Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 13.3.2008

uznesenia

Uzneseniez 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinejkonaného dňa 13.3.2008K bodu: Program Obecného zastupiteľstva – otvorenieUznesenie č. 24/2008 z 13.3.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje program OZVo Vidinej dňa: 18.marca 2008 Vladimír Ragač starosta obceK bodu: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisniceUznesenie č. 25/2008 z 13.3.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje návrhovú komisiu: p. Kuceková, p. Šulek, p. Kocúr. Vo Vidinej dňa: 18.marca 2008 Vladimír Ragač starosta obceK bodu: Návrh a voľba volebnej komisie pre nadchádzajúce voľby hlavného kontrolóraUznesenie č. 26/2008 z 13.3.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje volebnú komisiu v zložení p. Černok, p. Legíňová, p. Šulek pre nadchádzajúce voľby hlavného kontrolóra.Vo Vidinej dňa: 18.marca 2008 Vladimír Ragač starosta obceK bodu: Mimoriadne odmeny redakčná rada – schválenieUznesenie č. 27/2008 z 13.3.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje odmenu redakčnej rade za rok 2007.P. Kamenská 2000,- SkP. Kuceková 1000,- SkP. Kanda 125,- SkP. Veliká 625,- SkP Kocúr 250,- SkSpolu: 4000,- SkVo Vidinej dňa: 18.marca 2008 Vladimír Ragač starosta obceK bodu: Zmena znenia uznesenia č. 9/2008 z 31.1.2008Uznesenie č. 28/2008 z 13.3.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje zmenu uznesenia č. 9/2008 z 31.1.2008 v ktorom sa vypúšťa slovo prevod a cena za 1,- Sk. Uznesenie teda znie: „Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej súhlasí so začatím jednania so spoločnosťou Božieho slova o využití pozemkov v lokalite Priečne.“ Vo Vidinej dňa: 18.marca 2008 Vladimír Ragač starosta obceK bodu: Výberové konanie – technická dokumentácia – rekonštrukcia a dobudovanie kanalizácie s napojením na čističku odpadových vôd – návrh na schválenieUznesenie č. 29/2008 z 13.3.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje komisiu v zložení p. Černok, p. Predajnianska, p. Kocúr na výretové konanie – techn. Dokumentácia – rekonštrukcia a dobudovanie kanalizácie s napojením na čističku odpadových vôd.Vo Vidinej dňa: 18.marca 2008 Vladimír Ragač starosta obceK bodu: Letný táborUznesenie č. 30/2008 z 13.3.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje letný tábor našich a detí z družobnej obce v penzióne Močiar prípadne Family v Kokave nad Rimavicou.Vo Vidinej dňa: 18.marca 2008 Vladimír Ragač starosta obceK bodu: Kúpa nehnuteľnosti – Jozef Piecka, Šmeralova ul.Uznesenie č. 31/2008 z 13.3.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje kúpu nehnuteľnosti - pozemku na Šmeralovej ulici – nachádzajúceho sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Jozefa Piecku, rod. Piecku, nar. 04.05.1962, trvale bytom Vidiná, Šmeralova 9 a manželky p. Bc. Beaty Pieckovej, rod. Machavovej, nar. 19.12.1969, trvale bytom Vidiná, Šmeralova 9, zapísanej na LV č. 5869 ako parc. „C“ KN č. 990/5 – zastavané plochy o výmere 433 m2 vedené v 1/1, z ktorého na základe geometrického plánu číslo zákazky 11932856-14/2008 zo dňa 12.02.2008 sa oddeľuje parc. „C“ KN 990/44 – zastavané plochy – ulica – o výmere 27 m2 vedené v 1/1, za symbolickú 1,- Sk za 27 m2, slovom Jedna Slovenská koruna.Vo Vidinej dňa: 18.marca 2008 Vladimír Ragač starosta obceK bodu: Kúpa nehnuteľností – futbalové ihriskoUznesenie č. 32/2008 z 13.3.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje kúpu nehnuteľností - pozemkov na futbalovom ihrisku – nachádzajúcich sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Márie Marošiovej, rod. Rafajovej, nar. 13.04.1934, trvale bytom Košice, Gudernová 22, zapísanej na LV č. 6086 ako parc. „E“ KN č. 471/4 – trvalé trávne porasty o výmere 400 m2 vedené v 1/3, t.j. 133,3 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 6.665,- Sk, slovom Šesťtisícšesťstošesťdesiatpäť Slovenských korún a zapísanej na LV č. 6086 ako parc. „E“ KN č. 471/5 – trvalé trávne porasty o výmere 9 m2 vedené v 1/3, t.j. 3 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 150,- Sk, slovom Jednostopäťdesiat Slovenských korún.kúpu nehnuteľností – pozemkov na futbalovom ihrisku – nachádzajúcich sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Pavola Rafaja, rod. Rafaja, nar. 21.12.1939, trvale bytom Košice, Gudernová 24, zapísanej na LV č. 6086 ako parc. „E“ KN č. 471/4 – trvalé trávne porasty o výmere 400 m2 vedené v 1/3, t.j. 133,3 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 6.665,- Sk, slovom Šesťtisícšesťstošesťdesiatpäť Slovenských korún a zapísanej na LV č. 6086 ako parc. „E“ KN č. 471/5 – trvalé trávne porasty o výmere 9 m2 vedené v 1/3, t.j. 3 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 150,- Sk, slovom Jednostopäťdesiat Slovenských korún.kúpu nehnuteľnosti – pozemkov na futbalovom ihrisku – nachádzajúcej sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Ing. Petra Kotmana, rod. Kotmana, nar. 19.11.1952, trvale bytom Brezno, Brezenská 818/17, zapísanej na LV č. 6166 ako parc. „E“ KN č. 474/1 – trvalé trávne porasty o výmere 377 m2 vedené v 1/9, t.j. 41,9 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 2.095,- Sk, slovom Dvetisícdeväťdesiatpäť Slovenských korún,kúpu nehnuteľnosti – pozemkov na futbalovom ihrisku – nachádzajúcej sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Dariny Kršiakovej, rod. Kotmanovej, nar. 28.11.1955, trvale bytom Sliač, J. Cikkera 776/11, zapísanej na LV č. 6166 ako parc. „E“ KN č. 474/1 – trvalé trávne porasty o výmere 377 m2 vedené v 1/9, t.j. 41,9 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 2.095,- Sk, slovom Dvetisícdeväťdesiatpäť Slovenských korún,kúpu nehnuteľnosti – pozemkov na futbalovom ihrisku – nachádzajúcej sa v katastrálnom území a obci Vidiná od maloletého p. Juraja Kotmana, rod. Kotmana, nar. 27.11.1992, trvale bytom Banská Bystrica, Ružová 3701/4, zapísanej na LV č. 6166 ako parc. „E“ KN č. 474/1 – trvalé trávne porasty o výmere 377 m2 vedené v 1/9, t.j. 41,9 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 2.095,- Sk, slovom Dvetisícdeväťdesiatpäť Slovenských korún,kúpu nehnuteľnosti – pozemkov na futbalovom ihrisku – nachádzajúcej sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Milana Ťureka, rod. Ťureka, nar. 26.06.1944, trvale bytom Slovenská Ľupča, Za Ďaňacou 576/66, zapísanej na LV č. 6164 ako parc. „E“ KN č. 477/2 – trvalé trávne porasty o výmere 320 m2 vedené v 1/12, t.j. 26,7 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 1.335,- Sk, slovom Jedentisíctristotridsaťpäť Slovenských korún,Spolu: Mária Marošiová 136,3 m2 6.815,- Pavol Rafaj 136,3 m2 6.815,- Ing. Peter Kotman 41,9 m2 2.095,- Darina Kršiaková 41,9 m2 2.095,- mal. Juraj Kotman 41,9 m2 2.095,- Milan Ťurek 26,7 m2 1.335,- 425 m2 21.250,-Vo Vidinej dňa: 18.marca 2008 Vladimír Ragač starosta obceK bodu: Predĺženie miestnej komunikácie – Šmeralova ul. – návrh na schválenieUznesenie č. 33/2008 z 13.3.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej neschvaľuje, aby sa začalo s prípravou stavebného konania na Šmeralovej ulici.Vo Vidinej dňa: 18.marca 2008 Vladimír Ragač starosta obceK bodu: RôzneUznesenie č. 34/2008 z 13.3.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje dodatok č. 1/2008 k zmluve o dielo č. 326/02/2002 uzavretý dňa 14.12.2001 s fi. MEPOS s.r.o. Vo Vidinej dňa: 18.marca 2008 Vladimír Ragač starosta obceUznesenie č. 35/2008 z 13.3.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje finančné prostriedky vo výške 15000,- Sk na oslavu 5. výročia spolupráce s družobnou obcou z Maďarska.Vo Vidinej dňa: 18.marca 2008 Vladimír Ragač starosta obceUznesenie č. 36/2008 z 13.3.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje a ukladá starostovi a p. Kolimárovej predložiť písomne kontrolórke obce svoje stanovisko k zápisnici zo zasadania komisie na ochranu verejného záujmu zo dňa 4.2.2008 a 11.2.2008.Z: starosta obce a p. KolimárováT: do 31.3.2008Vo Vidinej dňa: 18. marca 2008 Vladimír Ragač starosta obceUznesenie č. 37/2008 z 13.3.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej ukladá kontrolórovi obce prehodnotiť správy predložené komisiou na ochranu verejného záujmu.Z: kontrolór obceT: do konca aprílaVo Vidinej dňa: 18. marca 2008 Vladimír Ragač starosta obceUznesenie č. 38/2008 z 13.3.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej ukladá obci Vidiná na základe priorít podaných poslancami, komisiami a občanmi, aby pripravila ich súhrn a poradie.Z: Obec VidináT: do najbližšieho OZVo Vidinej dňa: 18. marca 2008 Vladimír Ragač starosta obceUznesenie č. 39/2008 z 13.3.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej ukladá obci Vidiná získať most v parku na Ružovej ul. do vlastníctva obce a následne urobiť jeho rekonštrukciu s predpokladaným nákladom cca 20000,- Sk na kúpu hutného materiálu a 15000,- Sk náklady na jeho zhotovenie.Z: Obec VidináT: do budúceho OZVo Vidinej dňa: 18. marca 2008 Vladimír Ragač starosta obce


zápisnica

Z Á P I S N I C Az 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 13.3.2008Prítomní: podľa prezenčnej listinyProgram: podľa pozvánky + doplnenieNávrhová komisia: p. Kuceková, p. Šulek, p. Kocúr. Overovatelia: p. Legíňová, p. Černok. 1. OTVORENIE Starosta obce otvoril 3. zasadnutie OZ a privítal prítomných poslancov a občanov obce. Konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné. Po prečítaní programu zasadnutia sa opýtal prítomných poslancov či majú k programu nejaké pozmeňovacie návrhy.Prihlásil sa p. Kocúr a navrhol: - ako 7. bod navrhujem – Určenie prioritných akcii na r. 2008 financovaných z kapitálových výdajov rozpočtu obce Vidiná. Ostatné body poposúvať o jedno miesto nižšie.Hlasovanie o programe OZ: za 5, proti 0, zdržali sa 3, neprítomná 1. 2. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE Do návrhovej komisie starosta navrhol: p. Kucekovú, p. Šuleka a p. Kocúra. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: p. Legíňová a p. Černok. Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržali sa 0, neprítomná 1. 3. SPRÁVA O ČINNOSTI OR OD POSLEDNÉHO OZ, PLNENIE UZNESENÍ Správu o činnosti OR predložil starosta obce. Tak isto predložil aj kontrolu plnenia uznesenia a následne vyzval kontrolórku obce o podanie správy z kontroly uznesenia č. 23/2008 z 21.2.2008. Správa je priložená k zápisnici.P. Kocúr – prihlásil sa o slovo a informoval poslancov, že komisia na ochranu verejného záujmu vykonala kontrolu spôsobu výberu dodávateľa stavby a kontrolu prefinancovania stavby a to URNOVÝ HÁJ a CHODNÍK ZVOLENSKÁ ULICA ako aj kontrolu dohôd o vykonaní prác.4. NÁVRH A VOĽBA VOLEBNEJ KOMISIE PRE NADCHÁDZAJÚCE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA.Obecná rada navrhla do volebnej komisie p. Legíňovú, p. Černoka, p. Šuleka. Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 3, neprítomná 1.5. MIMORIADNE ODMENY REDAKČNÁ RADA – SCHVÁLENIEStarosta obce predniesol návrh OR o udelení odmeny predsedkyni redakčnej rady a to v sume 2.000,- Sk a ostatným členom redakčnej rady predsedkyňa rozdelí 2.000,- Sk podľa účasti na zasadnutiach za rok 2007. Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 1, neprítomná 1.6. ZMENA ZNENIA UZNESENIA Č. 9/2008 Z 31.1.2008Starosta obce oboznámil poslancov o pripomienke spoločnosti Božieho slova na prijaté uznesenie č. 9/2008 z 31.1.2008, ktoré znie: „Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej súhlasí so začatím jednania so spoločnosťou Božieho slova o predaní pozemkov pod miestne komunikácie v lokalite Priečne za 1,- Sk“ a to v tom znení, že spoločnosť Božieho slova žiada, aby v uznesení nefigurovala 1,- Sk.P. Kocúr – so zmenou uznesenia nesúhlasilP. Kuceková - navrhla jednať o lokalite a nie o prevode nehnuteľnosti a navrhla toto znenie uznesenia: „OZ vo Vidinej súhlasí so začatím jednania so spoločnosťou Božieho slova o využití pozemkov v lokalite Priečne.“ Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 2.7. URČENIE PRIORITNÝCH AKCIÍ NA ROK 2008 FINANCOVANÝCH Z KAPITÁLOVÝCH VÝDAJOV ROZPOČTU OBCE VIDINÁP. Kocúr - predložil OZ návrh prioritných akcií na rok 2008 (priložený k zápisnici). Prebehla rozprava o navrhnutých prioritách bod po bode. Poslanci súhlasili s návrhom. P. Černok – navrhol, aby obec spracovala všetky priority teda aj návrhy iných komisií a aby sa poslanci zišli mimoriadne a odsúhlasili plán priorít.Starosta - navrhol, že OR vyberie zo všetkých návrhov tie najdôležitejšie akcie.P. Kocúr – namietol, že keď už všetky komisie svoje návrhy predložili, nechápe prečo OR už výber nespravila.P. Kuceková – pripomenula, že opakovane sa len hovorí o veciach a akciách, ktoré treba urobiť a nič sa nedeje. Nemôžme len určovať priority, hovoriť dookola to isté, ale treba niečo aj robiť.P. Kolimárová – súhlasila s p. Kucekovou, že nie je mysliteľné, aby sa práca komisií takto podceňovala. Nie je možné, že po odovzdaní zápisu komisie sa nič ďalej nedeje.Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržali sa 0.8. PREDĹŽENIE MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE – ŠMERALOVA UL. – NÁVRH NA SCHVÁLENIEStarosta - navrhol OZ odsúhlasiť projekt predĺženia miestnej komunikácie – Šmeralova ul., aby sa mohlo začať v tejto veci konať.P. Kocúr – Opýtal sa starostu a OR prečo sa až teraz schvaľuje začiatok konania vo veci Šmeralova ul., keď už je vypracovaná technická dokumentácia a vyplatený projekt, ktorý vypracovala pani Mokošová.P. Legíňová – upozornila poslancov, že existuje dokument z r. 1996, kde Obec Vidiná už vydala svoje súhlasné stanovisko, kde sa plánuje a schvaľuje individuálna bytová výstavba.Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 5 – neschválené.9. KÚPA NEHNUTEĽNOSTI OD JOZEFA PIECKU ZO ŠMERALOVEJ UL.OR navrhla kúpu nehnuteľnosti - pozemku na Šmeralovej ulici – nachádzajúceho sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Jozefa Piecku, rod. Piecku, nar. 04.05.1962, trvale bytom Vidiná, Šmeralova 9 a manželky p. Bc. Beaty Pieckovej, rod. Machavovej, nar. 19.12.1969, trvale bytom Vidiná, Šmeralova 9, zapísanej na LV č. 5869 ako parc. „C“ KN č. 990/5 – zastavané plochy o výmere 433 m2 vedené v 1/1, z ktorého na základe geometrického plánu číslo zákazky 11932856-14/2008 zo dňa 12.02.2008 sa oddeľuje parc. „C“ KN 990/44 – zastavané plochy – ulica – o výmere 27 m2 vedené v 1/1, za symbolickú 1,- Sk za 27 m2, slovom Jedna Slovenská koruna.P. Legíňová – namietla, že nemá význam kupovať nehnuteľnosť na Šmeralovej ul., keď sa neodsúhlasilo začatie konania na predĺženie miestnej komunikácie na Šmeralovej ul.Starosta navrhol aj napriek tomu odkúpiť túto parcelu do budúcnosti, keď sa odsúhlasí začatie konania vo veci predĺženia miestnej komunikácie na Šmeralovej ul., aby už táto časť bola vysporiadaná. Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržali sa 1.10. KÚPA NEHNUTEĹNOSTÍ – FUTBALOVÉ IHRISKOStarosta navrhol OZ odkúpiť pozemky na futbalovom ihrisku vo Vidinej v rámci už prebiehajúceho vysporiadavania pozemkov pod fut. ihriskom a to nasledovné pozemky:- kúpu nehnuteľností - pozemkov na futbalovom ihrisku – nachádzajúcich sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Márie Marošiovej, rod. Rafajovej, nar. 13.04.1934, trvale bytom Košice, Gudernová 22, zapísanej na LV č. 6086 ako parc. „E“ KN č. 471/4 – trvalé trávne porasty o výmere 400 m2 vedené v 1/3, t.j. 133,3 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 6.665,- Sk, slovom Šesťtisícšesťstošesťdesiatpäť Slovenských korún a zapísanej na LV č. 6086 ako parc. „E“ KN č. 471/5 – trvalé trávne porasty o výmere 9 m2 vedené v 1/3, t.j. 3 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 150,- Sk, slovom Jednostopäťdesiat Slovenských korún.- kúpu nehnuteľností – pozemkov na futbalovom ihrisku – nachádzajúcich sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Pavola Rafaja, rod. Rafaja, nar. 21.12.1939, trvale bytom Košice, Gudernová 24, zapísanej na LV č. 6086 ako parc. „E“ KN č. 471/4 – trvalé trávne porasty o výmere 400 m2 vedené v 1/3, t.j. 133,3 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 6.665,- Sk, slovom Šesťtisícšesťstošesťdesiatpäť Slovenských korún a zapísanej na LV č. 6086 ako parc. „E“ KN č. 471/5 – trvalé trávne porasty o výmere 9 m2 vedené v 1/3, t.j. 3 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 150,- Sk, slovom Jednostopäťdesiat Slovenských korún.