Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 16.2.2007

uznesenia

U z n e s e n i e II. / 2007 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. S c h v a ľ u j e :a / Návrhovú komisiu v zložení : Štefan Kocúr, Ing. Želmíra Kolimárová, Mgr. Martina Kamenskáb / plán spoločných akcií v rámci zmluvy o spolupráci s družobnou obcou Egyhazasdengelegc / vyhodnotenie plnenia akcií za rok 2006 v rámci družobnej spolupráce s obcou Egyhazasdengeleg

zápisnica

Zápisnica zo spoločného Obecného zastupiteľstva Vidinej a Egyhazasdengeleg, ktoré sa konalo dňa : 16. februára 2007 v družobnej obci EgyhazasdengelegPrítomní: podľa prezenčnej listinyProgram : 1 / Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 2 / Prejednanie a schválenie plánu spoločných akcií s družobnou obcou Egyhazasdengeleg 3 / Vyhodnotenie plnenia akcií za rok 2006 v rámci družobnej spolupráce 4 / Návrh na uznesenie - schválenie 5 / Záver K bodu – 1 – Rokovanie spoločného rokovania obecného zastupiteľstva otvorili starostovia ––––––––––– obcí Vidiná a Egyhazasdengeleg . Oboznámili s programom. Do návrhovej komisie boli navrhnutí za obec Vidiná Mgr. Martina Kamenská, Ing. Želmíra Kolimárová a p. Kocúr . Títo boli hlasovaním 6 hlasov za schválení. Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Martina Predajnianska a Ing. Mária Veliká .K bodu – 2 – Prejednanie plánu spoločných akcií s družobnou obcou Egyhazasdengeleg na––––––––––– rok 2007 - spoločnému obecnému zastupiteľstvu bol predložený plán spoločných akcií v rámci zmluvy o spolupráci na rok 2007 - nikto nemal pripomienky a tento plán akcií bol 6 hlasmi za schválený K bodu – 3 – Vyhodnotenie plnenia akcií za rok 2006 v rámci družobnej spolupráce ––––––––––– starosta družobnej obce Egyhazasdengeleg predložil obecnému zastupiteľstvu vyhodnotenie plánu akcií za rok 2006 - obecné zastupiteľstvo nemalo k hodnoteniu žiadne pripomienky K bodu – 4 – Návrh na uznesenie ––––––––––– Návrh na uznesenie predložil p. Kocúr . - k tomuto návrhu nemal nikto pripomienky a tento bol 6 hlasmi za schválený K bodu – 5 – Po vyčerpaní programu bolo toto spoločné obecné zastupiteľstvo ukončené ––––––––––- poďakovaním obidvoch strán za účasť zaželaním veľa úspechov do ďalšej spoločnej spolupráce .

Vyvesené: 16. 2. 2007

Zodpovedá: Správce Webu

Späť