Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 12.7.2012

pozvánka

Vladimír Ragač starosta obce Vidiná           Vo Vidinej, 06.07.2012

P O Z V Á N K A V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční dňa 12.07.2012 (štvrtok) o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

 

s týmto programom: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Kontrola plnenia uznesení 4. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2012 5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 6. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena  7. Návrh na III. zmenu rozpočtu obce Vidiná na rok 2012 8. Rôzne 9. Interpelácia 10. Diskusia 11. Návrh na uznesenie 12. Záver

 

v. z. Ing. Martina Predajnianská Vladimír Ragač


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Z á p i s n i c a z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 12.07.2012

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Báťková, Kocúr Neospravedlnení:  0 Návrhová komisia:  Ing. Černok Kucej J., Bútor Overovatelia zápisnice: Antalič, Bc. Kuceková

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Kontrola plnenia uznesení 4. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2012 5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 6. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena  7. Návrh na III. zmenu rozpočtu obce Vidiná na rok 2012 8. Rôzne 9. Interpelácia 10. Diskusia 11. Návrh na uznesenie 12. Záver

 

1 Otvorenie Ing. Predajnianská prítomných privítala a predstavila program rokovania. Navrhla vypustiť bod č.5 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012, nakoľko to sa bude riešiť nabudúce.

Uznesenie č. 79/2012 zo dňa 12.07.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej s pripomienkou, že bod č. 5 – Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 bude vypustený z rokovania OZ.

Hlasovanie: ZA Antalič, Bútor, Ing. Černok, Kucej J., Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Ing. Predajnianská navrhla do návrhovej komisie Kuceja Jozefa, pána Bútora a Ing. Černoka. Ako overovateľov zápisnice určila pána Antaliča a seba.

Uznesenie č. 80/2012 zo dňa 12.07.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Kucej Jozef, Pavol Bútor, Ing. Milan Černok

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Františka Antaliča a Ing. Martinu Predajnianskú (Bc. Drahomíru Kucekovú)

Hlasovanie: ZA Antalič, Bútor, Ing. Černok, Kucej J., Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

         

3 Kontrola plnenia uznesení Ing. Predajnianská informovala, že bola uložená úloha pripraviť plán zasadnutí na II. polrok 2012, toto je splnené a druhú bolo pripraviť Návrh zásad hospodárenia a a nakladania s majetkom obce a Návrh zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Vidiná. Vysvetlila, že z časového termínu a náročnosti navrhla to pripraviť na septembrového zastupiteľstvo. Kucej Jozef informoval, že Ekonomická komisia dostala žiadosť od starostu na vypracovanie zásad, domnieva sa, že toto nie je správny postup, uznesenie znelo, že to má vypracovať obec a nie komisia, komisie sa majú k týmto zásadám vyjadriť, nie ich vypracovať. Ing. Predajnianská sa zaujímala, či je možné presunúť termín, keďže to nebolo splnené. Ing. Černok – navrhol buď zrušiť uznesenie, alebo prijať nové, posúvanie termínu ohľadne tohto materiálu už bolo dosť. Zo strany úradu posunúť to na komisiu, to sa nerobí, kto za to nesie zodpovednosť. Ďalej  informoval, že bude trvať na odôvodnený. Ing. Kolimárová – informovala, že zástupkyňa má plnú moc, môže to zadať niekomu pripraviť, ale v obci nie je ekonóm, ktorý by to pripravil a navrhla to odložiť do toho zastupiteľstva, kedy tu bude starosta Medzičasom sa dostavila Bc. Kuceková. Ing. Predajnianská navrhla zmeniť overovateľa zápisnice, kde miesto seba určila Bc. Kucekovú.

Uznesenie č. 81/2012 zo dňa 12.07.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE správu o plnení uznesení s konštatovaním, že uznesenie č. 74/2012 prijaté na zastupiteľstve konanom dňa 21.06.2012 nebolo splnené

 

4 Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Vidinej na II. polrok 2012 Ing. Predajnianská sa zaujímala o pripomienky k materiálu a následne dala hlasovať.

