Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 6.9.2010

uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,

konaného dňa 06.09.2010

K bodu 1. Otvorenie

Uznesenie č. 43/2010 zo dňa 06.09.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidine

I. SCHVAĽUJE

a) program obecného zastupiteľstva

Vo Vidinej dňa: 07.09.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 44/2010 zo dňa 06.09.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Legíňová, Šulek, Ing. Kolimárová

II. BERIE NA VEDOMIE

Overovateľov zápisnice: Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská

Vo Vidinej dňa: 07.09.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 3. Zmluva o podmienkach postúpenia práv a povinností investora stavebníka k časti vodnej stavby „Kanalizácia obce Vidiná“- zmena uznesenia

Uznesenie č. 45/2010 zo dňa 06.09.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. RUŠÍ

Uznesenie č. 38/2010 zo dňa 17.08.2010 v plnom rozsahu

Vo Vidinej dňa: 07.09.2010

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 46/2010 zo dňa 06.09.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

a) Zmluvu o podmienkach postúpenia práv a povinností investora /stavebníka k časti vodnej stavby „ Kanalizácia obce Vidiná“ zo stavebného povolenia č. ŽP – 2010/00069 zo dňa 01.03.2010 vydaného Obvodným úradom životného prostredia Lučenci, v rozsahu vymedzenom v Čl. III. Zmluvy ako „ Kanalizácia obce Vidiná, II. etapa“ z Obce Vidiná na Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 005 bez pripomienok.

b) Zriadenie bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie PP DN 300 mm (ďalej aj len „verejná kanalizácia“), ktorá budú vybudovaná v rámci stavby „ kanalizácia obce Vidiná, II. etapa“ na pozemkoch v kat. území Vidiná obce Vidiná vo vlastníctve Obce Vidina, vedených na LV číslo 6228 ako CKN parc. číslo 228/5, 228/8 v 3/8-inách a na LV č. 5991 ako CKN parc. číslo 946/1, 945, 944, 228/3, 942, 952, 953/1, 933, 224/5, 289, 953/2, 771, 770/1, 959/1, 940, 525/1, 934/1, 380/55, 302/2, 934/3, 934/4, 380/57, 935/11, 939, 938/1, 855/1, 985/2, 937, 990/4, 990/14, 938/1,936, 935 v 1/1 a právo prístupu automobilmi a pešo za účelom zabezpečenia výstavby, prevádzky, údržby, odstraňovania porúch, vykonávania opráv a rekonštrukcií týchto vodohospodárskych zariadení, v rozsahu v na tento účel vyhotovenom porealizačnom Geometrickom pláne pre zriadenie vecného bremena, úradne overenom Správou katastra Lučenec v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006.

Tento návrh zmluvy bol predložený na mimoriadnom zastupiteľstve dňa 06.09.2010 a je neoddeliteľnou prílohou uznesenia.

Vo Vidinej dňa: 07.09.2010

Vladimír Ragač starosta obce

Zostavovatelia uznesení:

Milan ŠulekIng. Želmíra KolimárováIng. Mária Legíňová


dochádzka

Dochádzka poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

PRÍTOMNÍ:

Ing. Želmíra Kolimárová

Ing. Martina Predajnianská

Ing. Milan Černok

Štefan Kocúr

Bc. Drahomíra Kuceková

Ing. Mária Legíňová

Milan Šulek

OSPRAVEDLNENÍ:

Ing. Mária Veliká

NEOSPRAVEDLNENÍ:

Mgr. Martina Kamenská


zápisnica

Zápisnicazo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinejkonaného dňa 06.09.2010

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Ing. Mária Veliká

Neospravedlnení: Mgr. Martina Kamenská

Návrhová komisia: Milan Šulek, Ing. Želmíra Kolimárová, Ing. Mária Legíňová

Overovatelia zápisnice: Bc. Drahomíra Kuceková, Ing. Martina Predajnianská

Program: 1) Otvorenie2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa zápisnice3) Zmluvu o podmienkach postúpenia práv a povinností investora stavebníka k časti vodnej stavby „ Kanalizácia obce Vidiná“ – zmena uznesenia4) Návrh na uznesenie, uznesenie5) Záver

1. Otvorenie

Starosta prítomných privítal na zasadnutí. Osobitne privítal JUDr. Kožiakovú, právnu zástupkyňu a vysvetlil, že právna zástupkyňa StVS a. s. neprišla. Následne prečítal program. Zaujímal sa o pripomienky k navrhovanému programu. Nikto nemal pripomienky. Ďalej skonštatoval, že z 9 poslancov boli prítomní 7, Ing. Veliká je ospravedlnená a Mgr. Kamenská neospravedlnená.

Hlasovanie

ZA - Kocúr, Ing. Legíňová, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Šulek, Ing. ČernokPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 43/2010.

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice

Po hlasovaní pristúpil starosta k ďalšiemu bodu programu a to voľbe návrhovej komisie a určeniu overovateľov zápisnice. Do návrhovej komisie navrhol p. Šuleka, Ing. Kolimárovú a Ing. Legíňovú. Ďalej sa starosta zaujímal sa o iný návrh. Nikto nemal iný návrh, starosta dal hlasovať, aby návrhová komisia pracovala v navrhovanom zložení.

Hlasovanie

ZA - Kocúr, Ing. Legíňová, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Šulek, Ing. ČernokPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 44/2010.

Ako overovateľov zápisnice určil starosta Ing. Predajnianskú, Bc. Kucekovú.

3. Zmluva o podmienkach postúpenia práv a povinností investora stavebníka k časti vodnej stavby „Kanalizácia obce Vidiná“ – zmena uznesenia

Starosta pripomenul, že už sú všetci dobre informovaní. Na zastupiteľstve, ktoré sa konalo 02.09.2010 obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie, v ktorom neschvaľuje zmenu uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva z dôvodu sporného bodu, ktorý bol v návrhu zmluvy. Bolo prijaté uznesenie, na základe ktorého bol určený termín zvolania zastupiteľstva s obidvoma právnymi zástupcami ako obce Vidiná tak aj StVS a. s. Právny zástupca StVS a. s. odmietol účasť a poslal nový návrh zmluvy s ústupkom toho sporného bodu. Starosta informoval, že s týmto návrhom zmluvy navštívil JUDr. Kožiakovú, ktorá bola dnes rovnako prítomná na zasadnutí. Starosta zdôraznil, že číslovanie a označovanie jednotlivých bodov sa v návrhoch zmluvy menilo. Starosta pripomenul, že poslanci mali pred sebou tie časti zmluvy, ktorých sa zmeny týkali /od str. 8/. V čl. IV je doplnený na návrh StVS a. s. bod 1 písm. b). Zmluvná pokuta, ktorá v prípade nerealizovania I. etapy obci hrozila, táto pokuta bola vypustená a bolo doplnené v čl. IV bod 1 písm b). Starosta prečítal toto doplnenie a to Zmluvné strany sa výslovne dohodli na tom, že: z dôvodu, že pre riadne prevádzkovanie II. etapy Stavby, ktorú bude realizovať StVS, a.s. Banská Bystrica podľa tejto Zmluvy je nevyhnutné aby bola dokončená a uvedená do prevádzky jej I. etapa realizovaná v investorstve Obce Vidiná, je StVS, .a.s. Banská Bystrica oprávnená Zmluvu o poskytnutí NFP na predmetný Projekt nepodpísať a od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak sa zistí, že v čase plynutia lehoty na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí NFP na Projekt nebude I. etapa Stavby realizovaná v investorstve Obce Vidiná, preukázateľne rozostavaná v takom rozsahu, ktorý zaručí, že ku dňu začatia kolaudácie II. etapy Stavby bude I. etapa Stavby stavebne ukončená a pripravená na uvedenie do trvalej prevádzky. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom doručenia Oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhému účastníkovi Zmluvy. Starosta vysvetlil, že tento návrh je pre obec prijateľnejší. Starosta dal slovo JUDr. Kožiakovej, aby sa k návrhu zmluvy vyjadrila. JUDr. Kožiaková informovala, že k prvému návrhu zmluvy jej bolo predložené uznesenie obecného zastupiteľstva. StVS a. s. vypustila naviac práce, ktoré mala obec urobiť, tu sa vyjadrila, že to je pre obec výhodné. Ďalej prebratie celej prevádzkovej stavby StVS a. s., tak to bolo neprijateľné jednak zo strany StVS a. s., tak aj zo strany obce, nakoľko obecný majetok sa môže dať len na základe verejnej súťaže. Ing. Kolimárová informovala, že aj ona hovorila s právničkou z vodární a tak isto aj s riaditeľom Solkovým a táto skutočnosť pravda nie je, vôbec na základe obstarávania sa tu nepostupuje z toho dôvodu, že je tu monopolné zastúpenie vodárenskej spoločnosti a neexistuje možnosť ani z toho dôvodu robiť súťaž, lebo obec je akcionárom StVS a. s., kde stanovy tejto spoločnosti nedovoľujú, aby sa uchádzali a dávali možnosť prevádzkovať vodovodné a kanalizačné zariadenia iným spoločnostiam ako vodárenskej. JUDr. Kožiaková informovala, že nevedela o tom, že obec Vidiná je akcionárom StVS a. s. Ing. Kolimárová pokračovala a vysvetlila, že ani súťaž zo strany vodární na vlastnú stavbu, keď si ukončia II. etapu nebudú robiť, automaticky budú prevádzkovať svoj majetok a obec nemôže súťaž robiť, lebo iného prevádzkovateľa vodární nemá možnosť osloviť, neexistuje tu žiadna iná vodárenská spoločnosť, jedine táto spoločnosť, a preto je zo zákona výnimka a nemusí sa uplatňovať zákon o verejnom obstarávaní. Starosta sa zaujímal o to, že odkiaľ má Ing. Kolimárová k tomu čo hovorila podklady. Ing. Kolimárová informovala, že hovorila s riaditeľom Solkovým a ten jej dal číslo na právničku a prešla si to aj s riaditeľom, ktorý tvrdil to isté čo teraz hovorila. Starosta doplnil, že jemu právnička osobne povedala, že súťaž musí prejsť. Ing. Kolimárová vysvetlila, že na zhotoviteľa stavby musí byť súťaž, ale nie na prevádzkovateľa. Starosta sa zaujímal, prečo je tento bod sporný. Povedal, že či oni pôjdu alebo nepôjdu do súťaže, obec Vidiná to nemôže prevádzkovať. Ing. Kolimárová vysvetlila, že každá kanalizačná prípojka, ktorá sa vybuduje ako nová prechádza buď do vlastníctva alebo do správy vodárenskej spoločnosti, ktorá ju spravuje. Ďalej teda buď prejde do majetku, ak to nie je z dotácií, lebo ak je z dotácií, v takom prípade 15 rokov to nemôže prejsť do majetku obce, v takom prípade môže dať do správy. Ing. Kolimárová pokračovala, že ak mi dáme do správy vodárenskej spoločnosti na základe zmluvy, bez toho, aby sa robila súťaž, tak je to na základe žiadosti, ktoré majú pripravené na vodárenskej spoločnosti, kde obec skolaudovanú kanalizáciu na základe tejto žiadosti požiada o jej prevádzkovanie, vodárne si vyžadujú k tomu určité doklady a oni sa na základe žiadosti vyjadria. Obvykle sa vyjadria pozitívne, za podmienok, ktoré sa dohodnú v zmluve a v zmluvne dohodnutých podmienkach je potom za čo, lebo keď my im dáme do správy takú kanalizáciu, kde je aj pretlaková vetva, to znamená, že sú tam pretlakové stanice, čerpacie stanice, ktoré majú enormné spotreby elektrickej energie, vtedy oni povedia podmienky, že dobre, ale ako obec budete každý mesiac prispievať 50 % elektrickej energie na všetky čerpačky, toto uviedla Ing. Kolimárová ako príklad. Ďalej uviedla, že my, aby sme sa tomu aspoň trošku vyhli, nakoľko oni to môžu zobrať aj za poplatok, ale aj bez poplatku a nebol by tu problém zapracovať práve to, že budú spravovať svoju, ktorú si zo svojich prostriedkov vybudujú, ale plus budú spravovať aj našu, takže budú prevádzkovať kompletnú, čo Ing. Kolimárovej povedal riaditeľ Sólkový, že neprichádza do úvahy, že niekto iný by mohol jednu vetvu a druhú vetvu. Starosta reagoval, že prevádzkovanie bude riešiť už druhá zmluva. Ďalej pripomenul požiadavku obecného zastupiteľstva, v ktorej sa hovorilo o prevzatí do prevádzkovania a nehovorila táto pripomienka, že či zadarmo alebo ako. Starosta navrhol nemiešať tieto dve veci, keď to tam nemusí byť, tak sa s tým teraz nezaoberať. Ing. Kolimárová vysvetlila, že keď si prečítame celú doplnenú časť, v ktorej sa hovorí: z dôvodu, že pre riadne prevádzkovanie II. etapy, ktorú bude realizovať StVS a.s . , tu sa jasne hovorí, že oni budú prevádzkovať a tu stačí doplniť I a II. etapy. Starosta vysvetlil, že realizovanie nie je prevádzkovanie. Ing. Kolimárová informovala, že toto dala prečítať riaditeľovi a ani on nevidí problém doplniť k dvoje jednotku. Ing. Kolimárovala trvala zapracovať do uznesenia, že navrhovala, aby sa to teraz poriešilo. V tejto situácii veľmi ustupujú a my ich do ničoho iného netlačíme, len aby prevádzkovali celú prevádzku. Starosta vysvetlil, že tu sa nakladá s obecným majetkom. Ing. Kolimárová doplnila, že sa jedná o prevádzkovanie, danie do správy. Starosta odpovedal, že on nehovorí o daní do vlastníctva. Ing. Černok sa zaujímal, aký je s tým potom problém. Starosta vysvetlil, že jedna prevádzková spoločnosť by nám mohla stočné brať za takú cenu, druhá za takú cenu. Ing. Kolimárová informovala, že neexistuje možnosť prevádzkovania kanalizácie druhou spoločnosťou. Starosta informoval, že jemu právnička JUDr. Gerhártová vysvetlila, tak, že prevádzkovanie môže vykonávať každý kto, má na to skúšky, oprávnenie. Ing. Kolimárová sa zaujímala, čo sa pod prevádzkovaním rozumie. Starosta vysvetlil, že po nej budú splašky tiecť a oni budú za to vyberať poplatky, budú sa starať o údržbu, o prečerpávacie stanice. Ing. Kolimárová informovala, že ako náhle by vstúpila tretia osoba do prevádzkovania, tak platíme navyše tej tretej osobe. Ďalej citovala Ing. Uhorskajovú z vodární, ktorá povedala: „môžete si nájsť firmu, ktorá to bude prevádzkovať, ale tá firma zaplatí vodárňam od nášho bodu pripojenia. Starosta pripomenul Ing. Kolimárovej, že pred chvíľou hovorila, že neexistuje iná spoločnosť, ktorá by to mohla prevádzkovať. Ing. Kolimárová doplnila, že neexistuje iná možnosť, lebo to by bolo niečo nelogické, lebo máme vodárenskú spoločnosť, ktorá všetko vlastní a my budeme niekomu platiť. JUDr. Kožiaková vysvetlila, že pozná spoločnosť, ktorá si sama spravuje kanalizáciu až po prípojku do fabriky a doplnila, že prevádzkovanie môže vykonávať ktokoľvek, kto má na to oprávnenie. Ing. Kolimárová zdôraznila, že vnútrozávodná a verejná kanalizácie sú dve rozdielne veci. JUDr. Kožiaková informovala, že vie, že sú to dve rozdielne veci, ale na prevádzkovanie musí mať oprávnenie, čiže aj iná firma ako vodárenská môže vykonávať prevádzkovanie. Ing. Kolimárová informovala, že neexistuje iná spoločnosť, ktorá spravuje verejnú kanalizáciu ako vodárenská spoločnosť. Starosta sa zaujímal, ako je na tom napr. obec Lovinobaňa. Ing. Kolimárová doplnila, že obec môže. Kocúr vysvetlil, že keby sme robili celú kanalizáciu, tak je naša a potom môžeme robiť. Teraz robí obec I. etapu, to je asi 20 % a ďalších asi 80 % budú mať vodárne. Ani on si nevie predstaviť, keby tu bol niekto medzi a prevádzkoval ten kus, tak my by sme na to len doplatili. Starosta pripomenul, že teraz sa jedná o to, že prevádzkovanie môže vykonávať aj niekto iný, za akú cenu, to je už iná vec. Starosta žiadal prítomných, aby sa diskusia viedla k tomuto bodu, prevádzkovanie bude potom iná vec, nakoľko teraz sa jedná o prevod práv zo stavebného povolenia na vodárenskú spoločnosť. Ing. Kolimárová pripomienkovala, že v tejto zmluve sú písané aj iné veci, okrem prevodu práv, tak nech sa bavia iba o prevode práv a ostatné veci dajme von. Ďalej navrhla, aby prebrali iba stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu a týmto pádom sú stavebník. Starosta sa zaujímal o názory, ako tento bod uzavrieť. Ing. Černok pripomenul, že ak riaditeľ Solkový povedal Ing. Kolimárovej, že nie je problém, tak Ing. Černok chce mať tento bod uzatvorený tak, že to bude v zmluve. Starosta zdôraznil, že to nie je problém z ich strany. Ing. Černok sa zaujímal prečo to nemôže byť v zmluve. Starosta informoval, že možno my ho nebudeme môcť dať bez súťaže do prevádzkovania, lebo my sme na to dostali dotácie z eurofondov. Ing. Kolimárová pripomenula, že dotácie len na realizáciu stavby. Ing. Černok pripomenul, že kvôli tejto zmluve sa stretávame už tretí krát. Starosta informoval, že kvôli prevádzkovaniu zaspí dostavba kanalizácie, prevádzkovanie bude riešiť ďalšia zmluva, keď to bude vystavané. Ing. Čenok zdôraznil, že bez toho nezahlasuje, lebo keď Solkový povedal, že nie je problém, tak nevie prečo to starosta dramatizuje. Starosta informoval, že Solkový je riaditeľ Stredoslovenskej prevádzkovej spoločnosti v Lučenci. Ing. Kolimárová pripomenula, že táto podmienka nie je výhodná iba pre nich, ale aj pre nás. Ak sa oni v tejto zmluve zaviažu, že budú prevádzkovať obidve etapy a o tom sa baviť ďalej, že či oni budú chcieť poplatok, to už bude na našej dobrej vôli. Starosta informoval a poslancom ukázal vytlačený email z vodární, kde JUDr. Gerhártová uvádzala, že pripomienku po ukončení celej stavby Kanalizácie obce Vidiná (I. a II. etapa) prevezme prevádzkovanie celej stavby Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Banská Bystrica nemôžu akceptovať, nakoľko Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. nebude verejnú kanalizáciu prevádzkovať sama, bude v prípade kladného rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného prostriedku na II. etapu prevádzkovateľa verejnej kanalizácie vyberať súťažou. Ing. Kolimárová informovala, že ona s ňou dnes hovorila a ďalej informovala, že ona si myslí že JUDr. Gerhártová v tomto maily hovorila o dodávateľovi stavby, lebo to jej zopakovala viackrát. Starosta zdôraznil, že toto si myslí Ing. Kolimárová, on sa drží toho, čo mu napísala. Ign. Kolimárová informovala, že JUDr. Gergártová asi nedomyslela vetu, pletie súťaž so žiadosťou. Ing. Černok zdôraznil, že prevádzka nemá nič spoločné s dotáciou. Starosta zdôraznil, že právnička z StVS a. s. sa v tomto asi nemýli. Bc. Kuceková sa zaujímala o názor JUDr. Kožiakovej, keby sa uzatvorila zmluva o budúcej zmluve. JUDr. Kožiaková pripomenula, že táto zmluva je iba o postúpení práv zo stavebného povolenia. Zmluva o budúcej zmluve sa robí skôr pri kúpnych zmluvách. V tomto prípade, by to nebolo vhodné riešenie, iba ak by bolo zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovanie. Ďalej pripomenula, že 09.09.2010 je posledný termín. Starosta informoval, že v prípade schválenia zajtra ide s touto zmluvou a s pripravenými dokumentmi do Banskej Bystrice a tam buď podpíše, alebo nepodpíše túto zmluvu. Kocúr pripomenul, že podľa tohto aj ona bude musieť robiť súťaž na prevádzkovateľa II. etapy. JUDr. Kožiaková informovala, že aj ona to tak pochopila. Bc. Kuceková pripomenula, že presne toto už preberali a zostali na tom istom, ako je to teraz. Starosta navrhol, aby sa táto pripomienka z prvého uznesenia zrušila. Ing. Legíňová sa zaujímala, prečo vypustili celý odstavec o pokute. JUDr. Kožiaková informovala, že pokiaľ nevieme presne určiť výšku pokuty alebo spôsob jej výpočtu, tak v tom prípade, ak by sme to aj doplnili, táto časť by bola neplatná. Ing. Kolimárová pripomenula, že oni ju nechceli doplniť ako neplatnú, oni to dali dohodou, aby sa starosta dohodol s vodárňami na čiastke, lebo oni adekvátnu čiastku nepoznali. JUDr. Kožiaková uviedla, že ešte nevie obec čo bude stáť I. etapa. Ing. Kolimárová informovala, že presne vieme čo bude stáť I. etapa. JUDr. Kožiaková ďalej informovala, že vodárne uviedli, že v prípade naviac prác, tak z toho dôvodu žiadali, že to čo budú musieť naviac vykonať, zaplatiť a to bola tá pokuta. Ing. Kolimárová uviedla, že práce niaviac je úplne iný bod. Pokuta v hodnote celých investičných nákladov, ak nebude I. etapa včas ukončená. Ing. Predajnianská pripomenula, že tento bod, ktorý oni zrušili, to ani nežiadali vypustiť, len upraviť výšku pokuty. JUDr. Kožiaková informovala, že je vždy lepšie pokutu vypustiť a nebude mať nikto nárok na zmluvnú pokutu. Kocúr doplnil, že my nevieme teraz zabezpečiť, že tá I. etapa sa spraví, tak ako sa má. Starosta pripomenul, že zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne a v dojednaní musí byť určená výška pokuty. Ďalej uviedol, že po diskusii s JUDr. Gerhártovou, ktorá uviedla, že v žiadosti sú jasne napísané oprávnené náklady a to je výška pokuty, takže výška pokuty je určená. Ďalej pripomenul, že s týmto prišiel na minulé zastupiteľstvo, pokuta nebola uznaná, nakoľko je to veľa, Vidiná by to nezvládla. Starosta ďalej informoval, že po rokovaniach vodárne túto pokutu vypustili a chránili sa bez pokuty odstúpením od zmluvy, takže tento sporný bod je vyriešený. Ďalej zdôraznil, že ak sa má zastaviť budovanie kanalizácie na prevádzkovaní, tak to si nezoberie na zodpovednosť. Ing. Kolimárová doplnila, že takáto ponuka sa už nemusí opakovať a bola by škoda to nevyužiť. Šulek pripomenul, že mohla JUDr. Gerhártová prísť na zasadnutie. Ing. Kolimárová doplnila, že mohol prísť technický námestník alebo Uhorskajová. JUDr. Kožiaková vysvetlila, že Uhorskajová je iba regionálna. Ing. Kolimárová informovala, že ona vie ohľadne tohto všetko. JUDr. Kožiaková sa opýtala Ing. Kolimárovej, že teda JUDr. Gerhártová jej povedala, že je možné prevádzkovať I. aj II. etapu. Ing. Kolimárová informovala, že ona sa rozpráva s riaditeľom Solkovým a s právničkou sa rozprávala len toľko, že prečo je potrebné robiť súťaž. Na to jej ona povedala, že všetky peniaze, ktoré idú z dotácie, tie majú byť súťažou, keď sa obstaráva realizátor stavby, to si vyjasnili, ale na prevádzkovanie či môže vstúpiť nejaká iná prevádzková spoločnosť, ktorá by bola akceptovaná zo strany vodární. Na to právnička povedala, keďže je Vidiná akcionárom ako môžete chcieť iného prevádzkovateľa, len nás môžete mať, to je v nejakých stanovách. Ing. Kolimárová informovala, že sa zaujímala či, obec musí robiť súťaž. JUDr. Gerhártová vysvetlila, že nie, treba si dať žiadosť a na základe žiadosti bude Vaša žiadosť zvážená. Ďalej Ing. Kolimárová informovala, že riaditeľ Solkový vysvetlil, že v živote žiadna obec nerobila súťaž na prevádzkovanie, lebo iný prevádzkovateľ, ktorý by vlastnil potrubia smerujúce k čističke, k vlastnej čističke, nie k tejto nemôže byť. Prevádzkovanie nie je len prevádzkovanie potrubí, ale aj čističky. Ďalej zopakovala, že ak kvôli tomuto má výhodná zmluva, aj z toho dôvodu, že už takúto ponuku nám už nikto nedá, to by bola škoda. Starosta informoval, že tu je pripravený návrh zmeny uznesenia toho prvého, ktoré bolo prijaté aj s pripomienkami. Pripomienka z prvého zastupiteľstva znela v čl. 3 bod 2 podbod 2.1. znášať náklady za práce naviac v I. etape obec Vidiná a v II. etape StVS a. s. Starosta informoval, že toto je vypustené. Ďalšia pripomienka po ukončení celej kanalizácie prevezme prevádzkovanie celej stavby StVS a.s. Ing. Kolimárová navrhla zrušiť celé uznesenie a dnes schváliť nové. Kocúr doplnil, že podľa návrhu, ktorý bol dnes predložený na zastupiteľstvo. Ing. Kolimárová predstavila nový návrh uznesenia, v ktorom v prvom uznesení sa zrušilo uznesenie č. 38/2010 z 17.08.2010 a druhým uznesením sa prijal návrh zmluvy, ktorý bol predložený na dnešnom zastupiteľstve a bude súčasťou zápisnice bez pripomienok. Následne dal starosta hlasovať za zrušenie uznesenia č. 38/2010, po tomto hlasovaní prebehlo hlasovanie za schválenie uznesenia o postúpení práv a povinností zo stavebného povolenia.

Hlasovanie za zrušenie uznesenia č. 38/2010

ZA - Kocúr, Ing. Legíňová, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Šulek, Ing. ČernokPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 45/2010.

Hlasovanie za postúpenie práv a povinností zo stavebného povolenia

ZA - Kocúr, Ing. Legíňová, Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, Šulek, Ing. ČernokPROTI - 0ZDRŽAL SA - Bc. Kuceková

Bolo prijaté uznesenie č. 46/2010.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Martina Predajnianská podpísané dňa:............................. podpis .................................

Bc. Drahomíra Kuceková podpísané dňa:............................. podpis .................................

Zapísal:

Ing. Ján Šupica podpis .................................

Vladimír Ragač starosta obceVyvesené: 6. 9. 2010

Zodpovedá: Správce Webu

Späť