Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 25.3.2010

pozvánka

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 25.03.2010 (štvrtok) o 17:00 hod.

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej.

Program:

1) Otvorenie

2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa zápisnice

3) Správa o činnosti OR a kontrola plnenia uznesení, informatívna správa HK o výsledku vykonanej kontroly

4) Zmena uznesenia OZ vo Vidinej č. 64/2009 zo dňa 10.09.2009 materiál

5) Kúpa pozemkov na futbalovom ihrisku materiál

6) Zámenná zmluva Ján Matuška – Obec Vidiná (parcela na ihrisku)

7) Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Vidiná – Miestny odbor Matice slovenskej Vidiná materiál

8) VZN č.4/2010 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Vidiná materiál

9) VZN č. 5/2010 o vyhradení miesta a plochy pre vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane pre voľby do NRSR materiál

10) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Vidiná materiál

11) Informatívna správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 31.12.2009 materiál

12) Návrh na 1 zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2010 materiál

13) Rôzne materiál

14) Interpelácia poslancov

15) Diskusia

16) Návrh na uznesenie, uznesenie

17) Záver

S pozdravom

Vladimír Ragač starosta obce

Všetky materiály sú k dispozícii na www.vidina.sk a osobne na obecnom úrade vo Vidinej.


uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, konaného dňa 25.03.2010

K bodu 1. Otvorenie

Uznesenie č. 10/2010 zo dňa 25.03.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

a) program obecného zastupiteľstva

Vo Vidinej dňa : 25.03.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 11/2010 zo dňa 25.03.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martinu Kamenská, Štefan Kocúr, Milan Šulek

II. BERIE NA VEDOMIE

Overovateľov zápisnice: Ing. Mária Veliká, Ing. Mária Legíňová

Vo Vidinej dňa : 25.03.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 3. Správa o činnosti Obecnej rady a kontrola plnenia uznesení, informatívna správa hlavného kontrolóra o výsledku vykonanej kontroly „Vybavovanie sťažností občanov v roku 2009“

Uznesenie č. 12/2010 zo dňa 25.03.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

a) Správu o činnosti OR b) Informatívnu správu o výsledku vykonanej kontroly

Vo Vidinej dňa : 25.03.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 4. Zmena uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č. 64/2009 zo dňa 10.09.2009

Uznesenie č. 13/2010 zo dňa 25.03.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

Dôvodovú správu

II. MENÍ

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č. 64/2009 zo dňa 10.09.2009 nasledovne:„II. SÚHLASÍ s predajom nehnuteľnosti – pozemku – nachádzajúceho sa v katastrálnom území a Obci Vidiná Jurajovi Kružliakovi, rod. Kružliakovi, nar. 14.07.1964, trvale bytom Vidiná, 1. mája 567/68, PSČ 985 59 a manželke Monike Kružliakovej, rod. Rožnaiovej, nar. 04.07.1971, trvale bytom Vidiná, 1. mája 567/68, PSČ 985 59, zapísaného na LV č. 5991 ako parc. „C“ KN č. 590/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 190 m2 vedené v 1/1 do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov za 1,66 Eur za 1 m2, t.j. za 315,40 Eur za 190 m2, slovom Tristopätnásť Eur a Štyridsať Centov“ mení na„II. SCHVAĽUJE priamy predaj majetku obce, nehnuteľnosti – pozemku – nachádzajúceho sa v katastrálnom území a Obci Vidiná vo vlastníctve Obce Vidiná, zapísaný na LV č. 5991 ako parc. „C“ KN č. 590/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 190 m2 vedené v 1/1 v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Jurajovi Kružliakovi, rod. Kružliakovi, nar. 14.07.1964, trvale bytom Vidiná, 1. mája 567/68, PSČ 985 59 a manželke Monike Kružliakovej, rod. Ražnaiovej, nar. 04.07.1971, trvale bytom Vidiná, 1. mája 567/68, PSČ 985 59 za 1,66 Eur za 1 m2, t.j. za 315,40 Eur za 190 m2, slovom Tristopätnásť Eur a Štyridsať Centov.“

Vo Vidinej dňa: 25.03.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 5. Kúpa pozemkov na futbalovom ihrisku

Uznesenie č. 14/2010 zo dňa 25.03.2010

Obecné zastupiteľstvo

I. BERIE NA VEDOMIESprávu o prejednávaných majetkoprávnych záležitostiach – výkup parciel na futbalovom ihrisku

II. SCHVAĽUJEkúpu nehnuteľností – pozemkov na futbalovom ihrisku – nachádzajúcich sa v katastrálnom území a Obci Vidiná od p. Svetozár Fiala, rod. Fiala, nar. 26.02.1985, trvale bytom Malacky, D. Skuteckého 1650/16, PSČ 901 01 zapísaných na:- LV č. 6189 ako parc. „E“ KN č. 491/1 – trvalé trávne porasty o výmere 65 m2 vedené v 1/48, t.j. 1,35 m2,- LV č. 6203 ako parc. „E“ KN č. 478/3 – trvalé trávne porasty o výmere 249 m2 vedené v 1/48, t.j. 5,20 m2a- LV č. 6204 ako parc. „E“ KN č. 483/1 – orná pôda o výmere 332 m2 vedené v 1/24, t.j. 13,85 m2,za 1,66 Eur za 1 m2, t.j. 33,86 Eur za 20,40 m2, slovom Tridsaťtri Eur a Osemdesiatšesť Centov.

