Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 18.12.2018

                                                                                                       Vo Vidinej dňa 14.12.2018

 

P O Z V Á N K A

 

     Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa bude konať

 

dňa 18.12.2018 so začiatkom o 18.00 hod

 

v zasadačke kultúrneho domu vo Vidinej.

 

Program:

1.    Otvorenie

2.    Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

3.    Návrh a voľba Komisie pre ochranu verejného záujmu

4.    Návrh a schválenie členov Obecnej rady vo Vidinej materiál

5.    Návrh a voľba komisií Obecného zastupiteľstva vo Vidinej materiál

6.    Návrh a voľba predsedov a členov komisií Obecného zastupiteľstva vo Vidinej materiál materiál

7.    Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Vidiná

8.    Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2017

9.    Individuálna výročná správa obce Vidiná za rok 2017 materiál

10.  Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku Súkromného centra voľného času pre rok 2019

11.  Zámenná zmluva – pozemky pod miestnymi komunikáciami materiál

12.  Nakladanie s majetkom obce – žiadosti občanov materiál

13.  Interpelácia

14.  Diskusia

15.  Návrh na uznesenie

16.  Záver

 

                                                                             Ing. Ján Šupica v. r.

                                                                                  starosta obce

 

Zápisnica

Uznesenia

Vyvesené: 14. 12. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť