Navigácia

Obsah

Miestne dane


daň z nehnuteľnosti, za psa, za predajné automaty a nevýherné hracie automaty

daň za užívanie verejného priestranstva


Predmetom dane z pozemkov je orná pôda, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávne porasty, lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky. Daňovníkom je vlastník pozemku alebo správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností, ďalej fyzická alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené náhradné pozemky a nájomca, ak nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri, ak má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom alebo, ak má v nájme náhradné pozemky daňovníka, ktorému boli pridelené. Ak nemožno určiť daňovníka, daňovníkom je osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov, samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov, priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť. Daňovníkom je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu obce alebo vyššieho územného celku. Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca. Ak nemožno určiť daňovníka, daňovníkom je osoby, ktorá stavbu skutočne užíva. 

Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory. Daňovníkom je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou okrem psa chovaného na vedecké a výskumné účely, psa umiestneného v útulku zvierat a psa so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s preukazom ZŤP. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Sú to elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.


Upozornenie: Daňovník je povinný podať Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Ak daňovník už má u správcu dane podané Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností správcovi dane v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia.
Ak daňovník už má u správcu dane podané Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu.

Tlačivo  Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje nájdete na stránke www.finance.sk  alebo si ho môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.


Vybavuje: Emília Gajdošová, tel. 047/4511 525, e-mail: spravcadane@vidina.sk