Vo Vidinej dňa : 25.03.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 6. Zámenná zmluva Ján Matuška – Obec Vidiná (parcela na ihrisku)

Uznesenie č. 15/2010 zo dňa 25.03.2010

Obecné zastupiteľstvo

I. PREROKOVALO

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Vidiná, a to:a) novovytvoreného pozemku – pri začiatku Zelenej ulice – parcela č. 933/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2 v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, odčlenenej z pozemku parcely registra „C“ KN č. 933 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4290 m2 podľa Geometrického plánu č. 44197985-18/10 zo dňa 26.03.2010 vyhotoveného Rastislav Bárdossy – GEOMET, IČO: 44197985,b) novovytvoreného pozemku – pri začiatku Zelenej ulice – parcela č. 946/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2 v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, odčlenenej z pozemku parcely registra „C“ KN č. 946/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 31731 m2 podľa Geometrického plánu č. 44197985-18/10 zo dňa 26.03.2010 vyhotoveného Rastislav Bárdossy – GEOMET, IČO: 44197985.

II. SCHVAĽUJE

zámenu nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedených Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec vo výlučnom vlastníctve Obce Vidiná, IČO 00649031, Vidiná, Športová 255/1, vedených na LV č. 5991, a to:a) novovytvoreného pozemku – pri začiatku Zelenej ulice – parcela č. 933/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2, odčlenenej z pozemku parcely registra „C“ KN č. 933 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4290 m2 podľa Geometrického plánu č. 44197985-18/10 zo dňa 26.03.2010 vyhotoveného Rastislav Bárdossy – GEOMET, IČO: 44197985,b) novovytvoreného pozemku – pri začiatku Zelenej ulice – parcela č. 946/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2, odčlenenej z pozemku parcely registra „C“ KN č. 946/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 31731 m2 podľa Geometrického plánu č. 44197985-18/10 zo dňa 26.03.2010 vyhotoveného Rastislav Bárdossy – GEOMET, IČO: 44197985,za nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedených Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec vo výlučnom vlastníctve VAMARK, s.r.o., IČO 36637203, Vidiná, Čsl. Armády 239/2, vedených na LV č. 1875, a to:a) novovytvoreného pozemku – pri začiatku Zelenej ulice – parcela č. 283/2 – záhrady o výmere 17 m2, odčlenenej z pozemku parcely registra „C“ KN č. 283 – záhrady o výmere 486 m2 podľa Geometrického plánu č. 44197985-18/10 zo dňa 26.03.2010 vyhotoveného Rastislav Bárdossy – GEOMET, IČO: 44197985,b) novovytvoreného pozemku – pri začiatku Zelenej ulice – parcela č. 288/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2, odčlenenej z pozemku parcely registra „C“ KN č. 288 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 255 m2 aza nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedených Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec v podielovom spoluvlastníctve Ján Matúška, rod. Matúška, nar. 08.03.1975, trvale bytom Lučenec – Malá Ves, Sadová 85/2, vedených na LV č. 6143, a to:a) pozemku – na futbalovom ihrisku – parcely registra „E“ KN č. 481/2 – trvalé trávne porasty o výmere 281 m2 vedené v 1/4, t.j. 70 m2

za hodnotu 1,66 Eur za 1 m2

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, nakoľko nadobudnutie pozemku nachádzajúceho sa na futbalovom ihrisku prispeje významným spôsobom k rozvoju obce Vidiná.

Vo Vidinej dňa: 25.03.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 7. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Vidiná – Miestny odbor Matice slovenskej Vidiná

Uznesenie č.16/2010 zo dňa 25.03.2010

Obecné zastupiteľstvo

I. BERIE NA VEDOMIE

Správu o prejednávanej žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce

II. SCHVAĽUJE

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Miestny odbor Matice slovenskej Vidiná, IČO: 00179027 477, DIČ: 2021530236, so sídlom Vidiná, Exnárova 41, PSČ 985 59 na organizovanie podujatí: Zájazd za kultúrnymi pamiatkami, Koliesko – Kokava nad Rimavicou, Rok na Gemeri a Medzinárodný festival Slovákov zo zahraničia vo výške 900,00 Eur, slovom Deväťsto Eur.

Vo Vidinej dňa: 25.03.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2010 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Vidiná

Uznesenie č. 17/2010 zo dňa 25.03.2010

Obecné zastupiteľstvo

I. SCHVAĽUJE

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2010 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Vidiná s týmito pripomienkami:1. § 10 Sankcie sa slovo „Sankcie“ nahrádza slovom „Priestupky“2. V § 10 ods. 1) doplniť body:e) neoznámiť obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmenyf) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených3. V § 10 ods. 2) doplniť bod: f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo4. § 10 ods. 3) nahradiť nasledovným textom:„ Za priestupok podľa ods. 2 písm. d) až f) Obec Vidiná môže uložiť pokutu do 65 Eur a za priestupok podľa ods. 1 písm. a), b) a e) a ods. 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 164 Eur.“5. V § 10 ods. 5) nahradiť nasledovným textom:„Priestupky podľa zákona o držaní psov prejednáva obec a v blokom konaní orgán Policajného zboru. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov“6. V § 10 ods. 7) nahradiť nasledovným textom:„ Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.“

Vo Vidinej dňa: 25.03.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 9. Návrh VZN č. 5/2010 o vyhradení miesta a plochy pre vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane pre voľby do Národnej rady slovenskej republiky

Uznesenie č. 18/2010 zo dňa 25.03.2010

Obecné zastupiteľstvo

I. SCHVAĽUJE

Návrh VZN č. 5/2010 o vyhradení miesta a plochy pre vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Vo Vidinej dňa: 25.03.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 10. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vidiná

Uznesenie č. 19/2010 zo dňa 25.03.2010

Obecné zastupiteľstvo

I. BERIE NA VEDOMIE

Dôvodovú správu k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vidiná

II. UKLADÁ

Doplniť návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Vidiná o pripomienky hlavného kontrolóra a Ekonomickej komisie a predložiť doplnený návrh na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva

Vidinej dňa: 25.03.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 11. Informatívna správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 31.12.2009

Uznesenie č. 20/2010 zo dňa 25.03.2010

Obecné zastupiteľstvo

I. BERIE NA VEDOMIE

Informatívnu správu o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 31.12.2009

Vidinej dňa: 25.03.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 12. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2010

Uznesenie č. 21/2010 zo dňa 25.03.2010

Obecné zastupiteľstvo

I. BERIE NA VEDOMIE

Dôvodovú správu k Návrhu na 1. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2010

II. SCHVAĽUJE

1. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2010

Vidinej dňa: 25.03.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 13. Rôzne

Uznesenie č. 22/2010 zo dňa 25.03.2010

Obecné zastupiteľstvo

I. SCHVAĽUJE

Úhrady za služby obce Vidiná

Vidinej dňa: 25.03.2010

Vladimír Ragač starosta obce

Zostavovatelia uznesenia:Ing. Martina Kamenská Ing. Milan ŠulekIng. Štefan Kocúr


dochádzka

Dochádzka poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

PRÍTOMNÍ:

Ing. Mária Veliká

Ing. Želmíra Kolimárová

Ing. Milan Černok

Mgr. Martina Kamenská

Štefan Kocúr

Ing. Mária Legíňová

Milan Šulek

OSPRAVEDLNENÍ:

Ing. Martina Predajnianská

Bc. Drahomíra Kuceková

NEOSPRAVEDLNENÍ:

-


zápisnica

Z á p i s n i c azo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinejkonaného dňa 25.03.2010

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Ing. Predajnianská, Bc. Kuceková

Neospravedlnení:

Návrhová komisia: Mgr. Martinu Kamenská, Štefan Kocúr, Milan Šulek

Overovatelia zápisnice: Ing. Mária Veliká, Ing. Mária Legíňová

Program:

1) Otvorenie2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa zápisnice3) Správa o činnosti OR a kontrola plnenia uznesení, informatívna správa HK o výsledku vykonanej kontroly4) Zmena uznesenia OZ vo Vidinej č. 64/2009 zo dňa 10.09.20095) Kúpa pozemkov na futbalovom ihrisku6) Zámenná zmluva Ján Matuška – Obec Vidiná (parcela na ihrisku)7) Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Vidiná – Miestny odbor Matice slovenskej Vidiná8) VZN č.4/2010 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Vidiná 9) VZN č. 5/2010 o vyhradení miesta a plochy pre vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane pre voľby do NRSR 10) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Vidiná11) Informatívna správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 31.12.200912) Návrh na 1 zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 201013) Rôzne14) Interpelácia poslancov15) Diskusia16) Návrh na uznesenie, uznesenie17) Záver

1. Otvorenie

Starosta privítal prítomných na zasadnutí. Skonštatoval, že z poslancov je prítomných 6, dvaja poslanci sa ospravedlnili a to Ing. Predajnianská a Bc. Kuceková, jeden poslanec bude meškať, to znamená že Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Starosta predstavil program zastupiteľstva, ktorý bol doručený v predstihu spolu s pozvánkou. Následne sa starosta obce opýtal na pripomienky k programu. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či sa starosta oboznámil s návrhom spoločnosti MEPOS s.r.o. Podľa názoru starostu je to vážna vec a je potrebné, aby sa s tým zaoberala aj Obecná rada, potom sa to postúpi na rokovanie Obecnému zastupiteľstvu. Tento návrh spoločnosti MEPOS s.r.o. bol doručený neskoro.

Hlasovanie za program:

ZA - Mgr. Kamenská, Kocúr, Ing. Legíňová, Šulek, Ing. Kolimárová Ing. VelikáPROTI- 0ZDRŽAL SA- 0

Bolo prijaté uznesenie č. 10/2010.

2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa zápisnice

Starosta navrhol do návrhovej komisie Šulek, Kocúr, Mgr. Kamenská. Nikto nemal pripomienky k návrhu starostu.

Hlasovanie Voľba návrhovej komisie:

ZA - Kocúr, Ing. Legíňová, Šulek, Ing. Kolimárová, Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - Mgr. Kamenská

Bolo prijaté uznesenie č. 11/2010.

Ako overovateľov zápisnice určil starosta Ing. Velikú a Ing. Legíňovú.

3) Správa o činnosti OR a kontrola plnenia uznesení, informatívna správa hlavného kontrolóra o výsledku vykonanej kontroly

Starosta prezentoval prítomným správu o činnosti Obecnej rady. Správa je súčasťou zápisnice. Uznesenie z minulého zastupiteľstva v znení ukladá nebolo prijaté. Prítomným bolia doručená správa hlavného kontrolóra, ktorá je rovnako súčasťou zápisnice. Starosta sa zaujímal o pripomienky poslancov. Nikto nemal pripomienky k správam.

Bolo prijaté uznesenie č. 12/2010.

4) Zmena uznesenia OZ vo Vidinej č. 64/2009 zo dňa 10.09.2009

Starosta pripomenul, že uznesením Obecného zastupiteľstva č. 64/2009 zo dňa 10.09.2009 bol odsúhlasený predaj parcely p. Kružliakovi, ale nastalo prerušenie konania prevodu vlastníckych vzťahov do katastra nehnuteľností, nakoľko uznesenie nespĺňa požiadavky nového zákona o hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Z tohto dôvodu bolo potrebné prerobiť uznesenie č. 64/2009 v súlade s novým zákonom. Nikto nemal pripomienky.

Hlasovanie za zmenu uznesenia č. 64/2009:

ZA - Mgr. Kamenská, Kocúr, Ing. Legíňová, Šulek, Ing. Kolimárová Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 13/2010.

5) Kúpa pozemkov na futbalovom ihrisku

Starosta oboznámil prítomných, že sa jedná o parcely vo vlastníctve Svetozára Fialu, ktorý nadobudol tieto parcely v dodatočnom dedickom konaní po Ožďániovcoch. Po dohode s p. Fialom je ochotný predať tieto parcely za navrhnuté podmienky obcou Vidiná. Nikto nemal pripomienky.

Hlasovanie za odkúpenie parciel od p. Svetozára Fialu:

ZA - Mgr. Kamenská, Kocúr, Ing. Legíňová, Šulek, Ing. Kolimárová Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 14/2010.

6) Zámenná zmluva Ján Matuška – Obec Vidiná (parcela na ihrisku)

Starosta informoval poslancov o vzniknutej situácii. V areály futbalového ihriska vlastnili parcelu aj Matuškovci. P. Matušková umrela a dedickým konaním majetok prešiel na syna Jána Matušku ml.. Obec Vidiná pristúpila k riešeniu zámennej zmluvy s Jánom Matuškom ml. a s Jánom Matuškom str. už bola odsúhlasená kúpna zmluva. Materiál bol predložený na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Obec Vidiná dala vypracovať znalecký posudok dotknutých parciel, ktorých sa zámena týka v zmysle nového zákona, ďalej musel byť vyhotovený geometrický plán na spomínané parcely. Nakoľko má obec záujem o vysporiadanie pozemkov na futbalovom ihrisku, je možné prihliadnuť v tomto prípade na osobitný zreteľ. Túto zámenu následne starosta názorne vysvetlil na mapke. Parcela p. Jána Matušku ml. zasahuje do miestnej komunikácie, do Zelenej ulice. Ján Matuška ml. si nárokuje časť cesty, keďže obec Vidiná má záujem o jeho parcely na ihrisku, je ochotný zámennou zmluvou vymeniť parcelu, ktorá zasahuje do cesty s jeho parcelami na ihrisku. Popri Zelenej ulici je ponechané aj ochranné pásmo. Obecná rada navrhuje schválil pripravovanú zámenu parciel. Ing. Legíňová sa zaujímala o cenu geometrického plánu. Ing. Rubintová informovala, že nakoľko geometrický plán nie je ešte dorobený, cenu ešte nemá. Ďalej pripomenula, že prvým uznesením, ktorým sa začalo vykupovanie parciel na futbalovom ihrisku sa Obecné zastupiteľstvo uznieslo, že Obec Vidiná bude znášať všetky náklady s tým spojené.

Hlasovanie za zámenu zmluvu medzi Jánom Matuškom ml. a Obcou Vidiná:

ZA - Kocúr, Ing. Legíňová, Šulek, Ing. Kolimárová Ing. Veliká, Mgr. KamenskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 15/2010.

7) Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Vidiná – Miestny odbor Matice slovenskej Vidiná

Starosta informoval, že aj touto žiadosťou sa zaoberala obecná rada na svojom zasadnutí. V žiadosti bola požiadavka o dotáciu v sume 1 000 €. Obecná rada navrhuje 900 €, nakoľko sa nikomu nenavyšívali dotácie. Nikto nemal pripomienky.

Hlasovanie- dotácia z rozpočtu Obce Vidiná pre Miestny odbor Matice slovenskej Vidiná:

ZA - Kocúr, Ing. Legíňová, Šulek, Ing. Kolimárová Ing. Veliká, Mgr. KamenskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 16/2010.

8) VZN č. 4/2010 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Vidiná.

Starosta informoval o VZN č. 4/2010, s týmto návrhom sa taktiež zaoberala obecná rada. Starosta predstavil pripomienky k návrhu VZN č. 4/2010. Kocúr sa zaujímal, kto pripomienkoval návrh VZN. P. Koristeková spracovala pripomienky na základe zákona č. 369/1990, ktorý bol novelizovaný. Hlavný kontrolór sa zaujímal, kto bude dávať podnety k priestupkom. Starosta informoval, že podnety na porušovanie VZN dávajú aj občania.

Hlasovanie za VZN č. 4/2010 s pripomienkami:

ZA - Kocúr, Ing. Legíňová, Šulek, Ing. Kolimárová Ing. Veliká, Mgr. KamenskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 17/2010.

9) Návrh VZN č. 5/2010 o vyhradení miesta a plochy pre vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane pre voľby do NRSR

Starosta informoval, že sa blížia voľby do NRSR. Návrh bol doručený v predstihu spolu s pozvánkou. Nikto nemal pripomienky k návrhu VZN č. 5/2010.

Hlasovanie za návrh VZN č. 5/2010:

ZA - Kocúr, Ing. Legíňová, Šulek, Ing. Kolimárová Ing. Veliká, Mgr. KamenskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 18/2010.

10) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vidiná

Starosta oboznámil, že materiál bol poslaný v predstihu, obsahuje aj dôvodovú správu od Ing. Rubintovej, zaoberala sa návrhom aj Ekonomická komisia a Obecná rada. Ing. Legíňová navrhuje doplniť, aby sa prenájom pozemkov realizoval cez znalecký pozemok pre právnické a fyzické osoby, ďalej, aby výpožičku do 10 dní schvaľoval starosta a nie zastupiteľstvo podľa doterajšieho cenníka. Krátkodobý prenájom do jedného roka, tak cena sa určí ako alikvotná cena zo znaleckého posudku. Počas rokovania o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vidiná sa dostavil aj p. Ing. Černok. Ekonomická komisia navrhuje doplniť: 4 hlava, § 11 cena za prenájom pozemkov pre právnické a fyzické osoby bude stanovená na základe znaleckého posudku, Ing. Rubintová pripomenula, že je potrebné rozlíšiť prenájom pozemkov a prenájom nebytových priestorov, nebytové priestory budú podľa znaleckého posudku, P. Kocúr prečítal závery Ekonomickej komisie, kde krátkodobý prenájom pozemku právnickej osobe alebo fyzickej osobe do jedného roka cena sa stanovuje ako alikvotná časť ceny znaleckého posudku. Prenájom pre právnickú alebo fyzickú osobu do 10 dní rozhodne starosta obce, cena sa určí podľa platného cenníka. Ing. Veliká navrhuje za prenájom dať pomlčku a doplniť výpožička. Hlavný kontrolór zdôraznil, že tento materiál je veľmi závažný a preto odporúčal, aby takéto závažné smernice boli robené komisiou, ktorá bude stanovená jednak z odborníkov a aj z poslancov. Aby to nebolo hodené na jednu osobu, pre túto osobu je to veľmi náročné spracovať takýto rozsiahly materiál. Po konzultácii s Ing. Rubintovou doporučuje, aby vymedzenie kompetencií starostu, druhá hlava v § 4, aby bolo doplnené v súvislosti s prevodom majetku. Existujú kompetencie obecného zastupiteľstva a kompetencie starostu v oblasti hospodárenia s majetkom obce, nebolo by zlé, aby takýto bod vznikol. Tu by bolo zrejmé, aké kompetencie má starosta a aké obecné zastupiteľstvo. Ďalej hlavnému kontrolórovi chýba nájomné za prenájom nebytových priestorov. V § 11 v bode 12 by malo byť, nájomcovia obecného majetku sú povinní v bode b) chrániť majetok obce pred zničením, znehodnotením, stratou a pravidelnou údržbou zabezpečovať, aby nedochádzalo k znehodnoteniu majetku obce a škodám na majetku obce. P. Kocúr navrhuje, aby sa prechádzal paragraf po paragrafe a kto má pripomienky nech ich povie. Ing. Kolimárová navrhuje odsúhlasiť pripomienky z Ekonomickej komisie, aby sa už k nim nemuselo vracať a každá jedna pripomienka sa bude hneď odsúhlasovať. Hlavný kontrolór sa opýtal, či je možné to tu takto stvoriť, aby boli zásady úplné, aby boli stanovené ceny, systém. P. Kocú zaujal stanovisko, že to sa tu takto nedá spraviť. Ing. Veliká pripomenula, že od 01.04.2010 planí nový zákon o obecnom zriadení, kde sú definované nové kompetencie starostu. P. Kocúr navrhuje odložiť schvaľovanie zásad a dorobiť aj ceny, ktoré tu teraz chýbajú a zapracovať tam pripomienky. Hlavný kontrolór sa vrátil k svojmu návrhu, aby bola zložená komisia, ktorá pripraví materiál, aby to neostalo všetko na Ing. Rubintovej. Starosta oboznámil prítomných, že to nie je nutné dávať do uznesenia, ale zvolá mimoriadnu obecnú radu spolu s ekonomickou komisiou.

Hlasovanie - za odročenie schvaľovania zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce do najbližšieho zastupiteľstva:

ZA - Kocúr, Ing. Černok, Ing. Legíňová, Šulek, Ing. Kolimárová Ing. Veliká, Mgr. Kamenská PROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 19/2010.

11) Informatívna správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 31.12.2009

Starosta pripomenul, že aj tento materiál bol poslaný poslancom v predstihu, obsahuje návrh na uznesenie a informatívnu správu. Tento materiál vypracovala Ing. Rubintová. Starosta odovzdal slovo Ing. Rubintovej. Ing. Rubintová zdôraznila, že toto je len informatívna správa, podrobné čerpanie rozpočtu podľa položiek bude súčasťou záverečného účtu, ktorý bude do 30. júna predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva. Toto je len pre informáciu poslancov, s akým prebytkom obce v roku 2009 hospodárila. Čo sa týka bežného rozpočtu, bežné príjmy boli vyššie ako bežné výdavky o 83 632,06 €, kapitálový rozpočet, nakoľko v priebehu roka nedošlo v súvislosti s hospodárkou krízou k úprave rozpočtu smerom nadol, ale dokonca nahor, tento kapitálový rozpočet bol krytý z prebytku bežného rozpočtu vo výške 71 820,88 € a zvyšok bežného rozpočtu bol použití na krytie schodku rozpočtu finančných operácií, tento schodok bol vo výške 22 941,33 €. Čo sa týka rekapitulácie bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu obec hospodárila s prebytkom vo výške 11 811,18 €. Celkový rozpočet bol schodkový vo výške 11 130,15 €. Uvedené finančné prostriedky boli kryté prebytkom rozpočtového hospodárenia za minulé roky. U konkrétnych položiek došlo v niektorom prípade k dovolenému prekročeniu výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. Jedná sa o to, že obci boli poukázané niektoré dotácie vo vyššej sume ako sa očakávalo. Nakoľko obecné zastupiteľstvo bude rozhodovať o prebytku 11 811,18 €, obec hospodárila dobre. Starosta pripomenul, že obec ušetrila aj z toho dôvodu, že obec bola viazaná s peniazmi na podané projekty, ku ktorým sa starosta neskôr vráti.

Bolo prijaté uznesenie č. 20/2010.

12) Návrh na 1 zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2010

Starosta informoval prítomných, že v kapitálových výdavkoch nebola odsúhlasená položka na rekonštrukciu, vypracovanie projektu pri úprave terénu a oplotenia katolíckeho cintorína. Je to dosť akútny stav, nakoľko cintorín sa zapĺňa a je potrebné zaviesť poriadok. Na základe tejto skutočnosti bola vypracovaná projektová dokumentácia. Táto projektová dokumentácia so všetkými náležitosťami pre územné, stavebné konanie, jedná sa o svahovanie cintorína, chodníky v cintoríne, oplotenie cintorína, je to suma, ktorá je zahrnutá do kapitálových výdavkov, preto je teraz predložená prvá zmena rozpočtu. Peniaze potrebné na zaplatenie starosta navrhuje presunúť z rekonštrukcie kultúrneho domu, nakoľko sú vypracované už cenové ponuky na vchodové dvere, plastové okná, na schody. V položke rekonštrukcia kultúrneho domu ostali finančné prostriedky, ktoré navrhuje starosta použiť na tento projekt. Starosta navrhuje presunúť na tento projekt 5 000 €. P. Šulek sa zaujímal, či je potrebné robiť na cintorína aj oplotenie. Starosta informoval, že projekt to bude zahŕňať. Ing. Rubintová doplnila, že tento projekt bude rozetapizovaný. Starosta informoval, že to nebude naraz v jednej cenovej ponuke, bude to na etapy (chodníky, oplotenie). Tento projekt obsahuje aj zapracovanie slušného oplotenia, nie takého krivého ako je v súčasnosti. Ing. Veliká sa zaujímala, na koľko časti je rozdelený projekt. Starosta oboznámil príotmných, že projekt je rozdelený na štyri etapy. Ing. Černok sa zaujímal o celkovú výšku projektu. Starosta vysvetlil, že celkový rozpočet ešte nevieme, ale poznáme iba cenu za projekt. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či sa presúvajú peniaze na projekt. Ing. Rubintová spresnila, že 5 000 € je určených na projektovú dokumentáciu. Ing. Černok sa ďalej zaujímal o zdroje. Ing. Rubintová vysvetlila, že v kapitálovom rozpočte bolo vyčlenené na rekonštrukciu kultúrneho domu, tak tam bolo zahrnuté, výmena vchodových dverí, okien. Na to už sú zmluvy, takže po odpočítaní ostávajú peniaze, ktoré je možné použiť na tento projekt. P. Kocúr sa zaujímal, či sa pri rekonštrukcii vchodových dverí do kultúrneho domu počíta aj s bezbariérovým vstupom. Starosta informoval, že sa s bezbariérovým vstupom nepočíta pri tejto rekonštrukcii. P. Kocúr doplnil, že za 5 000 € by sa dal poriešiť aj bezbariérový vstup. Starosta vysvetlil, že zo štúdii, ktorá bola nakreslená na kultúrny dom, tak vstup na obecný úrad je plánovaný z boku kultúrneho domu. P. Kocúr dodal, že to je iba štúdia a predtým na zastupiteľstve uvažovali, že v prednej časti umiestniť rampu. Starosta doplnil, že s týmto zatiaľ neuvažoval, momentálne nás ťaží cintorín. Ing. Kolimárová sa zaujímala, keďže ideme do projektu, predpokladáme, že na realizáciu peniaze máme, tak ideme to realizovať sami na úkor čoho a čo bude s chodníkmi, cestami, ktoré sú naplánované na tento rok. Starosta upresnil, záleží ako budú peniaze, tak sa to bude robiť z vlastných zdrojov. Ing. Rubintová doplnila, že v bežných výdavkoch je k dispozícii 2 400 € na úpravu cintorína. Tieto bude možné použiť pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce, ktoré si vieme realizovať sami. Ing. Kolimárová sa ďalej zaujímala, načo boli tento rok naplánované kapitálové výdavky. Ing. Rubintová pripomenula, že to čo je plánované okrem rekonštrukcie kultúrneho domu sa nemení, to ostáva zachované. Ing. Černok sa zaujímal, či máme takú finančnú rezervu, ktorou vieme zafinancovať aj realizáciu úpravy cintorína, lebo sa mu bijú dve čísla, keď projekt má stáť 5 000 € a my máme zatiaľ na realizácie niečo vyše 2 000 €. Ing. Rubintová vysvetlila, že tento rok sa počíta iba z bežnými výdavkami, s ktorými sa urobia iba hlavné veci, ako napr. vymeranie chodníkov. Hlavný kontrolór pripomenul, že oplotenie cintorína sa realizovalo nedávno, či je potrebné to robiť tento rok. Starosta vysvetlil, že oplotenie je iba jedna etapa projektu a realizovať sa môže aj o 5 rokov možno aj o 10 rokov. Svahovanie sa predpokladá tak, že sa urobia prístupové chodníky a dva pásy a postupne ako sa bude zapĺňať cintorín sa bude robiť ďalej. Ing. Rubintová dodala, že sa urobí projekt, podľa ktorého sa to bude realizovať v budúcnosti postupne. Starosta doplnil, že ak by sa vyskytla nejaká možnosť čerpania peňazí na cintorín, tak už máme hotový projekt. Ing. Kolimárová sa zaujímala, že odkiaľ starosta vie, že projekt bude stáť 5 000 €. Starosta informoval, že podľa vyjadrenia projektanta. Ponuka bola najskôr na 6 600 €, ale po konzultácii s projektantom, kedy starosta povedal, že maximálna cena, ktorú vieme dať je 5 000 €, tak projektant súhlasil. Ing. Veliká informovala, že obecná rada tento návrh podporila, lebo cintorín je v takom stave ako je. P. Kocúr sa pridal k názoru, že projekt je potrebný a ako rýchlo sa bude postupovať to už záleží od okolností. Pripomenul, že vrch cintorína je nutné riešiť ihneď a možno bude potrebné už tento rok hľadať peniaze v rozpočte.