Uznesenie č. 82/2012 zo dňa 12.07.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE plán zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Vidinej na II. polrok 2012

12.júla 2012 : Program – Návrh tretej úpravy rozpočtu - Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene  kanalizácia  Vidiná - Hlavný kontrolór obce plán činnosti na II. polrok - Rôzne –(  Tábor , Rozlúčka s letom , Projekt kotolne ,) 9.august 2012 : - Kanalizácia          -     Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok - Návrh zásad hospodárenia s majetkom obce 13.september 2012: Plnenie rozpočtu k 30.6.2012 11.október 2012 : 15.november 2012: - Návrh rozpočtu na rok 2013                                  - Kanalizácia  - informácia 13.december 2012 : - Rozpočet na rok 2013                                  - Kanalizácia - informácia

Hlasovanie: ZA Antalič, Bútor, Ing. Černok, Kucej J., Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

5 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

Ing. Predajnianská pripomenula, že z Ekonomickej komisii bola pripomienka, zatiaľ ju nedostala.. Kucej Jozef vysvetlil, že on to poslal a predstavil pripomienku. Ing. Predajnianská  dala hlasovať za návrh uznesenia  s pripomienkou Ekonomickej komisie.

Uznesenie č. 83/2012 zo dňa 12.07.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE

Zriadenie bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 250 mm (ďalej aj len „verejná kanalizácia“), ktorá budú vybudovaná v rámci stavby „ Kanalizácia obce Vidiná “ na pozemku   v kat. území Vidiná obce Vidiná  vo vlastníctve Obce Vidina, vedenom na LV číslo 5991 ako KNC parc. číslo  402/3  v 1/1 a právo prístupu automobilmi a pešo za účelom zabezpečenia výstavby, prevádzky, údržby, odstraňovania porúch, vykonávania opráv a rekonštrukcií zariadení verejnej kanalizácie, v  rozsahu v na tento účel  vyhotovenom  porealizačnom Geometrickom pláne pre vyznačenie vecného bremena, úradne overenom Správou katastra Lučenec,  v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 s pripomienkou Ekonomickej komisie, že parcela vstupná brána a oplotenie bude daná po ukončení prác do pôvodného stavu.

Hlasovanie: ZA Bútor, Ing. Černok, Kucej J., Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  Antalič, Bc. Kuceková

Antalič sa zaujímal ako je v článku 2 bod 3 tejto zmluvy, kde je uvedené, že ak neuzavrie Budúci povinný z vecného bremena  na výzvu Budúceho oprávneného z vecného bremena Zmluvu o  vecnom bremene, ktorej obsah bude zodpovedať podmienkam dohodnutým v tejto zmluve, môže sa Budúci oprávnený z vecného bremena  domáhať na súde, aby prehlásenie jeho  vôle bolo nahradené súdom. Právo Budúceho oprávneného z vecného bremena na náhradu škody tým  nie je dotknuté. Ing. Kolimárová  – informovala, že toto je zmluva o budúcej zmluve a ak nebude podpísaná riadna zmluva, tak si uplatňuje právo domáhať sa vecného bremena na súde. Teraz uložia svoj majetok do pozemkov obce a obec im umožní vstup, ak budú nakladať s tým svojím majetkom, tak obec im umožní vstup na pozemok, inak si to budú žiadať súdom Kucej Jozef vysvetlil, že  je to pozemok pri bývalej MŠ, z technických príčin sa kanalizácia nerobí sa tak ako inde, tu to pôjde cez záhradu a cez cirkevný pozemok, kde musí byť urobená jedna vetva, ktorá bude napojená na križovatke Riečna a Zvolenská ulica a aby sa mohla stiahnuť kanalizáciu zo Školskej ulice dole. Okolo areálu sú  dole schody, hore je to ohradené, cirkev to má tiež ohradené, preto je potrebné vecné bremeno. Kucej Jozef – informoval, že cirkev dala súhlas, ale to iba počul.

6 Návrh na III. zmenu rozpočtu obce Vidiná na rok 2012 Ing. Predajnianská – pripomenula, že o tom sa už rokovalo, bolo to prerokované aj v Ekonomickej komisii a komisia odporučila to schváliť s tým, že výdavky na úpravu ihriska majú byť výdavkami obce a nie dotáciou pre futbalový klub, bude to účelovo viazané a stane sa to majetkom obce. Prišiel Kucej Peter.

Uznesenie č. 84/2012 zo dňa 12.07.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE a)  Dôvodovú správu k Návrhu na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012

II. SCHVAĽUJE a) 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012 rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy s pripomienkou Ekonomickej komisie – výdavky na úpravu ihriska majú byť výdavkami obce, a nie dotáciou pre športový klub.

Hlasovanie: ZA Antalič, Bútor, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

9 Diskusia Ing. Predajnianská navrhla presunúť bod diskusia pred bod rôzne a slovo odovzdala pánovi Tárnokovi, ktorý vysvetlil ich problém. Pri kanalizačných prácach im porušili prameň, z toho titulu sa dostáva povrchová voda z cesty do studni a studňa je znehodnotená, dali si preveriť kvalitu vody, voda má nedostatky. Chceli to oznámiť aj poslancom, nakoľko chcú  čím skôr nápravu, nemôžu používať tú vodu na varenie, pitie, chcú to urýchliť, nakoľko starosta tu nie je Koristeková – informovala, že oni nemajú prípojku. Kucej Jozef sa zaujímal, či sa tam bol aj niekto pozrieť, treba hľadať riešenie ako sa to dá odstrániť, ak sa žila porušila, to bude problém. Toto vzniklo a dozvedajú sa to od občanov a nie od starostu. Tárnok – vysvetlil, že majú spísanú správu, že vodári to dajú do pôvodného stavu alebo im namontujú prípojku, boli už aj na vodárňach, ale tí potrebujú zálohu a v súčasnej dobe sú bez pitnej vody. Realizátor neustále ťahal špinu, ale v studni už nie je toľko vody ako bolo predtým, kopali hlboko. Žiadajú posúriť, aby ich napojili čim skôr, realizátor aj sľúbil náhradu, nakoľko urobili škodu, že to urobia. Ing. Predajnianská– informovala, že dnes na kontrolnej dni sa o tom dozvedela, treba to urýchliť, vodári sú si vedomí chyby a je potrebná začať jednať. Ing. Černok – sa zaujímal, kto bude jednať. Ing. Kolimárová– sa zaujímala, či sa môže zástupkyňa dohodnúť s vodármi a potom ak je treba záloha, nech ju tam dodávateľ zloží. Tárnok –požiadal komisiu životného prostredia, aby sa išli pozrieť ako dali ten járok do poriadku, zem je stiahnutá až do koryta, trochu viac pršalo a už odplavuje zem. Ing. Černok – pripomenul, že to sú kontrolné dni, stalo sa to 19.6. a bolo aj zastupiteľstvo,  nevedeli o tom. Ing. Predajnianská – pripomenula, že dnes prizvala na kontrolný deň aj komisiu výstavby, ale neprišla, ďalej má prísľub, že zápisnica z tohto dňa jej bude zaslaná a poslanci budú o tom informovaní. Ing. Černok – navrhol zaviazať obec o urýchlené riešenie problému s dodávateľom.

Uznesenie č. 85/2012 zo dňa 12.07.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ zabezpečiť urýchlenie riešenia vodovodnej prípojky na Potočnej ulici č. 1 u majiteľa domu p. Štefana Tárnoka.

Zodpovedná: obec Termín: ihneď Hlasovanie: ZA Antalič, Bútor, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Ing. Kolimárová – pripomenula, že už pripomienkovala, že kto bude hájiť záujmy obce, chcela stavebný dozor, lebo dodávateľovi záujmy obce sú druhoradé a bolo jej povedané, že starosta sa bude zúčastňovať týchto kontrolných dní.

7 Rôzne Ing. Predajnianská – predstavila návrhy na rekonštrukciu kotolne v MŠ, ktoré odovzdala poslancom, toto je orientačne Kucej Peter – pripomenul, že na toto bolo aj výzva. Ing. Kolimárová– navrhla žiadať peniaze z ministerstva financií ako na havarijný stav a až potom to financovať z vlastných zdrojov. Kucej Jozef – informoval, že my nevyužívame to, čo nám iní ponúkajú, zaspali sme, tu sa to vypočulo a nič sa nerobilo.

Ing. Predajnianská informovala, že sa priblíži termín na akciu rozlúčka s letom, organizuje to obec, prišla aj cenová ponuka na putovné veci, Ing. Černok – sa zaujímal, komu sa to bude rozdávať, či len vyvoleným. Ďalej pripomenul, že je schválený rozpočet a ten treba dodržať. Ing. Predajnianská– vyzvala jednotlivé zložky v obci, aby sa zúčastnili na príprave tejto akcie, bude potrebné zabezpečiť napr. stan, aké atrakcie, zvolať stretnutie, kde sa to bude prejednávať Ing. Černok – navrhol, že máme športovú komisiu a kultúrnu komisiu,  nech si sadnú a na zastupiteľstve  9.8. to dajú poslancom na vedomie. Ďalej pripomenul, že o závažných veciach o tom nerozhodujú a o maličkostiach rozhodujú, v obci je obecná rada a aj komisie o takýchto veciach nech rozhodujú oni.

Ing. Predajnianská informovala, že ľutuje, že na kontrolnom dni sa nemohli zúčastniť členovia komisie životného prostredia. Ing. Černok – vysvetlil, že členovia sú zamestnaní, a keď by aj nie, načo tam má on ísť ako zástupca komisie, keď o tom nevie nič, dohodli sa, že im to bude vysvetlené, všetky hmly okolo tejto stavby, zatiaľ o tom nič nepočul, teraz to riešia za pochodu, stavba sa nerealizuje v súlade s projektom, sú tu ľudia, čo za to berú plat, nech si oni berú zodpovednosť, on ako zástupca komisie len  poradný hlas. Na kontrolných dňoch zastupuje obec starosta. Ing. Predajnianská vysvetlila, že ona chce len informovať poslancov zo záverov z kontrolného dňa, kde už je pri značení regulovčík, Kucej Jozef– informoval, že stačilo len kúsok iniciatívy namiesto toho, že  5 mesiacov ohrozujeme našich ľudí, nášho starostu to nezaujíma Ing. Kolimárová– vysvetlila, že aj starosta keby chcel v najlepšom záujme hájiť záujmy obce, nevie, lebo tomu nerozumie, treba zaplatiť odborníka, ktorý bude hájiť záujmy obce. Dodávateľ si robí ako chce a robí len to čo musí. Ing. Predajnianská–  predložila poslancom projekt kanalizácie a vysvetlila, že problémy vystupujú na ďalšom úseku. Kucej Jozef – informoval, že celú dobu ako tu sedia poslanci od roku 2010, tak sú starostom podvádzaní a klamaní, kde im bolo povedané, že na ulici nemôže byť urobený koberec, lebo pôjde z tadiaľ kanalizácia a chce iba vedieť, prečo rozkopávajú chodníky a nie cestu. Antalič – informoval, že treba zodpovednú osobu a predbežné opatrenie na zastavenie tejto stavby Kucej Jozef– informoval, že kanalizácia bola v tomto úseku projektovaná v chodníku, čiže starosta podvádzal, rozbili sme to, čo je existujúce. Dažďová kanalizácia nie je čierna stavba. Ing. Predajnianská informovala, že vodári to berú ako čiernu stavbu. Ing. Černok –sa zaujímal, či sme sa snažili ich presvedčiť, že to nie je čierna stavba. Kucej Jozef– jeho názor je, že s petíciou  sa nepohlo, to je nehoráznosť, nič sme neurobili. Navrhol požiadať súd a predbežným opatrením zastaviť kanalizáciu. Uznesenie č. 86/2012 zo dňa 12.07.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE informácie o kontrolnom dni stavby kanalizácie.

