Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 20.5.2008

uznesenia

U z n e s e n i e zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 20. 5. 2008 K bodu 1: Otvorenie Uznesenie č. 56/2008 zo dňa 20.5.2008Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program OZ s vypustením bodu 6Vo Vidinej dňa 22.5.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 2 : Voľba návrhovej komisie , určenie overovateľov zápisniceUznesenie č. 57/2008 zo dňa 20.5.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Bc. Kuceková,Ing. Milan Černok a p. Kocúr Za overovateľov zápisnice určuje : Ing. Kolimárová , Ing. Legíňová Vo Vidinej dňa : 22.5.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 3 : Správa o činnosti OR od posledného zasadnutia OZ, kontrola uzneseníUznesenie č. 58/2008 zo dňa 20.5.2008Obecné zastupiteľstvo ukladá OR prehodnotiť návrh opatrení predložených hlavnému kontrolórovi k uzneseniu č. 37/2008 T: do budúceho OZ Z: obecná radaVo Vidinej dňa : 22.5.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 4: Výkup parciel na futbalovom ihrisku - schválenieUznesenie č. 59/2008 zo dňa 20.5.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje- kúpu nehnuteľnosti - pozemku na futbalovom ihrisku – nachádzajúceho sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Ing. Milana Takáča, rod. Takáča, nar. 12.05.1941, trvale bytom Tomášovce, Partizánska č. 63/4, zapísanej na LV č. 6142 ako parc. „E“ KN č. 490/4 – trvalé trávne porasty o výmere 62 m2 vedené v 12/180, t.j. 4,15 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 207,50 Sk, slovom Dvestosedem 50/100 Slovenských korún,- kúpu nehnuteľností – pozemkov na futbalovom ihrisku – nachádzajúcich sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Ing. Ondreja Takáča, rod. Takáča, nar. 26.11.1969, trvale bytom Tomášovce, Viešťanská 207/4, zapísanej na LV č. 6115 ako parc. „E“ KN č. 1035/11 – trvalé trávne porasty o výmere 16 m2 vedené v 1/3, t.j. 5,3 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 265,- Sk, slovom Dvestošesťdesiatpäť Slovenských korún a zapísanej na LV č. 6115 ako parc. „E“ KN č. 1036/2 – trvalé trávne porasty o výmere 55 m2 vedené v 1/3, t.j. 18,3 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 915,- Sk, slovom Deväťstopätnásť Slovenských korún,- kúpu nehnuteľnosti - pozemku na futbalovom ihrisku – nachádzajúceho sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Michala Galáda, rod. Galáda, nar. 13.02.1923, trvale bytom Tomášovce, Budinská 151/38, zapísanej na LV č. 6117 ako parc. „E“ KN č. 1037/3 – trvalé trávne porasty o výmere 19 m2 vedené v 1/1 za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 950,- Sk, slovom Deväťstopäťdesiat Slovenských korún,- kúpu nehnuteľnosti - pozemku na futbalovom ihrisku – nachádzajúceho sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Zuzany Králikovej, rod. Hanuskovej, nar. 05.06.1944, trvale bytom Lučenec, Štvrť M.R.Štefánika 2414/5, zapísanej na LV č. 6164 ako parc. „E“ KN č. 477/2 – trvalé trávne porasty o výmere 320 m2 vedené v 1/12, t.j. 26,6 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 1.330,- Sk, slovom Jedentisíctristotridsať Slovenských korún,Spolu: Ing. Milan Takáč 4,15 m2 0.207,50 Ing. Ondrej Takáč 23,6 m2 1.180,00 Michal Galád 19 m2 0,950,00 Zuzana Králiková 26,6 m2 1.330,00 73,35 m2 3.667,50 Vladimír Ragač starosta obceVo Vidinej, dňa 22.05.2008K bodu 5 : Dodatok k zmluve – rekonštrukcia časti chodníka Zvolenská ul. uznesenie č. 60/2008 zo dňa 20.5.2008obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje dodatok k zmluve – rekonštrukcia chodníka Zvolenská ul. Vo Vidinej dňa : 22.5.2008 Vladimír Ragač starosta obceK bodu 6 : ZMON – členstvo schválenieUznesenie č. 61/2008 zo dňa 20.5.2008Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstup obce do členstva ZMON Vo Vidinej dňa : 22.5.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 7 Štúdia priestoru IBV v lokalite PriečneUznesenie č. 62/2008 zo dňa 20.5.2008Obecné zastupiteľstvo ukladá k tomuto bodu zvolať mimoriadne obecné zastupiteľstvo so zástupcami Spoločnosti Božieho slova k problematike IBV lokalita Priečne T: do konca roka 2008 Z : obec Vo Vidinej dňa : 22.5.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 8 : Prehodnotenie úhrady za prenájom nebytových priestorov Uznesenie č. 63/2008 zo dňa 20.5.2008Obecné zastupiteľstvo ukladá pripraviť návrh zmeny nájomného po odborných konzultáciách o oprávnenosti takejto zmluvy a tiež prehodnotenie v ekonomickej komisii T: do budúceho OZ Z : obec Vo Vidinej dňa : 22.5.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 9 : Finančný príspevok na činnosť a rozvoj pre miestny odbor MSUznesenie č. 64/2008 zo dňa 20.5.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vidiná v roku 2008 Miestnemu odboru Matice slovenskej Vidiná, so sídlom Exnárova č. 41 vo výške 30.000.- SkVo Vidinej dňa : 22.5.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 12 : Interpelácia poslancov Uznesenie č . 64 /2008 zo dňa 20.5.2008Obecné zastupiteľstvo ukladá písomne vyzvať firmu Mepos s.r.o. k doriešeniu neuspokojivej situácie s vývozom odpadu T : do 31.5.2008 Z : obecVo Vidinej dňa : 22.5.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 12 : Interpelácia poslancov Uznesenie č. 65/2008 zo dňa 20.5.2008Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie odmeny z rozpočtu obce Vidiná v roku 2008 pre opatrovateľov v sume 10.000.- Sk Vo Vidinej dňa : 22.5.2008 Vladimír Ragač starosta obce


zápisnica

Z á p i s n i c a zo 6 zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 20. 5.2008Prítomní : Podľa prezenčnej listinyOspravedlnení : Ing. Martina Predajnianska Neospravedlnení : Mgr. Martina KamenskáNávrhová komisia : Bc. Drahomíra Kuceková, Ing. Milan Černok, Štefan Kocúr Overovatelia zápisnice: Ing. Mária Legíňová, Ing. Želmíra Kolimárová Program : podľa pozvánky + vypustenie bodu 61. Otvorenie , oboznámenie s programom Rokovanie 6 . zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a privítal prítomných starosta obce.Starosta oboznámil s programom a vypustil bod 6 Obecný rozhlas - výber dodávateľa , nakoľko sa naskytla ešte nová možnosť . Viac pripomienok alebo pozmeňujúcich návrhov nebolo.Hlasovanie : program OZ bol po vypustení bodu 6 7 hlasmi za , 2 neprítomní schválený2. Voľba návrhovej komisie , určenie overovateľov zápisnice Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Bc. Kuceková, Ing. Černok, p. KocúrHlasovanie : 7 hlasov za, 2 neprítomní – schválenáZa overovateľov zápisnice boli určení : Ing. Legíňová, Ing. Kolimárová 3. Správa o činnosti obecnej rady od posledného OZ - správu o činnosti predložil starosta obce - taktiež predložil správu hlavného kontrolóra obce4. Výkup parciel na futbalovom ihrisku – schválenie - starosta oboznámil o pokračovaní výkupu parciel pod FI a jedná sa o nasledovné: - kúpu nehnuteľnosti - pozemku na futbalovom ihrisku – nachádzajúceho sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Ing. Milana Takáča, rod. Takáča, nar. 12.05.1941, trvale bytom Tomášovce, Partizánska č. 63/4, zapísanej na LV č. 6142 ako parc. „E“ KN č. 490/4 – trvalé trávne porasty o výmere 62 m2 vedené v 12/180, t.j. 4,15 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 207,50 Sk, slovom Dvestosedem 50/100 Slovenských korún,- kúpu nehnuteľností – pozemkov na futbalovom ihrisku – nachádzajúcich sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Ing. Ondreja Takáča, rod. Takáča, nar. 26.11.1969, trvale bytom Tomášovce, Viešťanská 207/4, zapísanej na LV č. 6115 ako parc. „E“ KN č. 1035/11 – trvalé trávne porasty o výmere 16 m2 vedené v 1/3, t.j. 5,3 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 265,- Sk, slovom Dvestošesťdesiatpäť Slovenských korún a zapísanej na LV č. 6115 ako parc. „E“ KN č. 1036/2 – trvalé trávne porasty o výmere 55 m2 vedené v 1/3, t.j. 18,3 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 915,- Sk, slovom Deväťstopätnásť Slovenských korún,- kúpu nehnuteľnosti - pozemku na futbalovom ihrisku – nachádzajúceho sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Michala Galáda, rod. Galáda, nar. 13.02.1923, trvale bytom Tomášovce, Budinská 151/38, zapísanej na LV č. 6117 ako parc. „E“ KN č. 1037/3 – trvalé trávne porasty o výmere 19 m2 vedené v 1/1 za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 950,- Sk, slovom Deväťstopäťdesiat Slovenských korún,- kúpu nehnuteľnosti - pozemku na futbalovom ihrisku – nachádzajúceho sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Zuzany Králikovej, rod. Hanuskovej, nar. 05.06.1944, trvale bytom Lučenec, Štvrť M.R.Štefánika 2414/5, zapísanej na LV č. 6164 ako parc. „E“ KN č. 477/2 – trvalé trávne porasty o výmere 320 m2 vedené v 1/12, t.j. 26,6 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 1.330,- Sk, slovom Jedentisíctristotridsať Slovenských korún,Spolu: Ing. Milan Takáč 4,15 m2 0.207,50 Ing. Ondrej Takáč 23,6 m2 1.180,- Michal Galád 19 m2 0,950,- Zuzana Králiková 26,6 m2 1.330,- 73,35 m2 3.667,50Nikto nemal pripomienky k výkupu týchto parcielHlasovanie : 7 hlasov za , 2 neprítomní5. Dodatok k zmluve - rekonštrukcia časti chodníka Zvolenská ul. – schválenie - starosta oboznámil OZ s týmto dodatkom a vysvetlil jeho dôvod- doplnila ho Ing. Kolimárová, ako členka komisie výstavby a ZP , ktorá bola s komisiou na prešetrení tejto situácie navýšenia sumy za zhotovenie - p. Kocúr - poslanci berú vysvetlenie a dôvod , ale poslancom neboli predložené ani cenové ponuky - ďalej nebolo OZ informované pred dodatkom a na mimoriadnom OZ bola požiadavka od OZ urobiť cenové rozdiely medzi rozpočtom a konečnou sumou - ohľadne dohôd OZ tiež nie je dostatočne informované- p. Ing. Černok sa tiež prikláňa k p. Kocúrovi, že je potrebné predísť takým veciam, ako sa stala teraz, že OZ nebolo informované a firmy dajú cenovú ponuku, ktorú potom nedodržia - p. Ing. Kolimárová - navrhuje prijať uznesenie, aby pri takýchto dohodách bola vždy určená zodpovedná osoba , ktorá bude akciu sledovať a pri vzniknutých situáciách bude včas OZ informovať- viac pripomienok nebolo a starosta dal hlasovať za dodatok k zmluve- Hlasovanie : 5 hlasov za, 2 sa zdržali, 2 neprítomní – schválené6. ZMON členstvo - schválenie - starosta oboznámil , že pre vstup do členstva tejto organizácie je potrebný súhlas OZ - nikto nemal pripomienky a starosta dal hlasovať za vstup do členstva ZMON- hlasovanie : 7 hlasov za, 2 neprítomní schválené 7. Štúdia priestoru IBV v lokalite Priečne- starosta stručne vysvetlil o čo sa jedná a navrhuje k tomuto bodu zvolať mimoriadne OZ a prizvať aj zástupcov Spoločnosti Božieho Slova- p. Kocúr sa vyjadril, že je to ich majetok a môžu si dať vypracovať štúdiu oni aj s tým ako si to predstavujú- p. Ing. Kolimárová navrhuje, aby prišli oni s ponukou pre obec- OZ súhlasí so zvolaním mim. OZ so zástupcami Spoločnosti Božiaho Slova ohľadne IBV v lokalite Priečne8. Prehodnotenie úhrady za prenájom nebytových priestorov - starosta oboznámil so žiadosťou p. Gajdoša o prehodnotenie úhrady za prenájom priestorov - OR sa touto žiadosťou zaoberala a konštatovala, že na prenajímanú plochu je to dosť vysoký nájom a navrhuje upraviť nájom podľa platného VZN- p. Kocúr požiadal starostu o celé znenie žiadosti - návrh bol prehodnotiť všetky nájomné zmluvy- p. kontrolórka navrhuje celé prehodnotiť, pripraviť a prejednať na budúcom OZ- p. Kocúr nemá v podstate námietky k zníženiu, ale navrhuje terajšiu zmluvu zrušiť a uzatvoriť novú, nakoľko podľa jeho názoru by sa mohli ozvať tí, ktorí boli tiež prihlásení do výberového konania a neuspeli kvôli cenovej ponuke a mohli by to napadnúť- starosta navrhuje terajší nájom znížiť ( p. Gajdoš navrhol sumu 7.000.- z terajších 12.500.- ) do vypršania terajšej zmluvy a potom vypracovať novú podľa platného VZN- p. Kocúr navrhuje dať to prekonzultovať či to nie je napadnuteľné, aby sa neurobilo niečo protizákonné - p. Ing. Rubintová - pripomenula, že treba pouvažovať aj nad tým, že s týmito peniazmi je rátané aj v rozpočte - starosta navrhuje dať do uznesenia pripraviť návrh zmeny nájmu do budúceho OZ po konzultáciách o oprávnenosti takejto zmeny9. Finančný príspevok na činnosť a rozvoj pre MO MS- starosta oboznámil so žiadosťou a rozpočtom MO MS , ktorá žiada príspevok na činnosť na rok 2008 vo výške 30.000.- Sk- nikto nemal pripomienky a tak dal starosta hlasovať hlasovanie : 7 hlasov za, 2 neprítomní bol príspevok na činnosť MO MS schválený10. Turičný jarmok - starosta oboznámil, že je naplánovaný na 31. mája 2008 „ Turičný jarmok „- v tento deň by malo zároveň prebehnúť aj rúcanie mája- pozvaní sú aj hostia z družobnej obce Egyhazasdengeleg - v tento deň by malo byť usporiadané športové popoludinie na ihrisku ako futbal, hry pre deti a pod. - večer casting spevákov – víťaz postúpi do súťaže v Tomášovciach- p. Legíňová navrhuje ako občerstvenie uvariť guľáš, aby bolo aj pre občanov ( účastníkov )- starosta navrhuje zase určiť komisiu , ktorá bude zodpovedná za prípravu a priebeh- poprosiť o pomoc dôchodcov a MS - OZ sa dohodlo , aby v pondelok o 16.00 hod. , kto môže a má chuť pomôcť pri organizovaní tejto akcie prišiel na OÚ 11. Rôzne - starosta oboznámil ohľadne štúdie rekonštrukcie kultúrneho domu , že na zhotovenie tejto štúdie by znovu oslovil p. Kamenského, nakoľko iného nepozná- ak niekto pozná iného nech navrhne kto by to mohol byť- ďalej oboznámil, že do MŠ je potrebné zakúpiť program na evidenciu - oboznámil o priebehu opravy mosta a taktiež s tým, že dôjde k určitému navýšeniu oproti plánovaniu, a preto bude potrebné schváliť navýšenie v rozpočte- dohodnuté bolo schváliť toto navýšenie po ukončení prác podľa skutočnosti- za ďalšie oboznámil, že bolo začaté konanie ohľadne divokej skládky pri Bolontove- p. Kolimárová oboznámila ohľadne výberového konania na vybudovanie kanalizácie- komisia sa dohodla na stretnutí a to v utorok o 16.30 hod.- p. Končošová – kontrolórka obce oboznámila ohľadne PSaV majetku a ohľadne Bielorusa navrhuje nejakým spôsobom zlegalizovať možnosť prác na ňom- zatiaľ to nie je možné , ale OZ navrhuje nájsť nejaké miesto kde bude odstavený, aby na ňom nebolo pracované načierno a zároveň vyzvať p. Pivku o zákaze pracovať na ňom 12. Interpelácia poslancov - p. Ing. Černok - oboznámil o šetreniach komisie výstavby a ŽP a poriadkovej komisie zápisy sú prílohou zápisnice - ďalej mal pripomienku k skládke dreva pri ev. cintoríne, či je známe kto to tam má zložené a ako to bude odvážané , nakoľko je tam urobená nová cesta a ak to budú odvážať ťažké autá budú cestu ničiť- navrhuje vyzvať tvorcu tejto skládky na odpratanie- ďalej navrhuje , keď je už cintorín oplotený , aby bola urobená aj brána - ďalej navrhuje a prosí starostu, aby bolo do OZ vznesené trochu vzájomného pochopenia , neosočovania sa , ohovárania, aby sa na zasadnutia nechodilo s nechuťou - k tomuto prebehla krátka rozprava a v podstate sa prikláňajú k tomu všetci poslanci , aby bolo navzájom viac porozumenia - p. Ing. Veliká mala pripomienku ohľadne dnešného vývozu separovaného zberu, nakoľko nebolo vyvezené približne polovici občanom - starosta informoval o rozhovore s p. Kaplanom z firmi Mepos a požadoval od neho podrobnú špecifikáciu zložiek- p. Kuceková pripomenula za VOK , či bol urobený nejaký rozpis kedy a kde bude pristavený, alebo ho používajú stále na tom istom mieste- ďalej sa opýtala za firmu, ktorá mala prísť urobiť asfaltové vysprávky- odpovedal starosta – mali prísť minulý týždeň , ale neprišli , sľúbené na tento týždeň - oboznámila ohľadne zasadnutia sociálnej komisie a tá konštatovala , že pracovníčky vykonávajúce opatrovateľskú službu majú len min. mzdy a navrhuje , či by sa nedala vyčleniť nejaká čiastka na odmeny pre tieto pracovníčky13. Diskusia- p. Končoš občan Vidinej oboznámil , že dňa 14.3.2007 bol vyzvaný starostom ohľadne vysporiadania ulice Suvorovovej , aby sa vyjadril . On zaslal vyjadrenie a do dnešného dňa nedostal odpoveď - starosta odpovedal , že hovorili spolu osobne a nedohodli sa na sume a považoval to vtedy za skončené, ale keď na tom trvá dostane dodatočne písomnú odpoveď- ďalej sa sťažoval, že deti robia na ulici neporiadok , hádžu odpadky po ulici a trávniku- p. Kucek sa opýtal , či sa vedie evidencia o smetných nádobách- ďalej sa opýtal, či má obec možnosť kontrolovať podnikateľov v pohostinstvách , hlavne vo večerných hodinách ohľadne podávania alkoholických nápojov mladistvým - navrhnuté bolo spojiť sa s políciou a živnostenským úradom a urobiť kontrolu- p. Černok navrhol, že polícii stačí oznámiť aj telefonicky , aby urobili obhliadku po obci hlavne cez víkendy a sviatky14. Uznesenie- predložila p. Kuceková - nikto nemal pripomienky a bolo dané hlasovať- hlasovanie : 7 hlasov za , 2 neprítomní – schválené15. ZáverPo vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakovaním za účasť rokovanie OZ ukončil. Zapísala : Mária Pappová ...................................Overovatelia zápisnice : Ing. Mária Legíňová................................................Ing. Želmíra Kolimárová ......................................... Vladimír Ragač starosta obceVyvesené: 20. 5. 2008

Zodpovedá: Správce Webu

Späť