- kúpu nehnuteľnosti – pozemkov na futbalovom ihrisku – nachádzajúcej sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Ing. Petra Kotmana, rod. Kotmana, nar. 19.11.1952, trvale bytom Brezno, Brezenská 818/17, zapísanej na LV č. 6166 ako parc. „E“ KN č. 474/1 – trvalé trávne porasty o výmere 377 m2 vedené v 1/9, t.j. 41,9 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 2.095,- Sk, slovom Dvetisícdeväťdesiatpäť Slovenských korún,- kúpu nehnuteľnosti – pozemkov na futbalovom ihrisku – nachádzajúcej sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Dariny Kršiakovej, rod. Kotmanovej, nar. 28.11.1955, trvale bytom Sliač, J. Cikkera 776/11, zapísanej na LV č. 6166 ako parc. „E“ KN č. 474/1 – trvalé trávne porasty o výmere 377 m2 vedené v 1/9, t.j. 41,9 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 2.095,- Sk, slovom Dvetisícdeväťdesiatpäť Slovenských korún,- kúpu nehnuteľnosti – pozemkov na futbalovom ihrisku – nachádzajúcej sa v katastrálnom území a obci Vidiná od maloletého p. Juraja Kotmana, rod. Kotmana, nar. 27.11.1992, trvale bytom Banská Bystrica, Ružová 3701/4, zapísanej na LV č. 6166 ako parc. „E“ KN č. 474/1 – trvalé trávne porasty o výmere 377 m2 vedené v 1/9, t.j. 41,9 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 2.095,- Sk, slovom Dvetisícdeväťdesiatpäť Slovenských korún,- kúpu nehnuteľnosti – pozemkov na futbalovom ihrisku – nachádzajúcej sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Milana Ťureka, rod. Ťureka, nar. 26.06.1944, trvale bytom Slovenská Ľupča, Za Ďaňacou 576/66, zapísanej na LV č. 6164 ako parc. „E“ KN č. 477/2 – trvalé trávne porasty o výmere 320 m2 vedené v 1/12, t.j. 26,7 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 1.335,- Sk, slovom Jedentisíctristotridsaťpäť Slovenských korún,Spolu: Mária Marošiová 136,3 m2 6.815,- Pavol Rafaj 136,3 m2 6.815,- Ing. Peter Kotman 41,9 m2 2.095,- Darina Kršiaková 41,9 m2 2.095,- mal. Juraj Kotman 41,9 m2 2.095,- Milan Ťurek 26,7 m2 1.335,- 425 m2 21.250,-Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržali sa 0. 11. OPRAVA MOSTA – RIEŠENIE Starosta obce informoval prítomných poslancov o situácii ohľadne dreveného mosta na Ružovej ulici nasledovne: po rozhovore so spoločnosťou Božieho slova som zistil, že most nemá nikto vo vlastníctve. Spoločnosť Božieho slova tvrdí, že oni most vo vlastníctve nemajú a preto nemôžu investovať do opráv niečoho čo nie je ich. Poslanci sa jednohlasne zhodli na takomto riešení: most zákonným spôsobom dostať do vlastníctva obce a potom ho pre občanov opraviť. Starosta navrhol pri oprave mosta myslieť na to, aby tento most slúžil len pre chodcov a to tým, že by sa most primerane zúžil. Na tieto opravy však budú potrebné určité finančné prostriedky a navrhol 20.000,- Sk. O tieto prostriedky by sa mal rozpočet pri najbližšej úprave upraviť. Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržali sa 0. 12. VÝBEROVÉ KONANIE – TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA – REKONŠTRUKCIA A DOBUDOVANIE KANALIZÁCIE S NAPOJENÍM NA ČISTIČKU ODPADOVÝCH VÔD – NÁVRH NA SCHVÁLENIE P. Kolimárová upozornila poslancov, že nemôže byť členkou komisie výberového konania, bolo by to v rozpore so zákonom, ona môže byť len poradným článkom. Starosta musí navrhnúť komisiu na výberové konanie na dodávateľa na vykonanie projektu technickej dokumentácie. Starosta napokon navrhol p. Kocúra, p. Predajniansku, p. Černoka.Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 3. 13. LETNÝ TÁBOR Starosta informoval prítomných poslancov o prieskume rekreačných zariadení pre detské letné tábory a následne doporučil spolu s OR dve zariadenia a to: Penzión Family a Penzión Močiar na Kokave kde sú najlepšie ceny za pobyt a to do 400,- Sk na deň a dieťa. Poslanci poverili starostu osloviť najskôr Penzión Močiar či má voľné kapacity v nami požadovanom termíne, ak nie tak potom osloviť Penzión Family. Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržali sa 0. 14. RÔZNE1. Dodatok k zmluve s firmou MEPOS s.r.o. o zvýšení platieb za KO a DSO na rok 2008. Starosta vysvetlil poslancom, že sa jedná o zvýšenie kvôli inflácii a dal hlasovať o podpísaní tohto dodatku. Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 3.2. Žiadosť miestnej organizácie športovcov – futbalistov o dotáciu na rok 2008. Starosta predložil poslancom žiadosť futbalistov o dotáciu obce na rok 2008. Predsedkyňa ekonomickej komisie sa vyjadrila, že vyúčtovanie vlaňajšej dotácie nebolo úplné a preto navrhla touto žiadosťou sa zaoberať, až keď bude vyúčtovanie vlaňajšej dotácie v poriadku.3. Rozšírenie komisie kultúry a športu. OR navrhla poslancom a členom komisii kultúry a športu, aby prijali za členov aj ľudí z radov občanov poprípade Matice či niektorého súboru, nakoľko ich práca je náročná na čas a veľmi rôznorodá a títo noví členovia by im mohli vo všeličom pomôcť. Členovia komisie s týmto návrhom nesúhlasili a argumentovali tým, že spolupráca medzi súbormi či Maticou funguje aj bez toho či sú členmi komisie alebo nie. Niektoré akcie sa bez tejto spolupráce ani nedajú urobiť. A tí občania, ktorí chcú pomôcť aj výdatne pomáhajú. Nasilu nemôžeme nikoho nútiť, aby spolupracoval.4. Príprava osláv k 5. výročiu podpísania zmluvy o spolupráci s MR. Starosta navrhol oslavu zorganizovať u nás a to v termíne 30.4.2008 teda pri príležitosti stavania mája. P. Predajnianska – navrhla pripraviť pre maďarských priateľov aj nejaké upomienkové darčeky, ktoré budú pripomínať päť ročnú spoluprácu. Navrhla aj odsúhlasiť na toto podujatie určitú finančnú čiastku potrebnú na zakúpenie týchto darčekov. Poslanci sa nakoniec dohodli a schválili sumu 15.000,- Sk. Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržali sa 0. Neprítomný 1. 5. Rýchlostný spomaľovač. Starosta oboznámil poslancov v akom štádiu je zabezpečenie rýchlostného spomaľovača, ktorý sa plánoval umiestniť na začiatok obce teda vjazd od Zvolena. Dlho som nevedel nikoho nájsť, ale nakoniec MANAGER vypracovala štúdiu a dala ju na schválenie polícii. Starosta následne predložil poslancom štúdiu k nahliadnutiu.6. Výsledok kontroly výberových konaní a dohôd komisiou pre ochranu verejného záujmu. P. Kocúr – navrhol hlasovať o vyjadrení písomnou formou k zápisnici z kontroly výberových konaní a dohôd komisiou pre ochranu verejného záujmu. Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržali sa 0. Neprítomný 1. P. Kocúr – ďalej navrhol prehodnotiť výsledok zápisu komisie pre ochranu ver. záujmu z vyššie uvedenej kontroly hlavnou kontrolórkou obce. Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržali sa 0. Neprítomný 1. 15. INTERPELÁCIA POSLANCOV P. Kolimárová – osoba spôsobilá na verejné obstarávanie reagovala na zápisnicu z komisie na ochranu verejného záujmu ohľadne kontroly spôsobu výberu dodávateľa stavieb URNOVÝ HÁJ a CHODNÍK ZVOLENSKÁ ULICA. Konštatovala, že zo zápisu vyplýva, že cenové ponuky chýbajú a sú uvedené len v zápise výberového konania. Pravdou však je, že cenové ponuky boli, ale neboli zverejnené boli uvedené len v zápisnici. Zverejnené môžu byť len so súhlasom tretej strany.- ďalej chcem uviesť na pravú mieru to, že ja som nebola členkou výberovej komisie. Nikdy som nikým nebola poverená bola som len zapisovateľkou. Ak som uvedená ako členka komisie trvám na tom, aby som bola ako členka vyškrtnutá – ja nemôžem byť zo zákona členkou výberovej komisie len zapisovateľkou.- vyjadrenie k spôsobu výberu: oslovení boli 7 záujemcovia telefonicky, neboli oslovení písomne, ale bolo zvolané stretnutie podľa § 43 – verejnou obhliadkou.- vyjadrenie k tomu, že prečo bola vybraná fi Kolek aj napriek tomu, že fi Rybár dala cenovo výhodnejšiu ponuku, pretože boli zadané dve kritériá výberového konania po prvé cena a po druhé preferencie a fi Kolek mala lepšie preferencie. P. Kocúr – navrhuje zápisnice zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu dať kontrolórke obce, aby ona posúdila správnosť pri postupovaní výberových konaní, či je všetko v súlade so zákonom.