Ing. Predajnianská – informovala, že petícia sa vrátala na obec a navrhla sa poradiť s právnikom. Kucej J. predstavil návrh na uznesenie. Kucej Jozef –navrhol zaplatiť právnika, že oni nechcú pracovať spolu so starostom, toto je výsledok, už starosta neignoruje iba ich, ale ignoruje sa aj občan. Ing. Kolimárová navrhla, že ona by z hľadiska hlavnej kontrolórky poslala návrh riešenia. Ing. Predajnianská predstavila návrh realizátora, ten úsek, ktorý sa spomína v petícii postavia, ale projekt, realizáciu bude znášať obec. Ďalej informovala, že na ulici Pivovarskej má ísť hlavný zberač a ulica je v záplavovej zóne, Ing. Černok – u nich na ulici sa záhradou nedá ísť, všetci budú potrebovať prečerpávačky. Ing. Kolimárová – pripomenula, že realizátor je povinný to dať do pôvodného stavu Kropáč – informoval, že autá stoja na chodníkoch, ktoré predtým neboli  až v takom zlom stave.

Ing. Predajnianská- informovala, že od 1.8. má byť prijatý nový ekonóm obce, je to p. Gajdošová. Ekonómka dala výpoveď, čerpá dovolenku, požiadala, aby zamestnancom bola vyplatená aspoň záloha formou cez pokladňu,  momentálne uhrádza faktúry, napíše aj na inštitúcie a požiada o odklad. Ing. Černok – nechce byť zlý, vieme v akom sme vzťahu so starostom, zástupkyňa má obmedzené pracovnoprávne vzťahy, ak to podpíše ona, zodpovedá za to aj ona. Oni sa jej zastanú. Gajdošová – informovala, že ak nastúpi,  kto jej odovzdá agendu, nesúhlasí, aby to bol starosta, lebo on  s tým nerobil, je to v kompetencii zastupiteľstva a zaujímala sa, čo mienia poslanci robiť. Kucej Jozef – vysvetlil, že oni nemajú možnosť zasahovať do záležitostí obce, starosta ich iba informuje, agendu môže odovzdať štatutár, ten sa ale nevyzná, oni ju môžu podporiť a podržať chrbát, ona sa s tým bude mordovať sama Ing. Kolimárová – navrhla, aby zamestnanci písomne požiadali o výplatu záloh Kucej Jozef – pripomenul, že tu sú aj učiteľky, opatrovateľky, či budú všetci súhlasiť s výškou zálohy.

8 Interpelácia Nikto nemal príspevok do interpelácie.

Ing. Predajnianská informovala, že firma Zepris, ktorá bola vysúťažená na I. etapu, ide do konkurzu. Kropáč – informoval, že bol aj on na kontrolnom dni, jedná sa o prekrytie járku u Kminiakovcov, konečne sa s nimi dohodol, nakoľko už nemajú kde tie rúry dávať,  rúry sú za kultúrnym domom, za krčmou, poprosil realizátora, aby na prekrytie tohto járku použili 40 rúr. Kucej Jozef – informoval, že všetci sú napojený do dažďovej kanalizácie, v strede to vyberajú, čo sa tým bude diať, keď bude veľký dážď. Ďalej informoval, že  v kancelárii je kompletná dokumentácia ku kanalizácii z roku 1996 alebo 1995, podľa nej sa robili ulice, na to dostávali peniaze, to nemôže byť čierna stavba, robil to Hydroeko Banská Bystrica sesterský závod Stredoslovenských vodární a hlavný projektant bol Ing. Jozef Kaluz

Kucej Jozef– mal návrh, niektorí členovia komisií vypadli. Navrhol, aby za člena stavebnej komisie prijali pána Čerpáka, ktorý je stavbár.

Uznesenie č. 87/2012 zo dňa 12.07.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE návrh o doplnenie komisie ŽP a stavebnej p. Ján Čerpáka, Clementisova  ulica

10 Návrh na uznesenie Ing. Černok predstavil návrh na uznesenie.

11 Záver Ing. Predajnianská prítomným poďakovala za účasť.

Overovatelia zápisnice: Vo Vidinej, dňa 18.07.2012 Bc. Drahomíra Kuceková

Vo Vidinej, dňa František Antalič  Zapísal: Ing. Šupica

Vladimír Ragač

starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 12. 7. 2012

Zodpovedá: Správce Webu

Späť