Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 14.01.2019

Ing. Ján Šupica

Starosta obce Vidiná

 

                                                                                                     Vo Vidinej dňa 10.01.2019

 

P O Z V Á N K A

 

     Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa bude konať dňa 14.01.2019 so začiatkom o 17.00 hod v zasadačke kultúrneho domu vo Vidinej.

 

Program:

1.    Otvorenie

2.    Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

3.    Kontrola plnenia uznesení, správa o činnosti obecnej rady

4.    Návrh zmluvy o dielo č. ....../2019/RB materiál

5.    Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy KŽP-PO4-SC-431-2017-19/K601

6.    Informatívna správa o vykonaných organizačných zmenách k 01.01.2019

7.    Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Vidiná na 1. polrok 2019 materiál

8.    Návrh a voľba členov komisií Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

9.    Rôzne

10.  Interpelácia

11.  Diskusia

12.  Návrh na uznesenie

13.  Záver

 

                                                                             Ing. Ján Šupica v. r.

                                                                                  starosta obce

 

Zápisnica

 

Uznesenia

Vyvesené: 10. 1. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť