Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 29.10.2009

pozvánka

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu

dňa 29. októbra 2009 (štvrtok) o 17.00 hod.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa zápisnice
 3. Správa o činnosti OR a kontrola uznesení, správa z kontroly
 4. Plnenie programového rozpočtu obce k 30.09.2009 a návrh na druhú zmena programového rozpočtu na rok 2009
 5. Výkup parciel na futbalovom ihrisku
 6. Predaj parcely – Vojtech Fridrich
 7. Prenájom nebytových priestorov – Rubint, Fehérpataky, Dobiašová
 8. VZN voľby do VÚC
 9. Rôzne
 10. Interpelácia poslancov
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie, uznesenie
 13. Záver

Vladimír Ragač, v.r. starosta obce


uznesenia

K bodu 1: Otvorenie

Uznesenie č. 67/2009 zo dňa 29.10.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

program Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Vo Vidinej dňa 30.10.2009 Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 68/2009 zo dňa 29.10.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Bc. Kuceková, Ing. Legíňová, Kocúr

II. BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Mgr. Kamenská, Šulek

Vo Vidinej dňa 30.10.2009 Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 3: Správa o činnosti OR a kontrola uznesení, správa z kontroly

Uznesenie č. 69/2009 zo dňa 29.10.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

a) Správu hlavného kontrolóra obce – informatívna správa z kontrolyb) Správu o činnosti Obecnej rady a kontrolu uznesení

Vo Vidinej dňa 30.10.2009 Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 4: Plnenie rozpočtu Obce Vidiná k 30.09.2009 a návrh na 2. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2009

Uznesenie č. 70/2009 zo dňa 29.10.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

a) Dôvodovú správu k Plneniu rozpočtu Obce Vidiná k 30.09.2009 a návrhu na 2. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2009b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 2. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2009

II. SCHVAĽUJE

Návrh na 2. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2009

Vo Vidinej dňa 30.10.2009 Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 5: Kúpa pozemkov na futbalovom ihrisku

Uznesenie č. 71/2009 zo dňa 29.10.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

Správu o prejednávaných majetkoprávnych záležitostiach – výkup parciel na futbalovom ihrisku

II. SCHVAĽUJE

a) kúpu nehnuteľnosti – pozemku na futbalovom ihrisku – nachádzajúceho sa v katastrálnom území a Obci Vidiná od p. Danky Seleckej, rod. Ožďániovej, nar. 15.06.1943, trvale bytom Vígľašská 3010/7, Bratislava, PSČ 851 07 zapísaného na LV č. 5959 ako parc. „E“ KN č. 1037/2 – trvalé trávne porasty o výmere 56 m2 vedené v 1/1 za 1,66 Eur za 1 m2, t.j. 92,96 Eur za 56 m2, slovom Deväťdesiatdva Eur a Deväťdesiatšesť Centov.

b) kúpu nehnuteľností – pozemkov na futbalovom ihrisku – nachádzajúcich sa v katastrálnom území a Obci Vidiná od p. Viery Bobáľovej, rod. Muránskej, nar. 10.08.1959, trvale bytom Ludvíka Svobodu 1741/27, Rimavská Sobota, PSČ 979 01 zapísaných na:- LV č. 6203 ako parc. „E“ KN č. 478/3 – trvalé trávne porasty o výmere 249 m2 vedené v 33/48, t.j. 171,2 m2,- LV č. 6204 ako parc. „E“ KN č. 483/1 – orná pôda o výmere 332 m2 vedené v 9/24, t.j. 124,5 m2,- LV č. 6189 ako parc. „E“ KN č. 491/1 – trvalé trávne porasty o výmere 65 m2 vedené v 9/48, t.j. 12,2 m2za 1,66 Eur za 1 m2, t.j. 511,11 Eur za 307,9 m2, slovom Päťstojedenásť Eur a Jedenásť Centov.

c) kúpu nehnuteľností – pozemkov na futbalovom ihrisku – nachádzajúcich sa v katastrálnom území a Obci Vidiná od SR – Slovenský pozemkový fond, IČO: 17335345, so sídlom Búdková 36, Bratislava, PSČ 817 15 zapísaných na:- LV č. 6085 ako parc. „E“ KN č. 470/3 – trvalé trávne porasty o výmere 463 m2 vedené v 1/2, t.j. 231,5 m2,- LV č. 6161 ako parc. „E“ KN č. 473/2 – trvalé trávne porasty o výmere 238 m2 vedené v 1/2, t.j. 119 m2,- LV č. 6149 ako parc. „E“ KN č. 490/2 – trvalé trávne porasty o výmere 129 m2 vedené v 1/2, t.j. 64,5 m2 za 1,66 Eur za 1 m2, t.j. 688,90 Eur za 415 m2, slovom Šesťstoosemdesiatosem Eur a Deväťdesiat Centov.

Vo Vidinej dňa 30.10.2009 Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 6: Priamy predaj majetku obce – Vojtech Fridrich a manželka

Uznesenie č. 72/2009 zo dňa 29.10.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

Správu o prejednávaných majetkoprávnych záležitostiach – priamy predaj pozemku Vojtechovi Fridrichovi a manželke

II. SCHVAĽUJE

a) priamy predaj majetku obce a návrh kúpnej zmluvy a to: pozemku, na ktorom sa nachádza časť garáže so súpisným číslom 466, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva 3154, nachádzajúceho sa v katastrálnom území a Obci Vidiná vo vlastníctve Obce Vidiná, zapísaný na LV č. 5991 ako parcela „C“ KN č. 525/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2 v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Vojtechovi Fridrichovi, rod. Fridrichovi, nar. 09.03.1958, trvale bytom Vidiná, Exnárova 466/57, PSČ 985 59 a manželke Anne Fridrichovej, rod. Matuškovej, nar. 09.08.1959, trvale bytom Vidiná, Exnárova 466/57, PSČ 985 59 za 1,66 Eur za 1 m2, t.j. 14,94 Eur za 9 m2, slovom štrnásť euro a deväťdesiatštyri centov.b) poveruje obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia.

Vo Vidinej dňa 30.10.2009 Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 7: Prenájom nebytových priestorov – Rubint, Fehérpataky, Dobiášová

Uznesenie č. 73/2009 zo dňa 29.10.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

a) prenájom nehnuteľnosti – nebytových priestorov so samostatným vchodom nachádzajúcich sa v budove súpisné číslo 255 – budova Kultúrneho domu – nachádzajúcej sa na ulici Športová číslo 1, zapísanej na LV č. 5991 pre katastrálne územie Vidiná o rozlohe 21 m2 pánovi Mikulášovi Rubintovi, rod. Rubint, nar. 21.02.1978, trvale bytom Vidiná, Riečna 226/29, PSČ 985 59 na nepodnikateľské aktivity a to konkrétne za účelom uloženia hudobných nástrojov a občasného hrania. Nájomné za predmet nájmu a za elektrickú energiu slúžiacu pre osvetlenie nebytového priestoru a pre elektrické hudobné nástroje nájomca platiť nebude, nakoľko nájomné a uvedená služba sa mu odpúšťa z dôvodu podpory hudobnej skupiny Obcou Vidiná. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie jedného roka s možnosťou predĺženia zmluvy v prípade, ak by obec nemala o uvedené priestory záujem.

b) prenájom nehnuteľnosti – nebytových priestorov bez samostatného vchodu nachádzajúcich sa v budove súpisné číslo 327 – budova bývalej Materskej školy – nachádzajúcej sa na ulici Školská číslo 3, zapísanej na LV č. 5991 pre katastrálne územie Vidiná o rozlohe 48 m2 pánovi Jánovi Fehérpatakymu, rod. Fehérpataky, nar. 23.09.1963, trvale bytom Vidiná, Zvolenská 52/103, PSČ 985 59 na nepodnikateľské aktivity a to konkrétne za účelom využitia priestorov pre stolný tenis. Nájomné za predmet nájmu a za elektrickú energiu slúžiacu pre osvetlenie nebytového priestoru nájomca platiť nebude, nakoľko nájomné a uvedená služba sa mu odpúšťa z dôvodu podpory cvičiacich. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie jedného roka s možnosťou predĺženia zmluvy v prípade, ak by obec nemala o uvedené priestory záujem.

c) zmenu účelu nájmu nehnuteľnosti – nebytových priestorov so samostatným vchodom nachádzajúcich sa v budove súpisné číslo 71 – budova Požiarnej zbrojnice – nachádzajúcej sa na ulici Zvolenskej pri štátnej ceste III/508, zapísanej na LV č. 5991 pre katastrálne územie Vidiná o rozlohe 14 m2 pani Ľubici Dobiášovej, IČO 43651321, s miestom podnikania Vidiná, Hviezdoslavova 538/20 z využívania nebytových priestorov ako predajne textilného tovaru na využívanie nebytových priestorov na skladové účely na obdobie od 01.11.2009 do 31.03.2010. Výška nájomného sa stanovuje vo výške 3,32 Eur za 1 m2 za rok, t.j. 1400,- Sk ročne za prenajaté nebytové priestory.

Vo Vidinej dňa 30.10.2009 Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 8: Všeobecne záväzné nariadenie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Uznesenie č. 74/2009 zo dňa 29.10.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2009 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov s doplnením čl. 2 bod 3 v rozsahu maximálnej veľkosti formátu A4.

Vo Vidinej dňa 30.10.2009 Vladimír Ragač, starosta obce

Zostavovatelia uznesenia:

Bc. Drahomíra KucekováIng. Marina LegíňováŠtefan Kocúr


zápisnica

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Ing. Veliká, Ing. Predajnianská, Ing. Černok

Neospravedlnený: 0

Návrhová komisia: Ing. Legíňová, Kocúr, Bc. Kuceková

Overovatelia zápisnice: Mgr. Kamenská, Šulek

1. Otvorenie

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce. Konštatoval, že z 9 poslancov je prítomných 6 a teda Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Pripomenul, že 3 poslanci sa ospravedlnili. Starosta prítomných oboznámil s programom a následne sa opýtal na pripomienky. Nikto nemal pripomienky.

Hlasovanie: ZA – Mgr. Kamenská, Kocúr, Bc. Kuceková, Šulek, Ing. Legíňová, Ing. Kolimárová PROTI - 0 ZDRŽAL SA - 0 NEPRÍTOMNÍ - Ing. Veliká, Ing. Predajnianská, Ing. Černok

Bolo prijaté Uznesenie č. 67/2009

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa zápisnice

Do návrhovej komisie starosta navrhol: Kocúr, Bc. Kuceková, Ing. LegíňováOpýtal sa prítomných na pripomienky prípadne iné návrhy. Nikto nemal žiadne pripomienky.

Hlasovanie: ZA – Mgr. Kamenská, Kocúr, Šulek, Ing. Legíňová, Ing. Kolimárová PROTI - 0 ZDRŽAL SA - Bc. Kuceková NEPRÍTOMNÍ - Ing. Veliká, Ing. Predajnianská, Ing. Černok

Bolo prijaté Uznesenie č. 68/2009

Za overovateľov zápisnice určil starosta Mgr. Kamenskú, Šuleka

3. Správa o činnosti OR a kontrola uznesení, správa z kontroly

Starosta prečítal prítomným správu o činnosti OR od posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva. Pripomenul, že na minulom OZ bolo prijaté uznesenie týkajúce sa doplnenia programového rozpočtu a v termíne do 31.12.2009 pripraviť rokovací poriadok Obecnej rady. Následne informoval prítomných o správe z kontroly, ktorú pripravila hlavná kontrolórka Ing. Viera Končošová. Starosta odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi. Hlavný kontrolór zhrnul závery kontroly a informoval prítomných o výsledkoch danej kontroly. Táto správa je súčasťou zápisnice.

Bolo prijaté Uznesenie č. 69/2009

4. Plnenie programového rozpočtu obce k 30.09.2009 a návrh na druhú zmenu programového rozpočtu na rok 2009

Starosta pripomenul poslancom, že materiály im boli poslané v predstihu. Tieto materiály obsahujú dôvodovú správu, návrh na uznesenie a návrh na II. zmenu programového rozpočtu na rok 2009. Touto témou sa zaoberala aj Obecná rada a Ekonomická komisia. Starosta informoval prítomných o potrebe skrátiť rozpočet o 10 %. Po vyhodnotení správy k 30.09.2009, kedy bolo plnenie v štádiu, sa nakladá s úsporou 10 %, pri pokračovaní nastúpeného šetrenia sa dostaví úspora 10 %.

Hlasovanie: ZA – Mgr. Kamenská, Kocúr, Šulek, Ing. Legíňová, Ing. Kolimárová PROTI - 0 ZDRŽAL SA - Bc. Kuceková NEPRÍTOMNÍ - Ing. Veliká, Ing. Predajnianská, Ing. Černok

Bolo prijaté Uznesenie č. 70/2009

5. Výkup parciel na futbalovom ihrisku

Starosta oboznámil prítomných o skutočnosti, že sa podarilo skompletizovať majiteľov parciel, ktoré boli nevysporiadané. Tieto parcely je možné odkúpiť od majiteľov, konkrétne od p. Seleckej, p. Bobáľovej, p. Ožďániovej. Slovenský pozemkový fond uvoľnil priestor na odkúpenie parciel, ktoré nevlastní v celosti. Pri týchto parcelách má obec Vidiná spoluvlastnícky podiel v 1/2. Tu je nutné podať žiadosť o odkúpenie spomínaných parciel od SPF. Táto žiadosť musí obsahovať uznesenie Obecného zastupiteľstva, ktoré určí cenu za 1m2. Táto cena bola určená 1,66 Eura/1m2 . Ďalej súčasťou žiadosti je aj znalecký posudok, ktorý určuje taktiež cenu 1,66 Eura/1m2, súčasťou je aj mapka parciel. Starosta pripomenul, že smerodajná bude cena, ktorú si určí Slovenský pozemkový fond, za ktorú bude ochotný predať spomínané parcely obci Vidiná. Starosta informoval prítomných o ochote Slovenského pozemkového fondu a odpredaji parciel, ktoré sú vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu a nachádzajú sa na futbalovom ihrisku.

Hlasovanie: ZA – Mgr. Kamenská, Kocúr, Šulek, Ing. Legíňová, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková PROTI - 0 ZDRŽAL SA - 0 NEPRÍTOMNÍ - Ing. Veliká, Ing. Predajnianská, Ing. Černok

Bolo prijaté Uznesenie č. 71/2009

6. Predaj parcely – Vojtech Fridrich

Starosta informoval prítomných o žiadosti p. Fridricha o kúpu 9m2, na ktorých sa nachádza jeho garáž. Táto žiadosť je súčasťou zápisnice. Touto žiadosťou sa už zaoberala aj Obecná rada. Starosta pripomenul, že p. Fridrich mal v minulosti podanú žiadosť o kúpu 3 árov. Táto žiadosť mu bola zamietnutá. Táto nová žiadosť sa vzťahuje iba na tú časť, na ktorej sa nachádza časť jeho garáže. Obecná rada navrhuje cenu 1,66 Eura / 1m2. Hlavný kontrolór zdôrazňuje skutočnosť, že obyvatelia si svojvoľne stavajú na obecných pozemkoch, je potrebné do budúcnosti prijať prísnejšie sankcie, aby sa tomu zabránilo. P. poslanec Kocúr sa pridal k názoru hlavného kontrolóra. Prebehla diskusia k danej téme. Prítomní sa zhodli na tom, že je potrebné do budúcnosti prijať prísnejšie sankcie, aby sa predišlo takýmto komplikáciám. Starosta navrhuje vyhovieť žiadosti p. Fridricha a predať mu časť pozemku, na ktorom má postavenú garáž v cene akú navrhuje aj Obecná rada 1,66 Eura / 1 m2.

Hlasovanie: ZA – Kocúr, Šulek, Ing. Legíňová, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková PROTI - 0 ZDRŽAL SA - Mgr. Kamenská NEPRÍTOMNÍ - Ing. Veliká, Ing. Predajnianská, Ing. Černok

Bolo prijaté Uznesenie č. 72/2009

7. Prenájom nebytových priestorov – Rubint, Fehérpataky, Dobiášová

Starosta informoval prítomných o žiadostiach p. Rubinta, p. Fehérpatakyho a p. Dobiášovej. Tieto žiadosti sú súčasťou zápisnice.P. Rubint si podal žiadosť o prenájom priestoru za javiskom, ktorý mal doteraz prenajatý na dobu určitú. Pri žiadosti p. Fehérpatakyho pripomenul starosta, že tieto priestory boli v minulom roku prenajaté. V tejto žiadosti žiadajú o prenájom miestnosti na hranie stolného tenisu. Starosta navrhuje spresniť nájomcom hodiny na užívanie priestoru v bývalej MŠ. Poslanci pripomenuli starostovi, že tieto veci má v kompetencii riešiť on. V žiadosti p. Dobiášovej žiada o zníženie nájmu z predajných priestorov na skladové priestory v bývalej požiarnej zbrojnici, nakoľko prerušila živnosť. Starosta dal následne hlasovať o prenájme nebytových priestorov spomínaným osobám.

Hlasovanie: ZA – Mgr. Kamenská, Kocúr, Bc. Kuceková, Šulek, Ing. Legíňová, Ing. Kolimárová PROTI - 0 ZDRŽAL SA - 0 NEPRÍTOMNÍ - Ing. Veliká, Ing. Predajnianská, Ing. Černok

Bolo prijaté Uznesenie č. 73/2009

8. Všeobecne záväzné nariadenie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2009

Starosta zdôraznil potrebu prijatia VZN pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2009, v ktorom sa upravujú náležitosti vylepovania plagátov. Starosta prečítal návrh VZN. Tento návrh bol poslancom odovzdaný pred začiatkom Obecného zastupiteľstva. Nakoľko strán je veľa a priestor ktorý je k dispozícii je nedostačujúci, je potrebné spresniť aj formát plagátov. Obecná rada navrhuje formát na vylepovanie plagát na A4. Tento dodatok sa vsunie do VZN do čl. 2 bod 3. Mgr. Kamenská sa zaujímala, čo v takom prípade, keď sa VZN nebude dodržiavať. Starosta pripomenul, že aj táto skutočnosť je ošetrená v návrhu VZN, ktorý obsahuje a článok Sankcie. Ing. Kolimárová zdôrazňuje, aby sa všetci porušovatelia VZN pokutovali.

