Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2015 o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území Obce Vidiná

Návrh VZN č.2/2020, ktorým sa ruší VZN č. 3/2015 o podmienkach držania úžitkových zviera a včiel

Obec Vidiná

 

 

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE VIDINÁ

č. 2/2020

ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel

na územní Obce Vidiná

 

VZN č. 02/2020 vyvesené na úradnej tabuli v obci VIDINÁ dňa ....11.2020

 VZN č. 02/2020 schválené dňa: .........12.2020

 VZN č. 02/2020 nadobúda účinnosť dňa: .....12.2020

 

 

Obec Vidiná (ďalej len „obec“ na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto :

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie,

ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o podmienkach

držania úžitkových zvierat a včiel na územní Obce Vidiná

 

 

§  1

Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Vidiná č. 3/2015 o o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na územní Obce Vidiná v celom rozsahu. VZN č. 3/2015 bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 17.09.2015 uznesením č. 79/2015.

 

§ 2

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v obci po schválení obecným zastupiteľstvom.

 

 

Vo Vidinej dňa 13.11.2020

Ing. Ján Šupica

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 13. 11. 2020

Dátum zvesenia: 29. 11. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť