Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 21.8.2007

uznesenia

U z n e s e n i e VIII./2007zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej , ktoré sa konalo dňa : 21.8.2007Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. S c h v a ľ u j e : a / vypracovanie PHSR s týmito pripomienkami :- aktualizovať a upresniť výrobné podniky ( str. 12,13 ) - viac pozornosti venovať veciam súvisiacim s obcou ( menej sa venovať agroturistike)- slabé stránky doplniť o nevyhovujúci stav miestnych komunikácií, málo príležitostí na rekreáciu , šport - v ohrození – nezáujem o malé a stredné podnikanie - poľnohospodárstvo zosúladiť s grafom b / upresniť sociálnu infraštruktúru - DDS – nádej ( nie zariadenie opatrovateľskej služby ) . Sociálnu starostlivosť zabezpečuje obec prostredníctvom opatrovateľov – zamestnancov obce c / na organizáciu športového dňa sumu 25.000.- Sk z rozpočtu d / kúpu nehnuteľnosti – pozemku na futbalovom ihrisku – nachádzajúcej sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Ireny Eibnerovej, rod. Valentovej, nar. 8.10.1929, trvale bytom Riečna 214/5, Vidiná, zapísanej na LV č. 6146 ako parc. „E“ KN č. 469/2 – TTP o výmere 278 m2 vedené v 5/10, t.j. 1398 m2 za 50.- Sk za 1m2, t.j. 6.950.- Sk, slovom Šesťtisícdeväťstopäťdesiat Slovenských korún e / kúpu nehnuteľnosti – pozemkov na futbalovom ihrisku – nachádzajúcich sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Zuzany Fitzovej, rod. Haškovej, nar. 29.8.1923, trvale bytom Muškátova ....../34, Bratislava , zapísaných na LV č. 6144 ako parc. „E“ KN č. 466/2 – TTP o výmere 235 m2 vedené v 8/48, t.j. 39,2 m2 a na LV č. 6145 ako parc. „E“ KN č. 480/1 – TTP o výmere 355 m2 vedené v 16/288 t.j. 19,7 m2 za 50.- Sk za 1 m2, t.j. 2.945.- Sk, slovom Dvetisícdeväťstoštyridsaťpäť Slovenských korún II. S ú h l a s í : a / so zapojením obce do likvidácie BIO – odpadu v spolupráci s mestom Lučenec Zodpovedný: obecná rada Termín : trvalý III. U k l a d á : a / vyvolať stretnutie starostov dotknutých obcí k problematike osadenia veterných elektrární – spoločnosť VENTUREAL Slovakia Zodpovedný : Obecná rada Termín : do 30.9.2007 b / robiť zmeny oproti štúdii pri vypracovávaní projektov v závislosti na čerpaní fondov Zodpovedný : obecná rada Termín : 30.9.2007 c / vyvolať verejnú diskusiu k pripravenej štúdii úpravy námestia Zodpovedný : obecná rada Termín : 30.9.2007d / zaviesť systém kontroly uznesení – doporučenie - písomne zhodnotiť splatné uznesenia a predložiť OZ na každom rokovaní. Na úlohy trvalého charakteru, resp. s dlhšou dobou splatnosti zaviesť evidenciu. - na realizáciu uznesenia o interpelácii poslancov doporučujem poveriť člena OR/ úloha č. I./2007 D/ge / zabezpečiť menovité rozdelenie prijatých uznesení z OZ pre zamestnancov OÚ f / uložiť predsedom komisií priebežne zhodnotiť komisiou prijaté priority g / sledovať splnenie týchto úloh - oprava dreveného mostu cez potok Kriváň - na základe platnej legislatívy aktualizovať VZN o odpadoch - predloženie výsledkov zistení ďalších odberateľov separátov KO - informácia o novej cenovej ponuke od fi. Mepos s ekonom. analýzou a porovnaním cien 2 dodávateľov služieb- podmienky registrácie obecných novín – vyžiadať od MK SR - výsledky predaja prebytočného majetku z predškolského zariadenia - opatrenia zo správy auditora za rok 2006 na odstránenie zistených nedostatkov - MŠ sledovať závery z kontroly h / požiadať dopravný inšpektorát o zabezpečenie dodržiavania dopravných predpisov v obci, vykonávať preventívne kontroly – meranie rýchlosti Zodpovedný : obecná rada Termín : 31.10.2007 ch / vypovedať zmluvu o odvoze a spracovaní komunálneho odpadu firme Mepos a následne vyhlásiť výberové konanie Zodpovedný : obecná rada Termín : 30.8.2007

