Navigácia

Obsah

Miestny poplatok


poplatok za komunálne odpady a DSO


Poplatok platí poplatník za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, ktoré vznikajú na území obce Vidiná.
Poplatníkom je:
A) Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť.
B) Právnická osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie.
C) Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Na celom území obce je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým sa fyzická osoba, právnická osoba alebo podnikateľ stane poplatníkom a zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti. Vznik poplatku, zmenu alebo ukončenie zberu komunálneho odpadu sa preukazuje uzavretím „Dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“. Pri zmene alebo ukončení využívania množstvového zberu je poplatník povinný túto skutočnosť oznámiť do 30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.

Vybavuje: Emília Gajdošová, 047/4511 525, e-mail: spravcadane@vidina.sk

 


Upozornenie: Poplatníci sú povinní zapojiť sa do množstvového zberu komunálnych odpadov vyplnením dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO do 31.01. bežného určeného obdobia (spravidla je to bežný kalendárny rok).
Podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu komunálnych odpadov jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, objemnými odpadmi, biologicky rozložiteľnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov nájdete vo VZN Obce Vidiná č. 2/2013 na stránke www.vidina.sk  alebo na obecnom úrade.

Potrebujete: tlačivo „Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“, ktoré nájdete na www.vidina.sk  ako príloha č. 2 – Dohoda alebo v kancelárii obecného úradu.

 

Príloha č. 2 Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady doc 34,5 kB