Hlasovanie za 1 zmenu rozpočtu:

ZA - Kocúr, Ing. Černok, Ing. Legíňová, Šulek, Ing. Kolimárová Ing. Veliká, Mgr. Kamenská PROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 21/2010.

13) Rôzne

a) Ako prvý návrh predstavil starosta obce návrh úhrad za služby obce Vidiná. Starosta rozlíšiť ceny za rozhlasové relácie a to rozhlasová relácia pre podnikateľské subjekty 1,50 €, výročie a jubileá pre obyvateľov obce v cene 1,00€, pohreby bez poplatku. Ďalej obec zakúpila plastové kuka sudy a sú cenovo lacnejšie a je potrebné to doplniť do úhrad. Ing. Kolimárová sa zaujímala, prečo tento bod nebol zaradený do programu, nakoľko v bode rôzne sa nemôže hlasovať. Starosta dal hlasovať.

Hlasovanie - návrh úhrad za služby obce Vidiná:

ZA - Kocúr, Ing. Černok, Ing. Legíňová, Šulek, Ing. Kolimárová Ing. Veliká, Mgr. Kamenská PROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 22/2010

b) Starosta informoval o zmene medzi pracovníkmi obecného úradu. Odišiel p. Uhrin a nahradil ho p. Kropáč. P. Šulek sa zaujímal o dôvod ochodu p. Uhrina. Starosta vysvetlil, že za hrubé porušenie pracovnej disciplíny. c) Starosta informoval prítomných o skutočnosti, že sa zúčastnil školenia ohľadne novely zákona o obecnom zriadení, sú vymedzené vyššie kompetencie starostu. Ing. Veliká pripomenula, že do roka stačí mať 4 – krát obecnú radu a zastupiteľstvo, poslancovi sa stačí zúčastniť raz do roka. Starosta doplnil, že pred voľbami 90 dní musí byť obecným zastupiteľstvom odsúhlasený úväzok starostu na ďalšie obdobie. Nový zákon nariadil prijať zásady odmeňovania poslancov. Ing. Veliká doplnila, že ak nemáme, nemôžu sa uznesením schváliť odmeny. Starosta vysvetlil, že odmeňovanie by sa nemalo odvíjať len od dochádzky, ale aj od práce poslanca. Ďalej organizačný poriadok je v kompetencii starostu obce, ešte sa mení pozícia starostu v tom, že nie je správny orgán on, ale obec. Ing. Veliká vysvetlila, že starosta môže delegovať písomne svoje právomoci na zamestnanca.d) Ďalej dal starosta prítomným na vedomie, že multifunkčné ihrisko máme podpísané a na kanalizáciu je už vydané stavebné povolenie, len nie je ešte právoplatné, nakoľko sa nevrátili všetky návratky, ale nikto zo zainteresovaných nemal pripomienky. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či už skončili všetky záväzky voči bystrickej firme ako projektantov. Starosta informoval, že to si nie je celkom istý, lebo záväzky trvajú až po výberové konanie na dodávateľa stavby. Ing. Kolimárová vysvetlila, že myslela projektantov na kanalizáciu. Starosta dodal, že právoplatnosťou stavebného povolenia budú záväzky ukončené. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či sa im bude ešte niečo platiť. Starosta informoval, že sa na to musí pozrieť. e) Starosta predstavil návrh Mgr. Kmeťa na možnosti získania dotácie na detské ihrisko cez spoločnosť Orange. Starosta pripomenul, že priestory máme, skúsime zareagovať. Ing. Kolimárová informovala, že detské ihrisko na Námestí republiky a na kúpalisku v Lučenci je financované z týchto fondov.

14) Interpelácia poslancov

a) P. Kocúr sa zaujímal kto mal rozkopávkové povolenie na Zelenej ulici, lebo to nie je upravené, konkrétne myslí plyn, ktorý sa pripájal k p. Janštovi. Starosta informoval, že firmu už urgoval. Na to p. Kocúr argumentoval, že im treba dať pokutu, nakoľko nedodržali termín. Ďalej sa zaujímal o termíne, kedy dokončia vodári úpravu rozkopaných častí vozovky. Následne sa podotkol, že terén pri ihrisku je zavozený, ale je potrebné tam navoziť ornicu alebo zem, aby sa tam dala vysiať tráva, ale je potrebné to dôkladne ešte zavoziť, aby to bolo možné kosiť strojovo. Ďalej pripomenul, že v járku boli osadené skruže, ale pod skruže nebol daný podklad a teraz je tam veľké nebezpečenstvo, keďže je to zavezené, aby sa tam niekto nevtrepal nákladným autom a všetko to tam poruší. Je potrebné vybudovať zábrany, buď plot alebo nejaké kovové stĺpy zabetónovať tak, aby nákladné auto neprešlo a kosačka áno.Starosta reagoval. S p. Kropáčom sa tam boli pozrieť a navrhuje spraviť ako je mostík pri Kucekovcoch, v tom úzkom mieste zapracovať malú bráničku, bránu a plot. Týmto by sa zabránilo bez súhlasu vstupu áut. Nebola by to veľká finančná investícia, práce by urobili naši chlapi. Samozrejme bolo by možné tam chodiť na bicykloch, peší a keď bude zápas, tak sa brána otvorí a osobné autá tam môžu ísť. P. Kocúr súhlasí s návrhom, ale i napriek tomu navrhuje dať aspoň dva stĺpy do úseku vstupu na ihrisko. b) P. Šulek zdôraznil, že Školská ulica na konci je veľmi rozbitá a je potrebné to čím skôr spraviť. Starosta informoval, že s pánom Krnáčom z Renovie už prešli kritické úseky, sú pomerané a zaznačené. Teraz sa čaká na cenovú ponuku, za čo to spravia. Ďalej p. Šulek informoval starostu o sťažnosti občanov Školskej ulice na jeho osobu. Zaujímal sa, či má starosta v náplni práce vykladanie tovaru. Starosta odpovedal, že ľudom môže odkázať, že on nemá pracovnú dobu. P. Kocúr pripomenul, že nemá pracovnú dobu, ale nesmie podnikať. Starosta zdôraznil, že on nepodniká.

15) Diskusia

Hlavný kontrolór sa vrátil k jarnému problému vypaľovania v záhradách. Je s tým problém, ale ľudia nevedia všetko skompostovať. O povinnostiach obce v tomto smere veľa nevie, ale jedna pani jej hovorila, že obec je povinná niečo zabezpečiť, aby občania mali možnosť niekde spaľovať, vyvážať. V obci Málinec nesmú páliť v záhradách, ale majú určené miesto. Je na mieste uvažovať s tým do budúcnosti. Starosta vysvetlil situáciu ohľadne vypaľovania, starosta v minulosti požiadal Hasický zbor o súhlas, obec dostala súhlas, ale nie na vypaľovanie, ale súhlas na zakladanie ohňa, na spaľovanie. Musí byť určený zodpovedný pracovník, tým je starosta. Z Obvodného úradu životného prostredia nie je možné dostať súhlas na vypaľovanie bez peci, v ktorej je vyššia teplota. P. Kocúr pripomenul, že celý problém o tom, že ak niekto páli suché, tak to vôbec nesmrdí, za 5 minút to zhorí, ale najhorší príklad je, on má takú susedu, ktorá každý boží deň ráno, keď je všetko vlhké, ide pohrabe kúsok a nechce jej to horieť, tak donesie plastové vrecká, gumy a ešte keď o jednej to smrdí od rána ako to tam pomaličky tlie. Pani má vyše 80 rokov, tak čo jej má povedať.

16) Návrh na uznesenie

Mgr. Kamenská predniesla návrhy na uznesenia.

17) Záver

Starosta na záver poďakoval prítomným za účasť a za aktívny prístup.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Veliká podpísané dňa:............................. podpis .................................

Ing. Legíňová podpísané dňa:............................. podpis .................................

Zapísal:

Bc. Šupica podpis .................................

Vladimír Ragač Starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 25. 3. 2010

Zodpovedá: Správce Webu

Späť