- komisia na ochranu verejného záujmu ďalej vykonala kontrolu dohôd na vykonanie prác a pýta sa starostu prečo nie sú vopred informovaní o tom, že niekto bude niečo vykonávať na dohodu. Ak aj sú tieto dohody prerokované na OR, následne však musia byť o tom informovaní aj poslanci OZ tak, ako si to žiadali. Žiadam aj v tomto prípade o zaujatie stanoviska kontrolórom obce. P. Veliká – mám do interpelácie hneď niekoľko otázok. Po prvé ešte nikdy nebol v obci taký bordeľ ako je teraz. Čo robí zodpovedný pracovník? Za čo berie plat?. - ďalej zamestnanci obce sú zodpovední za realizáciu toho, čo sa poslanci v jednotlivých komisiách dohodnú a uznesú. Prečo všetko zostane len na papieri a nič sa s tým ďalej nerobí? Zamestnanci obce majú v náplni práce vypracúvať VZN-ká tak, aby boli v súlade so zákonom tak isto aj zmluvy a OZ už len schvaľuje. Za čo berú platy?- ďalej upozornila na evidentné chyby OZ v minulom volebnom období napr. uzavreté nájomné zmluvy za nebytové priestory pre p. Gajdoša a p. Ambróšovú, ako aj nedostatočná kvalifikácia zamestnankyne obecného úradu. Je preto potrebné nielen v novom vedení hľadať chyby alebo čo noví poslanci robia zle, ale sa pozrieť kriticky aj na svoju prácu v minulom volebnom období.- ďalej pripomienka k zverejneniu ročných odmien – tento článok v obecných novinách bol nešťastne formulovaný. Ľudia ho zle pochopili, preto žiadam, aby k tomu článku bolo podané vysvetlenie. Treba to dať na pravú mieru.- ďalej musím konštatovať, že z našich rokovaní a následných hlasovaní mám dojem, že akoby „starí“ a „noví“ poslanci si chceli všemožne robiť napriek. Ak sa naša práca bude uberať takýmto smerom nikdy sa nepohneme dopredu. Chcem, aby konečne starosta rozdelil úlohy tak, aby sa vykonávali načas, a aby sme sa k jednotlivým veciam nevracali na každom zasadnutí znova a znova. P. Kocúr – vyjadril sa k interpelácii p. Velikej v tom zmysle, že sa cíti jej osočovaním „starých“ poslancov dotknutí a v žiadnom prípade nemajú v záujme brzdiť napredovanie obce, ale majú záujem na tom, aby sa verejné financie používali správne a adekvátne. P. Kolimárová – mám pripomienku k zakladaniu a spracovávaniu dôležitých materiálov obce, ktoré vo väčšine prípadov nie sú ani podpísané, ani opečiatkované. Prijaté VZN je v materiáloch založené ako návrh. Zápisnice sú nezaviazané – nezabezpečené proti následnej manipulácii s nimi. Povinnosti zamestnancov musia byť jednoznačné a každý musí vedieť čo má robiť a za čo je zodpovedný. Ak to tak nie je, tak je za to zodpovedný štatutár obce.- apelujem preto aj na kontrolóra obce, aby dôsledne sledoval a kontroloval nakladanie s dokumentmi ich zakladanie a archiváciu. Predsa za nedodržiavanie predpisov určených zákonom o manipulácii s dokumentmi obce sú vysoké pokuty a som zvedavá kto tieto pokuty zaplatí ak obec dostane kontrolu z NKÚ a táto tieto nedostatky zistí. P. Šulek – vyjadril sa k nepomeru nájmu p. Gajdoša a p. Ambróšovej. Nájom pre p. Ambróšovú bol stanovený dočasne, aby časť pohostinstvo zbytočne nechátralo, kým sa nenájde nejaké rozumné riešenie. P. Kuceková – navrhla, že je potrebné čím skôr prehodnotiť všetky nájomné zmluvy a zosúladiť s novým VZN. Ak už tieto zmluvy boli prehodnotené, prečo ostatní poslanci o tom nevedia a prečo sa veci zas nedotiahnu do konca. P. starosta – odpovedal ohľadne prehodnotenia nájomných zmlúv, tieto sa budú prehodnocovať hneď po tom ako sa doplní VZN o prenájme bytových a nebytových priestorov, kde treba bližšie špecifikovať čo je predajná plocha, platby za chodbu a pod.Po prijatí a schválení dodatku k VZN o prenájme bytových a nebytových priestorov sa nájomné zmluvy budú okamžite prehodnocovať. P. Šulek – požiadal o vysvetlenie p. starostu, že prečo sa zmenilo oplotenie v škôlke, kedy sa robilo nové oplocovanie, prečo sa areál rozdelil a prečo o tom neboli informovaní poslanci. P. Kamenská – prečítala rozdelenie odmien za rok 2007 pre redakčnú radu. Odmeny som rozdelila nasledovne: Bc. Drahomíra Kuceková 8 x 125,- = 1.000,- Sk Peter Kanda 1 x 125,- = 125,- Sk Ing. Mária Veliká 5 x 125,- = 625,- Sk Štefan Kocúr 2 x 125,- = 250,- Sk Spolu: 2.000,- Sk- ďalej požiadala starostu obce, aby poveril niektorú zamestnankyňu obce zasielaním Obecných novín na tie inštitúcie, na ktoré je to potrebné zasielať.- ďalej by som chcela na opätovné žiadanie občanov zo Suvorovovej ul., aby sa už konečne táto ulica označila názvom ulice, pretože niekedy tu ide aj o život, keď sanitka nevie nájsť hľadanú ulicu, zbytočne blúdi a stráca drahocenné minúty.- ďalšia otázka sa týka rýchlostnej cesty – či sú ešte stále na výber dve varianty a kde je materiál k nahliadnutiu.- ďalšia otázka sa týka turistického oddielu, ktorého prácu chce zorganizovať p. Vilhanová – vedúca obecnej knižnice – či o tom hovorila so starostom.- ďalej žiadam, aby bolo v zápisnici uvedené, že bol na mňa, ako na poslankyňu vytváraný nátlak aby som za kontrolóra obce volila p. Kolimárovú. P. Končošová – reagovala na tvrdé slová pani poslankyne Velikej a citovala organizačný poriadok obce, že kto robí výkonnú moc obci. P. Kuceková – opýtala sa starostu, že kto pripravoval pracovné náplne zamestnancov obce, či majú v náplni práce tie veci, ktoré od nich chceme, aby vykonávali. Ďalej konštatovala, že chýbajú priame pokyny od štatutára zamestnancom a plnenie úloh sa nekontroluje. P. Kolimárová – vyzvala starostu, že pri najbližšom zasadaní chcú byť informovaní o tom, ako sa vyriešili alebo riešia veci, ktoré ekonomická komisia zistila a zadala na riešenie. 16. DISKUSIA P. Kropáčová – opýtala sa poslancov, že kedy bude oplotený cintorín, pretože je to nedôstojné, keď na hrobe nájde psie extrementy. Prečo je veľká bránička zatvorená celý deň. Cez malú sa s káričkou nedá dostať. P. Kropáč – chcem upozorniť obec na mreže na ceste pri cintoríne, ktoré sú tak nešťastne riešené, že tam môže prísť k úrazu. Mreže sú v smere jazdy a bicyklistom sa tam môže zaseknúť koleso a môžu spadnúť pod kolesá auta.- ďalej chcem upozorniť, že pokiaľ sa situácia s mostom na Ružovej ul. nedorieši, treba tam zabiť aspoň nejakú dosku.- po ďalšie neviem prečo komisia kultúry a športu nechce medzi seba obyčajných občanov z obce. Sú tu aj veľmi šikovní ľudia, ktorí by v mnohom mohli pomôcť.- bývalý Fiľov pozemok vyzerá otrasne. Prečo sa s tým nič nerobí. Treba vyzvať majiteľa, aby to dal do poriadku. Je to hrozná vizitka obce.- chcem sa ešte opýtať či má obec dostatok finančných prostriedkov, keď chce robiť nové námestie a pritom máme chodníky v dezolátnom stave, KD je potrebné zrekonštruovať, kvôli úspore energií, vybudovanie kanalizácie je podľa mňa dôležitejšia a iné.- prečo chcú poslanci vedieť, koľko športovci získajú financií od sponzorov. Je to predsa čiastka pohyblivá, ktorá sa nedá dopredu určiť. Nemôžeme ju uviesť v zúčtovaní. P. Kolimárová – odpovedala na diskusný príspevok p. Kropáča ohľadne vyúčtovania príspevku na rok 2007 pre športovcov a to v tom zmysle, že obec nemôže v plnej miere financovať občianske združenie. Obec kontroluje verejné financie a musí kontrolovať aj bločky. P. Žingorová – chcem opätovne upozorniť poslancov na výtlk na zastávke autobusu pri bývalej Jednote. Tam si môže niekto pri vystupovaní z autobusu dolámať nohu. Verte tomu, že ak by som ja dostala toľko peňazí za prácu v nejakej komisii, tak by som sama dala za tie peniaze ten výtlk opraviť. P. Kuceková – odpovedala na otázku p. Kropáča ohľadne nových členov v komisii kultúry a športu. Asi sme sa nepochopili. My sa nebránime tomu, aby tí občania, ktorí chcú a majú chuť pomôcť a pracovať nám v práci pomáhali. Ale nemôžeme predsa každého osloviť či chce pomáhať alebo nie. A napokon čím by bolo viac členov v komisii, tým by bolo ťažšie sa stretávať. 17. NÁVRH NA UZNESENIE – UZNESENIE Predložila p. Kuceková. Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržali sa 0. Neprítomný 1. 18. ZÁVER Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí OZ a ukončil zasadnutie OZ.

Zapísala:Jana Koristeková ...................................Overovatelia zápisnice:P. Mária Legíňová ....................................P. Milan Černok .................................... Vladimír RagačVo Vidinej dňa: 18. marca 2008 starosta obceVyvesené: 13. 3. 2008

Zodpovedá: Správce Webu

Späť