zápisnica

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej , konané dňa : 21. augusta 2007 Prítomní: Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení: p. Černok , p. Kolimárová , p. LegíňováNeospravedlnaní: 0Overovatelia : Kamenská, Veliká Program : 1. / Otvorenie , voľba návrhovej komisie , určenie overovateľov zápisnice 2. / Správa o činnosti obecnej rady od posledného OZ 3. / Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vidiná - odsúhlasenie 4. / Zmena katastrálnej hranice 5. / Kúpa nehnuteľnosti - odsúhlasenie 6. / Správa o činnosti komisií za II. štvrt. 2007 7. / Príprava a schválenie programu športového dňa 8. / Rôzne 9. / Interpelácia poslancov 10. / Diskusia 11. / Návrh na uznesenie 12. / Záver K bodu – 1 – Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a privítal prítomných starosta obce. Oboznámil s programom . Nikto nemal pripomienky a tento bol 5 hlasmi za schválený .Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Kuceková, p. Šulek a p. Kocúr . títo boli 5 hlasmi za schválení . Za overovateľov zápisnice boli určení : sl. Kamenská a p. Veliká K bodu – 2 – Správu o činnosti OR a kontrolu uznesení od posledného obecného zastupiteľstva predložil starostaK bodu – 3 – PHSR – odsúhlasenie - OZ boli predložené pripomienky k tomuto plánu , ktoré navrhla OR na svojom zasadnutí - p. Šulek sa opýtal na rekonštrukciu VO čo sa tým myslí, nakoľko svietidlá boli vymenené všetky za úsporné - vysvetlil starosta , že je možné upraviť , ale poslanci navrhujú ponechať - p. Kuceková na str. 15 čo sa myslí pod budova zariadenie opatrovateľskej služby - malo by sa to presne pomenovať a dať do rubriky čo sa v obci nachádza- sl. Kamenská na str. 18 navrhuje upraviť chronologicky - viac nemal nikto pripomienky a tento návrh PHSR bol s uvedenými pripomienkami 6 hlasmi za schválenýK bodu – 4 – Zmena katastrálnej hranice ( areál MŠ ) - vysvetlil starosta - mesto nevlastní všetky parcely väčšinu vlastnia iní vlastníci - táto skutočnosť bola zistená pri vypracúvaní ROEPU - starosta oboznámil, že už sú zistení vlastníci a bolo by potrebné ich osloviť a jednať s nimi o kúpe - OZ hlasovaním 5 hlasmi za súhlasí , aby obec začala v tejto veci konať K bodu – 5 – Kúpa nehnuteľnosti odsúhlasenie - vysvetlil starosta o ktoré parcely sa jedná a tiež ktoré osoby- jedná sa o : - p. Irenu Eibnerovú, rod. Valentovú , nar. 08.10.1929, trvale bytom Riečna 214/5, Vidiná, zapísanej na LV č. 6146 parc. „E“ KN č. 469/2 TTP o výmere 278 m2 vedené v 5/10, tj. 139 m2 za 50.- Sk za 1 m2, tj 6.950.- Sk - p. Zuzanu Fitzovú, r. Haškovú , trvale bytom Muškátova 34, Bratislava zap. na LV č. 6144 ako parc. „E“ KN č. 466/2 TTP o výmere 235 m2 vedené v 8/48 t.j. 39,2 m2 a na LV č. 6145 ako parc. „E“ KN č. 480/1 TTP o výmere 355 m2 vedené v 16/288 tj. 19,7 m2 za 50.- Sk za 1 m2 tj. 2.945.- Sk K bodu – 6 - Správa o činnosti komisií za II. štvrť. 2007 - správu predložila p. Veliká ( materiál súčasťou zápisnice ) - ústne ju doplnila p. Kuceková kontrolórka obce k správe o činnosti komisií - prijať opatrenie pre predsedov komisií zhodnotiť ku koncu roka plnenie priorít, ktoré komisie prijali K bodu – 7 – Príprava a schválenie športového dňa - starosta oboznámil , že dňa 25.8.2007 sa bude konať športový deň - oboznámil s programom, ktorý bol dohodnutý na rokovaní obecnej rady - taktiež oboznámil s rozdelením úloh - stravu - obed budú zabezpečovať p. Ambróšová a p. Jágerská ( guľáš ) - večera - Majorová ( pečená klobása ) - poslanec Kocúr mal pripomienku, že táto spolupráca bola nadviazaná hlavne , aby bola spolupráca s občanmi , v minulosti boli oslovené aj organizácie v obci pri organizovaní, boli oslovení podnikatelia , aby sponzorsky prispeli na takúto akciu - nezdá sa mu vhodné , aby hostia z Maďarska dostali na stravu lístky - ďalej navrhuje, aby sa guľáš kúpil ako celok napar. 25 -30 l a nie porcie , alebo aby sa uvaril na OÚ , ako vždy predtým - poslankyňa Kuceková sa opýtala akou formou bolo vyberané , kto bude poskytovať stravu - poslanci OZ sa informovali na ceny poskytnutých služieb a aký je rozpočet na celú akciu - vysvetlil p. starosta a p. Veliká - rozpočet na akciu 20.000.- Sk - OZ navrhuje sumu 25.000.- Sk ,- hlasovaním OZ odsúhlasilo 5 hlasmi za a 1 sa zdržal sumu 25.000.- Sk K bodu – 8 – Rôzne 1. – oboznámenie o spolupráci na veterný park ( oboznámil starosta ) - k tomuto sa vyjadril p. Kocúr a osobne je proti a navrhuje urobiť verejnú diskusiu s občanmi - taktiež sa vyjadrila p. Predajnianska a súhlasí s návrhom p. Kocúra osloviť občanov a taktiež navrhuje osloviť ŽP , aký majú názor na realizáciu veterného parku - p. kontrolórka navrhuje vyvolať stretnutie so všetkými starostami , ktorý takúto ponuku dostali 2. ďalej oboznámil o ponuke pripojiť sa k mestu v príprave projektovej dokumentáciepre kompostáreň ( projektovú dokumentáciu bude financovať mesta ) – oboznámils ponukou v plnom znení- OZ navrhuje zaujať kladné stanovisko predbežného záujmu so zapojením obce do prípravy projektovej dokumentácie kompostárne 3. starosta oboznámil s vypracovanou štúdiou rekonštrukcie námestia a s možnosťou podania projektu na získanie financií na vypracovanie technického projektu - prebehla rozprava k tejto štúdii a OZ ukladá uznesením obecnej rade zistiť možné zmeny pri projektovej dokumentácii so štúdiou - OZ navrhuje dať pár záberov do obecných novín a do tabúľ a vyvolať diskusiu s občanmi , aby sa tiež vyjadrili k tejto štúdii 4. p. kontrolórka predložila správu o kontrole uznesení / príloha zápisnice / K bodu – 9 – Interpelácia poslancov 1. poslankyňa Veliká informovala , že v zákrute na Zvolenskej ulici v blízkosti jej RD chodia vozidlá neprimerane rýchlo a je tam veľa dopravných nehôd - navrhuje požiadať DI PZ , aby bola urobená analýza dopravných nehôd a taktiež o meranie rýchlosti – prijať možné opatrenia 2. poslankyňa Kuceková pripomenula , že boli vydané dotazníky ohľadne PHSR a zaujíma ju či boli vyhodnotené a či by nebolo vhodné dať do novín na ne stručnúodpoveď- ďalej dala na zváženie ( prehodnotenie ) koľko výtlačkov je potrebné dať vytlačiť ,nakoľko ostáva na obecnom úrade pomerne veľa nadbytočných výtlačkov - ďalej reagovala na pripomienku kontrolórky dodržiavať 4 dňovú lehotu oznámenia zasadania , že nie vždy je u sociálnej komisii možné dodržať túto lehotu zasadania , a preto navrhuje túto úlohu upraviť, alebo zrušiť - na Športovú ulicu by bolo dobré naspäť namontovať MR , tam kde aj niekedy bol3. poslanec Kocúr - vyjadril sa ohľadne požiarnej zbrojnice, že zadná časť, ktorá boladaná do prenájmu p. Dobiášovej je už pekne urobená a druhá polovica nie . p. Janšto má na tejto druhej polovici reklamnú tabuľu na Reštauráciu Furman a keď ju tamdával sľúbil , že sa bude o to starať , preto navrhuje aby bol oslovený v tejto veci . - ďalej pripomenul za úlohu, ktorá bola zadaná ohľadne vyhodnotenia ponúk na vývoz odpadu firiem Mepos a Brantner a doteraz nebola OZ predložená ( odpovedal starosta , firma Mepos odmietla dať cenovú ponuku a nakoľko máme s Meposom platnú zmluvu nemôže byť ani výberové konanie ) - p. Kocúr navrhuje zapracovať do uznesenia dať výpoveď fi. Mepos a následne vyhlásiť výberové konanie K bodu – 10 - Diskusia - občan p. Gábor navrhuje zistiť, kde mesto plánuje realizovať kompostovisko , ak bude ďaleko asi to bude pridrahé - ďalej informoval OZ , že sú zase urobené divoké skládky so stavebným odpadom , ľudia to nemajú kde vyvážať, či sa nedá nájsť nejaké riešenie - ďalej že pri zastávke autobusu je stĺp na ktorom nie sú žiadne drôty , či by nebolo vhodné ho odstrániť - p. Predajnianska navrhuje , aby na rokovaní bola tolerancia a nie skákanie si do reči a dodržiavať postup , prihlásiť sa a nechať každého dohovoriť K bodu – 11 – Návrh na uznesenie - návrh na uznesenie predložil p. Kocúr - nikto nemal pripomienky a uznesenie bolo 6 hlasmi za schválené K bodu – 12 – Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta rokovanie obecného zastupiteľstva poďakovaním prítomným za účasť ukončil .

Vyvesené: 21. 8. 2007

Zodpovedá: Správce Webu

Späť