Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 21.6.2007

uznesenia

U z n e s e n i e č. VII./2007 zo zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, konaného dňa 21. júna 2007 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej :A/ S c h v a ľ u j e :1. Za zostavovateľov uznesenia: Ing.Legiňová, Ing.Kolimárová, Mgr.Kamenská2. Zadanie pre spracovanie Územného plánu obce Vidiná v bode č.2/ - Priemyselná časť – Bolontov a vypúšťa bod č.1/ - Slnečné záhrady.3. Schvaľuje použitie mimorozpočtového fondu vo výške 350 tis. Sk na kapitálové výdavky- „Urnový háj“ – I. etapa4. Schvaľuje prípravu zmluvy o dielo s víťazom súťaže na realizáciu investičnej akcie – „Urnový háj“ – v rozsahu I. etapa s podmienkou prerokovania zmluvy v obecnej rade. 5. Schvaľuje záverečný účet obce za rok 2006 a celoročné hospodárenie za rok 2006 bez výhrad.6. Schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 10% 4.723,92 Sk a na tvorbu mimorozpočtového fondu vo výške 42 515,28 Sk. 7. Schvaľuje návrh I. úpravy rozpočtu obce na rok 2007 a použitie finančných prostriedkov podľa rozpočtovej klasifikácie 04.5.1 717 001 v celkovej výške 765 tis. Sk na nasledovné investičné akcie:- rekonštrukcia chodníka na ulici Zvolenská /vyhradená časť/- Kolárova ulica a ulica ČSA / asfaltovanie/- zo zostatku opravy autobusových zastávok,(prioritne Zvolenská, následne Kolárova a ČSA a ako posledné autobusové zastávky).8. Schvaľuje pre p. Dobiášovú sadzbu za platbu za energie vo výške 500 Sk ako zálohovú platbu. 9. Schvaľuje prevod nehnuteľnosti – chodník z Pivovarskej na Zvolenskú ulicu – nachádzajúcej sa v katastrálnom území a obci Vidiná od Spoločnosti Božieho Slova Nitra, zapísanej na LV č. 5990 ako parc. „E“ KN č 165/10 – orná pôda o výmere 164 m2 vedené v celosti za 28,- Sk za 1 m2, t.j. 4.592,- Sk, slovom Štyritisícpäťstodeväťdesiatdva Slovenských korún.10. Schvaľuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce v rozsahu 5 hodín týždenne, tojest 12,50% pracovný úväzok s platnosťou od 01.06.2007.11. Schvaľuje rozšírenie okruhu stravovaných osôb aj na iné osoby, ako sú zamestnanci obce, konkrétne o starostu obce, pričom podmienka minimálnej dĺžky denného výkonu práce pre vznik nároku na stravu sa vzťahuje aj na fyzické osoby, na ktoré bolo rozšírené poskytovanie stravy.12. Schvaľuje plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2007.13. Schvaľuje uvoľnenie finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu pobytu detí v tábore v Maďarsku a stanovuje výšku poplatku za 1 dieťa 2000 SkB/ U k l a d á :1. K správe audítora prijať adekvátne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. T : 31.07.2007 Zodpovedá : obecný úrad 2. Prijať opatrenia pre zníženie pohľadávok obce starších ako 1 rok.T : 30.10.2007 Zodpovedá : Obecná rada3. Zabezpečiť vypracovanie územného plánu Obce Vidiná podľa schváleného zadania na spracovanie ÚP obce.T : II. polrok 2007 Zodpovedá : obecný úrad4. Vyhodnotiť investície vykonané nájomníčkou p. Dobiášovou v prenajatom objekte a posúdiť možnosť odpustenia platieb za prenájom. T : do konca roka 2007 Zodpovední : komisia výstavby a ŽP5. Ukladá obci – ako väčšinovému vlastníkovi zvolať valnú hromadu spoločnosti s ručením obmedzeným – Podnik služieb a výroby, za účelom doriešenia existencie spoločnosti. T: 31.07.2007 Zodpovedá : obecný úrad6. Ukladá komisii výstavby a ŽP vyhodnotiť rozsah prác na oplotení cintorína, vyhodnotiť finančný náklad a termín realizácie prác. T : 15.07.2007 Zodpovední : komisia výstavby a ŽPC/ B e r i e n a v e d o m i e :1. Overovateľov zápisnice: Ing. Veliká, Bc. Kuceková2. Správu o činnosti obecnej rady od posledného obecného zastupiteľstva. – starosta obce.3. Správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole v miestnej materskej škole – hlavný kontrolór4. Správu audítora za rok 2006.5. Správu hlavného kontrolóra za rok 2006 ako Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Vidiná k záverečnému účtu obce za rok 2006 – hlavný kontrolór.D/ S ú h l a s í :1. So spôsobom vyhodnotenia pripomienok vznesených v rámci prerokovania Zadania pre spracovanie Územného plánu obce Vidiná

zápisnica

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej , konané dňa 21.júna 2007 Prítomní: Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení: p. Šulek Milan Program : 1. / Otvorenie , voľba návrhovej komisie , určenie overovateľov zápisnice 2. / Správa o činnosti obecnej rady od posledného zastupiteľstva 3. / Zadanie pre územný plán obce – schválenie 4. / Urnový háj - výberové konanie 5. / Záverečný účet obce za r. 2006 a rozdelenie prebytku rozpočt. hospodárenia v roku 2006 – schválenie 6. / Úprava rozpočtu - použitie mimorozpočtového fondu - schválenie 7. / Znovu prerokovanie nájomnej zmluvy p. Dobiášovej 8. / Kúpna zmluva - odsúhlasenie 9. / Úväzok hlavného kontrolóra 10./ Odsúhlasenie príspevku 55% z ceny stravného 11./ Plán činnosti kontrolóra obce na II. pol. 2007 12./ Rôzne 13./ Interpelácia poslancov 14./ Diskusia 15./Návrh na uznesenie 16./ Záver K bodu – 1 – Otvorenie obecného zastupiteľstva / ďalej len OZ/ previedol p. starosta . Privítal prítomných a oboznámil s programom. Vypustený bol bod 8 a nahradený bodom úväzok kontrolóra obce . - doplnený o bod plán kontrolóra obce na II. pol. 2007-12-22- na návrh poslanca Kocúra vymenený bod 4 s bodom 6 - po týchto zmenách program 8 hlasmi za schválený Návrhová komisia : p. Legíňová, p. Kolimárová a sl. Kamenská - 8 hlasmi za schválená Overovatelia zápisnice : p. Kuceková a p. Veliká K bodu -2- Správa o činnosti obecnej rady / ďalej len OR / od posledného rokovania OZ - predložil starosta obce - nikto nemal pripomienky a bod bol ukončený K bodu -3- Zadanie pre územný plán obce – schválenie - oboznámil starosta – predložil návrh na uznesenie a zároveň žiadosť firmi A. Holding o doplnenie ich pripomienok – vysvetlil bližšie a navrhuje OZ schváliť zapracovanie týchto pripomienok do Územného plánu obce - p. Kocúr pripomenul, že ak sa schváli s týmito pripomienkami , automaticky môžu vlastníci týchto pozemkov požiadať o preklasifikáciu pozemkov / zatiaľ je to orná pôda / - k tomuto názoru sa prikláňa aj poslankyňa Kolimárová a treba byť v tomto prípade opatrný , územný plán sa môže doplniť aj pozdejšie - s týmto názorom sa stotožňujú aj ostatní poslanci - vyjadril sa k tomu ešte aj p. starosta - p. Kocúr navrhuje rozšírenie priestoru vypustiť a ponechať len komerčné účely a len s tou jednou pripomienkou schváliť zadanie územného plánu - po tejto rozprave a navrhnutej úprave bolo zadanie územného plánu obce 8 hlasmi za schválené K bodu -4- Urnový háj - výberové konanie - starosta oboznámil s výberovým konaním na toto zadanie - s troch podaní bola vybratá firma STAVBYT p. Igor Zubáč, ktorý ponúkol najnižšiu sumu a to 683.736.- Sk čo bolo aj kritériom - k tomuto výberovému konaniu oboznámil s vyjadrením ekonomickej komisie , ktorá navrhuje na tento rok realizovať 50 % stavby urnového hája - starosta oboznámil s návrhom zmluvy o dielo s firmou STAVBYT Igor Zubáč na 50 % stavby v roku 2007 - hlasovaním bolo 8 hlasmi za schválené zadanie stavby firme STAVBYT firme Igor Zubáč s realizovaním 50% stavby v roku 2007 K bodu- 5- Záverečný účet obce za rok 2006 + rozdelenie prebytku rozpočt . hospodárenia v roku 2006 schválenie - poslanci dostali materiál k preštudovaniu - poslankyňa Kolimárová - či v pasívach je zahrnutá aj pohľadávka PSaV - odpovedala Rubintová- čo predstavuje nárast 288 % v bežných transferoch – odpovedala Rubintová- aké opatrenia prijme obec na konštatované nedostatky v záverečnom účte – navrhuje prijať opatrenia - nikto ďalší nemal pripomienky a hlasovaním bol tento bod 8 hlasmi za schválený s pripomienkou uloženia adekvátnych opatrení ku konštatovaným nedostatkom K bodu -6- Úprava rozpočtu - použitie mimorozpočt. fondu – schválenie - poslankyňa Predajnianska - pripomienkovala , že by bolo dobré konkretizovať čo je pod realizácia nových stavieb- pol. 637 004 rozvoj obce všeobecné služby – odpovedala p. Kolimárová - poslanec Kocúr- mal dotaz o ktoré chodníky sa jedná – odpovedal p. Černok predseda komisie - p. Kocúr navrhuje , aby bola najskôr urobená na Zvolenskej ul. pod chodníkom, ktorý sa má robiť kanalizácia tak ako má byť, aby sa potom nemusel chodník rozbíjať- p. Kolimárová navrhuje urobiť chodník tak, aby sa dal v prípade realizácie kanalizácie rozobrať - ku kanalizácii sa vyjadril p. starosta - p. Kocúr ďalej navrhuje, aby bol koniec ulice Československej armády napojený na prechod Pivovarskej ul. na Zvolenskú v rámci nových stavieb- taktiež navrhuje určiť aj poradie realizácie stavieb - návrh bol ako prvoradé realizácia chodníka na Zvolenskej ulici - poslankyňa Kamenská - prečo je v položke 635006 0a kde je začlenená kultúrna komisia a koľko je pre ňu rozpočtované financií – odpovedala ekonómka Rubintová- poslanec Kocúr- opýtal sa za preliezky či musia byť nutne zakúpené a v takej sume- ďalej sa opýtal za infocentrum – odpovedal starosta - o nákladovosti v MŠ informovala kontrolórka obce - p. Kocúr sa prikláňa k vyjadreniu kontrolórky hľadať riešenie úspory v energiách - p. Kontrolórka navrhuje túto správu prerokovať v ekonomickej komisii a prikláňa sa k tomu aj poslanec Černok a navrhuje prizvať aj riaditeľku MŠ - po ukončení rozpravy bola úprava rozpočtu a použitie prostriedkov z mimorozpočt. fondu 7 hlasmi za a 1 sa zdržal schválená K bodu -7- Znovu prerokovanie zmluvy p. Dobiášovej - oboznámil p. starosta , prečo je potrebné znovu prerokovať- p. Dobiášovej sa zdá vysoká suma 300.- Sk/m2 a starosta dáva OZ na zváženie či sa nedá táto suma znížiť- p. Dobiášová navrhuje strechu, ktorá tečie a omietky opraviť na vlastné náklady - p. Kolimárová navrhuje odpustiť nájom do konca roka, ak tieto veci urobí na vlastné náklady , preverí to komisia - p. Kocúr navrhuje zmluvu uzatvoriť na 3 roky nie na rok ako bolo pôvodne odsúhlasené - za energie p. Dobiášová povedala , že mieni miestnosť vykurovať pevným palivom nie elektrickou energiou , preto by chcela , aby boli znížené zálohy na energiu - p. Predajnianska navrhuje znížiť mesačnú zálohovú platbu za el. energiu z 1000.- Sk na 500.- Sk - ostatní poslanci sa prikláňajú k tejto sume 500.- Sk - hlasovaním za nájomnú zmluvu pre p. Dobiášovú s úpravami a táto bola 8 hlasmi za schválená K bodu -8- Kúpna zmluva – odsúhlasenie - informoval starosta o akú zmluvu sa jedná - je to 4.592.- Sk za 164 m2 a jedná sa o chodník medzi Zvolenskou a Pivovarskou ulicou , ktorý sa kupuje od cirkvi do majetku obce - hlasovaním bola 8 hlasmi za táto zmluva odsúhlasená K bodu – 9 – Úväzok hlavného kontrolóra - starosta oboznámil, že kontrolórka obce má úväzok na 4 hod. týždenne a pracuje viac ako tieto 4 hod. , a preto navrhuje zvýšiť tento úväzok na 5 hodín- hlasovaním bol tento úväzok 5 hod. týždenne tj. 12,5 % pre kontrolórku obce 8 hlasmi za schválený a to termínom od 1.6.2007 K bodu - 10- Odsúhlasenie príspevku 55 % z ceny stravného - starosta oboznámil s možnosťou rozšírenia okruhu stravovaných osôb aj o iné osoby ako sú zamestnanci obce , konkrétne o starostu obce, pričom podmienka minimálnej dĺžky denného výkonu práce pre vznik nároku na stravu sa vzťahuje aj na fyzické osoby, na ktoré bolo rozšírené poskytovanie stravy.- tento príspevok bol 7 hlasmi za a 1 sa zdržal schválený K bodu – 11 – Plán činnosti kontrolóra obce na II. pol. 2007- OZ bolo s týmto plánom oboznámené , nikto nemal pripomienky a tento plán činnosti bol hlasovaním 8 hlasmi za schválený K bodu – 12 – Rôzne - žiadosť Terézie Kamenskej na prenájom miestnosti ( sála KD ) na cvičenie - OZ súhlasí s týmto prenájmom za podmienok , že nebude platiť nájomné , ale nesmie vyberať poplatky od cvičeniek a bude rešpektovať akcie OÚ - za ďalšie starosta oboznámil o začatí riešenia PSaV - oboznámil o návrhu zmluvy o právnej pomoci a taktiež o príprave valného zhromaždenia - p. Kolimárová navrhuje prizvať p. Přibyla , alebo nejakého iného právnika na valné zhromaždenie , aby poradil čo všetko je potrebné zabezpečiť - navrhnuté bolo vybrať na právnu pomoc právneho zástupcu z viacerých – urobiť prieskum- OZ dohodlo na valné zhromaždenie prizvať právneho zástupcu p. Kožiakovú a to v termíne do 31.7.2007 - starosta informoval o potrebe oplotiť MŠ a cintorín a obracia sa na OZ poradiť aspoň ľudí , ktorí by to boli ochotní urobiť - ak sa nájdu treba dohodnúť do kedy a za akú cenu - OZ stanovilo komisiu a to stavebnú, ktorá vyhodnotí aké množstvo pletiva je potrebné a za akú sumu sa to zadá urobiť T: do 10.06.07- navrhnuté bolo urobiť aj prieskum u firiem za akú cenu by to urobili - ďalej starosta oboznámil o potrebe zabezpečiť 20 – 25 ľudí na Juniáles , ktorý sa uskutoční 23.6.2007 v Maďarskom Egyhazasdengeleg - taktiež oboznámil o letnom tábore detí do Maďarska 10 detí- p. Kolimárová navrhuje zahrnúť príspevok OÚ na letný tábor do uznesenia - ohľadne novín o vyhodnotení názvu oboznámil sl. Kamenská – vybratý bol názov VI – NO – Vidinské noviny s vypustením VI – NO - ďalej sa opýtala či sa dajú noviny rozšíriť ak bude väčší obsah- OZ odsúhlasilo najbližšie číslo rozšíriť o 1 stranu K bodu – 13 – Interpelácia poslancov - p. Predajnianska mala dotaz , či by bolo možné k obchodu na Pivovarskej ulici osadiť informačnú tabuľu ako bola predtým - za ďalšie apeluje , aby boli urobené revízie v MŠ - P. Legíňová tlmočila dotazy občanov či nie je možné zorganizovať zber elektro odpadu - p. Kocúr oboznámil, že zmluva , ktorá bola odsúhlasená pre AAV autobazár sa nezakladala na skutočnosti - ďalej prečo nebola splnená úloha porovnanie firiem na vývoz odpadu - taktiež za výrub stromov či je splnená - za Šmeralovu ul. , kde sa majú robiť inžinierske siete či je pozemok v majetku obce - za inventúru , vykonanú v MŠ pripomenul, že malo byť predložené OZ vyradenie na schválenie – žiada predložiť do budúceho OZ - ďalej sa opýtal na areál MŠ zmenu katastra hraníc , aký je problém – odpovedal starosta - p. Kuceková – opýtala sa na žiadosť na opatrovateľskú službu p. Hroncovej prečo jej nebola daná ani čiastková odpoveď , je potrebné dať písomnú odpoveď- za ďalšie pripomenula , ak sa podávajú nejaké projekty je potrebné o nich informovať OZ - starosta informoval o PHSR – bude potrebné vyjadrenie občanov , navrhuje do novín vložiť dotazník pre občanov K bodu – 14 – Diskusia - p. Predajnianska informovala , že na Potočnej ul. sú priepusty z väčšej časti upchaté a môže sa stať , že pri návalových dažďoch aké sú teraz môže dôjsť k záplave K bodu – 15 – Návrh na uznesenie predložila p. Kolimárová - nikto nemal pripomienky a tento bol 8 hlasmi za schválený K bodu – 16 – Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta rokovanie OZ poďakovaním za účasť ukončil .

Vyvesené: 21. 6. 2007

Zodpovedá: Správce Webu

Späť