Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 26.09.2019

Ing. Ján Šupica

starosta obce Vidiná

 

                                                                                                       Vo Vidinej dňa 23.09.2019

 

P O Z V Á N K A

 

     Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa bude konať dňa 26.09.2019 so začiatkom o 18.30 hod. v zasadačke kultúrneho domu vo Vidinej.

 

Program:

1.    Otvorenie

2.    Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

3.    Verejná obchodná súťaž – pozemky na Zvolenskej ulici materiál

4.    Zmluva o dielo s dodávateľom na chodníky v cintoríne materiál

5.    Rôzne

6.    Interpelácia

7.    Diskusia

8.    Návrh na uznesenie

9.    Záver

 

                                                                             Ing. Ján Šupica v. r.

                                                                                  starosta obce

 

 

Zápisnica

Zápisnica

Uznesenia

Uznesenia

Vyvesené: 23. 9. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť