Navigácia

Obsah

Slobodný prístup k informáciám


Zákon o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 je jednou z možností ako získavať informácie z prostredia orgánov verejnej správy.

 

Spôsob vybavenia žiadosti:

a) ústne – osobne, telefonicky,
b) osobne nahliadnutím do príslušného spisu, umožnením vyhotovenia výpisu, opisu alebo kópie dokumentu, ak sú požadované informácie v elektronickej podobe, alebo umožnením ich skopírovania na technický nosič dát,
c) písomne – oznámením poštou, faxom, elektronickou poštou (e-mail) alebo zaslaním vyhotovenej kópie, výpisu, nosiča dát,

 

Žiadosť musí obsahovať:

a) komu je určená,
b) meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo,
ktorých informácií sa týka,
d) spôsob, akým sa sprístupnenie navrhuje,
e) musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom,

 

Spôsoby podania žiadosti:
a) písomne ako poštovú zásielku na adresu: Obec Vidiná, Športová č. 1, 985 59  Vidiná,
b) písomne osobným doručením do podateľne
c) faxom na čísle: 047/4511524
d) elektronickou poštou na adresu: podatelna@vidina.sk

 

Žiadosť sa vybavuje bez zbytočného odkladu najneskôr však do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti. V závažných prípadoch môže mesto ako povinná osoba predĺžiť lehotu na vybavenie najviac však o 8 pracovných dní ( § 17 info zákona ). Predĺženie lehoty však povinná osoba musí oznámiť žiadateľovi bezodkladne pričom musí uviesť aj dôvody predĺženia lehoty.