozemkov pod miestnymi komunikáciami.Následne starosta vysvetlil, že tu nastal iba preklep, v kapitálových výdavkoch sa to nachádza.

Hlasovanie:

ZA - Želmíra Báťková, Pavol Bútor, Ing. Milan Černok, Ing. Želmíra Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, PROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 37/2011

Starosta – prezentoval pripomienku Ekonomickej komisii, aby sa výdavky na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre znížili na 500,- €.Následne vysvetlil, že samospráva je dosť zaťažená rôznymi novelami a pri svojej práci sa pracovníci potrebujú vzdelávať. Je za šetrenie a ponechal na zváženie, či až na takúto sumu. Bc. Kuceková pripomenula, že 2 000 € je veľká suma. Ing. Končošová informovala, že všetci asi dobre vedia, koľko stojí jedno školenie. Pripomenula, že teraz bol p. Kropáč na školení v Rimavskej Sobote a stálo 240 €, potreboval ho kvôli hrobovým miestam, sú to drahé veci, a preto doporučila, že vlaňajšia skutočnosť bola 1 600 €, tak teraz so šetrením nech je 1 200 €.Ing. Kolimárová doplnila, že veľa vecí je na internete a čo je potrebné získať certifikátom to berie. Vysvetlila, že 2 000 € je enormná čiastka na to, a v podstate, keď ponechajú čiastku 500 € nič tomu nebráni, aby sme to po pol roku prehodnotili. Je veľa školení, ktoré sú za rôzne ceny a treba zvážiť.

Hlasovanie:

ZA - Želmíra Báťková, Pavol Bútor, Ing. Milan Černok, Ing. Želmíra Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, PROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 38/2011

Starosta následne predstavil návrh Ekonomickej komisii na zníženie tuzemských cestovných náhrad na 100 €.Ing. Kolimárová vysvetlila, že to je spojené s predchádzajúcim bodom, je to spojené s cestovaním na školenia.

Hlasovanie:

ZA - Želmíra Báťková, Pavol Bútor, Ing. Milan Černok, Ing. Želmíra Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, PROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 39/2011

Starosta predstavil návrh Ekonomickej komisie, realizácia nových stavieb – výstavba chodníkov v katolíckom cintoríne 10 000 € navrhla komisia neschváliť a presunúť do nerozdeleného rezervného fondu do času, kým nebudú predložené požadované doklady. Následne predložil podklady k realizácii tejto stavby. Jedná sa o návrh zmluvy o dielo, je tu projekt, rozsah diela a 3 cenové ponuky. Ing. Kolimárová sa zaujímala o rozpočet, čo je v rozpočte zahrnuté, aké práce, čo už bolo urobené za finančné prostriedky, ktoré na to boli schválené minulý rok. Starosta vysvetlil, že tu je projekt celého cintorína, svahovanie, chodníky a nové oplotenie. Jedná sa o chodníky č. 4,5,6 podľa projektu - svahovanie a úpravu hrobových miest, potom je tam vybudovanie chodníkov č. 4 a 5, vkladanie obrudníkov do lôžka z betónu a zásyp drveným kamenivom s hutnením. Ešte bola pripomienka k výdavkom, čo sa robilo v minulom roku, odovzdal slovo Ing. Rubintovej. Ing. Rubintová vysvetlila, že minulý rok bolo rozpočtovaných na cintorín komplet 3 210 €, z toho skutočné plnenie bolo 2910,96 €, z toho bolo 617,15 € energie Dom smútku, 790,03 € boli zakúpené plastové kontajnery 1 100 L, bolo nakúpené náradie, v ďalšej sume 926,28 € predstavila väčšie výdavky ako vodomerná šachta 415 €, spojovací materiál, čistiace prostriedky, pletivo cintorín 77,95 €, materiál na opravu, farba na brány v evanielickom cintoríne, nákup čiernej stuhy, reťaz na kontajnery, aby sa nedali úplne otvoriť, vysiace zámky k týmto reťaziam, smútočná tabuľa, parte 130 €, pietna oznamovacia tabuľa 200 €, 577,50 € všeobecné služby, tu je zahrnutá správa cintorína v zmysle príkaznej zmluvy, ďalej geodetické a kartografické zameranie súvisiace s projektom a čo sa týka kapitálových výdavkov, rozpočtovaných bolo 5 000 €, skutočnosť bola 6 081,64 €, z toho 5 000 € bolo na projektovú dokumentáciu a za 1 081,64 € bola zakúpená kašna na vodu. Ing. Kolimárová sa zaujímala, na čo bola príkazná zmluva.Starosta vysvetlil, že po odchode p. Uhrina muselo byť krytie odborníkom, čo sa týka správy cintorína a bol zazmluvnený Ing. Čerpák, starosta z Budinej, p. Kropáč už absolvoval kurz, teraz ide na skúšky. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či sa vypracovanie projektovej dokumentácie zadalo priamo. Starosta vysvetlil, že to robil Ing. Orságh a pripomenul, že chcel 6 500 € a po jednaní to spravil za 5 000 €. Ing. Černok sa zaujímal, kto s ním jednal.Starosta informoval, že on s ním jednal a následne na to predložil požiadavku na zmenu rozpočtu, poslanci odsúhlasili inú sumu, tak za tú to potom spravil. Ing. Kolimárová vysvetlila, že teraz hovorí za seba a výdavky za minulý rok akceptuje, ale pokiaľ nevie presne rozpočet, ktorý sa za tých 10 000 € riešil a čo v tom rozpočte je, k tomu sa zatiaľ nevie vyjadriť. Starosta vysvetlil, že návrh zmluvy je na 5 000 € a zahŕňa to, čo už na začiatku spomínal. Ing. Kolimárová sa zaujímala, z akého obdobia sú cenové ponuky.Starosta vysvetlil, že zo septembra a októbra minulého roku.Ing. Kolimárová sa zaujímala, prečo sa tým nezaoberali vtedy.Starosta pripomenul, že sa tým zaoberali, ale mu bolo povedané, že či si teraz myslí, že to schvália, nakoľko to bolo považované za predvolebnú kampaň.Ing. Kolimárová pripomenula, že oni pripomienkovali len obstarávanie, ani zmluvu obecné zastupiteľstvo nevidelo. Následne sa zaujímala, či je zmluva s dodávateľom podpísaná.Starosta informoval, že zmluva nie je zatiaľ podpísaná z našej strany, z jeho strany áno.Kucej Jozef sa zaujímal, kto zfinancuje už postavené chodníky, či sa to premietne do tohto rozpočtu.Ing. Černok sa opýtal, či starosta narážal na neho.Starosta informoval, že on to vtedy povedal.Ing. Černok informoval, že teraz za to nezahlasuje a je 4 mesiace po voľbách. Ďalej zdôraznil, že on nie je až taký dobrý, aby posúdil kvalitu a relevantnosť tých dokladov, ktoré teraz starosta čítal.Kucej Jozef pripomenul, že máme rozostavanú stavbu, zatiaľ nepočul, že by bolo zaplatené za vlaňajší rok, to znamená, že to treba teraz zaplatiť. Nie je podpísaná zmluva, v tých 10 000 € sú napočítané už veci, ktoré sa urobili. Zaujímal sa, ako to ideme teraz poriešiť, či dáme dokopy všetko čo sa urobilo, nemáme zmluvu. Podľa tohto výberové konanie nebolo a keď bolo, tak bolo urobené jednou osobou, ktorá na to nemá oprávnenie. Starosta vysvetlil, že bola vybraná tá najlepšia ponuka a o tom výbere rozhodol na základe cenových ponúk on, ale je presvedčený, že tento rozsah prác by neurobila lacnejšie asi žiadna firma.Kucej Jozef informoval, že je to obecný majetok a on nemá právo, ani zo zákona a ani z ničoho, aby rozhodoval o takýchto veciach sám, toto musí robiť obecné zastupiteľstvoStarosta ďalej vysvetlil, že táto vec sa udiala aj z toho dôvodu, že v cintoríne sa už nedalo pochovávať s prehľadom, preto rozhodol, aby sa to vymeralo, vysvahovalo a osadili sa chodníky. Horný rad hrobov bol v neporiadku.Kucej Jozef nesúhlasil s tým, že sa nedalo pochovávať. Keď kúpil cintorín ako starosta obce, bol vypracovaný aj projekt Ing. Haluškom, kde sú všetky hrobné miesta vrátane urnového hája. Oni robili podľa toho a ten projekt starosta musí mať. Starosta vysvetlil, že ak je potrebné zamerať hrobové miesto, nie je sa v cintoríne o čo oprieť, ale keď je toto už vymerané geodetom a osadené sú chodníky, tak sa jednoduchšie zamerajú hrobné miesta na 30 cm ako na 50 metroch.Kucej Jozef – argumentoval, že oni chcú šetriť peniaze. Nám to prišiel vymerať geodet a na ostatných dedinách to vymeriavajú cigáni a my potrebujeme k tomu geodeta. Ing. Černok pripomenul, že on keď podnikal, robil so svojimi peniazmi, keď robil na úrade, tak nerobil so svojimi peniazmi, ale bol zodpovedný aj za ceruzku, ktorú dostal a keď ju stratil, tak ju zaplatil. Nechce, aby cintorín platil starosta a navrhuje to dať dokopy. Teraz sa k tomu nevie vyjadriť, nevidel to a ani to nečítal, nemusí to dať pozrieť jemu, môže to dať pozrieť niekomu inému a je potrebné to dokončiť.Ďalej sa vyjadril k príkaznej zmluve, bol zazmluvnený Ing. Čerpák. On si to predstavuje tak, že ak niekto niekomu zomrie, tak správca cintorína príde a zabije štyri kolíky a povie, že tu bude hrob. Následne sa zaujímal, či ten správca dostal za to peniaze, či odsledoval niekto, či majú hroby taký rozmer, aký je určený. Starosta informoval, že Ekonomická komisia navrhla viazať finančné prostriedky do času, kým nebudú predložené požadované doklady. Ďalej informoval, že doklady sú predložené a zaujímal sa čo bude ďalej, či sa to predloží najskôr obecnej rade, má záujem, aby sa to pohlo. Želmíra Báťková – navrhla, aby sa to dalo do poriadku.Ing. Černok pripomenul, že ak má starosta nejaký limit, nemôže ho prekročiť bez súhlasu poslancov. Ing. Kolimárová sa zaujímala, aká je výška zmluvy, ktorú má starosta pred sebou. Starosta informoval, že 5 000,- €. Ing. Kolimárová sa následne zaujímala, aká je výška kompetencie rozhodovať pre starostu. Starosta informoval, že toto je kapitálový výdavok, tu limit nepaltí. Ďalej zdôraznil, že on zmluvu ešte nepodpísal. Ing. Kolimárová pripomenula, že starosta ale vybral.Bc. Kuceková vytkla, že zo strany starostu je neinformovanosť, poslanci nie sú informovaní o veciach, ktoré sa na obci dejú a týmto začína problém. V rozpočte navrhnutá suma je jedna vec, ale začať niečo bez toho, aby poslanci za to zdvihli ruku, je druhá vec. Starosta bez toho, že si dá tieto veci schváliť nemôže nič spraviť. Ak aj boli schválené nejaké financie, tak to bolo podmienené tým, že sa bude robiť chodník smerom hore a ak vydá, tak z jednej aj z druhej strany domu smútku. Nie je vysporiadané to, čo sa tam robilo a už chce starosta, aby išli druhým spôsobom. Nepozrela to žiadna komisia a teraz chce starosta, aby hlasovali. Starosta pripomenul, že Ekonomická komisia navrhuje viazať finančné prostriedky do predloženia dokladov. Doklady predložil, keď sa nevedia vyjadriť, tak to dá do rady a potom opäť na schválenie do zastupiteľstva. Jedná sa o pripomienku Ekonomickej komisie. Kucej Jozef – vysvetlil, že podľa Zásad hospodárenia s majetkom obce v bode 12 starosta obce je povinný na každom obecnom zastupiteľstve informovať o uzavretých zmluvách, s uvedením názvu subjektu a dôvodu takého postupu a doby, na ktorú sa zmluva uzatvára. Ing. Kolimárová predstavila poslanecký návrh. Zaujímala sa, dokedy sú zamestnanci obecného úradu schopní pripraviť doklady, ktoré žiada Ekonomická komisia. Predstavila svoj poslanecký návrh, aby teraz skončili zastupiteľstvo, s tým, že starosta zvolá mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré sa bude týkať jediného bodu – rozpočet, ale s tým, že pred rozpočtom pôjdu všetky tie body, ktoré chceli predložiť. Keďže ďalšie body nadväzujú na rozpočet ako sú dotácie, tieto dotácie ako bolo spomínané, jednu schválili a druhú schválili, ale navrhujú viazať, takže ak bude schválený rozpočet, dotácie prejdú. Starosta navrhol, aby komisia upustila od niektorých vecí ako napr. predkladanie originálov. Zaujímal, či sú už na toľko nedôverčivý, že nestačí fotokópia. Ing. Kolimárová je za to, aby sa toľko dokumentov nefotilo.Ďalej sa zaujímala, či sa doklady predložia na zastupiteľstvo, alebo sa prejdú iným spôsobom. Následne navrhla zvolať obecnú radu spolu s Ekonomickou komisiou. Nechce, aby to bolo iba na Ekonomickej komisii. Ing. Rubitnová sa zaujímala, kedy chce zasadať obecná rada spolu s komisiou, či 24.03.2011.Ing. Černok navrhol, že termín sa nemusí tu rozhodnúť. Ing. Kolimárová sa zaujímala, ako je viazaná dotácia pre futbalistov. Kucej Jozef vysvetlil, že žiadali peniaze na jeden polrok a potom na druhý. Návrh je 4 000 €, Ekonomickou komisiou je odobrený, len je viazaný na kontrolu. Za klub môže povedať, že doklady sú v poriadku. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či sú predložené doklady o čerpaní.Ing. Rubintová informovala, že doklady sú predložené.Ing. Kolimárová informovala, že Ekonomická komisia kedykoľvek príde a do termínu obecnej rady bude k tejto kontrole stanovisko, aby to nebolo viazané. Kucej Jozef pripomenul, že súťaž sa začína 26.03.2011 a vtedy rozpočet nebude schválený, ale nejaké dva týždne futbalisti budú vedieť vydržať. Ing. Kolimárová informovala, že sa dohodnú s Ing. Rubintovou, ktorá doklady pripraví a na budúci týždeň sa môže zísť. Ing. Končošová predstavila návrh, aby sa dotácia vyúčtovala mesačne.Kucej Jozef informoval, že gro roboty robil sám a jeden človek sám to nemôže robiť a hlavne ak sa jedná o finančné prostriedky. Do výboru pribrali Ing. Šupicu a nevidí problém vo vyúčtovaní dotácie mesačne. Starosta zhrnul návrh. Ekonomická komisia sa mimoriadne stretne po predložení vyúčtovania dotácií. Ing. Kolimárová vysvetlila, že sa stretnú a urobia kontrolu. Ďalej navrhla, že sa môžu dohodnúť, že bude stačiť, ak si sadnú, zápisnične vyhodnotia, kde bude predložený originál, ktorý nebude potrebné fotiť, nebude potrebné to na zastupiteľstvo dokladovať.Starosta dal následne hlasovať za poslanecký návrh Ing. Kolimárovej, ktorá navrhla ukončiť toto zasadnutie zastupiteľstva a navrhuje zvolať nové mimoriadne zastupiteľstvo s tým, že pred zastupiteľstvom bude zvolaná rada spolu s Ekonomickou komisiou, kde sa všetky tie podmienky, ktoré boli kladené zo strany Ekonomickej komisie vyhodnotia, aby bol rozpočet na zastupiteľstve schválený.

Hlasovanie:

ZA - Želmíra Báťková, Pavol Bútor, Ing. Milan Černok, Ing. Želmíra Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, PROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 40/2011

Bc. Kuceková sa zaujímala čo s bodmi, ktoré sú už schválené. Ing. Kolimárová sa opýtala, či je rozpočet čiastočne schválený.Bc. Kuceková informovala, že to asi nie. Následne prečítala návrhy uznesení. Starosta navrhol, aby pokračovalo potom zastupiteľstvo dnešným schváleným programom. Bc. Kuceková navrhla terminovať mimoriadne zastupiteľstvo.Ing. Kolimárová navrhla do troch týždňov. Ing. Kolimárová vysvetlila, že na obecnej rade, kde bude prítomná aj Ekonomická komisia sa dohodneme na znení rozpočtu a na zastupiteľstve sa len schváli. Starosta vysvetlil, že ak by sme chceli zmeniť návrh, znovu by sa musel vyvesiť. Ing. Kolimárová doplnila, že nie, lebo návrh platí ten čo bol zverejnený, ten sa nemení, len sa prejde rozpočet zapracovaný ako keby s pripomienkami a takto pripravený rozpočet príde do zastupiteľstva na schválenie. Už bude prerokovaný na rade a na komisiách. O pripomienkach sa nebude hlasovať po jednom bode, na rade sa dohodne, ako bude rozpočet po pripomienkach a hlasovaním sa odhlasuje. Na rade sa spíše zápisnica spolu s Ekonomickou komisiou, kde budú všetky tie body spísané. Starosta informoval, že s tými pripomienkami nemusí každý poslanec súhlasiť.Ing. Kolimárová vysvetlila, že bude zasadať obecná rada, jedine traja poslanci nie sú členmi obecnej rady a komisie. Títo traja dostanú zápisnicu z rady s pripomienkami, ktorí sa s tým oboznámia. Ak budú mať pripomienky k tomu, tak pred zastupiteľstvom si ich môžu prijisť. Ing. Končošová sa vrátila k uzneseniu z minulého zastupiteľstva, kde bola uložená úloha a to vypracovať rokovací poriadok komisií do 10.03.2011, toto bolo splnené. Na obecnej rade bol predložený Ing. Predajnianskou návrh rokovacích poriadkov. V uznesení nebolo dané, že to musí byť predložené zastupiteľstvu na schválenie do 10.03.2011. Návrh je vypracovaný a má byť predložený na pripomienkovanie. Ing. Predajnianská odišla na služobnú cestu, mala to za úlohu. Na rade sa dohodlo, že bude potrebné zmeniť aj rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Ing. Kolimárová informovala, že to prepošle Ing. Rubintovej, ktorá to prepošle ostatným predsedom komisií a tí čo nemajú e-mail si pre to prídu na obecný úrad, kde to bude vytlačené.

Overovatelia zápisnice:

Jozef Kucej: .................................................

Želmíra Báťková: .................................................

Zapísal: Ing. Šupica .................................................

Vladimír Ragač starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 10. 3. 2011

Zodpovedá: Správce Webu

Späť