Navigácia

Obsah

Späť

Informácia o verejnej kanalizácii

Ako je nám všetkým známe, v našej obci bola v roku 2014 vybudovaná verejná kanalizácia, o čom sme Vás informovali miestnym rozhlasom a na webovej stránke obce. Súčasne sme upozornili aj na ustanovenia  § 23 ods. 2  zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach:

„Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa  najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.“

V týchto dňoch bol na obecný úrad doručený list Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s., Banská Bystrica, z ktorého citujeme:

Jednou z mnohých podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku bolo po realizácii predmetnej stavby zabezpečenie pripojenia na verejnú kanalizáciu 85 % a viac existujúcich producentov odpadových vôd vo Vašej obci. Túto podmienku sa našej spoločnosti  do dnešného dňa nepodarilo splniť.“

Ďalej sa list Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s., Banská Bystrica zaoberá hrozbou vrátenia nenávratného finančného príspevku poskytnutého z prostriedkov Európskej únie v prípade nesplnenia uvedenej podmienky a jej prípadnými dôsledkami:

„V prípade vrátenia nenávratného finančného príspevku  alebo jeho časti vznikne našej spoločnosti škoda, ktorú si budeme vymáhať od každej fyzickej, ako aj právnickej osoby, ktorá porušením vyššie uvedenej právnej povinnosti (alebo inej právnej povinnosti) tento protiprávny stav vyvolala.“ uvádza sa na záver upozornenia Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s., Banská Bystrica.

Obec Vidiná je maximálne nápomocná svojím občanom pri vybavení žiadosti o pripojenie na verejnú kanalizáciu, ohlásení drobnej stavby a zároveň rokuje so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou a.s., Banská Bystrica o odstránení nedostatkov a riešení problémov súvisiacich s pripojením.

Veríme že spoločným úsilím sa nám podarí zabrániť vyššie uvedeným neblahým dôsledkom.

 

Ing. Ján Šupica, starosta obce

Vyvesené: 22. 1. 2018

Späť