Hlasovanie: ZA – Mgr. Kamenská, Kocúr, Bc. Kuceková, Šulek, Ing. Legíňová, Ing. Kolimárová PROTI - 0 ZDRŽAL SA - 0 NEPRÍTOMNÍ - Ing. Veliká, Ing. Predajnianská, Ing. Černok

Bolo prijaté Uznesenie č. 74/2009

9. Rôzne

Starosta informoval prítomných o veciach, ktoré čakajú obec v najbližších mesiacoch. Pripomenul, že je potrebné rozmýšľať o rozpočte na budúci rok, aktualizovať VZN na rok 2010. Objasnil situáciu vývozu a likvidácie komunálneho odpadu. V súčasnej situácii pri výbere poplatkov za KO, tieto poplatky pokrývajú náklady, čo už v budúcnosti nemusí stačiť. Podľa prognóz firma MEPOS s.r.o. neplánuje zvýšiť cenu za zber a likvidáciu KO, ale len hodnotu inflácie. Starosta žiada vyjadrenie aj Ekonomickej komisie k danej problematike. Správca dane podľa výpočtov navrhuje zvýšiť cenu za kuka sud o 0,17 Eura. Poslanec Kocúr pripomenul, že množstevným zberom sa vyšlo občanom ústrety, ale niektorí občania vynášajú odpad aj do prírody. Je nutné tomuto zabrániť. Mgr. Kamenská navrhuje odmeňovať občanov, ktorí nahlásia páchateľa, ktorý znečisťuje životné prostredie odpadkami.

Starosta pripomenul, že sa pripravuje posedenie s gratuláciou pre dôchodcov „K mesiacu úcty k starším“. Táto akcia sa bude konať 05.11.2009 so začiatkom o 16.00 hod. v sále Kultúrneho domu. Na toto podujatie sú pozvaní aj občania z maďarskej družobnej obce. O program sa postarajú Materská škôlka, Matica slovenská. Pre dôchodcov sa objednali nákupné poukážky a pre maďarských dôchodcov sú pripravené darčeky. Mgr. Kameská bude moderovať pripravované podujatie. Touto cestou starosta pozval a požiadal o spoluprácu pri organizovaní podujatia poslancov Obecného zastupiteľstva.

Starosta informoval poslancov o Konferencii miest a obcí Slovenska, ale nakoľko v plánovanom termíne sa on nevie dostaviť na túto konferenciu pre iné povinnosti, oslovil s požiadavkou účasti Ing. Kolimárovú. Ing. Kolimárová si daný materiál zobrala na preštudovanie a posúdenie.

Starosta pripomenul pretrvávajúci problém so sociálnou pracovníčkou. Podľa schváleného organizačného poriadku môže sociálna pracovníčka odpracovať 2,5 hod. týždenne, na základe tejto skutočnosti rozviazala pracovný pomer terajšia social. pracovníčka z dôvodu, že sa jej to neoplatí. Obec Vidiná v súčasnosti nemá sociálnu pracovníčku a žiadosti pribúdajú, vystúpil starosta na Klube starostov a predniesol návrh na zriadenie spoločnej úradovne. Starostovia sa dohodli, že do najbližšieho stretnutie starostov sa pripraví návrh zmluvy. Ing. Kolimárová navrhuje vyčísliť náklady na mzdy podľa počtu obyvateľov, aby si prepravu pracovníčky na jednotlivé konania zabezpečovali jednotlivé obce samostatne. Obecné zastupiteľstvo podáva kladné stanovisko k riešenie pozície sociálnej pracovníčky v obci.

Ing. Rubintová pripomenula poslancov, aby pripravili návrhy na budúci rozpočet a do 15.11.2009 jej ich poslali. Základ majú tvoriť priority a veci, čo sa neuskutočnili tento rok, premietnuť do budúceho rozpočtu.

10. Interpelácia poslancov

a) Mgr. Kamenská sa zaujímala o spoločné zasadnutie s družobnou obcou z Maďarska. Starosta objasnil, že nemá vedomosť o termíne, v lete ich pozval, ale vtedy nemohli prísť. P. Kocúr navrhuje, že sa to môže uskutočniť aj v sobotu. Starosta pripomenul, že starosta z Maďarska príde 5.11.2009, tu sa dohodnú.b) P. Kocúr sa zaujímal, akým smerom sa budú realizovať akcie s družobnou obcou z Maďarska, nakoľko je kríza. Bc. Kuceková pripomínala, že Maďari majú Juniáles, náš športový deň mal dobrú odozvu, tábory by sa mohli nahradiť, nakoľko účasť klesá, dôchodcovia majú akcie vo svojom pláne.c) Bc. Kuceková zdôrazňuje dodržiavanie prevádzkový poriadok pohrebiska, , nakoľko sa posúvajú svojvoľne hrobné miesta. Starosta informoval o zámere na budúci rok vybudovať chodníky v cintorínoch. d) Ďalej Bc. Kuceková pripomína, že plagáty sa lepia aj po zastávkach. Navrhuje vyznačiť plochu na vylepovanie plagátov nejakým výrazným označením.e) P. Šulek sa zaujímal o kanalizačné zberače, nakoľko počul sťažnosti občanov. P. Uhrin vysvetlil, že to bol skontrolovať a zberače sú v poriadku, len pri väčších dažďoch nestíhajú.f) Bc. Kuceková pripomenula, že je daždivé obdobie a výmole pri chodníkoch, keď sú zatečené dažďovou vodu, ničia domy občanov. Ing. Kolimárová navrhla, aby sa písomne vyzvala Správa ciest k náprave.g) Mgr. Kamenská sa zaujímala o priebehu výstavbe rýchlostnej cesty, ktorá má ísť popri obci Vidiná. Zaujímala sa o možnosť, či by obec Vidiná nemohla tento proces urýchliť. Starosta informoval, že v súčasnosti je križovatka v pláne na prerobenie, sú 2 alternatívy. Pri ideálnych podmienkach sa začne realizovať na budúci rok. Čo sa týka urýchlenia realizácie výstavby rýchlostnej cesty, tak to obec nemá v kompetencii.

11. Diskusia

Starosta dal slovo aj občanom, ktorý sa zúčastnili na zasadnutí Obecného zastupiteľstva. P. Garaj mal 2 príspevky. 1 príspevok sa týka problému, pri ktorom mu pri väčšom daždi vodu tlačí do domu, nakoľko je s rúrami napojený na obecnú kanalizáciu. 2 príspevok sa týkal poďakovania za cirkev vedeniu obce a p. Uhrinovi za pomoc pri uskutočňovaní akcií.

Starosta ďalej informoval prítomných o žiadosti Evanjelickej cirkvi o finančný príspevok na opravu modlitebne v priestoroch bývalej Materskej školy. Objasnil situáciu, kedy obec nemá finančné prostriedky v rozpočte na príspevok, ale je možnosť poskytnúť nekvalifikovanú pracovnú silu a stroje. Táto modlitebňa sa nachádza pri obecných parcelách, z ktorých tečie dažďová voda na múry.

12. Návrh na uznesenie

Bc. Kuceková prečítala návrhy uznesení. Ing. Kolimárová pripomienkovala, že prítomných je málo poslancov a návrh na 2 zmenu rozpočtu nemôže byť prijatý. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo po preštudovaní materiálov a zákonov, že k schváleniu 2 zmeny rozpočtu na rok 2009 postačuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

Hlasovanie: ZA – Mgr. Kamenská, Kocúr, Šulek, Ing. Legíňová, Ing. Kolimárová PROTI - 0 ZDRŽAL SA - Bc. Kuceková NEPRÍTOMNÍ - Ing. Veliká, Ing. Predajnianská, Ing. Černok

13. Záver

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval za účasť na rokovaní Obecného zastupiteľstva a ukončil zasadnutie

Overovatelia zápisnice

Mgr. Kamenská podpísané dňa: .......................... podpis.............................

Šulek podpísané dňa: .......................... podpis.............................

Zapísal:

Bc. Ján Šupica ......................................

Vladimír Ragač, starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 29. 10. 2009

Zodpovedá: Správce Webu

Späť