Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 15.2.2011

zápisnica

Zápisnica z Obecnej rady, ktorá sa konala dňa 15.02.2011

Prítomní: podľa prezenčnej listinyOspravedlnený: Ing. KolimárováNeospravedlnení: 0

Starosta - na začiatku rokovania starosta prítomných privítal, predstavil nového člena obecnej rady, Pavla Bútora. Na začiatku boli prítomní Ing. Predajnianská a Pavol Bútor. Predstavil program rokovania. Starosta – upozornil, že je potrebné zvoliť člena do Rady školy, v minulosti to vykonávala Ing. Predajnianská. Ing. Predajnianská informovala, že nemá problém, aby bola opätovne členom rady školy.Obecná rada odporúča obnoviť členstvo v rade školy Ing. Predajnianskej. Starosta – pripomenul, že v sobotu 26.02.2011 sa uskutoční spoločné zasadnutie v obcou Egyházasdengeleg v Maďarsku. Ďalej pripomenul, že podľa platných zákonov zasadnutie obecného zastupiteľstva nie je platné mimo katastra. Toto družobné je ale symbolické. Ing. Predajnianská navrhla už v piatok osloviť všetkých poslancov, aby to dopadlo dobre.Starosta predstavil program, ktorý sa týka nás, ďalej pripomenul, že naša skupina Škorec si dala do programu vystúpenie v Maďarsku na Juniálese. Zvyšok programu doplní maďarská strana. Ing. Predajnianská navrhla, aby pozvánka išla čím skôr a program sa môže poslancom poslať neskôr. Starosta sa zaujímal o dátum, kedy by sa mala uskutočniť rozlúčka s letom, do úvahy prichádzajú dátumy 27.08.2011 t.j. sobota, 28.08.2011 a 29.08.2011 je pondelok sviatok SNP.Pavol Bútor navrhol, že lepší dátum je sobota 27.08.2011Starosta informoval, že pozvánky pošleme zajtra poslancom a návrh programu mailom do Maďarska. Starosta – predstavil návrh na skultúrnenie priestranstva pred kultúrnym domom. Presvetliť parčík od tují, v niektorých miestach sú veľmi husto, zrušiť zábradlia medzi kultúrnym domom, pri ceste ostane kvôli bezpečnosti a zakúpiť niečo pre deti, napr. záhradný domček, osadiť lavičky a obložiť studňu. Starosta odovzdal slovo Ing. Rubintovej.

Ing. Rubintová vysvetlila, že teraz odovzdala členom obecnej rady podrobnú podobu, takáto podoba do zastupiteľstva a do komisií nepôjde. Vysvetlila materiál. Obsahuje rozpočet aj po zmenách v roku 2010, potom je tam čerpanie k 31.12.2010, ďalej návrh rozpočtu na rok 2011. Do obecného zastupiteľstva pôjde návrh rozpočtu na rok 2011, 2012, 2013. Ďalej navrhla, že rozoberie rozpočet podrobne. Na začiatku vysvetlila, že najväčší príjem tvoria podielové dane, vychádzala z ministerstva financií. Podľa odhadu by sme mali dostať 281 464 €. V roku 2010 sme dostali okolo 230 000 €, ale plánované bolo 372 000 €, tu je vidieť pokles, tieto peniaze nám chýbajú. Výsledok hospodárenia odzrkadľuje tento veľký výpadok podielových daní. Ďalším príjmom sú dane z nehnuteľností, za psov, za užívanie verejných priestranstiev a podobne. Obec má aj nedaňové príjmy, to sú príjmy z prenájmu vlastného majetku, ďalej zo správnych poplatkov, za predaj tovar, služieb – to sú rozhlasové relácie, kuka sudy, štítky pre psov. Tento rok by mal byť aj príjem z recyklačného fondu. Ďalej informovala, že toto čo teraz hovorí, bude obsahovať dôvodová správa, ktorá bude súčasťou rozpočtu. Následne informovala, že bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 378 770 €.Ing. Končošová sa zaujímala o prenájom pozemkov, tam sa to navyšuje.Ing. Rubintová vysvetlila, že sme koncom roka uzatvorili nájomné zmluvy, Drahomíra Kuceková TIMA, Katarína Ambróšová, AAA Auto, p. Fridrich. Ďalej vysvetlila, čo sa týka príjmov kapitálového rozpočtu, tu je zahrnuté podľa uznesenia obecného zastupiteľstva predaj nehnuteľného majetku p. Mišíkovej. Ďalej vysvetlila, že kanalizáciu nedávala ešte ani do výdavkov, tak nedalo ju ani do príjmov, aby to nebolo skreslené. Zmluva o dielo bude podpísaná na nižšiu sumu ako bola vypracovaná projektová dokumentácia, nevieme aká suma tam bude. Vo štvrtok dajú spoločne so starostom dokopy príjmy a výdavky kanalizácie a potom to zapracuje do rozpočtu. Starosta vysvetlil, že si musíme ošetriť tieto veci, aby sme rozpočtovali presnú sumu, aby neboli potom prerobenia. Ing. Rubintová vysvetlila, že kapitálové výdavky budú riešené z mimorozpočtového fondu. Obec si bude musieť zobrať úver na kanalizáciu. Následne Ing. Rubintová prešla na výdavky. Rozpočet musí byť zostavený na podpoložky. Výdavkovú časť vysvetlila po jednotlivých položkách. Mzdy ostávajú na úrovni roka 2010, nenavyšujú sa. Na podpoložkách 612 614 v kompetencii starosta. Prešla návrh energií, mierny nárast oproti roku 2010. Dopravné sa plánuje zvýšiť o 20 % , hlavne kvôli zvyšujúcej sa cene benzínu a spotrebnej dani, servis nás bude tlačiť. Služby 7 % navýšenie odborné posudky pri prenájmoch, predajoch, ktoré je potrebné robiť.Ing. Končošová pripomenula, že sa budú zvyšovať ceny, to sa určite premietne do cien.Ing. Rubintová vysvetlila, že sa to snažili udržať na úrovni roka 2010, príjmy nám nedovolia navyšovať.Ing. Rubitnová prešla odmeny poslancov, tie sú na úrovni roka 2010, nevie či to bude stačiť, nakoľko máme veľa komisií. Odmeny sa platia polročne.Ing. Končová – sa zaujímal, prečo sú mzdy sú navýšené, plánuje sa niečo.Ing. Rubintová tu sa počíta s odmenou pre starostu. Ide sa robiť kanalizácia, tak by sa patrilo. Ing. Predajnianská súhlasí s návrhom, nakoľko je treba rozpočtovať komisie, je tam 12 občanov a 4 do roka sa určite stretnú. Je tam rezerva v rozpočte.Ing. Rubintová práve s týmto počíta, niečo sa rozpočtuje, ale v skutočnosti sa to nevyčerpá, alebo vyčerpá. Predstavila rozpočtovú požiadavku mladých požiarnikov.Starosta informoval, že je to povinnosťou obce, ale navrhuje najskôr začať od požiarnej hliadky, potom sa urobí požiarne družstvo. V rozpočte sa plánuje na opravu zbrojnice. Ing. Rubitnová pokračovala vo vysvetľovaní. Všeobecná pracovná oblasť – aktivační pracovníci tu sa počíta s ochrannými pomôckami, stravovanie, to nepreplácajú a my to musíme zabezpečiť v zmysle zákona.Starosta vysvetlil, že 5 pracovníci sú na protipovodňové práce a 2 sú v zmysle § 50 i, tieto možnosti ponúka Úrad práce.Ing. Predajnianská navrhla oboznámiť s týmto zastupiteľstvo, že sa jedná o tých a tých ľudí, toľko preplatí úrad práce a toľko to bude stáť nás.Ing. Rubitnová vysvetlila, že toto všetko bude obsahovať správa k rozpočtu. Ďalej vysvetlila, že je znížený rozpočet na cestnú dopravu, v minulom roku sme vynaložili 28 000 €, tu sú zahrnuté opravy ciest po povodniach, robila sa cesta do cintorína a plátali sa cesty. To sa počíta len s kritickými úsekmi na záplaty. V minulom roku sme mohli použiť mimorozpočtový fond na opravy, tento rok už nie je výnimka. Starosta informoval, že kritické sú úseky na uliciach Riečna a Pivovarská. Tu teraz nebudeme dávať peniaze, nakoľko sa bude robiť kanalizácia. Ing. Končošová sa zaujímala, že ľudia platia dane za psa a niekde dávajú ľuďom aj sáčky. Nepočíta sa tu s tým. Navrhla dať to ako úlohu Komisii verejného poriadku, aby sa tým zaoberala. Ing. Predajnianská pripomenula, že toto je už riešené vo VZN.Ing. Rubintová vysvetlila, elektrická na ihrisku, oplotenie ihriska a oprava pletiva za bránami. Toto by sa malo robiť vo vlastnej réžii, je tam 200 € na nákup materiálu. Problém robia dotácia. Pokiaľ obec nemá vykryté svoje výdavky, dotácie nesmie dávať. Zatiaľ to je otvorené, určite im treba niečo dať. Ing. Predajnianská informovala, že keď športový klub vyúčtuje dotáciu v poriadku, tak tam problém nebude. Ďalej pripomenula, že v minulosti to bolo v katastrofálnom stave, čo sa týkalo vyúčtovania. Ing. Rubintová vysvetlila, že bežný rozpočet musí byť vyrovnaný. Peniaze pre športovcov sa musia niekde nájsť, niečo bude potrebné zoškrtať, ale musia aj oni začať šetriť. Ing. Predajnianská vysvetlila, že u športovcov boli vždy nejaké polemiky, či už to ekonomická komisia pripomienkovala. Ing. Rubintová ďalej vysvetlila, že to nemôže byť 100 % z dotácie obce. Tu sa porušuje zákon. Ing. Predajnianská pripomenula, že športovci by mali mať aj sponzorov.Ďalej navrhla, keďže je takáto situácia, aby neboli noviny farebné, ale čiernobiele. Ďalej sa zaujímala, ako je to s p. Šnúrikom, či on mal nejakú odmenu. Ing. Rubitnová vysvetlila, že mal odmenu, ale z toho dal aj grafikovi.Ing. Predajnianská noviny sú dosť veľký výdavok, nechce rebelovať proti novinám. Už aj ona mala proti novinám v minulosti pripomienky, je potrebné riešiť aj obsah. Ing. Končošová je potrebné urobiť štatút novín, musia sa niečím riadiť. Obec zodpovedá, lebo je vydavateľ. Ing. Predajnianská navrhla v tejto položke úsporu 1500 € a presunúť to možno aj tým športovcom. Ing. Končošová navrhla, aby sa kultúrnej komisii dala úloha. Pokiaľ sú pohreby organizačne ich doriešiť, či by sa nemohlo spievať na pohrebe. Pri necirkevnom pohrebe je báseň, a keby sa pri poslednej rozlúčke zaspieval zbor, bolo by to dôstojnejšie. Ing. Predajnianská navrhla, či by nebolo možné obmedziť aktivity s Egyházasdengelegom, myslela na cestovanie k nim, aj tu vidí možnosť na šetrenie finančných prostriedkov, aby to ostalo na úrovni roka 2010 a obmedzili by sa nejaké akcie. Ďalej zdôraznila, že nechce zrušiť spoluprácu, len maďarská strana dostala dotáciu, ale my nie, pristúpme k tomu rozumne. Navrhla ponechať to na úrovni 2 900 € a presunúť peniaze športovcom. Upozornila, že toto by pripomienkovali aj ostatní poslanci.Ing. Rubintová vysvetlila ako je na rok 2011 rozpočtovaná materská škola.Ing. Predajnianská navrhla, aby sa aj rodičia podieľali na financovaní, je nutné niečo aj tu škrtnúť. Starosta sa zaujímal, či je potom nutné zvýšiť poplatokIng. Rubintová vysvetlila, že to je potrebné riešiť s riaditeľkou. Ing. Predajnianská navrhla, rozdeliť to čo potrebujú na chod a to čo je naviac. Ing. Rubintová vysvetlila, že dostávajú dotáciu z Krajského školského úradu na knihy, časopisy a pod., tento rok nevie ešte koľko bude, ten zvyšok ide z našich peňazí na hračky, pomôcky na výtvarnú. Ing. Predajnianská sa zaujímala, čo sa ide robiť v škôlke v interiérovom vybavení za 500 €. Je to nutné, je tam údržba pokrytá. Nábytok majú. Túto sumu navrhla presunúť v rámci rozpočtu. Ing. Končošová informovala, že ak to budeme riešiť takto, tak 500 €, 1000 € je málo na kanalizáciu, aj tak sa to bude musieť riešiť. Navrhuje to riešiť an blok. Ing. Rubintová vysvetlila, že sa nedá všetko riešiť an blok. Tento rozpočet je so starostom celý prejdený. Ekonóm obce nemôže povedať, že z tejto položky presunie tam. Na to je tu aj obecná rada, ktorá hľadá peniaze. Ing. Končošová sa zaujímala, ako Ing. Rubintová robila rozpočet, zhrnula, že rozpočet 2011 bol robený na úrovni roka 2010, tak prečo nejde podľa skutočnosti.Ing. Rubintová vysvetlila, že ho robila podľa skutočnosti roku 2010. Vysvetlila to na príklade, že v roku 2010 mala skutočné čerpanie na energiách 3184 €, keď už teraz má v rukách zálohové platby na energie a vie, že potrebuje 5 000 €. Nemôže vychádzať zo skutočnosti z roku 2010. Nie všade sa to takto dá.Ing. Predajniaská sa zaujímala, čo chce kúpiť školská jedáleň.Ing. Rubintová predstavila návrh školskej jedálne, jedná sa o kuchynský robot s mlynčekom na mäso, kuchynský robot na miesenie cesta, hlboké pekáče do rúry na pečenie, hrnčeky, spolu je to 560 €.Starosta pripomenul, že ten robot nie je až tak asi treba.Ing. Rubintová navrhla na interiérové vybavenie znížiť z 300 € na 100 €.Starosta pripomenul, že požiadali sieťky na okná v kuchyni. Ing. Rubintová zmenila a znížila položku, v ktorej chceli kúpiť kuchynského robota.Ing. Končošová sa opýtala, zvyšujú sa potraviny, stravovanie. Toto je zároveň v príjmovej časti, to sa musí vrátiť. Ing. Rubintová zdôraznila, že to musí byť vyrovnané. Ďalej vysvetlila, že v kapitálových výdavkoch má krovinorez za 500 €.Starosta vysvetlil, že ten chceme kúpiť kumulovane, dostaneme peniaze 200 € z Úradu práce a krovinorez stojí 700 €.Ing. Predajnianská informovala, že tá suma je asi vysoká, je možné kúpiť aj za 500 €.Starosta upozornil, že obec potrebuje profesionálny výkonný krovinorez, ktorý sa použije v rámci čistenia kanálov a rigolov. Navrhol tam sumu 700 €.Ing. Končošová sa zaujímala, kde sú rozpočtované chodníky v cintoríne.Ing. Predajnianská navrhla započítať do kapitálových výdavkov aj chodníky v cintoríne, to sa urobiť musí. Zaujímala sa o rozpočet na chodníky.Starosta informoval, že má ponuku na 5 000 €, je tam zahrnutá aj prístupová cesta od urnového hája až po hroby. Tiež je za to, aby sa to dokončilo. Ing. Rubintová informovala, že to bude musieť ísť z mimorozpočtových prostriedkov, tam je 92 000 €.Ing. Predajnianská navrhla presunúť na chodníky viac ako 5 000 €, keď sa to má dokončiť. Starosta navrhol presunúť 9 000 €.Ing. Predajnianská s tým súhlasí, ale navrhuje, aby nebola strmá cesta od urnového hája. Starosta navrhuje, že to bude riešené terasovo, ale schodíkmi nie. Ing. Predajnianská navrhla, cenové ponuky, projekt, technické riešenie poslať ekonomickej komisii a stavebnej, obecná rada navrhuje 9 000 €, s tým že sa aj oni k tomu vyjadria.Starosta informoval, že im to dá bez problémov k nahliadnutia, aby sa vedeli vyjadriť. Ing. Predajnianská navrhla presunúť z mimorozpočtového fondu presunúť 10 000 €, menej to určite nebude, ale s riešením, aby to bolo pripomienkované zo strany príslušných komisií. Ing. Končošová sa zaujímala, či máme niečo také, čo sa neurobilo v roku 2010 a prenáša sa do roku 2011. To by sa malo preniesť. Ing. Rubintová – nebola realizovaná rekonštrukcia chodníkov na Pivovarskej ulici.Starosta vysvetlil, že to je ale priorita, keď sa urobí kanalizácia.Ing. Rubintová pokračovala vo vysvetlení, plánovala sa výstavba kanalizácie, bola aj futbalové ihrisko, ostal nám projekt, žiadosť neprešla.Starosta informoval, že je znovu výzva, môžeme ísť do toho, lenže tam je už iná spoluúčasť, je to 5 % a plus DPH. Predtým spoluúčasť nebola. Ing. Rubintová informovala, že bola plánovaná projektová dokumentácia na kultúrny dom a rekonštrukcia kultúrneho domu. To je všetko.Ing. Konšočová sa zaujímala o návrhy zo strany poslancov.Ing. Rubintová predstavila jednotlivé návrhy poslancov pre rok 2011.Ďalej informovala o požiadavkách z materskej školy, kde vyzdvihla hlavne opravu podlahovej krytiny na schodišti. Problém je s bezpečnostnou gumou na schodoch. Starosta predstavil svoj návrh, kde ako prioritu vidí výmenu okien v zasadačke a vyčistenie javiska.Ing. Rubintová doplnila, že ďalší prínos bude v úspore energií, lebo tam, kde uskutočnila výmena okien sa spotreba znížila. V minulom roka sa zasadačka aj dosť využívala. Ing. Končošová sa zaujímala, aké máme zdroje v kapitálovej oblastiIng. Rubintová informovala, že v kapitálovej oblasti máme zdroje len z mimorozpočtového fondu. Ing. Končošová informovala, že máme úsporu medzi bežnými príjmami a výdavkami 22 100 €.Ing. Rubintová vysvetlila, že v kapitálových výdavkoch máme 700 € na krovinorez, 10 000 € na chodníky v cintoríne, 800 € na počítač. Z mimorozpočtového fondu je zatiaľ krytých len 10 000 € na chodníky, z bežných príjmov máme kryté 1 500 € plus 12 200 € je splácanie istiny a leasing Z mimorozpočtového fondu je možné vykryť aj 700 € krovinorez, 800 € počítač 10 700 €, tým získame tú úsporu 22 100 €, ktoré budeme potrebovať na kanalizáciu a okná. Starosta sa zaujímal, či sú v tom zahrnuté aj dotácie pre športovcov a maticu.Ing. Rubintová vysvetlila, že ak aj splácanie istiny a úveru budeme platiť z mimorozpočtového fondu, tak vieme vyrovnať rozpočet, s tým, že máme iba cintorín a kanalizáciu. Kanalizácia bude vykrytá z úveru. Ing. Končošová doplnila, že o finančnom krytí týchto dvoch veľkých akcií sa už nemusíme baviť. Ing. Rubintová sa zaujímala, či bude stačiť 5 000 € na výmenu okien a dverí v zasadačke.Ing. Predajnianská informovala, že podľa jej názoru to nebude stačiť, nakoľko sú drahé dvere a navrhla sumu 7 000 €.

Overovateľ zápisnice: ....................................................

Zapísal: Ing. Ján Šupica ....................................................

Vladimír Ragač starosta obceVyvesené: 15. 2. 2011

Zodpovedá: Správce Webu

Späť